2 Mart 2012 Cuma

anemi megaloblastik


                              Erkek              Kadın
Hemoglobin (%)    < 13 gr            < 12 gr
Hemotokrit   (%)    < 42                 < 37          
1.  Kemik iliği yetmezliğine bağlı: Aplastik Anemi
2.  Hemolitik anemi
3.  DNA Sentez Bozukluğu: B12,Folik Asit eks. MDS
  1. Hb. Sentez Boz:Demir eksikliği anemisi, Kronik enf. Anemisi, Talasemi, Kurşun zeh., Sideroblastik Anemi,
  2. Kan Kaybı: Kanamalar
          ANEMİ’NİN MORFOLOJİK SINIFLAMASI
          Anemisi olan bir hastada otomatik kan sayımı aletleri ile aneminin morfolojik yapısı belirlenir.
          Ortalama eritrosit hacmi hekime aneminin hangi morfolojik tipte (makrositik, normositik, mikrositik) olduğunu açıklar.
           Periferik yaymada  eritrosit morfolojisi'nin incelenmesiyle de aynı sonuca ulaşılabilir.
          Eritrosit Volümleri: İndeksleri
Ortalama Eritrosit Hacmi                            85  ± 8 fl              
Ortalama Eritrosit Hb                   28.5 ± 2.5 pg
Ortalama Eritrosit Hb konsantrasyonu     33 ± 2 g/dl      
Kırmızı Küre Volüm Dağılımı           % 11.5–14.5   
          Makrositer Anemi : TANIM
                               OEH:  MCV > 100 FL
                               OLAN ANEMİLERDİR
          Makrositer Anemi nedenleri-I
                               1. B12 vitamin eksikliği
                               2. Folat eksikliği
                               3.Myelodisplastik Sendrom:                     Refrakter Anemi
          Makrositer Anemi nedenleri-II
           Periferik kan bulguları
1. MCV  100 fl'nin üzerindedir.
2. Pansitopeni olabilir.
3. Eritrosit morfolojisi: makroovalositoz, belirgin bir  anizositoz ve poikilositoz, bazofilik noktalanma,
Howell-Jolly cisimcikleri, fragmentasyon izlenebilir.
Hipersegmentasyon: Nötrofil parçalıların  çekirdeklerinde lob sayısı 5'in üzerindedir.
           Periferik kan bulguları
4. Retikülosit sayısı düşüktür.
           Kemik İliği
1. Eritroid Seride Dismatürasyon:
2. Megaloblastik Eritropoez:
3. İnefektif Eritropoez
          Kan kimyası
          Aşırı LDH yüksekliği
          İndirekt bilirubinde hafif artış
          ETYOLOJİ:
Vitamin B12 eksikliği-I
1-Yetersiz alım: Katı vejeteryan
2-Emilim Bozukluğu
       a- İntrensek faktör eksikliği*** en sık nedendir.
            1. Pernisiyöz anemi (IF’e karşı antikor)
            2. İF’ün konj. yokluğu veya anormalliği
            3. Postgastrektomi
            4. Gastrik mukoza atrofisi
          Vitamin B12 eksikliği-II
b-İnce barsak emilim bozukluğuna neden olan
    intestinal hastalıklar;
                   - İleum rezeksiyonu
         - İleitis
         - İnfiltratif hastalıklar (lenfoma, skleroderma)
         - Çöliak hastalığı
         - Tropikal sprue
                        - Kör loop sendromu : Bakteriel overgrowth
           - Kronik Pankreatit
          Vitamin B12 eksikliği-III
c- Emilim bozukluğu diğer nedenleri;
- Diphyllobotrium latum (Balık Tenyası)
-          İlaç:  - Kolsişin, PAS, Neomisin
1. Beslenme bozukluğu:
   Süt çocukluğu, ileri yaşlılık ve yoksulluk, psikiatrik bozukluklar, alkolizm.
2. Emilim bozuklukları: Malabsobsiyon Snd.
                Tropikal sprue, çöliyak hast, crohn hastalığı, vb.
3. Gereksinimin artması:
                Gebelik, bebeklik ve büyüme çağı
4. Aşırı kullanım ve kayıplar:
                Kronik hemolitik anemiler, myeloskleroz, hemodiyaliz. artmış hücre proliferasyonu, eksfoliyatif dermatit.
5. İlaçlar:
                Antiepileptikler, folik asit antagonisti etki gösterenler (Mtx gibi antimetabolitler, primetamin, trimetoprim), oral kontraseptifler, alkol, primetamin (daraprim).
          Kardiyovasküler belirtiler:
                Çarpıntı, angina, kalp yetersizliği, ortostatik hipotansiyon, efor dispnesi.
Tüm Kalb odaklarında 2/6 sistolik Üfürüm (Fizyolojik Üfürüm)
GIS :
                İştahsızlık, bulantı, ishal, glossite bağlı dilde ağrı, şişlik, kızartı, tat almama,
                Hunter dili (kırmızı-papillar atrofik dil), Splenomegali
          Nörolojik bulgular:
                Periferik nöropati, medulla spinalis arka ve yan kordon dejenerasyonu, optik atrofi, mental bozukluklar.
                Ekstremitelerde uyuşma ve iğnelenme ilk yakınmalar arasındadır.
                Nörolojik muayenede en erken ve önemli bulgu diyapazonla aranan vibrasyon duyusunun kaybıdır.
          B12 vitamin eksikliğinde anemi, hatta makrositoz dahi olmadan nörolojik tablonun gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
          Folat Eksikliğinde Klinik
          Benzer klinik bulgular görülür.
          Ancak nörolojik belirti yoktur.
          Öte yandan, B12  vitamin eksikliğinde yanlışlıkla folat verildiğinde, var olan nörolojik belirtilerin daha da şiddetlenebileceği unutulmamalıdır.
          Folat eksikliğinde ovalositoz belirgin olmayabilir.
          Nötrofillerdeki hipersegmentasyon çok önemli bir bulgudur.
          Kanamalara yol açabilecek kadar ağır bir trombositopeni görülebilir.
          MEGALOBLASTİK ANEMİ
TANI
          Kanda B12 vitamin ve folik  asit düzeylerinin tayini ile kolaylıkla sağlanır.
          Eritrosit folat düzeyi folat depolarının durumunu serum folat düzeyinden daha iyi yansıtır.
          Schilling Testi: IF eksikliğine bağlı anemiyi (Pernisiyöz anemiyi) diğerlerinden ayırır.
          B12 vitami: Dodex 1000mcgr
          1. hafta: 1x1 İ.M., 7 gün
          4-6 Hafta:  haftada bir İ.M. : Hb-Htc normale dönene kadar
          İdame: Ayda bir İ.M. (Ömür Boyu)
          Folik Asit: Folbiol 5 mg
          Günde: 2x 5 mg
          Anemi düzelene kadar
          Etyolojik Tedavi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder