1 Mart 2012 PerşembeGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BANKACILIK KRİZLERİ VE TÜRKİYE
Gülhan Arda BORAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ADANA/2006
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne,
Bu çalışma, jürimiz tarafından İKTİSAT Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak
kabul edilmiştir.
Başkan : Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
(Danışman)
Üye : Doç Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Üye : Yard. Doç Dr. Harun BAL
ONAY
Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım
…/…/2006
Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
Enstitü Müdürü
NOT: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve
fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndaki hükümlere tabidir.
i
ÖZET
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BANKACLIK KRİZLERİ VE TÜRKİYE
Gülhan Arda BORAN
Yüksek Lisans Tezi, İktisat Ana Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
Kasım, 2006, 154 sayfa
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren artarak görülen finansal krizleri açıklamaya yönelik
teoriler Yeni Keynezyen kriz teorileri, Post Keynezyen finansal kriz teorileri, Moneterist
finansal kriz teorileri, Birinci Nesil finansal kriz teorileri, İkinci Nesil finansal kriz teorileri ve
Üçüncü Nesil finansal kriz teorileri olarak adlandırılmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde görülen bankacılık krizlerinin en önde gelen nedenleri ise
finansal serbestleşmeye iyi hazırlamamalarından ve zayıf bankacılık düzenleme, denetleme ve
yönetme sistemleridir.
Son yıllarda görülen krizlerden sonra IMF ve Dünya Bankası birçok reform çalışması
yapsa da bu çalışmalar tüm dünyada görülen krizlere karşı etkili olamamıştır. Krizlerin
önlenmesinde ve kriz sırasında izlenilecek politika üreticisi bir uluslararası kurum ihtiyacı
hala bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Finansal krizler, Bankacılık krizleri, Gelişmekte olan ülkeler,
Finansal kriz teorileri, Latin Amerika krizi, Asya krizi, Türkiye
ii
ABSTRACT
BANKING CRISES IN DEVELOPING COUNTRIES AND TURKEY
Gülhan Arda BORAN
M.A. Thesis, Department of Economics
Supervisor: Professor Murat DOĞANLAR
November, 2006, 154 pages
New Keynesian Financial Crise Theories, Post Keynesian Financial Crise Theories,
Monetarist Financial Crise Theories, First Nation Financial Crise Theories, Second Nation
Financial Crise Theories and Third Nation Financial Crise Theories are the theories that
explains the financial crises seen especially since 1970’s.
The main reasons of the banking crises seen in developing countries are not well prepared
financial openning and weak banking regulation, süpervision and administration systems.
Altought IMF and World Bank worked on crises seen in recent years, these reforms could
not be effective on all crises. There is stil a need an instution to prevent crises and strategies
that can be followed.
Keywords: Financial Crises, Banking Crises, Developing, Countries, Financial Crises
Thearies, Latin American Crises, Asian Crises, Turkey
iii
İÇİNDEKİLER
Özet……………………………………………………………………………………………..i
Abstract………………………………………………………………………..……………….ii
Tablolar Listesi………………………………………………………………………………..vi
Şekiller Listesi…………………………………………………………..……………………vii
Giriş………………………………………………………………………………………….viii
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL KRİZ TEORİLERİ
1.1. Finansal Kriz Teorilerine Geleneksel Yaklaşımlar……………………………….……….1
1.1.1.Yeni Keynezci Okul ve Finansal Krizler………………………………….……...…1
1.1.1.1. Keynes ve Bankacılık Sistemi………………………………………………1
1.1.1.2. Asimetrik Bilgi (Limon Teoremi)……………………………………….….4
1.1.1.3. Kredi Sınırlaması (Tayınlaması)………………………………….……..….8
1.1.1.4. Yeni Keynezci Finansal Kriz Teorileri………………………….....……….9
1.1.2. Post Keynezci Okul ve Finansal Krizler…….……………………………...……..15
1.1.2.1. Finansal Kırılganlık Teorisi……………………………...……………….16
1.1.2.2. Para Arzının İçselliği……………………………………………………..20
1.1.3. Monetarizm ve Finansal Krizler………………………………………………….23
1.1.3.1. Para Miktarı ve Nominal Gelir……………………………………….…..23
1.2. Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Modeller………………………………………...25
1.2.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri (Kanonik Model)……………………………….…..25
1.2.2. İkinci Nesil Kriz Modelleri……………………………………………………..…28
1.2.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri……….……………………………………….…….31
İKİNCİ BÖLÜM
BANKACILIK KRİZLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE
BANKACILIK KRİZLERİ
2.1. Genel Olarak Krizler ve Bankacılık Krizleri………………………………………...….34
2.2. Bankacılık Krizlerinin Nedenleri………………………………………………………..37
iv
2.2.1. Makroekonomik Yapının Bankacılık Krizlerindeki Rolü……………………...…37
2.2.2. Finansal Serbestleşmenin (Liberalleşme) Bankacılık Krizlerindeki Rolü……...…39
2.2.3. Kredi Hacmindeki Artışın Bankacılık Krizlerindeki Rolü………………….….….42
2.2.4. Yönetim Problemlerinin Bankacılık Krizlerindeki Rolü…………….……………43
2.2.5. Yasal Sistem, Şeffaflık ve Mevduat Sigortasının Bankacılık Krizlerindeki Rolü...44
2.3. Bankacılık Krizlerine Karşı Alınabilecek Önlemler………………………………….….45
2.3.1. Makroekonomik Dalgalanmayı Azaltmak………………………..………...……..46
2.3.2. Finansal Serbestleşmeye Daha İyi Hazırlanmak……………………………….….47
2.3.3. Kredide Genişlemeye, Varlık Fiyatlarında Çöküşe ve Özel Sermaye Akımlarında
Ani Dalgalanmalara Karşı Savunma…..………………………………………….48
2.3.3.1. Makroekonomik Politikalar……………………………………….....……49
2.3.3.2.Rezerv Yükümlülükleri, Değişken Sermaye Yükümlülükleri ve Diğer
Denetimsel Araçlar…………………...…………………………….……..49
2.3.4. Yönetim Problemlerini Azaltmak………………………………………………….50
2.3.5. Mevduat Sigortası……………………………………………………………….…51
2.3.6. Krizi Önleme ve Yönetmede Kambiyo Sisteminin Bozucu Etkisini Önlemek …...54
2.4. Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Krizleri ………………………………….……..55
2.4.1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizin Öncü Göstergeleri ………….……….……….58
2.4.2. Latin Amerika Krizi……………….…………………….………………...………59
2.4.3. Güneydoğu Asya Krizi…………………………………….…………………...…68
2.4.3.1. Güneydoğu Asya Krizi’nin Gelişimi……………………………..………71
2.4.3.2. Güneydoğu Asya Krizinin Sebepleri ve Sonuçları………………….…....74
2.4.3.2.1- Güneydoğu Asya Krizinin Sebepleri………………….…...…..74
2.4.3.2.2. Güneydoğu Asya Krizi ve IMF………………………..………79
2.4.4. Rusya Krizi………………………………………………………………….…….80
2.4.5. Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Bankacılık Krizlerinin Özellikleri ve
Çıkarılacak Dersler………………………………………………………………..87
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’ DE BANKACILIK KRİZLERİ
3.1. 1980 Öncesi Türkiye Ekonomisi ve Yaşanan Krizler……………………………………89
3.1.1. 1929 Dünya Bunalımı v e Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri…………..…...…..89
3.1.2. 1958 İstikrar Tedbirleri ve Bankacılık Sektöründe Yaşanan Kriz .................…….91
v
3.1.3. 1970-1983 Arası Dönem: Temmuz Bankacılığı ve Bankerlik Krizi………...….…93
3.2. 1983-1984 Arası Ekonomik Durum ve Yaşanan Krizler..…………………………….…95
3.2.1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Tarihsel Gelişimi………………………….96
3.2.2. 1983-1994 Arası Bankacılık Sektörü ve Yaşanan Değişimler……………………97
3.3. 1994 Krizi Oluşumu ve Sonuçları………………………………………………………99
3.3.1. 1994 Krizi Öncesi Yaşanan Gelişmeler……………………………………….…99
3.3.2. 1994 Krizi………………………………………………………………………...102
3.3.3. 1994 Krizi’nin Sonuçları ve 5 Nisan Kararları………………………………..…103
3.4. Rusya ve Asya Krizleri’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri……………………...……..105
3.5. 1980 – 2001 Arası Türk Bankacılık Sektörü…………………………………....………107
3.6. Kasım 2000 Krizi Oluşumu ve Sonuçları………………………………….….….……..110
3.6.1. Kasım 2000 Krizi Öncesi Yaşanan Gelişmeler…………………………..………110
3.6.1.1. Aralık 1999 İstikrar Tedbirleri…………………………………………..111
3.6.2. Kasım 2000 Krizi’nin Gelişimi…………………………………………………..113
3.6.3. Kasım 2000 Krizi’nin OECD’ye Göre Yorumu...……………………...………..115
3.7. Şubat 2001 Krizi Oluşumu ve Sonuçları….…………………………………………….116
3.7.1. Şubat 2001 Krizi Oluşumu……………………………………………………….116
3.7.2. Krizden Çıkış Politikaları………………………………….……………….…….117
3.7.2.1. IMF' nin Kriz Çözümlemesi……………………………...………………118
3.7.2.2. IMF Programında Revizyon ve Türkiye’nin Krizden Çıkış Programı (Yeni
Ekonomik Program)……………………………………………..…..…..119
3.7.2.3. IMF ve Dünya Bankası Desteği………………………………….………121
3.7.2.4. Krizden Çıkış Programı: Amaç ve Araçlar …………………….….……..122
3.7.2.5. Borç Takası……………………………………………………….………122
3.8. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Maliyeti ve Bankacılık Sektörüne Etkileri…....123
3.8.1. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Maliyeti…………………………………123
3.8.2. Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri ve Bankacılık Sektörüne Etkileri…………..…128
3.9. 2005 Yılında Türk Bankacılık Sektörü………………………………….……………...131
3.10. Basel II ve Önemi…………………………………………………..………………….135
SONUÇ VE ÖNERİLER………………………..…………………………………………137
KAYNAKÇA………………………………………...…………………………………..…141
ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………..…………………………….154
vi
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 2.1. Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Akımları (Milyar Dolar)…………………….41
Tablo 2.2.Gelişmekte olan ülkelerde özel kesime verilen banka kredileri (GSYİH’nın
yüzdesi)…………………………………………………………………………...43
Tablo 2.3. Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin izlediği yol…………….…….……..56
Tablo 2.4. Bankacılık Krizleri……………………………………………..……………..…..57
Tablo 2.5. Latin Amerika Ülkelerinde Reel GSYİH’nın Gelişimi…………………….……..59
Tablo 2.6. Latin Amerika Ekonomilerinde Enflasyonun Gelişimi……………………….…..61
Tablo 2.7. Latin Amerika Ekonomilerinde Cari İşlemler Dengesi (GSYİH’nın oranı)……...63
Tablo 2.8. Latin Amerika Ülkelerinde Kamu Kesimi Dengesi (GSYİH’nın Oranı)………....65
Tablo 2.9. Güneydoğu Asya Ekonomilerinde Reel GSYİH’nın Gelişimi………………...….70
Tablo 2.10.Güneydoğu Asya Ekonomilerinde Cari İşlemler Dengesİ (GSYİH’nın Oranı)….71
Tablo 2.11. Asya Krizi……………………………………………………….………….……74
Tablo 2.12. Asya Ülkelerine Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyon Dolar)….……...……76
Tablo 3.1. Türkiye’ye Yabancı Sermaye Hareketleri (Milyon Dolar)………………………101
Tablo 3.2. Bankacılık Sektöründeki Gelişmelere İlişkin Bazı Göstergeler…………………108
Tablo 3.3. Bankacılık Sisteminin Finansal Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon Dolar)...109
Tablo 3.4. 2000 İstikrar Programı Performans Kriterleri ve Hedefleri……………….……..111
Tablo 3.5. IMF ve Dünya Bankası Kaynaklarından Kullanım (Milyon ABD Doları)...........121
Tablo 3.6. Kriz Sonucunda Sosyal Kesimlerde Meydana Gelen Aşınma………………...…124
Tablo 3.7. Tarımsal Ürün ve Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler (TL/Kg)………………....….124
Tablo 3.8. İç ve Dış Borç Stokunun (TL ve $ olarak) Değişimi 1997-2001………..……….125
Tablo 3.9. Türkiye’de Başlıca Ekonomik Göstergeler, 1998-2002……………………..…..127
Tablo 3.10. Türkiye’de Bankaların Açık Pozisyonları…………………...……………...….129
Tablo 3.11. TSMF’ye Devredilen Bankalar ve Verdikleri Zarar………………………..….130
Tablo 3.12. Bankacılık Sektörünün Yapısal Görünümü…………………………………….132
Tablo 3.13. Bankacılık Sektörünün Temel Büyüklükleri…………………………..….……134
vii
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1.1. Keynes’in Kriz Hakkındaki Görüşleri……………………………………..………..2
Şekil 1.2. Keynes’e Göre Finansal Sistemin Dengesi………………………………………….3
Şekil 1.3. Kredi Piyasasında Kaynak Dağılımı……………………………………………….10
Şekil 1.4. Denge ve Kredi Tayınlaması ( Sınırlaması )……………………………….………11
Şekil 1.5. IS eğrisi…………………………………………………………………………….13
Şekil 1.6. LM eğrisi……………………………………………………………….…………..14
Şekil 1.7 Para ve Mal Piyasalarında Denge…………………………………………………..14
Şekil 2.1. Temel Makroekonomik Krizlerin Sınıflandırılması………………………………..35
viii
GİRİŞ
Finans piyasası, fon talep edenlerle fon arz edenleri bir araya getirip bu fonların karlı
yatırım projelerine dönüşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla finans piyasasında meydana
gelecek bir bozulma fonların karlı yatırım projelerine dönüşmesini engellemekte, ekonomik
aktiviteyi azaltmaktadır.
1980’li yıllarda devletçi ekonomik kalkınma sistemi çökmüş, yerine serbest mal ve
hizmet ticaretine dayalı liberal sistem gelmiştir. Sonrasında ise bu serbestleşmeye para ve
sermaye hareketleri de dahil edilmiştir.
Serbest sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere fon sağlamada önemli bir işlevi
olmaktadır. Fakat bu durum aynı zamanda istikrarsızlık kaynağı da olabilmektedir. Çünkü
yabancı yatırımcılar bu piyasalardan çekilmeye başladığı zaman tüm dengeler alt üst olmakta
ve finansal krizler ortaya çıkmaktadır.
‘Kriz’ sözcüğü Yunanca ve Latince ‘karar vermek’ anlamına gelmektedir. Günümüzde
ise ‘bir süreçte ani dönüşüm noktası; ekonomi ve politika alnında istikrarsız ve tehlikeli bir
durumu ifade eden güç dönem’ anlamına gelmektedir (Hanks, Maleod, Urdang,1986, 369).
Çalışmada son yıllarda artan küreselleşme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
bankacılık krizleri bağlamında Türkiye’de yaşanan bankacılık krizlerinin sebepleri ve bundan
korunma yolları diğer ülke deneyimleriyle karşılaştırılarak incelenmesi, eğer kriz yaşanırsa bu
krizden çıkmak için hangi politikaların uygulanması gerektiği araştırmak amaçlanmıştır.
Bu amaca ulaşabilmek için çalışmanın birinci bölümünde, geleneksel finansal kriz
teorileri başlığı altında ilk olarak Yeni Keynezyen finansal kriz teorileri incelenmiş, burada,
Keynes’in bankacılık sistemi hakkındaki görüşlerine, tersi seçim, ahlaki tehlike ve temsilcilik
problemlerini içerisinde barındıran asimetrik bilgi teoremine ve kredi sınırlamasına yer
verilmiştir. İkinci olarak Post Keynezyen finansal kriz teorileri incelenmiş, burada, finansal
kırılganlık teorisine ve para arzının içselliği teorisine yer verilmiştir. Üçüncü olarak ise
Monetarist finansal kriz teorileri incelenmiş, burada, para miktarı ve nominal gelir konusuna
ix
değinilmiştir. Daha sonra ise finansal krizleri açıklamaya yönelik modeller başlığı altında
birinci, ikinci ve üçüncü nesil finansal kriz teorileri incelenmiştir.
İkinci bölümde, bankacılık krizleri ele alınarak bankacılık krizlerinin nedenleri ve
bankacılık krizlerine karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir. Daha sonra gelişmekte olan
ülkelerdeki bankacılık krizleri incelenerek krizin öncü göstergeleri ortaya konulmuştur. Bu
çerçevede Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Rusya Krizleri incelenmiştir. Ayrıca
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bankacılık krizlerinin özellikleri ve çıkarılacak dersler
üzerinde durulmuştur.
Üçüncü bölümde ise Türkiye’de yaşanan finansal krizler incelenmiş, özellikle Kasım
2000 ve Şubat 2001 krizleri ve krizden çıkış programları tartışılmıştır. Bununla birlikte,
Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri’nin Türkiye ekonomisine maliyeti incelenmiş ve bu
krizlerin bankacılık sektörüne etkileri ortaya konmuştur. Ayrıca, Türk bankacılık sektörünün
mevcut durumuyla birlikte gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bankacılık krizleriyle
Türkiye’de yaşanan bankacılık krizleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
1
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL KRİZ TEORİLERİ
Finansal serbestleşme ile birlikte özellikle 1970’li yıllardan itibaren her on dokuz
ayda bir kriz yaşanmıştır (Akdiş, 2000, 2). Bu kadar çok krizin yaşanması finansal
krizler hakkında birçok çalışmanın ve teorinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu bölümde finansal krizleri açıklamaya yönelik geleneksel yaklaşımlar ile birinci,
ikinci ve üçüncü nesil finansal kriz teorileri incelenecektir.
1.1. Finansal Kriz Teorilerine Geleneksel Yaklaşımlar
Özellikle 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan finansal krizlere çeşitli açıklamalar
getirilmiştir. Krizler öncesindeki hükümet davranışları ile piyasaların
yapılanmalarındaki özellikler üzerinde duran bu yaklaşımlar temel olarak aşağıda
incelenmiştir (Akdiş, 2000, 92 ).
1.1.1. Yeni Keynezci Okul ve Finansal Krizler
Yeni Keynezci Okul finansal krizleri açıklamaya yönelik görüşlerini Keynes’e
dayandırmaktadır. Bu yüzden Yeni Keynezci Okul’un finansal krizler hakkındaki
görüşlerini incelemeden önce Keynes’in bankacılık hakkındaki görüşlerini incelemek
gerekmektedir.
1.1.1.1. Keynes ve Bankacılık Sistemi
Keynes, faizi devreye sokarak, para ve reel piyasalar arasında sıkı bir ilişki kurmuş,
dikotomi sorununu aşarak, reel ve parasal kesimler arasındaki kopukluğu giderip makro
bütünlük sağlamıştır. Böylece para piyasalarında meydana gelen bir değişikliğin
sonuçları hem reel kesimde izlenebilmiş, hem de burada oluşan değişimler de parasal
kesimde izlenebilir olmuştur (Paya, 2002, 252).
2
Şekil 1.1. Keynes’in Kriz Hakkındaki Görüşleri
Kaynak: Paya, 2002, 241
Keynes’in kriz hakkındaki görüşleri yukarıdaki şema ile açıklanabilmektedir.
Hane halkı iş dünyasına bir taraftan mal ve hizmet üretirken diğer taraftan gelir
yaratır ve gelir elde eder. Hane halkı bu geliri üretilen tüketim malları karşılığı olarak iş
dünyasına ve ithal malları karşılığı olarak dış dünyaya ödemelerde bulunarak harcar,
kalanı da tasarruflarını değerlendirdiği finansal piyasalara yönlendirir. Finansa
piyasaları bu birikimleri yatırımcılara ödünç verir ve birikimler yatırım mallarına
harcanır. Dış dünyanın iş dünyasının ürettiği malları talep etmesi durumunda ise iş
dünyası ihracat karşılığında bir hasıla sağlar. Burada yaratılan milli gelir (Ys) ile
harcamalar karşılığı olarak iş dünyasına geri dönen gelir (Yd) arasında bir fark
oluşabilir. (Yd) < (Ys) olması durumunda aradaki fark (Ys)’de daralmaya neden olur,
üretilen mal miktarı, yaratılan gelir ve refah düşer ve işsizlik meydana gelir. Burada
ekonomide oluşabilecek büyük dalgalanmaları bastırmak ve iktisadi aktiviteyi üst
düzeyde tutan bir konjonktür oluşturmak amaçlanmaktadır (Paya, 2002, 242).
Keynes’e göre finansal sistem tahvil ve paradan oluşmaktadır ve finansal sistemin
dengesi:
Ms + Ts = Md + Td’dir.
3
Ms
Md1 Md2 Md3 Md4
(a)
r3
r2
r1
Md
Y1 Ms=Md
Y2
Y3 (b)
Y4
Şekil 1.2. Keynes’e Göre Finansal Sistemin Dengesi
Kaynak: Paya, 2002, 256
Burada ;
Ms: Para arzı
Ts: Tahvil arzı
Md: Para talebi
Td: Tahvil talebidir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, eğer para piyasası dengedeyse tahvil piyasası dengededir.
Yani eğer Ms = Md ise aynı zamanda Ts = Td olmalıdır.
‘’Bu nedenle para piyasası finansal sistemi tek başına temsil eder konumdadır’’
(Paya, 2002, 257).
4
Bankacılık sistemi konjonktür dalgalanmalarının ve ekonomik aktivite seviyesinin
önemli bir belirleyicisidir. Bu güç, bankaların yatırım miktarı ve para arzını kontrol
edebilme özelliğinden gelmektedir. Bankalar para yaratma ile tasarrufların yatırıma
dönüşmesinde üstlendiği aracılık işlevinin çelişmesi sonucunda normal dönemlerde
finanse edebileceği birçok projeye kredi vermekten kaçınabilir (Karabulut, 2002, 4).
Yeni Keynezciler’e göre Keynes bu görüşleri ile finansal piyasalarda bir kredi
sınırlaması (tayınlaması) ihtimalinden söz etmektedir. Bu kredi sınırlamasının temel
nedeni ahlaki risk ve borç veren riskinin aşırı artmasıdır (Karabulut, 2002, 6 ).
1.1.1.2. Asimetrik Bilgi (Limon Teoremi)
Asimetrik bilgi, satıcının sattığı malın durumunu bilmesi fakat alıcının bu durumu
bilmemesi anlamına gelmektedir. Burada malın durumu hakkında bilgi eksikliği
(asimetrik bilgi) söz konusudur. Asimetrik bilgi teoremine ‘Limon Teoremi’ de
denilmektedir.
Burada limon, Amerikan argosunda, ikinci el piyasada satın alınan ve sonra ciddi
sorunları olduğu anlaşılan otomobil anlamında kullanılmaktadır (Paya, 2002, 366). Bu
piyasada otomobil alıcıları alacakları otomobilin durumunu tam olarak bilmemekte,
fakat satıcılar arabalarının iyi durumda mı yoksa sorunlu mu (limon) olduğunu
bilmektedir. Yani taraflar arasında asimetrik bilgi (bilgi eksikliği) hüküm sürmektedir
(Karabulut, 2002, 6).
Buna göre, ikinci el piyasadan otomobil almayı düşünen bir kişi, otomobilin
durumunu doğru bir şekilde değerlendirecek konumda değildir. Bu nedenle otomobil
için ‘ortalama bir fiyat’ verme eğiliminde olacaktır. Ortalama fiyat, iyi durumdaki bir
otomobilin yüksek fiyatı ile kötü durumdaki bir otomobilin (limonun) fiyatı arasında bir
fiyat olarak tanımlanmaktadır (Paya, 2002, 366).
Otomobili satmak isteyen kişi otomobilin durumunu bilmektedir. Otomobili iyi
durumda olan satıcı ortalama fiyattan satış yapmak istemeyecektir ve böyle bir piyasada
iyi otomobillerin satışı sınırlı kalacaktır (Paya, 1997, 345).
5
Şu halde ortalama fiyattan daha ziyade limon otomobiller satılacaktır. Bu durum
‘menfi seleksiyon’ olarak tanımlanmaktadır (Paya, 2002, 367).
Yeni Keynezci iktisatçılar, menkul değerler piyasalarını da ikinci el otomobil
piyasalarına benzetmektedirler (Paya, 2002, 367). Yeni Keynezciler’e göre menkul
değerler piyasalarını etkin bir şekilde işleyemeyişinin nedeni asimetrik bilgidir
(Karabulut, 2002, 7).
Şirketin hisse senetlerini veya tahvillerini arz eden şirket yetkilileri, firmanın
durumunu iyi bildikleri için satılan kağıtların geleceğini iyi bilmektedirler. Bu nedenle,
iyi firmaların kağıtlarını arz edenler, satış fiyatlarında indirim yapmak
istemeyeceklerdir. Buna karşılık, alıcılar, firmanın durumunu tam olarak bilemedikleri
için, kağıtların orta kalitede olacağını düşünecek ve ortalama bir fiyat önereceklerdir
(Paya, 2002, 367).
Neticede iyi kağıt arz edenler piyasayı terk edecekler ve piyasada sınırlı bir satış
gerçekleşecektir. Bu yaklaşıma göre finansal varlık emisyonu, yani hisse senedi, tahvil
ihracı firmalar için çok önemli bir finansman kaynağı değildir (Paya, 2002, 367).
Gerçekten de tahvil ve hisse senedi satışları, dünyanın hiçbir ülkesinde firmaların
temel finansman kaynağı olamamıştır (Mishkin, 1999, 213).
Mali piyasalarda karar almaya temel oluşturacak bilginin her zaman tam ve doğru
olarak elde edilememesi ve tarafların farklı bilgiye sahip olmaları piyasaların işleyişinde
sorunlara ve aksaklıklara neden olmaktadır. Asimetrik bilgi piyasaların etkinlik düzeyini
azaltmakta, kredi piyasasında yanlış kredi kararları nedeniyle ekonomik etkinliğin
azalmasına ve kredi sınırlamasına neden olabilmektedir. Bu durum ekonomide
yatırımlara aktarılacak fonların ve verimli projelerin hayata geçirilmesini engelleyerek
ekonomik gelişme üzerinde de olumsuz bir etki yaratmaktadır. (Aras ve Müslümov,
2002, 1).
Finansal krizleri açıklamada asimetrik enformasyon teorisini kullanmayı cazip hale
getiren en önemli neden teorinin finansal yapının temel unsurlarını açıklama
yeteneğidir. Bu temel unsurlar beş madde halinde özetlenebilmektedir (Mishkin, 1998,
5):
6
1- Piyasaya hisse senedi sürmek, firmaların operasyonları için birincil finansman
yöntemi değildir.
2- Sadece büyük, güvenilir firmalar aktivitelerini finanse etmek için hisse senedi ve
tahvil arz ederler.
3- Finansal sistem, sektörler içinde en ağır regülasyona tabi olandır.
4- Finansal aracılık, fonların üretken yatırım fırsatlarına yönelmesi için birincil
yöntemdir.
5- Firmalar için dışsal fonların en önemli kaynağı bankalardır. Fakat bankacılık
piyasasında da borç alan, bu borcun potansiyel getirilerini ve yatırım projesi ile
bağlantılı yüklenilen riski tam olarak bildiği için asimetrik bilgi söz konusudur.
‘‘Bir finansal kriz, ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının ileri boyutlara varması
ve böylece finansal piyasaların, fonların en verimli yatırım fırsatlarına sahip olan
ekonomik birimlere kanalize edilmesindeki etkinliğini kaybetmesi nedeniyle finansal
piyasalarda ortaya çıkan doğrusal olmayan bir bozulmadır’’ (Mishkin, 1996, 39).
Finansal krizler, finansal piyasaların etkin bir şekilde işleyememesine neden
olmakta ve ekonomik faaliyet hacmini ciddi biçimde daraltmaktadır. Finansal sektör
bilançolarındaki bozulma, faiz oranlarındaki artış, belirsizlikteki artış, varlık
piyasalarındaki değişmeler nedeniyle finansal olmayan şirket bilançolarının bozulması
finansal krizlere sebep olan faktörlerdendir (Mishkin, 2001, 3).
Asimetrik bilgi sorunu ters seçim (adverse selection), ahlaki tehlike (moral hazard)
ve temsilcilik sorunu (agency problem ) şeklinde kendini göstermektedir.
Ters Seçim sorunu bir sözleşmeden önce oluşan, en istekli kredi müşterisinin
potansiyel ‘kötü’ borçlu olduğu asimetrik bilgi sorunudur. Dolayısıyla, tersi seçim
sorunu varsa finansal piyasalarda ters sonuçlar verecek müşteri seçimi yapılması
muhtemeldir. Bu, limon problemi olarak bilinmektedir. Ters seçim sorununa örnek
olarak alacağı krediyi geri ödeme olasılığının çok düşük olduğunu bilen bir banka
müşterisinin, alacağı krediye karşılık çok yüksek faiz ödemeyi kabul etmesi ve krediyi
diğer müşterilerden önce alabilmesi gösterilebilir. Asimetrik bilgi sorunu sebebiyle
7
kredinin bu müşteriye verilmesi ters seçim sorununu meydana getirmektedir (Aras ve
Müslümov, 2002, 3).
‘‘Ahlaki Tehlike sorunu bir sözleşmeden sonra oluşan, kredi alanın kredi verenin
bakış açısına göre ahlaki olmayan (arzu edilmeyen) faaliyetlerde bulunarak, kredi
verenin çıkarını zedeleme tehlikesine neden olan asimetrik bilgi sorunudur’’. Ahlaki
tehlike durumunda, finansal sistem çok az sayıda güvenilir müşteriye kredi açmayı
tercih etmekte, bu durum ise finansal sistemin etkin çalışmasını engellemektedir (Aras
ve Müslümov, 2002, 3).
‘‘Temsilcilik sorunu bir sözleşme tarafının işlerini görmek için bir temsilci
kullandığında o temsilcinin faaliyetlerini tam olarak kontrol edemediği veya kontrol
sürecinin maliyetli olduğu durum olarak tanımlanmaktadır’’ (Jensen ve Meckling, 1976,
41).
Asimetrik bilgi sorunu finansal istikrarsızlığın temel sebeplerinden birisidir.
Finansal istikrar iki temel koşula bağlıdır (Aras ve Müslümov, 2002, 3):
1- Finansal sistemde anahtar kurumların dış müdahale olmadan sözleşmelerden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli güven
2- Piyasa katılımcılarının piyasadaki arz-talep dengesini yansıtan fiyatlar üzerinden
güvenle işlem yapması ve temel göstergelerde köklü bir değişiklik olmadığı durumlarda
kısa dönem içerisinde fiyatlarda önemli dalgalanmaların olmaması
Finansal şoklar, finansal sistemin bilgi akış mekanizmasını engelleyerek,
kaynakların verimli dağıtılmasını engelleyebilir ve finansal piyasalarda asimetrik bilgi
sorununun ortaya çıktığı durumlarda finansal istikrarsızlığa ve bankacılık krizlerine yol
açabilmektedir (Aras ve Müslümov, 2002, 3).
Faizler yükseldikçe borç alan bu yüksek faizleri karşılamak için daha riskli
yatırımlara girer. Bu durum, ahlaki tehlikeyi arttırır. Yüksek faiz ortamında risksiz
firmalar piyasadan çıkar, faizler yükseldikçe ters seçim ve ahlaki risk sorunları
kötüleşir. Riskli projeli yatırımcıların krediyi geri ödeme olasılığı azalır, yüksek faiz
ödeme istekleri artar (Karabulut, 2002, 8).
8
Bankalar, kredi olarak verdikleri paranın nasıl kullanıldığını bilememektedirler. Bu,
bankaların temel problemidir. Ödünç alanlara yüklenen faiz oranlarındaki bir artış
genellikle bunların finanse ettiği projelerin ortalama riskini arttırmaktadır. Bu durum,
ödünç alanların daha riskli projeleri tercih etmesinden ya da risksiz projelerin daha az
çekici hale gelmesinden ve böylece bu projeleri gerçekleştirmeyi düşünen yatırımcıların
kredi için başvurmamalarından kaynaklanabilmektedir. Kredilerin riskleri üzerindeki
etki bankanın faiz oranlarını arttırmak suretiyle uygun bir kazanç elde etmesini
sağlayabilmektedir. Böylece borç verilebilir fonlar için aşırı bir talebin olduğu faiz
oranında banka karını maksimize edebilmektedir. (Greenwald, Stiglitz ve Weiss, 1984,
195 )
‘’Kredi piyasalarında ahlaki tehlike ve tersi seçim gibi asimetrik bilgi sorunlarının
büyümesi finansal piyasaların verimli yatırımların finansmanı için gereken aracılık
işlevini yerine getiremez hale gelmesine yol açmakta ve bu da finansal krizlerin ve
ekonomik dalgalanmaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır’’ (Mishkin, 2000).
Bu tip bir durum, ekonomik dalgalanmaların açıklanmasına üç yolla katkıda
bulunmaktadır: ilk olarak piyasa dengesizliğini; ikinci olarak şirketin sermaye
maliyetinde faiz oranlarından bağımsız olarak meydana gelen değişimlerin nedenini;
üçüncü olarak tayınlama (sınırlama) modellerine dayalı bilgileri, istikrar politikalarının
nasıl çalıştığını açıklamaktadır (Aras ve Müslümov, 2002, 4).
1.1.1.3. Kredi Sınırlaması (Tayınlaması)
Kredi sınırlaması durumu, ödünç verilen fonların faiz oranının önce kredi arz ve
talebini eşitleyememesi durumudur. Bu durumda faiz oranının ex-ante denge faiz
oranından düşük olması tersi seçim ve ahlaki tehlike sorunlarından kaynaklanmaktadır
(Aras ve Müslümov, 2002, 4).
Kredi sınırlaması, kredi verenin faizleri yükseltip, ters seçim ve ahlaki tehlike
sorununa sebep olmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Kredi sınırlaması; fon
ödünç verme, yatırım yapma ve reel ekonomik aktivitelerin azalmasına yol açmaktadır.
Bu sorun ipotek kullanılarak çözülebilir. Fakat Bester (1985), Chan ve Kanatas (1985),
Besanko ve Thakor (1987) sınırsız ipoteğe sahip yatırımcılar için kredi sınırlaması
yapılamayacağını, yüksek riskli yatırımcıların kendilerinin yüksek riske sahip
9
olduklarını bildikleri için, aldıkları kredilere karşın ipotek göstermeyeceklerini ve bu
nedenle kredilerin ortalama risk düzeyinin düşeceğini belirtmişlerdir (Aras ve
Müslümov, 2002, 4).
1.1.1.4. Yeni Keynesci Finansal Kriz Teorileri
Yeni Keynesciler finansal krizleri ters seçim ve ahlaki risk problemlerinin
kötüleşmeye başladığı bir finansal karmaşa olarak görmektedirler. Bu finansal
karmaşada ise fonlar üretken yatırım alternatiflerine etkin olarak
yönlendirilememektedir (Karabulut, 2002, 8).
Bankalar için kredi müşterisinin ödemeye razı olduğu faiz oranı iyi kredi kötü kredi
ayrımı yapabilmesinde önemli bir ipucudur. Mesela piyasa ortalamasının üstünde faiz
vermeye hazır müşterilerin taşıdığı risk daha fazladır. Faiz oranı arttıkça borçluların
taşıdığı ortalama riskler artmakta ve bankaların karlılığı azalmaktadır. Bankaların
beklenen getirisi faiz oranından daha yavaş artmakta, belli bir faiz oranından sonra
azalmaya başlamaktadır. Bu yaklaşıma göre hem fon arzı hem de fon talebi faizin bir
fonksiyonu olarak kabul edilmektedir (Karabulut, 2002, 8).
Faiz oranındaki artıştan dolayı ortaya çıkan karmaşada finansal krizlerin nasıl
oluştuğunu gösteren en önemli Yeni Keynesci modellerden biri Mankiw’in modelidir.
Mankiw, öğrenci kredi piyasasından yola çıkarak finansal krizlerin doğasını asimetrik
bilgi teorisine dayandırmaktadır. Mankiw, öğrencilerin yararlanabileceği finansal
enstrümanların sayısının sınırlı olduğu için eğitim kredilerini örnek almıştır. Öğrenciler
eğer kredi kaynakları ile bu yatırımı gerçekleştiriyorsa geriye tek seçenek olarak kredi
piyasası kalmaktadır ( Karabulut, 2002, 9).
Modelde yatırım üniversite mezuniyeti olarak görülmektedir ve bu yatırımın
maliyetinin tüm öğrenciler için aynı olduğu varsayılmaktadır. Fakat yatırımın getirisi
(R) ve borcun geri ödeme olasılığı her öğrencide farklıdır. Bankanın ise, kredi vermek
yerine güvenli hazine bonosu yatırımı yaptığında ‘P’ kadar bir getiri, kredi verdiğinde
ise ‘r’ kadar bir getiri elde edeceği varsayılmaktadır. Her müşteriye aynı faiz oranı
ödenmektedir. Ayrıca her müşteri borcunu ödeyemezse bankanın zararını azaltmak için
bir teminat bulunmamaktadır.
10
Modelde ‘p’, ortalama olarak borcun geri dönme ihtimali, yani tüm ‘P’lerin
ortalamasıdır. Dolayısıyla bankanın krediler geri ödendiğinde elde etme olasılığı olan
ortalama gelir ‘pr’dir ve kredi verilmesi için bu gelir en azından güvenli gelire (P) eşit
olmalıdır. Dolayısıyla ilk denge koşulu;
pr = P (1)
olacaktır (Karabulut, 2002, 10).
Her öğrenci ‘r’ faiz oranında eğitime yatırım yapıp yapmayacağına karar verirken
fayda ve maliyetleri kıyaslar. Yatırım yapması için yatırımın beklenen getirisinin
yatırımın alternatif maliyetinden büyük olmalıdır. Yani ‘R > Pr’ olmalıdır. Bu
varsayımlar altında şekil 1.3, kredi piyasasının kriz olmasa da, kaynakları etkin
dağıtamayacağını göstermektedir.
P
D
B
C
A R
p r r
o 1
Şekil-1.3. Kredi Piyasasında Kaynak Dağılımı
Kaynak: Karabulut, 2002, 10
Sosyal fayda açısından yatırımın beklenen getirisi alternatif maliyetinden büyük
olduğunda yatırım yapılmalıdır. Şekil 1.3’e göre ‘B’ yatırımı sosyal olarak etkindir ve
bu piyasada gerçekleşebilmektedir. ‘D’ yatırımı sosyal olarak etkin değildir ve
gerçekleşemez. Oysa bu piyasada sosyal olarak etkin olmayan ‘A’ yatırımı da yapılırken
11
sosyal anlamda etkin ‘C’ yatırımı gerçekleşememektedir. Bu durumda kredi piyasası
kaynak dağılımı açısından etkin çalışamaz. Üstelik hiçbir faiz oranı da bu durumu
düzeltemez, çünkü r > p olmak zorundadır ve bunun ekonomi üzerinde ciddi sonuçları
vardır. Bu durumun gelişmesinde asimetrik bilgi önemli rol oynamaktadır. Çünkü
öğrenci yatırımı yatırımın beklenen getirisi yatırımın alternatif maliyetinden büyük
olduğunda gerçekleşmektedir (Karabulut, 2002, 11).
pr = P ise r = P/p olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yatırım koşulu R >
(P/p)P halini almaktadır (Karabulut, 2002, 11).
Asimetrik bilgi olmasaydı borcun geri dönme ihtimali güvenli gelire eşit ( p = P )
olacağından, sadece sosyal anlamda etkin yatırımlar gerçekleşecekti. Asimetrik
enformasyon ise güvenli geliri yüksek yatırımları zorlaştırırken güvenli geliri düşük
yatırımları teşvik etmektedir (Karabulut, 2002, 11).
p( r ) = E ( P/R > Pr ) ( 2 )
Denklemi, ikinci denge koşuludur ve bu denge borç alanların optimizasyon
reaksiyonlarına göre belirlenmektedir. İki denge koşulunun da sağlandığı nokta veya
noktalarda kredi piyasası dengeye gelir. Şekil-1.4.a’ da dengenin iki farklı faiz oranında
oluştuğu görülmektedir. Buna göre LL ( 1 ) nolu, BB ise ( 2 ) nolu denge denklemini
göstermektedir.
p L p
L
B L
B
L B
B r r
( a ) ( b )
Şekil 1.4. Denge ve Kredi Tayınlaması ( Sınırlaması )
12
Böyle iki dengeli bir piyasada ilk kesişim noktası istikrarlı, ikinci kesişim noktası
istikrarsız denge noktasıdır. İkinci noktada denge faizi ‘ry’dir ve bankalar bundan daha
düşük bir faiz oranı teklif ettiğinde BB, LL’nin üstünde kalmaktadır. Yani borcun geri
dönme olasılığı borç verenin denge koşulunu sağlayan p’den daha büyüktür ve bu
durumda bankanın getirisi artmaktadır.
Bu durum, faizler ‘rx’e düşene kadar devam eder. Bu noktadan sonra LL, BB’nin
üstüne çıkacağından, faizler yükselecektir. Şekil-1.4.b hiçbir faiz oranında dengenin
gerçekleşmediği kredi piyasasının çöküşünü göstermektedir. Bu durumda tam bir kredi
sınırlaması vardır. Yeni kredi almak isteyenlerin riskinin çok yüksek olması nedeniyle,
bankalar borç vermemektedirler. Böyle bir durumda faiz oranlarının çok yükselmesi
nedeniyle LL yukarı kayar (Mankiw, 1991, 227-291).
Mankiw’in modelinin varsayımları ve ana hatları bu kadarla sınırlı olmasına karşın,
modelin birçok önemli sonucu vardır (Karabulut, 2002, 12). Bu sonuçları IS-LM analizi
ile inceleyebiliriz.
IS, mal piyasasındaki dengeyi gösterir, denklemi;
S + M + T = I ( r ) + Go + Xo’dır.
Burada;
S: tasarruflar
M: ithalat
T: vergi
I ( r ): faizin fonksiyonu olan özel kesim yatırım harcamaları
Go: otonom devlet harcamaları
Xo: otonom ihracat’tır.
13
r
IS
Y
Şekil-1.5. IS eğrisi
Burada,
r: faiz oranı
Y: gelirdir.
Şekil-1.5, IS eğrisini göstermektedir. Bu, ekonominin reel piyasa dediğimiz
üretimle alakalı bölümüdür.
Vergiler hariç toplam talebin otonom unsurları (mesela otonom tüketim, özel
yatırımlar, devlet harcamaları, ithalat) artarsa IS eğrisi sağa kayar. Mesela devlet
harcamaları artarsa gelir artar, gelirin artması para talebini arttırır, para talebi artarsa faiz
oranı artar ve ekonomi daha yüksek bir faiz oranı ve gelir seviyesinde dengeye gelir.
Yani IS eğrisi sağa kayar.
Eğer vergiler artarsa harcamalar düşer, gelir azalır ve IS eğrisi sola kayar.
IS eğrisi üzerindeki her noktada mal piyasası dengededir. Fakat bu durumda tüm
ekonominin dengede oluğunu söyleyemeyiz. Ekonominin dengede olabilmesi için para
piyasasındaki dengeye de ihtiyacımız bulunmaktadır. Para piyasasındaki dengeyi LM
eğrisi gösterir. LM eğrisinin denklemi;
L (Y, r ) = Ms / P’dir.
Burada,
L ( Y, r ): para talebi
Ms: para arzı
P: fiyat’tır
14
r
LM
Y
Şekil-1.6. LM eğrisi
LM eğrisini para arzı değiştirir. Faiz oranı sabitken para arzı artarsa gelir artar. Bu
durumda aynı faiz oranını tutturabilmek için LM eğrisi sağa kayar. Yani genişleyici para
politikası uygulandığında LM eğrisi sağa kayar.
Fiyatlar genel seviyesi artarsa piyasadaki para miktarı azalır, para arzı azalır ve LM
eğrisi sola kayar. Bunun sonucunda faizler yükselir ve gelir azalır.
Para ve mal piyasalarında eş anlı dengeyi Şekil-1.7’de görebiliriz:
r
LM
r
A
IS Y
Y
Şekil-1.7. Para ve Mal Piyasalarında Denge
Şekil-1.7’deki A noktasında hem para hem de mal piyasası dengededir.
IS-LM analizine göre para arzı azalırsa faizler yükselir ve yatırımlar düşer. Yatırımların
bu azalışı marjinal verimliliği düşük olan projelerden başlar. Fakat Yeni Keynesci
analizde faizler yükseldiğinde en yüksek faizi bile karşılayabilecek kadar verimli
yatırımlar dahi gerçekleştirilmemektedir. Bu durum, kredi sınırlaması krizini başlatır.
Kredi piyasasının çalışmaması, kötü durumda olan ve borçlarını ödeyebilecek durumda
15
olup likidite sıkışıklığı içinde bulunan birçok firmanın iflasını beraberinde getirecektir.
Bu durum, kredilerin geri dönmemesi sebebiyle banka iflaslarına dönüşür. Yatırımların
zorlaşması ve firma iflasları ile azalan ekonomik aktivite, kredi sınırlaması ve banka
iflaslarının bir sonucu olan para arzındaki düşüş ile daha da yavaşlar. Oluşan bu
durgunluk, yeni firma iflasları ile devam eder (Karabulut, 2002, 12).
Böyle oluşan finansal krizlere karşı Yeni Keynezciler, genişleyici para politikasını
önerirler. Onlara göre para arzı artarsa bir taraftan ahlaki risk ve ters seçim problemi
önlenir, diğer taraftan da yatırımlar teşvik edilir. Ayrıca para arzı artarsa firmanın değeri
yükselir ve bu da ahlaki riski azaltır. Kötü durumdaki firmanın ahlaki riski yüksektir,
çünkü kötü durumdan çıkmanın tek yolu çok karlı işlere yönelmektir ve çok karlı işler
çoğu zaman çok risklidir (Karabulut, 2002, 12).
Genişleyen para arzı ile firmanın durumunun düzelmeye başlaması ve net değerinin
yükselmesi ahlaki riski azaltmaktadır (Paya, 1997, 346).
Yeni Keynezciler’in finansal krizlere karşı bir başka önerisi de bilgi akışına kamu
müdahalesidir. Burada asimetrik bilgi problemini azaltmak için firmaların ve bankaların
mali durumlarını yayınlamaları ve bilgilerin doğru olmaması halinde cezai yaptırım
uygulanması önerilmektedir. Bu durumda teminatların neden asimetrik bilgi problemini
ortadan kaldıramadığı sorusu akla gelebilir. Yeni Keynezciler’e göre bankacılar
herhangi bir kriz anında aldıkları teminatların da değerlerinin düşeceğini bilirler, ayrıca
bankacılıktaki rekabet, verilen borca karşılık alınan teminatların sağlamlığını güçleştirir.
Bu yüzdendir ki bankacılar kredi sınırlamasına gitmektedirler (Karabulut, 2002, 13).
1.1.2. Post Keynezci Okul ve Finansal Krizler
Post Keynezyen iktisatçıların finansal krizler hakkındaki görüşleri asimetrik bilgi
yaklaşımı, finansal kırılganlık teorisi ve para arzının içselliği yaklaşımına
dayanmaktadır (Karabulut, 2002, 13).
Daha önce asimetrik bilgi yaklaşımına değinilmişti. Şimdi Finansal Kırılganlık
Teorisi ve Para arzının içselliği yaklaşımlarına değinelim.
16
1.1.2.1. Finansal Kırılganlık Teorisi
Bu hipotezi ileri süren Hyman Minsky, günümüz dünya ekonomisinin Wall
Street’in dünyaya bakışı ile şekillendiğini ve temel oyuncuların bankerler ve iş adamları
olduğunu belirtmiştir (Dymski, 1997, 503).
1945-1970 arası Bretton Woods Sistemi ve regülasyonlar sayesinde istikrarlı bir
dönem olmuş, düşük finansal kaldıraç, düşük faizler ve finanasal piyasalarda
spekülasyon amacının azlığı bu istikrarı sağlamada önemli rol oynamıştır. Bretton
Woods Sistemi’nin çöküşü ve finansal serbestleşmeyle birlikte istikrarsızlık artmış, ve
bu konuyla ilgili teoriler önem kazanmaya başlamıştır (Karabulut, 2002, 14).
Minsky, ekonomide kalıcı bir dengesizliğin kabulünün Keynezci iktisadın en
önemli özelliklerinden biri olduğunu fakat Keynes’in belirsizliğin yatırım ve tasarruf
üzerindeki etkilerini vurgulamasına rağmen, yatırımın finansmanı sürecinin
konjonktürel ve spekülatif bir yapıya dönüşebileceği ihtimalini eksik bıraktığını
belirtmektedir (Dymski, 1997, 502).
Minsky, kapitalist ekonominin istikrarsızlığının sebebinin kapitalist finans yapısı
olduğunu belirterek kapitalist ekonomiler için istikrarlı bir yapı olmadığını düşündüğü
geleneksel Hicks’ci IS-LM çatısını kabul etmemektedir.
Minsky, Finansal Kırılganlık Hipotezi’nde firmaları Hedge, Spekülatif ve Ponzi
oarak üçe ayırmaktadır.
1-Hedge Finansman: Firmanın nakit akımları her dönemde ana para ve faiz ödeme
yükümlülüklerini aşıyorsa Hedge Finansman söz konusudur (Minsky, 1982, 25).
Firmanın gelecekteki nakit akımlarının kapitalize edilmiş hali gelecekteki faiz ve
anapara ödemelerinin kapitalize edilmiş halinden her dönem için büyükse, böyle bir
firmanın her dönemde ödeyebilirliğini koruyacağı söylenebilir. Firma, her zaman pozitif
bugünkü değere sahip olacaktır ve bu durum faiz değişmelerinden etkilenmeyecektir
(Karabulut, 2002, 15). Faizler değiştiğinde gelirin kapitalizasyonu da buna göre
değişeceğinden firmanın ödeyebilirliği her faiz seviyesinde aynıdır. Ancak beklenmeyen
faaliyetler ortaya çıkarsa firma ödeyebilirliğini yitirebilir (Karabulut, 2002, 16).
17
2-Spekülatif Finansman: Firmanın bugünkü değeri pozitif olduğu halde bazı
zamanlarda nakit çıkışı nakit girişini aşar. Bu finansman tipi uzun sürede gelir getirecek
yatırımlarda veya kısa vadeli pasif, uzun vadeli aktif yapısına sahip olan firmalarda söz
konusudur. Firma kısa vadeli borçlanmıştır ve bu durumdaki bir firma nakit gelirlerinin
anapara ve / veya faiz ödemelerini aştığı noktalarda yeniden borçlanmak zorundadır.
Yeniden borçlanmanın yapıldığı dönemlerde de faizlerin yükselmesi firmanın
ödeyebilirliğini yitirmesine yol açmaktadır (Karabulut, 2002, 16).
Burada Spekülatif birimin bugünkü değerinin her faiz oranında pozitif olmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla Spekülatif birimin geleceği finansal piyasaların
fonksiyonlarını normal olarak yerine getirmesine bağlı olmaktadır (Karabulut, 2002,
16).
3-Ponzi Finansman (Saadet Zinciri): Ponzi finansman, alacaklısının parasını
başkasına borçlanarak ödeme esasına dayalı finansman yöntemidir. Saadet zincirinin
bilimsel adıdır. Ponzi finansmanda nakit akımları anapara ve faiz ödemelerinden çoğu
zaman büyüktür. Firmanın bugünkü değeri negatiftir, bunun sonucunda da
yükümlülüklerini yerine getirebilmek için sürekli borçlanmak zorundadır. Faizlerdeki
küçük bir artış veya finansal piyasalardaki küçük bir sorun ponzi birimin iflas etmesine
sebep olabilir (Karabulut, 2002, 16). Ponzi finansmanın temel işleyişi vadesi gelen
borçları ödeyebilmek için yeniden borçlanma esasına dayanmaktadır.
Minsky, finansal zorlukların arkasında piyasanın borç yapısının olduğunu belirterek
Ponzi ve Spekülatif finansmanın toplam krediler içindeki payı ne kadar fazla olursa
finansal kırılganlığın o kadar fazla olacağını söyler (Karabulut, 2002, 16). Firmanın
finansman yapısını borç-gelir oranının belirleyeceğinden bu oranın belli bir noktaya
yükselmesi firmanın ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına gelir ve bu
durumdaki firma ya borçlanır ya da varlık satar. Bu iki durum da sermaye kaybı
anlamına gelir. Belli bir sınırdan sonra sermaye kaybı yatırım ve tüketimde daralmaya
sebep olur ve bu da geliri yeniden azaltır. Bunun sonucunda bir borç-deflasyon süreci
başlar (Karabulut, 2002, 16).
18
Minsky, gelişme döneminde gerçekleşen karların beklenen karların önüne
geçeceğini ve yatırım talebini uyaracağını öne sürmektedir. Burada para arzının içselliği
varsayımı yani kredi talebinin kredi arzını etkileyebildiği bir ortamda borçluluk ve
yatırımların hızla arttığı varsayımı devreye girer ve böylece finansal kriz süreci
oluşmaya başlar. Borçluluğun ve yatırımların hızla artması fiyatlar üzerinde bir baskı
oluşturur ve yeni kar fırsatları oluşur ki bu da yatırımları bir kez daha uyarır. Minsky, bu
aşamaya ‘eupheria’ adını verir. Kindleberger’e göre bu durum, Adam Smith ve diğer
Klasik İktisatçıların ‘aşırı ticaret’ adını verdiği durumdur. Aşırı ticaret, saf spekülasyon
ve aşırı kar tahminlerini içerir. Spekülasyonda kar olduğunu gören hane halkı ve
firmalar da spekülasyona başlar. Spekülasyon sürdükçe faizler, paranın dolaşım hızı ve
fiyatlar artmaya devam eder. Bu süreçte borcun büyüme hızı, karın büyüme hızını geçer
ve net borçluluk hızla artar. Burada tam istihdama ulaşılır, kar verimliliğin büyümesi ile
sınırlanır. Fakat spekülasyon ve borçluluk artışı devam eder. Minsky bu tam istihdamı
kapitalist sistem için istikrarlı bir denge noktası olarak değerlendirmemektedir
(Karabulut, 2002, 17).
Bir spekülatörün kar realizasyonuna gitmesi, piyasada bir duraklamaya yol açar.
Çünkü bu durumda spekülasyon girdileri ve çıktıları birbirine eşitlenmiştir. Duraklama
ile spekülatörler piyasanın daha yukarı çıkamayacağını anlar, fakat aşağı düşüşün
başlaması için mutlaka kar realizasyonu da gerekmemektedir. Büyük bir firmanın
batması , hükümetin yapacağı olumsuz bir açıklama gibi dışsal şoklar da aşağı düşüşü
başlatabilir (Karabulut, 2002, 18).
Gelişme döneminde kapitalizmin kendi iç dinamikleri dışında kırılganlığı arttıran
bir diğer unsur da kredi olanaklarının artması için bankaların yeni ve riskli finansman
yöntemlerini arttırırken finansal yeniliklerden de faydalanmasıdır (Karabulut, 2002, 18).
Panik, şu üç durumdan birinin gerçekleşmesi ile son bulur; fiyatlar öyle düşer ki
insanlar yeniden daha az likit varlıklara geri dönmeyi göze alırlar, fiyat azalmalarına bir
sınır konulur veya Merkez Bankası son durak borç mercii olarak nakit ihtiyacını
karşılayacağına piyasaları ikna eder (Kindleberger, 1978, 16).
19
Minsky, Merkez Bankasının son durak borç mercii olarak piyasaları nakit ihtiyacını
karşılamasını ve genişleyen bütçe açıklarını finansal krizleri engellemeye yönelik
politikalar olarak önermektedir (Karabulut, 2002, 18).
Post Keynezyen İktisatçılar finansal kriz teorilerini açıklamak için asimetrik bilgi
ve Keynes’in ‘belirsizlik’ kavramını birleştirmişlerdir. Ayrıca bu yaklaşımda ‘tarihi
zaman’ ve ‘düşünsel zaman’ olmak üzere iki tür zaman kavramı kullanmaktadırlar.
Düşünsel zaman ileri ve geri hareket edebilir fakat tarihi zaman sadece ileriye doğrudur
ve ekonomi, tarihi zamana göre işler. Geçmiş bilinir fakat değiştirilemez, gelecek ise
belirsizdir. Yani zaman asimetriktir. Gelecek ile ilgili olasılık hesapları düşünsel zamana
göre analiz yapıldığında yapılabilir, fakat ekonomi tarihi zamana göre işlediğinden
böyle olasılık hesapları yapılamayacağı, geleceğin belirsizliğinin olasılık hesapları ile
azaltılamayacağı ileri sürülmektedir ( Karabulut, 2002, 21).
M. Lavoie, kesinliği, gelecekteki bir olayın her alternatifte gerçekleşeceğini bilmek;
riski, belli alternatifler setinin belli gerçekleşme olasılığı vermesi durumu; belirsizliği
ise bir olayın gerçekleşme olasılığını bilmeme durumu olarak tanımlamaktadır (Lavoie,
1992, 58).
Post Keynezyenler tarafından finansal krizleri açıklamada kullanılan diğer
kavramlardan ikisi ‘borç veren riski’ ve ‘borç alan riski’ dir (Karabulut, 2002, 21).
Post Keynezyenler borç veren riskinin tam olarak hesaplanamayacağını, fakat riskin
hangi koşullarda artıp azalacağının fon arz edenler tarafından bilineceğini, dolayısıyla
da arz edilen fonun miktarının risk tercihine bağlı olduğunu, belirsizlik olduğu için de
alınan riskin tam olarak bilinemeyeceğini ileri sürmektedirler (Karabulut, 2002, 21).
Post Keynezyenler, borç veren riskinin yanında borç alan riskinin de finansal
yapının reel kararlar ve üretim üzerindeki etkisini güçlendirdiğini düşünmektedirler.
Onlara göre,içsel finansman, dışsal finansmana göre daha ucuzdur. Bu yüzden
girişimciler yatırımlarını önce kendi sermayeleriyle finanse ederler, daha sonra gerekirse
dışsal finansmana başvururlar. Burada yatırımcı önce kendi sermayesini riske
etmektedir. Firmanın borçluluk oranı arttıkça firma finansal yapıda faiz artışı gibi
meydana gelebilecek değişikliklere karşı daha hassas hale gelir. Bu durum, borçluluk
oranı arttıkça sermayenin talep fiyatının düşmesi gerektiğini açıklamaktadır. Dolayısıyla
20
konjonktürün genişleme dönemlerinde borçluluk ve finansal kırılganlık artarken hem
borç veren riski hem de borç alan riski artar. Yeni Keynezci teoriden farklı olarak Post
Keynesci teoride kredi sınırlamasının ardında bu iki risk yatmaktadır. Borç alan riskinin
artmasına rağmen kredi talebi de artar ve kredi sınırlaması spekülatif ve ponzi
finansmanın hızla artması sebebiyle şiddetlenir (Karabulut, 2002, 21-22).
1.1.2.2. Para Arzının İçselliği
Merkez Bankası, ekonomide üretilen para miktarını çeşitli uygulamalarla
etkileyebilir. Bu görüş, ‘Para Arzının İçselliği’ yaklaşımına dayanmaktadır. Merkez
Bankası, açık piyasa işlemleri ve reeskont kredileri araçlarını kullanarak piyasadaki para
arzını arttırabilir veya azaltabilir.
Merkez Bankası, bankaların rezervlerini arttırmayı hedeflediğinde açık piyasa
işlemleri ile tahvil ve bono alımına geçer. Açık piyasa işlemi ile merkez bankası
bankalardan tahvil aldığında bankaların menkul değerler portföyü daralır, rezervleri
artar. Böylece merkez bankası bankalardaki parayı arttırmış, tahvil ve bono portföyünü
ise azaltmış olur. Burada, merkez bankası bankaların aktiflerini değiştirmiştir (Paya,
2002, 105).
Merkez bankası tarafından yapılan tahvil ve bono alımları, ekonomiyi genişletici
nitelik taşımaktadır. Böylece merkez bankası bankaların rezervlerini arttırıp daha fazla
kredi vermelerini sağlayacaktır (Paya, 2002, 161).
Merkez bankası, reeskont politikası ile de banka rezervlerini, dolayısıyla da kredi
arzını etkileyebilir.
Reeskont işlemleri iki türlüdür:
1-Avanslar
2- Reeskont Kredileri
Avanslarda, senetler karşılığı, iskonto uygulanmadan belirli bir faiz karşılığı ilgili
bankaya kredi verilmektedir. (Paya, 2002, 163).
21
‘‘Reeskont kredilerinde, ticari bankalar, ellerinde bulunan ve vadesi henüz
dolmamış iskonto edilmiş senetleri merkez bankasına teslim ederler. Senetler, merkez
bankasının cari faiz oranlarıyla iskonto edilir. Yani kredi karşılığı olan faizler düşülür,
bakiye, senetleri veren bankaya ödenir’’ (Paya, 2002, 163).
Reeskont politikası, nakte ihtiyaç duyan bankaların ihtiyaçlarını karşılamada
yardımcı olurken, bu nakit sıkışıklığının büyük finansal krizlere dönüşmesini
engellemektedir (Paya, 2002, 163).
‘’Merkez bankasının reeskont kredilerini genişletmesi, bankaların aktif ve
pasiflerini aynı oranda genişletirken, aktiflerindeki nakit varlıklar aynı oranda artar.
Yani bankaların, reeskont kredileri şeklindeki yükümlülükleri, pasiflerini genişletir.
Reeskont kredilerindeki daralma ise, ters yönde, yani banka rezervlerini daraltıcı etki
yapacaktır’’ (Paya, 2002, 105).
Post Keynezyenler, Keynes’in de bazı çalışmalarında para arzının belli koşullarda
içsel olabileceğine inandığını öne sürmektedirler. Burada Keynes, para arzının
içselliğini savunurken, merkez bankasının para miktarını kontrol gücünü
reddetmemektedir fakat bu kontrolün piyasalara bırakılması gerektiğini düşünmektedir
(Davidson, 1989, 490).
Tüm Post Keynezci İktisatçılar, para arzının içselliği teorisinde görüş birliği içinde
değillerdir. Fakat, özellikle ‘finansal piyasalardaki talep para arzı ve kredi miktarının
ana belirleyicisidir’ görüşü ortak kabul edilen bir temeldir ve bu belirleyiciliğin derecesi
intibakçı endojenlik ve yapısalcı endojenlik yaklaşımlarını ortaya çıkarmaktadır
(Karabulut, 2002, 25).
İntibakçı endojenlik yaklaşımında bankalar ve diğer aracıların yetersiz rezerv
sorunu ile karşılaştıkları durumda merkez bankasının bu sorunu açık piyasa işlemleri ile
rezervleri arttırarak ya da bankaların iskonto penceresinden gerekli likiditeyi
sağlamasına olanak vererek çözmesi gerektiği, aksi takdirde finansal yapı dolayısıyla
tüm ekonominin zarara uğrayacağı belirtilmektedir. Bu durum ise paranın maliyetinde
bir değişiklik demektir ve paranın fiyatı üzerinde kontrolü olan merkez bankasının
paranın miktarı üzerinde kontrolünün bulunmadığı belirtilmektedir (Pollin, 1991, 367).
22
Fiyat paranın yaratılması üzerinde tekel gücüne sahip olan merkez bankaları faiz
oranlarını belirler ve belli bir faiz oranında para arzı sonsuz esnektir. Böylece para
miktarını tamamen talep belirler. Burada bankalar fiyat koyucu ve miktar belirleyici
görünümündedir. Sonuçta kredi hacmini kredi talep edenler belirleyecek ve eğer
girişimcilerin gelecekle ilgili olumlu beklentileri varsa kredi talebi artacaktır. Burada
para arzı para talebi tarafından değil de kredi talebi tarafından belirlenmektedir
(Karabulut, 2002, 26).
Gelişmiş ülkelerde kredi limit kullanımının %50 civarında olduğunu, gerek
üreticilerin gerekse tüketicilerin kredi limitlerinin tamamını kullanmadıklarını
belirtmektedir. Bu bağlamda, sadece bu olgu bile, tam dışsallık varsayımını çürütmeye
yeterlidir (Moore, 1988, 381).
İntibakçı endojenlik yaklaşımına göre para arzı ile parasal taban arasında pozitif
ilişkinin olduğu dönemlerin görülmesi, para arzının merkez bankası tarafından kontrol
edildiği anlamına değil, merkez bankasının para talebine cevap vermekte gönüllü
olduğu anlamına gelmektedir. Zaten merkez bankası, bunun aksini yapmaya çalıştığında
sonuç değişmemektedir (Moore, 1988, 382).
Son derece katı sonuçlara ulaşan intibakçı endojenlerin aksine yapısalcı endojenler,
para arzının tamamen kredi talebi tarafından değiştirildiğini kabul etmemektedirler ve
para miktarının değişim sürecinde de farklı bir mekanizma öne sürmektedirler
(Karabulut, 2002, 27).
Yapısalcı Endojenlik anlayışını savunanlara göre, merkez bankaları, ödünç
alınmamış rezervleri kısıtlamak için çaba harcadığında kısmen başarılı olabilirler, çünkü
iskonto penceresinin ödünç alınmamış rezervlere yakın ikame olmadığı yönünde zımni
bir varsayım vardır. Ayrıca Interbank faizleri iskonto oranlarından düşük olduğu için
bankalar zorunluluk dışında bu yöntemle fon bulmaya başvurmamaktadırlar (Pollin,
1991, 375).
Yapısalcı modelde kredi talebi arttığında, bankalar finansal yeniliklerle daha az
zorunlu rezerv karşılığı olan enstrümanlar üretmekte ve kaydi para kanalı ile toplam
rezervleri değiştirmektedirler (Karabulut, 2002, 28).
23
Yapısalcılar, bankaların pasif yönetimi (finansal yenilikler) ile kredi talebinin
tamamına cevap vermesinin mümkün olmadığını düşünmektedirler. Para arzını merkez
bankaları da etkileyebilir. Bu durumda arz yapısı intibakçılara göre daha az esnektir ve
para arzı hem para talebinden hem de merkez bankası tarafından etkilenmektedir
(Karabulut, 2002, 28).
Yapısalcı yaklaşımda, para miktarının değişmesi ancak ‘gelir yaratıcı finans süreci’
ve ‘portföy değişimi süreci’ ile mümkün olabilmektedir (Davidson, 1994, 136).
Gelir yaratıcı finans sürecinde, kar amaçlı kuruluşlar olan bankalar hizmet
miktarlarını para talebindeki değişikliklere göre ayarlarlar ve pasif yönetimi ile kredi
hacminin artması gerektiği durumlarda merkez bankasının kontrolü sorununu aşarlar
(Davidson, 1994, 136)
Portföy değişimi sürecinde ise para otoriteleri açık piyasa işlemleri ile dışsal olarak
para miktarını değiştirirler. Merkez bankası özellikle yüksek üslü paranın (high powered
money) miktarını kontrol eder (Davidson, 1994, 136).
Bu iki sürecin karşılıklı etkileşimi ile para miktarı belirlenir ve para arzı üzerinde
iki taraf da (merkez bankası ve kredi talep edenler veya bankalar) tam kontrol sahibi
değildirler (Davidson, 1994, 136).
1.1.3. Monetarizm ve Finansal Krizler
Post Keynezyen teoride özellikle para arzının içselliği varsayımının kabulü ile
krizler daha da içselleşmektedir. Fakat Monetaristler hem para arzının dışsallığının, hem
de nominal geliri belirleyen en önemli etkenin para arzı olduğunun kabulü ile krizleri
dışsallaştırmakta ve krizleri önlemek için para otoritelerine önemli roller
yüklemektedirler (Karabulut, 2002, 29).
1.1.3.1. Para Miktarı ve Nominal Gelir
Monetarizmin önde gelen iktisatçılarından Milton Friedman, nihai servet
sahiplerinin portföylerini faydalarını maksimuma çıkaracak şekilde oluşturacaklarını ve
serveti beş formda elde tutabileceklerini belirtmiştir. Bunlar, borç ödemelerinde
24
kullanılan ortak kabul görmüş para; belli bir ödeme sürecine sahip ve belli bir getiri
sağlayan nominal birim niteliğindeki tahvil; hisse senedi; beşeri olmayan fiziksel mallar
ve beşeri sermayedir (Karabulut, 2002, 30).
Laidler, Friedman’ın para talebi teorisinin kendisinin tüketim davranışı ile ilgili
genel kuramının para adı verilen bir tüketim malının özel durumuna uygulanmış biçimi
olduğunu belirtmektedir (Laidler, 1982, 72). Bu ifadeye göre Monetarizm’e göre para ve
tüketim malları birbirinin alternatifi olan servet tutma biçimidir ve para talebi
fonksiyonunda kullanılan gelir kavramı sürekli gelir kavramıdır. Ayrıca Monetaristler,
Keynezyen İktisatçılar’ın servetin yalnızca para ve bono şeklinde tutulabilirliği
varsayımını reddetmektedirler (Karabulut, 2002, 30).
Monetaristlere göre para arzını merkez bankası belirler. Dolayısıyla para arzı
egzojen olarak sistemin dışından belirlenir ve para talebi ile para arzı arasındaki ilişki
para arzından nominal gelire ilerleyen bir etkidir. Bu etki kısa dönemde fiyatlar genel
seviyesi ve gelir kanalı ile olurken uzun dönemde sadece fiyatlar kanalı ile olmaktadır
(Karabulut, 2002, 30-31).
Monetaristler, nominal geliri belirleyen temel parametrenin para miktarı olduğunu
ve para arzının dışsal varsayılması ile ekonomik dalgalanmaların sorumlusunun para
otoriteleri olduğunu ileri sürmektedirler ve ekonomideki istikrarsızlığın tek kaynağının
para arzındaki dalgalanmalar olduğunu, ekonomik krizlerin tek nedeninin ise para
arzındaki azalma olduğunu belirtmektedirler (Karabulut, 2002, 31-34).
Post Keynezyen iktisatçı Minsky, ekonomik konjonktür dalgalanmalarının
nedeninin ekonomideki istikrarsız borç yapısından kaynaklandığını belirterek
Monetaristleri eleştirir (Minsky, 1963, 64).
Monetarist iktisatçı Schwartz ise para stoku yoluyla konjonktür dalgalanmalarının
destabilize edildiği ekonomilerde de baloncuklar oluştuğunu, bunun sebebinin
ekonomideki hırslı ve beceriksiz yatırımcıların karsız ve yanlış yatırımları olduğunu ve
bu firmaların batmasının bu tür yatırımcıların piyasadan elenmesi ile sonuçlanan bir
servet kaybı olduğunu, bir finansal kriz olmadığını, bu süreci bir finansal krize
müdahalesizliğin dönüştürdüğünü belirtir (Karabulut, 2002, 36).
25
‘‘Bu safhada Monetarist finansal kriz analizine Gerçek ve Pseudo finansal krizler
girmektedir. Gerçek finansal krizler, bir finansal kötüleşmenin para arzının daralmasına
yol açıp ciddi servet kaybı yaratmasıdır. Pseudo finansal krizlerde de servet kaybı söz
konusudur fakat parasal daralma olmadığı için boyutları büyük değildir’’ (Schwartz,
Bordo, Mizrach, 1990, 371).
Bu görüşe göre 1929 Krizi’nden sonraki krizlerin hepsi sadece münferit
kötüleşmeler olarak görülmekte, finansal kriz sayılmamaktadırlar. Ayrıca finansal
krizlerin oluşması mevduat sigorta fonları gibi kurumlar kurulduktan ve krizler üzerinde
para arzının rolü anlaşıldıktan sonra imkansızlaşmıştır. Pseudo finansal krizlerde ise
para arzı yönetimi dışında kurtarma gibi yöntemlerle müdahale olursa bu durum
enflasyonu arttırmakta ve verimli çalışmayan firmaların piyasadan çıkmasını
önlemektedir (Karabulut, 2002, 36).
Finansal kriz teorilerini yukarıdaki gibi açıkladıktan sonra, finansal krizleri daha
kapsamlı ve modern bir şekilde açıklayan birinci, ikinci ve üçüncü nesil kriz modellerini
içinde barındıran finansal krizleri açıklamaya yönelik modelleri açıklamak gereklidir.
1.2. Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Modeller
1990’lardan önce karşılaşılan finansal krizler ile 1990’lardan sonra karşılaşılan
finansal krizlerin farklı özellikler taşıyor olmaları finansal krizleri açıklamaya yönelik
modelleri birinci, ikinci ve üçüncü nesil modeller olarak üçe ayrılmasına sebep olmuştur
(Akdiş, 2000, 94).
Krugman ile Flood ve Garber, para krizlerine açıklama getiren birinci nesil
modellerin temel yapısını ortaya koymuşlardır. Fakat bu modeller taşıdıkları eksiklikler
nedeniyle zaman içerisinde eleştirilere uğramış ve Obsfeld’in başını çektiği iktisatçılar
tarafından ikinci kuşak modeller geliştirilmiştir (Varlık, 2002, 160). Daha sonra da
üçüncü nesil kriz modelleri ortaya konmuştur.
1.2.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri (Kanonik Model)
‘‘Ülkelerin 1970’li yıllarda itibaren karşılaştığı finansal krizler, bu krizlerin ortaya
çıkışı ve ortaya çıkmadan öngörülebilmeleri konusundaki teorik çalışmaların
26
başlamasına yol açmıştır. Bu konudaki ilk çalışmalar ‘ilk nesil araştırmaları’ olarak
nitelendirilmektedir’’ (Akdiş, 2000, 94).
‘‘Bu krizler öncesinde büyük oranda bir mali genişleme yaşanmış, gizli veya açık
mevduat garantileri, zayıf denetim ve banka sektöründeki şeffaflık eksikliği ön planda
olmuştur. Bu krizler fazla değerlenmiş bir kur, zayıf ihracat ve menkul kıymetler
fiyatlarındaki artışlar ile birlikte ortaya çıkmıştır’’ (Kaminsky ve Reinhart, 1998, 444).
O yıllarda gündemde olan altın fiyatları ve resmi altın stoklarının esas alınmasıyla
para krizlerinden çok, reel piyasalarda uygulanan istikrar programlarına odaklanan
Stephant Salant tarafından geliştirilmiştir. Bu tür istikrar programları uluslararası yeni
ekonomik düzen isteyenlerin de talepleri arasındadır fakat, bu programların
spekülatörlerin bir malı diğer mallara göre yüksek bir getiri sağlayacağı beklentisi ile
ellerinde tutmakta oldukları için spekülatif saldırılarla sarsılabileceğinden endişe
edilmektedir. Böyle bir malın fiyatı ise en azından faiz oranları ile orantılı olarak
artmaktadır. Fiyatın yükselebileceği değer, talebin daha fazla artmayacağı bir noktaya
vardığında durmaktadır fakat resmi bir kurul sözü edilen malı sabit bir fiyattan alıp
satacağını ilan ederse farklı gelişmeler yaşanacaktır. Fiyatın yükselebileceği en yüksek
düzeyden ellerindeki malı satan spekülatörler hem bunu alma konumundaki kurumun
elinde büyük bir stok birikmesine sebep olacaklar hem de piyasada hedeflenen fiyatın
üzerinde bir fiyat oluşturacaklardır ve bu durum da yine spekülatörlerin işine gelecek,
ilgili malın alınıp satılmasının karlı hale gelmesi bu malın spekülatörlerce toplanmasına
yol açacaktır. İstikrarı sağlamak isteyen organ bu aşamada da fiyatları kontrol ederek
bedelin düşük düzeyde olmasını sağlamaya çalıştığında stoklarını tüketme durumu ile
karşı karşıya kalacaktır (Akdiş, 2000, 94-95).
Birinci nesil kriz modelleri, Salant’tan sonra Krugman (1979), Flood ve Garber
(1984) tarafından yeniden ele alınmıştır.
‘’Krugman modeline göre kriz; mükemmel öngörü varsayımı altında, para, maliye
ve döviz kuru politikaları arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanmaktadır’’ (Varlık, 2002,
160). Hükümetin döviz kurunu hedeflenen düzeyde tutmak istemesi, rezervleri
kullanarak serbest piyasada sürekli döviz alım satımı yapmasını gerektirmektedir
(Akdiş, 2000, 95). Aynı zamanda hükümet, bütçe açıklarını para basarak finanse
27
etmektedir (Varlık, 2002, 160). ‘’Para arzındaki aşırı genişleme -yani yurtiçi kredilerin,
para talebinden daha hızlı büyümesi- döviz kuru üzerinde baskı oluşturmakta ve merkez
bankasının döviz rezervleri kritik bir düzeye indiğinde spekülatif saldırıya yol
açmaktadır’’ (Agenor ve Flood, 1994, 225).
Merkez bankasınca piyasaya yapılan müdahalelerin döviz rezervlerini eritmesiyle
fiyatların yükselme trendine girmesi, yerli para birimini elde tutmaktansa, fiyatı
yükselecek olan dövizi elde tutmanın daha karlı olacağından yararlanmak isteyen
spekülatörler ellerindeki yerli parayı çıkararak döviz almaya başlayacaklar, bu da döviz
rezervlerinin daha hızlı erimesine neden olacaktır. Bu aşamada döviz rezervleri kritik bir
düzeye gerilemiş olacak ve korunmak istenen kurun kaldırılmasına yol açacak,
spekülatif bir saldırıya zemin hazırlanmış olacaktır (Akdiş, 2000, 95). Bu saldırı,
rezervleri birdenbire tüketecek ve hükümeti devalüasyon yapmaya ya da döviz kurunu
serbestçe dalgalanmaya bırakmaya zorlayacaktır. ‘’Sürecin spekülatif bir saldırı ile
sonuçlanmasının nedeni, ileri görüşlü ekonomik ajanların, sabit kur sisteminin daha
fazla devam ettirilemeyeceğini anlamaları ve yerli para tutmanın getireceği sermaye
kaybından kaçınmak istemeleridir’’ (Varlık, 2002, 160).
Birinci nesil kriz modeli, bazen bir günde milyonlarca dolarlık kayıp doğuran
finansal krizlerin sadece yatırımcıların veya piyasayı yönlendirenlerin isabetsiz
kararlarına bağlı olamayacağını, pek çok para krizinin yurt içi ekonomi politikaları ile
döviz kuru arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu teoriye
göre finansal krizler, istikrar programlarını sona erdirici spekülatif atakların oluşmasına
yol açmasından kaynaklanan fiyatların istikrarsız hale gelmesi ile artık o parayı elde
tutmanın cazibesini kaybetmesi ile meydana gelmektedir (Akdiş, 2000, 96).
Birinci nesil kriz modelinde hükümetlerin dış dengeleri göz önüne almadan bütçe
açıklarını sürekli bir şekilde emisyonla kapattıkları, merkez bankalarının döviz kurunu
sürdürmek için dövizlerini son kuruşuna kadar harcadıkları gibi çok da geçerli olmayan
varsayımlar yapılmıştır. Bu eksiklikler birinci nesil kriz modeline olan güveni
sarsmıştır. Ayrıca çeşitli ülkelerde 1990’lı yıllardan itibaren karşılaşılan finansal
krizlerin geçmiş teorilerle açıklanamaması başka açıklama tarzlarına olan ihtiyacı
arttırmıştır (Flood ve Marion; 1999, 2).
28
1.2.2. İkinci Nesil Kriz Modelleri
1990’lı yıllarda yaşanan krizler, ‘İkinci Nesil Krizler’ olarak adlandırılmaktadır ve
bu krizler, ekonomide önemli bir dengesizlik olmasa bile spekülatörlerin dövize doğru
spekülatif atağı karşısında, yetkili organların dövizle ilgili gerekli önlemleri almamaları
sonucu doğmaktadır. Şöyle ki; zayıf döviz kuru piyasalarında, ülke parası kısa
pozisyonda olan ve sayıları oldukça fazla olan satıcıların portföylerini yeniden tahsis
etme çabaları yerli paraya karşı ekonomide önemli bir dengesizlik olmasa bile,
spekülatörlerin dövize doğru ataklarına rağmen yetkili organların dövizle ilgili gerekli
önlemleri almamaları sonucu doğan bir hareket başlatır (Özatay, 1996, 25). Merkez
Bankası, rezervleri tükeninceye kadar defansif işlemler yapmaya devam eder. Rezervleri
tükenince de defansif işlemlere son verir ve gecikmeli olarak döviz kurunu
dalgalanmaya bırakır. Bunun sonucunda ortaya çıkan veya şiddetlenen enflasyonu
merkez bankası ister istemez kabullenmiş olur (Eren ve Süslü, 2001, 662-674).
İkinci nesil krizlerin üç ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlar (Özatay, 1998, 10-20);
1- Kamunun sabit kur politikasını sürdürmek istemesinin mutlaka bir nedeni
bulunmaktadır
2- İzlenilen sabit döviz kuru politikası nedeniyle katlanılmış olan belirli bir maliyet
bulunmaktadır. Bu maliyet sabit kurdan çıkmayı zorlaştırmaktadır.
3- İktisadi birimlerin beklentileri önem kazanmaktadır
Görüldüğü gibi, ikinci nesil kriz modellerinde iktisadi birimlerin politikaları ve
göstergeleri nasıl değerlendirdiği, yani beklentiler önem kazanmaktadır. Rasyonel
beklentiler teorisine göre, iktisadi birimlerin beklentileri izlenilen politikaların
sonuçlarını belirlemektedir (Eren ve Süslü, 2001, 662-674).
‘‘İktisadi birimlerin devalüasyon beklentileri faizleri yükselterek kurun çökmesine
neden olabilmektedir. Artan faizler fiyatlar yolu ile enflasyona ve kamu bütçelerinin
bozulmasına yol açarak kur politikasının sürdürülmesini engelleyebilmektedir’’
(Obsfeld, 1996, 1037-1047).
29
Kendi kendini besleyen beklentilerle başlayan spekülatif ataklar, ekonomik temeller
güçlü olsa bile parasal krizlere yol açabilmektedir (Eren ve Süslü, 2001, 662-674). Yani
ikinci nesil kriz modelinde devalüasyonun en büyük nedeni spekülatörlerin devalüasyon
beklentisi ile harekete geçmeleridir.
Şayet halk gelecekte paranın devalüe edileceğine inanmış ise sabit kuru korumak
maliyetli olacaktır. Örneğin devalüasyon olacağı inancıyla hareket eden tasarruf
sahipleri, paralarının değer kaybedeceğini düşünerek yüksek faiz oranı talep edecekler,
bu da mevcut borç yükünü arttırarak devalüasyonu zorunlu hale getirebilecektir (Akdiş,
2000, 97).
Bu tesirlerin birlikte çalışması ile sabit döviz kurunu sürdürmenin maliyeti
artacaktır. Bu ortamdaki bir hükümetin sabit döviz kurunu sürdürmek istemesi
durumunda, ileride devalüasyon yapılması ihtimalini gören spekülatörler milli para
aleyhine pozisyon alarak, olması beklenen devalüasyonu vaktinden önce
gerçekleştirebileceklerdir (Akdiş, 2000, 97).
Obsfeld’e göre hükümet, devalüasyon yapıp yapmama kararını verirken kurun
yeniden belirlenmesinin maliyeti ile devalüasyon beklentisinin maliyetini
karşılaştıracaktır. Eğer sabit kuru sürdürmenin maliyeti devalüasyonun maliyetini
aşarsa, hükümet devalüasyon yapmayı optimal bulacaktır (Varlık, 2002, 161).
Sonuç olarak finansal kriz, uzun dönemde sabit kurun sürdürülmesini imkansız hale
getiren hükümet politikalarındaki tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
ekonomik tercihlerdeki temel yanlışlıklar kriz ortamının doğuşunun temel sebebidirler.
İkinci nesil modellerde ulaşılan sonuçlar, her ne kadar farklılıklar taşısa da, genel
sonuçlar hep aynı kalmaktadır. Finansal krizler, uygulanan ekonomi politikaları ile
döviz kuru politikalarının birbiri ile uyumlu olmamasından kaynaklanmaktadır (Akdiş,
2000, 97-98).
Birinci nesil ve ikinci nesil finansal kriz modellerini karşılaştırırsak aşağıdaki
farkları elde edebiliriz (Varlık, 2002, 161-163):
1- Birinci kuşak modelde hükümet sabit döviz kurunu sadece döviz rezervlerine sahip
olduğu sürece devam ettirebilir. Spekülatif saldırı sonucunda rezervler tükendiği zaman,
30
otoritelerin sabit kuru bitirmekten başka şansı yok. Yani hükümet sabit kurdan
vazgeçmek zorunda kalmakta ve sistemin çöküşü teknik bir nedene dayanmaktadır.
Fakat ikinci kuşak modelde kur sisteminin çöküşü teknik bir nedene bağlı değildir.
Merkez Bankası’nın rezerv düzeyi veya dış borçlanma kabiliyetine herhangi bir rol
verilmemiştir. Hükümet, ekonomik ve politik düşünceleri doğrultusunda sabit kurdan
vazgeçmeyi tercih etmektedir.
2- Birinci kuşak modelde krizin oluşumu uluslar arası rezervler gibi temel yapı
değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Fakat ikinci kuşak modelde temel yapıda kayda
değer bir değişme olmaksızın kendi kendini besleyen bekleyişler nedeniyle kriz ortaya
çıkabilmektedir.
3- Birinci kuşak modelde kriz, aşırı genişletici politikalar ile rezervlerdeki azalmayı
izlemektedir. Spekülatif saldırının oluş zamanının, rezervlerdeki tükenme biçiminde
teknik bir nedene bağlı olması, sistemin çöküşünü öngörülebilir kılmaktadır. Fakat
ikinci kuşak modelde sistemin çöküşü hükümetin kararına bağlıdır ve bu kararda etkili
olan faktörlerin bir kısmını ölçmek kolay değildir. Bu nedenle temel yapıda önemli bir
değişme olmaksızın ortaya çıkan kendi kendini besleyen krizlerin öngörülmesi oldukça
güç olabilir.
4- Birinci kuşak modelde spekülatif saldırı sadece kaçınılmazı öne almaktadır. Çünkü
saldırı olsa da olmasa da, tutarsız politikaların varlığında, eninde sonunda devalüasyon
olması kaçınılmazdır. Fakat ikinci kuşak modelde spekülatif saldırının kendisi
devalüasyonu hızlandırabilir fakat spekülatif saldırının olmadığı durumda sabit kur
belirsiz olarak sürdürülebilir ve bu yüzden devalüasyon kaçınılmaz değildir
Birbirine alternatif gibi görünen bu iki yaklaşımın uzlaştırılması mümkündür
(Jeanne, 1997, 263-286; Eichengreen, 1999). Buna göre krizlerin oluşumunda hem
temel yapının hem de kendi kendini besleyen bekleyişlerin rolü olabilir. Kendi kendini
besleyen saldırılar ve çoklu denge tesadüfi koşullar altında değil, yalnızca temel yapının
zayıflaması ve dolayısıyla sabit kur sistemini sürdürmenin zorlaşması sonucu
dayanıksızlık alanına girdiği zaman ortaya çıkabilmektedir. Öyleyse temel yapıdaki
kötüleşme spekülasyon için ortam hazırlarken, krizin ortaya çıkışını ve tam zamanını
piyasa güdüleri belirlemektedir (Jeanne, 1997, 266).
31
1.2.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri
1997 Güneydoğu Asya krizini açıklamak için geliştirilmiş modeller ise üçüncü nesil
kriz modelleri olarak adlandırılmaktadır (Yılmaz , Kızıltan ve Kaya, 2005, 93).
‘’1997 Güneydoğu Asya finansal krizinde, kriz ülkelerinin hükümetleri 1997 yılı
başında oldukça iyi durumda idiler. 1996’da büyüme yavaşlamıştı ve bazı fazla kapasite
işaretleri vardı’’ (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005, 93). ‘ ‘‘Krizden sonra bile, bu
ülkelerin kriz riski taşıdığına veya 1997-1998 yıllarının olağan dışı riskli olduğuna dair
geleneksel gösterge bulabilmek çok zordur’’ (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005, 93).
‘‘Güneydoğu Asya’da ortaya çıkan krizleri, standart ekonomik göstergeler (enflasyon,
parasal büyüme oranı ve geçmişteki bütçe açıkları gibi) temelinde mevcut kriz teorileri
ile açıklamak ve tahmin etmek mümkün olmamıştır’’ (Erkekoğlu ve Bilgili, 2005, 18).
‘‘Neyin yanlış gittiğini anlamak ve 1994-95 Latin Amerika ve 1997-1998 Güneydoğu
Asya krizini açıklamak üzere geliştirilen modeller, genel bir sınıflandırma ile üçüncü
nesil kriz modelleri olarak adlandırılmaktadır’’ (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005, 93).
Üçüncü nesil kriz modellerine göre, büyük işletmeler ve hükümet arasındaki
uygunsuz ilişkiler (krony capitalism), krizlerin oluşmasında önemli rol oynamaktadır
(Erkekoğlu ve Bilgili, 2005, 18).
Üçüncü nesil modeller, bankacılık krizleri ile para krizlerinin birbirlerini besleyen
bir kısır döngü meydana getirdiği ana fikrine dayanmakta ve krizlerin ülkeler arasında
yayılma mekanizmasını açıklamaya çalışmaktadır. Krugman’ın (1998) ‘ahlaki tehlike’
yaklaşımı ve Sachs’ın (1998) ‘finansal atak’ yaklaşımı bu çerçevede değerlendirilen
öncü çalışmalardandır (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005, 93).
Krugman’a göre, finansal aracıların yaratmış olduğu yükümlülüklerin açık veya
zımni olarak hükümet garantisine alınmış olması, ‘ahlâki tehlike’ sorununa yol
açmaktadır. Özellikle, bankaların riskli projeleri kredilendirme davranışının
yaygınlaşması ve kredi hacminin bu şekilde genişlemesi, finansal aktif fiyatlarını
yükselterek finansal sistemi nominal olarak aşırı derecede büyütmüştür. Oluşan finansal
balonların patlaması bu süreci tersine çevirmiş ve ekonomide genel olarak finansal
aktiflerin fiyatları düşerken, bankaların toplam kredi içinde donuk aktiflerinin payı
32
önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, ulusal düzeyde ödeme sistemlerinin kilitlenmesine
ve bankacılık krizlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bankacılık krizleri ise para
krizlerine neden olmuştur (Krugman, 1997, 1). Yükümlülüklerin vade yapısının
aktiflerin vade yapısından daha kısa olması, kısmi rezerv sisteminde, bankalara yönelik
hücumun potansiyel kaynağını oluşturmaktadır. Bankaların fon kaynaklarının ve
kullanım alanlarının farklı para birimlerinden oluşması, vade ve kur riskinin birlikte var
olmasına yol açmaktadır. Bu riskler birbirini besleyerek, bankalar açısından likidite
problemi yaratmakta ve ülkenin temel makro iktisadi göstergelerinde sorun olmasa bile
krizin nedenini oluşturmaktadır’ (Radelet ve Sachs, 1998). ‘‘Finansal sektör problemleri
parayı zayıflatırken, devalüasyon da banka pozisyonlarını ciddi bir biçimde
zayıflatmaktadır. Yani, olay bir kısır döngüye dönüşebilmektedir. Bu kapsamda dışsal
faktörlere vurgu yapan modellerde ise, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
krizlerde dışsal faktörlerin belirleyiciliği hareket noktası olmaktadır. Bu çerçevede
sanayileşmiş ülkelerdeki önemli iktisadi gelişmeler (dış ticaret hadlerinde, döviz
kurlarında ve faiz oranlarındaki büyük ölçekli değişmeler), yatırımların küreselleşmesi
ve sermaye piyasalarının artan bütünleşmesi gibi faktörlerin gelişmekte olan ülkelerde
krizi harekete geçirdiği kabul edilmektedir’’ (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005, 93).
Üçüncü nesil kriz modelleri, birinci nesil modellerdeki, aşırı genişletici makro
ekonomik politikalar yerine krony kapitalizmi koymaktadır ve aktif fiyatları ve
ekonomideki ciddi daralmayı açıklamak için ikinci nesil modelleri de göz önüne
almaktadır (Woo, 2000). Sermaye akımlarının serbest olduğu bir ekonomide, hükümet
bankaların ya da şirketlerin yurtdışından aldıkları borçlara, doğrudan ya da dolaylı
şekilde garanti vermektedir. Ancak hükümetin finansal birimleri kontrol etmedeki
yetersizliği sonucu, ciddi ahlaki tehlike problemleri ortaya çıkmaktadır. Alınan borçların
verimli olmayan yatırımlara yönlendirilmesi, hükümet garantisi altında olan sermaye
kayıplarına neden olacaktır. Negatif bir dışsal şok, kayıpları daha da arttıracak,
ekonomide ciddi daralmaya, geri dönmeyen kredilere, banka iflasları ve sermaye
kaçışlarına neden olacaktır (Erkekoğlu ve Bilgili, 2005, 18).
33
İKİNCİ BÖLÜM
BANKACILIK KRİZLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE
BANKACILIK KRİZLERİ
Mali piyasalar ve kurumlar ekonomide çok önemli olan, fonları fon fazlası veren
birimlerden verimli yatırım projeleri olan birimlere aktarma fonksiyonuna sahip
bulunmaktadırlar. Mali sistem bu rolünü gereği gibi yerine getiremezse ekonomi etkin
bir şekilde çalışamaz ve ekonomik büyüme önemli ölçüde zarar görür (Alp, 2001, 675).
Bankacılık sisteminde meydana gelen bir kriz yatırımların finansmanını
engelleyerek yaşayabilir firmaların da iflas etmesine; iç finansal kurumların güveninin
sarsılması nedeniyle tasarrufların azalması ve dışarıya sermaye kaçışına neden
olabilmesi nedeniyle önemlidir (Alp, 2001, 675).
Gelişmekte olan ülkelerin yanında gelişmiş ülkeler de krizden etkilenmekte fakat
gelişmiş ülkelerdeki krizler gerek sayı, gerekse ortaya çıkan açığın milli gelire olan
oranı bakımından gelişmekte olan ülkelerinkinden oldukça düşük gerçekleşmektedir
(Alp, 2001, 675).
Bunun yanında gelişmiş ülkelerde düşük enflasyonun sonucu olarak bankaların
aktifinde uzun vadeli ve sabit faizli borç sözleşmeleri bulunmaktadır ve yabancı para
üzerinden borçlanma oldukça azdır. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde enflasyon
yüksek ve değişken olduğundan, vadeler kısalmakta, ve yabancı para üzerinden
borçlanma önemli olmaktadır. Bu yapı, krizin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
farklı şekillerde ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Alp, 2001, 675).
Modern ekonomilerde banka mevduatının önemli bir ödeme aracı olması ve hem
bankaların özel bir yükümlülüğü hem de bir kamu malı durumunda olmaları sebebiyle
hükümetler bu kamu malı üzerindeki güveni korumak için çoğu zaman mevduatlara
devlet garantisi getirmekte ya da özel mevduat sigorta sistemi kurmaktadırlar. Böylece,
bir bankacılık krizi durumunda bankalardan mevduat çıkışı önlenmeye çalışılmaktadır
(Kobayashi, 2003, 1). Bankacılık sektöründe yaşanan bir kriz tüm ülke ekonomisini
34
hatta küreselleşen piyasalar nedeniyle tüm dünya ekonomisini etkileyebilmekte olduğu
için günümüzde bankacılık sektörü üzerindeki hassasiyet ülke ekonomileri için çok
önemli bir konu olmaktadır (Erdoğan, 2006, 22).
İkinci bölümde, önce bankacılık krizleri, daha sonra da gelişmekte olan ülkelerde
bankacılık krizleri, bankacılık krizlerinin sebepleri ve bankacılık krizlerine karşı
alınabilecek önlemler açıklanacaktır. En son ise, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve
Rusya krizleri incelenecektir.
Şimdi, kriz kelimesinden hareketle krizleri tanımlayıp, bankacılık krizlerini
açıklayalım.
2.1. Genel Olarak Krizler ve Bankacılık Krizleri
‘Kriz’ sözcüğü Yunanca ve Latince ‘karar vermek’ anlamına gelmektedir.
Günümüzde ise ‘bir süreçte ani dönüşüm noktası; ekonomi ve politika alnında istikrarsız
ve tehlikeli bir durumu ifade eden güç dönem’ anlamına gelmektedir (Hanks, Maleod ve
Urdang,1986, 369).
Herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve/veya
miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli
dalgalanmalar ekonomik kriz olarak tanımlanmaktadır. Krizlerin tanımlanmasında her
ne kadar ortak görüşler ileri sürülse de özellikle gelişmekte olan ülkelerde başka krizlere
neden olması sebebiyle sınıflandırmada problem yaşanmaktadır. Bu durum ise birçok
sınıflandırmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Fakat, genel olarak ortaya
koyabileceğimiz bir sınıflandırma aşağıdaki şekil 2.1’de gösterilmektedir. Şekil 2.1’de
görüldüğü gibi ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal krizler olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Reel krizler; mal-hizmet ve işgücü piyasalarındaki ‘miktar’larda
ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet piyasalarında genel fiyat düzeyinin sürekli artışı
enflasyon olarak adlandırılmakta ve eğer bu artışlar belli bir sınırın üzerindeyse
enflasyon krizinden söz edilebilmektedir (Kibritçioğlu, 2001, 174-175).
35
Şekil 2.1. Temel Makro Ekonomik Krizlerin Sınıflandırılması
Kaynak: Kibritçioğlu (2000)’den kısmen düzenlenerek aktarılmıştır.
Döviz ve hisse senedi gibi finans piyasalarındaki şiddetli fiyat dalgalanmaları veya
bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen (batık) kredilerin aşırı derecede artması
sonucunda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar ise finansal krizler olarak
adlandırılmaktadır (Kibritçioğlu, 2001, 175).
Bankacılık krizlerinin tanımlanmasında ise birçok iktisatçı kendi yaklaşımına göre
görüş ileri sürmüştür. Bu yaklaşımlardan birine göre; bir bankacılık krizi ticari
bankaların borçlarının vadesinin uzatılması veya vadesiz mevduatlardaki ani bir çekme
talebini karşılayamamaları çerçevesinde likidite sıkıntısına düşmeleri ve arkasından iflas
etmeleri durumunu ifade etmektedir (Delice, 2003, 61).
Eren ve Süslü (2001)’e göre bankacılık krizleri; geri dönmeyen kredilerin artması,
menkul değerlerin piyasalarındaki dalgalanmalar, reel sektörün küçülmesi nedeniyle
bankaların aktif yapılarının bozulmasıdır (Eren ve Süslü; 2001, 664).
Ekonomik Krizler
Reel Sektör
Krizleri
Finansal
Krizler
Mal ve
Hizmet
Piyasalarında
Kriz
İşgücü
Piyasasında
İşsizlik Krizi
Enflasyon Durgunluk
Bankacılık
Krizi
Döviz
Krizi
Borsa Krizi
Ödemeler
Dengesi Krizi
Döviz Kuru
Krizi
36
Caprio ve Klingebiel (1996) bankacılık krizini, bir ülkenin banka sermayesinde
yaşamış olduğu erozyon ve yeniden düzenleme maliyetinin çok yüksek olması olarak
tanımlamışlardır (Lestano, Kuper ve Jacobs; 2003:4-5). Caprio ve Klingebiel krizleri
aşağıdaki üç durumun her birinin ortaya çıkması ile tanımlamaktadır (Caprio ve
Klingebiel, 1996):
1- Bankacılık sisteminin sermayesinin pratik olarak yok olması
2- Geri dönmeyen kredilerin toplam banka kredilerinin %15-20’si civarında veya
bunu aşmış olması
3- Bankacılık sektöründe sıkıntıların giderilmesinin maliyetinin (sermayenin
yeniden yapılanması vs.) GSYİH’nın en az %3-5’ine ulaşması
‘‘Lindgren, Garcia ve Seal (1996)’a göre ise bankacılık krizi finansal kurumların
kapatılmasına, birleşmelerine ya da kamu sektörü tarafından ele geçirilmesine neden
olmaktadır ve bir bankacılık krizinin ancak hükümet yardımı bittikten sonra sona
ereceğini belirtmektedirler’’ (Lestano, Kuper ve Jacobs, 2003, 4-5 ).
Kaminsky ve Reinhart bu bağlamda bankacılık krizlerini ‘olaylarla’
açıklamaktadırlar (Kaminsky, Reinhart, 1999):
1- Bankacılık sisteminde kriz, banka kapatılması, birleşmeleri veya kamu
tarafından el konulması ile ortaya çıkmaktadır.
2- Kriz, kapanma, birleşme veya devlet tarafından el konmanın olmadığı, ancak en
az bir önemli finansal kuruluşa büyük miktarda devlet yardımının yapılması
halinde ortaya çıkmaktadır
‘‘Demirgüç-Kunt ve Detragiache bankacılık krizini sistematik kriz bölümleri olarak
tanımlamaktadır. Bunlar (Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 1997, 1-31):
1- Ödenmemiş borçların toplam varlıklara oranının en az %10 olması,
2- Kurtarma operasyonunun maliyetinin GSYİH’nın %2’sini geçmesi,
3- Banka problemlerinin büyük ölçekte banka millileştirmeleri ile sonuçlanması,
4- Mevduat dondurma, banka tatillerinin sürdürülmesi, genelleştirilmiş mevduat
garantisi getirilmesi gibi acil önlemlerin ortaya çıkmasıdır
37
2.2. Bankacılık Krizlerinin Nedenleri
Son dönemde bankacılık krizlerinin nedeni konusunda yapılan araştırmalar krizlerin
tek bir nedenden değil de bir çok nedenin birleşmesinden meydana geldiğini ortaya
koymaktadır. Bu nedenlerin başında politik müdahalenin çok fazla olması ve borç alış
verişindeki ilişki; daha çok aşırı borç verme eğilimi, makro ekonomik yapıdaki
kırılganlıklar, liberalleşme süreci ve bankacılık yönetiminde ve nakit para
yönetimindeki eksiklikler karşımıza çıkmaktadır.
2.2.1. Makroekonomik Yapının Bankacılık Krizlerindeki Rolü
‘‘Bankalar tipik olarak kısa vadeli borç alıp uzun vadeli borç verirler ve az sermaye
ve fraksiyonel bir rezerv kaynağı ile çalışırlar. Bankaların varlık ve yükümlülüklerinde
kısa vadede keskin değişimler olursa bu yapı sürdürülemez hale gelmektedir’’
(Goldstein ve Turner, 1996, 9). Bu noktada, kısa vadede bu riski sürdürülebilir hale
getirecek olan en önemli unsur makroekonomik istikrardır. Dolayısıyla
makroekonomideki istikrarsızlıklar bankacılık krizlerine neden olabilmektedir
(Erdoğan, 2006, 25).
Yapılan birçok ekonomik çalışmadan makroekonomik istikrarsızlık ile bankacılık
krizleri arasında önemli karşılıklı etkileşim mekanizmaları olduğunu görebiliriz.
Makroekonomik istikrarsızlık, bankaların portföy yapısını zayıflatırken, bankacılık
krizleri GSMH ve büyüme oranları gibi makroekonomik parametreleri etkilemektedir.
Doğru ekonomik politikalarla sağlamlaştırılmış kredi piyasası ve endüstriyel yapının
bankacılık sisteminin istikrarı üzerinde olumlu sonuçları vardır (Karabulut, 2002, 52).
‘‘Demirgüç-Kunt ve Detragiache, bankacılık krizleri üzerine yaptıkları ampirik
çalışmada düşük GSYİH büyümesi ile bankacılık krizleri arasında yüksek bir ilişki
bulmuş ve bu sonucu sistematik bankacılık krizlerinin kaynağının reel sektör olduğu
şeklinde yorumlamışlardır’’ (Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 1998, 98).
Kaminsky ve Reinhart ise yirmi üç krizi aylık verilerle incelemiş ve kriz
başlamadan sekiz ay önce GSYİH’nın tepe noktasına ulaştığını ve sonra da düşmeye
başladığını belirtmiştir (Kaminsky ve Reinhart, 1996, 108). Bu durum, GSYİH’daki
düşüşün, kriz başlamadan önce başladığını göstermektedir. Fakat her GSYİH düşüşü
38
krizle sonuçlanmadığına göre ve finansal yapının zayıflamasının GSYİH’da düşüşe yol
açma ihtimalinin varlığını da göz önünde bulundurarak ilişkinin yönü konusunda kesin
olarak bir şey söylememektedir (Karabulut, 2002, 52).
Dış ticaret hacminde görülen yüksek dalgalanmalar bankalar için bir
makroekonomik istikrarsızlık kaynağıdır. Reel döviz kurundaki volalite en az %10
oranında ters yönde olduğu zaman birçok ülkede bankacılık krizi ve buna eşlik eden bir
borç büyümesi görülebilmektedir (Hutchison ve Mcdill, 1998, 26).
‘‘Ticaret hadlerindeki bozulmalar dış ticaret ile uğraşan firmalar ve bunlara kredi
sağlayan bankaların durumlarını da olumsuz etkileyecektir’’ (Uyar, 2003, 54). Çünkü
ticaret hadleri, banka müşterilerinin aleyhine dönerse, bu durum müşterilerin borçlarını
geri ödeme yeteneklerini azaltacaktır (Karabulut, 2002, 53). ‘‘Üçüncü bir ülkedeki
devalüasyon gibi sebeplerle mukayeseli üstünlüğün bir başka ülkeye kaptırılması sadece
o sektörün firmalarını değil, bankacılık sistemini, hatta bankacılık sisteminin yapısı
nedeni ile bütün sektörleri etkileyebilecektir’’ (Uyar, 2003, 54).
Makroekonomik istikrarsızlığın bir diğer önemli nedeni de uluslararası faiz
oranlarındaki değişimdir. Faiz oranlarındaki değişim hem gelişen pazarlar için
borçlanma talebini hem de bu pazarlara olan yatırımın cazibesini göreceli olarak
değiştirebilir. Bankalar geri dönmeyen borçlarını karşılayabilmek için kredilerindeki
faizleri ve ödünç vermedeki faizleri arttırmaktadır. Bu durum, tasarrufların artışına ve
yatırımların azalmasına neden olmaktadır. Aslında bu azalmalar bir GSYİH düşüşü
oranındadır. Sadece yabancı para cinsinden yapılan yatırımlar artmaktadır, dolayısıyla
dış borç artmaktadır. Bu durumda dış borçların dış rezervlere oranını arttırarak ülke
ekonomisini başta bankalar olmak üzere daha kırılgan hale getirmektedir (Arestis, 2003,
3).
Enflasyonist dönemlerde bankalar kaynaklarını yatırım yerine genelde devlet iç
borçlanma senetlerine yönlendirmektedirler. Enflasyonist dönemlerde nakit
bulundurmak yüksek maliyetli olduğundan bankalar yasal yükümlülüklerinin dışında
nakitte kalmamaya çalışmaktadırlar ve bu durum da zaman zaman bankaların likidite
sıkışıklığına düşmesine sebep olmaktadır (Uyar, 2003, 46).
39
Yüksek enflasyona sahip olan ülkelerde başarılı bir stabilizasyon programının
uygulanması ile de bankacılık sektörü problemleri ortaya çıkabilmektedir. Kronik
yüksek enflasyon ve finansal sektörün gereğinden fazla büyümesi sebebiyle finansal
araçların ödemeler üzerindeki dalgalanmalardan kazanç sağlama olasılığı artmaktadır.
Enflasyon ciddi biçimde düştüğünde ise bankalar önemli bir kazanç imkanlarının
ortadan kalktığını düşünmekte ve dolayısıyla bankacılık sektöründe problemler
başlamaktadır (Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 1997, 10).
2.2.2. Finansal Serbestleşmenin (Liberalleşme) Bankacılık Krizlerindeki Rolü
Gelişen ülkeler için finansal serbestleşmenin uzun süreli yararları vardır. Ama
böylesi reformlar, kaçınılmaz olarak bankalara yeni riskler getireceğinden yeterli
önlemler alınmazsa bir bankacılık krizi tehlikesi artabilir (Goldstein ve Turner, 1999,
121).
Kaminsky ve Reinhart bankacılık krizlerini incelerken ele aldıkları bankacılık krizi
yaşamış yirmi beş ülkenin on sekizinde krizden önceki beş yıl içinde finansal
sektörünün serbestleştirildiğini belirtmektedirler (Kaminsky ve Reinhart, 1995).
Liberalleşme bankaların faiz oranlarındaki üst limitin kaldırılması, zorunlu rezerv
oranlarının azaltılması, sektöre giriş engellerinin kaldırılması, kredilerin
kullandırılmasında devlet müdahalesinin azaltılması, bankaların özelleştirilmesi ve
uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir ve
ayrıca bazı ülkelerde borsanın geliştirilmesi ve yabancı mali aracıların piyasaya girmesi
teşvik edilmiştir (Sürek, 1999, 24).
Yapılan bu düzenlemelerin amacı, devletin ekonomiye müdahalesini azaltarak
toplam talebin unsurlarının planlı bir anlayışla belirlenmesinin önüne geçmektir.
‘‘Gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan finansal liberalizasyon anlayışı ilhamını daha
çok Mckinnon ve Shaw’dan (1973) almıştır’’ (Haque, 2002, 2).
Mckinnon ve Shaw, finansal sistem üzerindeki kontrollerin ve müdahalelerin
kaldırılması ile tasarrufların artacağını, büyümenin hızlanacağını ve işsizliğin
azalacağını savunmuşlardır. Shaw, finansal sistemin serbestleştirilmesi ile sistemin
derinlik kazanacağını ve kalkınma sürecinin hızlanacağını savunmaktadır (Karabulut,
40
2002, 44). Finansal derinleşme sonucunda finansal varlıkların milli gelire oranı artacak
ve bu varlıkların vadeleri uzayacaktır. Yükselen faizler tasarrufları arttırırken, vadelerin
uzaması ve çeşitlilik yatırımcılara daha çok seçenek sunarak yatırımı teşvik edecek,
ayrıca kredi sınırlaması olgusu da ortadan kalkacaktır (Shaw, 1973, 9).
Mckinnon ve Shaw’ın tezine göre ekonomik büyüme ve finansal sistem arasında
önemli bir ilişki bulunduğunu belirtmiştik. ‘Bu ilişkide önemli olan nokta finansal
baskıların ortadan kaldırılması ve banka sisteminin takviye edilmesi gereğidir. Finansal
baskının kaldırılması bankaların faiz oranlarındaki üst sınırların ortadan kaldırılması
anlamına gelmektedir. Eşanlı olarak hükümet enflasyonu önlemek için para politikası
kontrolünü dolaylı biçimde gerçekleştirecektir. Her ne kadar bu liberalizasyon pozitif
reel faiz oranlarında kazanç sağlasa da yatırım ve tasarrufların arttırılmasında arzu
edilen seviyeyi yakalayamayacaktır (Haque, 2002, 2).
Finansal serbestleşme sürecinin kısa vadede bir kazanımdan daha çok bir bankacılık
krizine dönüşmesi şu şekilde açıklanabilmektedir (Duman, 2002, 2):
1- Finansal araçların çeşitlenmesi ve sermaye denetimlerinin kaldırılması
sonucunda artık bir para arzı tanımı yapmanın oldukça zor görünmesi
2- Finansal serbestleşme ile birlikte hükümetlerin makro ekonomik denetim
gücünün azalması
3- Finansal serbestleşme ile birlikte, faiz hadlerinin ve çeşitli mali varlık
fiyatlarının gelecekte alacağı değerlere ilişkin belirsizliğin artmasının, borç
veren açısından bir risk faktörü oluşturması
4- Finansal serbestleşmenin oluşturduğu finansal varlıkların fiyatlarındaki
uyumsuzluklar ve bunun kaynak dağılımındaki etkinliği azaltmasının, vadelerin
kısalması ve faiz hadlerinin yükselmesi, spekülatif varlık alımı ve tüketim
amacıyla aşırı borçlanma ve bunun neden olduğu sürdürülemez borç stokları,
artan finansal kırılganlık ve azalan hane halkı tasarrufları ile, ticaret ve sanayinin
ihtiyaçlarına uygun faiz haddi ve döviz kuru politikası izlenmesinde iradenin
kaybolmasına neden olması
Aşağıda Tablo, 2.1’de gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımları
gösterilmektedir. Finansal serbestleşme ile birlikte ülkelere sermaye giriş ve çıkışı
41
serbestleşmiştir. Sermaye girişinin ülkeye ne kadar faydası varsa sermaye çıkışının da o
kadar zararı vardır, hatta bu sermaye çıkışları krizlere bile sebep olmaktadır.
Tablo 2.1. Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Akımları (Milyar Dolar)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Net Özel
Sermaye Akımı
183,9 209,1 93,8 57,8 33,3 62,6 73,0 130,1
Doğrudan 118,3 147,5 155,2 158,5 158,5 178,1 152,3 135,4
Portföy 74,1 -61,2 -22,7 -6,4 -12,9 -54,0 -49,6 6,7
Diğer 8,5 0,4 -84,1 -107,2 -112,3 -61,5 -29,7 -12,0
Net Resmi
Sermaye Akımı
-0,1 14,7 52,5 26,5 -20,5 24,5 8,9 13,2
Kaynak: IMF World Economic Outlook, 2004
Finansal krizlere sebep olan portföy yatırımları 1996’da 74,1 milyar Dolar olarak
gerçekleşmişken 1997 ve 2002 yıllarında gelişmekte olan ülkelere portföy yatırımları
yapılmamış, bu ülkelerden kaynak transferi yapılmıştır. Doğrudan yatırımlar ise dalgalı
olmakla birlikte genel olarak artış göstermiştir. Fakat, ilgili ülkelerin üretim kapasitesini
doğrudan arttırıcı etkiye sahip doğrudan yatırımlardaki dalgalanma, portföy
yatırımlarından daha azdır (Erdoğan, 2006, 17).
Günümüzde, uluslararası bankacılık faaliyetleri finansal serbestleşmeye bağlı olarak
önemli ölçüde artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde yabancı bankaların sektördeki
payının artmasında birçok ülkede uygulanan serbestleşme politikaları ile yabancı
bankaların şube açmalarına ve banka kurmalarına imkan tanıyan düzenlemeler,
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bankacılık krizleri, uluslararası sermaye akımları ve
teknolojik yenilikler etkili olmuştur (TBB, Bankacılık Araştırma Grubu, 2005).
Gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı bankacılık faaliyetlerini ise yerli piyasaları
yabancı bankaların rekabetine açan yaklaşımlar, gelişmekte olan ülkelerde bankaların
düzenlenmesi ve denetime ilişkin uluslar arası standartlara yönelik değişiklikler,
yabancıların gelişmekte olan ülkelerde gördükleri gelişme potansiyeli ve daha yüksek
karlılık gibi fırsatlar etkilemiştir (TBB, Bankacılık Araştırma Grubu, 2005).
Yabancı bankaların gelişmekte olan bir ülkede faaliyet göstermesi, o ülkenin finans
ve bankacılık sektörünü geliştirmekte, yabancı bankalar yoluyla ileri teknolojiler sektöre
42
girmekte, ürün ve hizmet kalitesi artmaktadır. Fakat gelişmekte olan bir ülkede yabancı
bankaların artması, sektörün spekülasyona terk edilmesi anlamına da gelmektedir.
Ülkede herhangi küçük bir olay bile yabancı bankaları tedirgin edip, sistemden
paralarını çekmelerine sebep olursa bankacılık sektörü likidite darlığına girebilir ve bu
durum sektörün büyük çapta kriz yaşamasına sebep olabilmektedir.
2.2.3. Kredi Hacmindeki Artışın Bankacılık Krizlerindeki Rolü
Bir iş çevriminin genişleme aşamasında aşırı kredi oluşturulması ve sağlam
olmayan finansman bankacılık krizlerine neden olmaktadır (Kindleberger, 1978). Banka
kredilerindeki aşırı genişlemeyi ve hisse senedi fiyatlarındaki düşmeleri bankacılık
krizleri izlemektedir (Gavin-Hausmann, 1996; Kaminsky ve Reinhart, 1995, 27-63); en
büyük sermaye girişi almış olan gelişmekte olan ülkeler ticari bankacılık sektöründe en
hızlı genişlemeyi yaşamış ülkeler olmuştur (Folkerts-Landau et.al., 1995); ve
1990’lardaki sermaye akımlarındaki genişleme, gidilen (ev sahibi) ülkelerde politika
reformunun etkileri hakkında aşırı iyimserlik üzerine inşa edilmiş bir balon gibi
düşünülebilmektedir (Krugman, 1995, 28-44).
‘’Bu argüman, borçluların çoğunluğu en azından geçici bile olsa çok karlı ve likit
olduğundan ekonomi hızlı bir biçimde genişlerken iyi ve kötü riskler arasında ayırım
yapmanın güç olduğu önyargısına dayanmaktadır.’’ Yüksek kredi yoğunlaşması
nedeniyle gayrimenkul ve hisse senedi fiyatlarındaki keskin ve ani salınmalar bu krizleri
yoğunlaştırmakta ve varlık fiyatlarındaki düşüşler teminatların pazar değerini
azaltmaktadır (Goldstein ve Turner, 1999, 116).
Ülkelerin geçirmiş olduğu bir resesyon döneminden sonra kısa vadeli olarak verilen
kredilerdeki büyük artışın bir krize neden olabildiğini ortaya konulmuştur. Yapılan
çalışmalar kriz yaşayan ülkelerde yurtiçi kredi miktarının GSYİH’ya oranının yıllık
ortalama %15 civarında olduğunu ortaya koymuştur. Bu oran normal dönemlerin
oldukça üzerinde olduğu ortaya konulmuştur (Kaminsky ve Reinhart, 1999, 473-484).
Aşağıda, tablo. 2.2’de gelişmekte olan ülkelerdeki mevduat bankalarının vermiş
oldukları kredi oranları gösterilmektedir. Tabloda Türkiye’nin kamu bankaları dışındaki
ticari bankaların özel sektöre vermiş oldukları kredilerin de oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Diğer gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise bu aranın oldukça
43
yüksek, hatta bazı ülkelerde %100’leri aştığı ve genel itibari ile de %30’ların üstünde
olduğu görülmektedir (Erdoğan, 2006, 69).
Tablo 2.2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Kesime Verilen Banka Kredileri
(GSYİH’nın Yüzdesi)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Kore 0,5 0,54 0,6 0,66 0,72 0,79 0,84 0,92 0,94
Çin 0,87 0,93 1,01 1,13 1,21 1,25 1,25 1,36 1,48
Tayland 0,98 1 1,21 1,15 1,08 0,85 0,74 0,81 0,79
Şili 0,49 0,53 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 0,61 0,61
Meksika 0,29 0,18 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,17 0,15
Hindistan 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,29 0,33 0,32
Endonezya 0,53 0,55 0,61 0,53 0,2 0,21 0,21 0,22 0,24
Malezya 0,83 0,92 1,02 1,05 1 0,94 1,01 0,99 0,97
Brezilya 0,33 0,28 0,29 0,3 0,29 0,28 0,29 0,28 0,28
Filipinler 0,38 0,49 0,56 0,48 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31
Polonya 0,17 0,21 0,23 0,24 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29
Rusya 0,1 0,08 0,11 0,16 0,13 0,13 0,16 0,18 0,21
Türkiye 0,18 0,21 0,25 0,22 0,21 0,22 0,22 0,14 0,16
Kaynak: Esen. 2005, 16
2.2.4. Yönetim Problemlerinin Bankacılık Krizlerindeki Rolü
Bankaların kredi ve iç risk yönetimi sistemlerini korumak banka yöneticilerinin ve
müdürlerin görevidir. Zayıf yönetim ve güvensiz davranış ilke itibariyle bir maliyet
doğurmaktadır. Ne var ki bankacılık krizlerinin birçok nedeni olması ve bu nedenlerin
yöneticilerin inisiyatifi dışında bulunması nedeniyle yöneticilerin kolayca
değiştirilememesi konunun bulanıklaşmasına hizmet etmektedir (Goldstein ve Turner,
1999, 139). ‘‘Ancak Caprio ve Klingebiel örneklerindeki banka yeniden
yapılandırmalarının büyük bir kısmında yukarı yönetimin değiştirildiğini; bazen de
yeniden yapılandırılmış bankaların üst yöneticilerinin sadece diğer pozisyonlara yeniden
atandıkları bazı sistematik banka iflasları olduğunu bulmuşlardır’’ (Caprio ve
Klingebiel, 1996).
44
2.2.5. Yasal Sistem, Şeffaflık ve Mevduat Sigortasının Bankacılık Krizlerindeki
Rolü
Bankaların temerrüde düşmüş kredilerin arkasındaki teminatı yakalamasını veya
transfer etmesini veya borçluların banka kredileri için teminat vermesini ya da şirket
iflasları ile kişisel iflaslar durumunda hüküm verilmesini, yasal sistem güç ve zaman
alıcı hale getiriyorsa o zaman hem bankalar hem de firmalar için borçlanmanın maliyeti
oldukça yüksek olacaktır (Goldstein ve Turner, 1999, 131-132). Böylece borçlular daha
yüksek krediler için teminatsız faiz oranı ödemek zorunda olacaktırlar Benzer biçimde,
bankalara ‘durdurma ve bırakma’ talimatları yayınlamada veya etkin denetimi
engelleyen şirket ilişkilerini önlemede, veya muhasebe uygulamalarını belirlemede veya
ödeyebilirliğini yitirmiş bankaları kapatmada banka denetçilerinin yasal yetkileri
yetersiz ise, aşırı risk almayı engelleme ve banka kurtarma masraflarını sınırlamada
potansiyel katkıları kısıtlanmış olacaktır. Temerrüt halinde borç verenlerin durumu
hakkındaki yasal belirsizliklerin, bir çok yükselen ekonomide banka mevduatının
ikamelerinin büyümesini de sınırladığı ileri sürülmektedir (Rojas-Suarez ve Weisbrod,
1996).
Bankacılık sisteminde mevduat sahipleri ve hissedarlar yeterli yasal düzenlemelerin
olmamasından dolayı yeterli ve doğru bilgiye ulaşamayabilirler. Oysa ki bankalar güven
kurumlarıdır ve bu nedenle müşterilerin bankalar hakkında bilgi sahibi olması
gerekmektedir (Uyar, 2003, 58).
Bankacılık krizlerinin ağır etkilerinden kaçınmak ve bankacılık sektörünün daha
güvenli çalışabilmesi için üretilen politikalar arasında en fazla tartışma konusu olan
araç, mevduat sigortasıdır.
Mevduat sigortasının genel anlamda etkin bir finansal güvenlik ağı olduğunu
belirtenlerle, onun finansal sisteme yeni riskler taşıyarak güvenlik kaybına neden
olduğunu belirtenler arasında uzun süreden beri bir tartışma devam etmektedir.
Eleştiriler, daha çok mevduat sigortası sonrası oluşan ahlaki tehlike problemi ile
ilgilidir. Mudiler mevduatlarının devlet garantisinde olduklarını bildiklerinden bankanın
portföy risk düzeyi ve güvenilirliği ile ilgilenmemekte, banka seçimindeki belirleyici tek
unsur en yüksek getiriyi sağlamak olmaktadır (Yılmaz, 2001, 222-223). Bunu bilen
45
bankalar faiz oranlarını yükseltme sureti ile pazar içerisinde daha rekabetçi bir pozisyon
almaya çalışmaktadırlar. Bankacılık sektörü yeterince şeffaf değilse, daha çok mevduat
sahibini bünyeye katmak için bankaların uygulamalarının yasal ve rasyonel bir
çerçevede olup olmadığı bilinemeyeceğinden bir kriz ortaya çıkabilmektedir (Erdoğan,
2006, 29).
‘’Açık bir sigorta uygulaması bankaların faiz masraflarını azaltmakta ve faiz
ödemelerini başta banka likiditesi olmak üzere banka risk faktörlerine daha az duyarlı
hale getirmektedir. Dolayısıyla açık bir sigorta uygulaması bankalar üzerindeki pazar
disiplinini azaltmaktadır’’ (Demigüç, Huizanga, 1999, 26).
2.3. Bankacılık Krizlerine Karşı Alınabilecek Önlemler
Krizlerin hiç olmaması temennisi ancak sıcak para hareketlerinin hiç olmadığı veya
yasaklandığı bir dünyada gerçekleşebilmektedir. Globalleşen ve liberalleşen bir dünyada
ise bu hareketin durdurulması mümkün değildir (Akdiş, 2000, 106). Krizlere
uğramamak için yapılması gereken bunlardan geri dönmek değil, doğru politika seçimi
ile bu yeni döneme uyum sağlamaktır (Alp, 2001, 684). Krizlere uğramamak veya
krizlerden az etkilenmek için uygulanabilecek en uygun çözüm spekülatörlerin
müdahale edemeyecekleri kadar sağlam ve tutarlı ekonomik politikalar izlemektir.
Ancak bu yapı da para kurulu gibi yapısal düzenlemelerin sebep olduğu spekülatif
hareketlere karşı bir koruma sağlamamaktadır (Akdiş, 2000, 106).
‘‘Doğru politika ve uyumun öğeleri: şeffaflık, yeterli muhasebe standartları, yüksek
sermaye yeterliliği oranları etkin ve kurala bağlı denetim, rezervlerin yeterli düzeyde
tutulması, uluslar arası nihai ödünç verme fonksiyonunun yerine getirilmesi, uluslar
arası anlaşmalar, makro ekonomik politikalar olarak sıralanabilir’’ (Alp, 2001, 684).
‘‘Bu kuralların sadece bir ülkede değil, tüm ülkelerin bankacılık sistemi için de
geçerli olması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak gelişmiş ülkelerin
destekledikleri ‘Basel Comitte on Banking Supervision’ kurularak gelişmekte olan
ülkelerin bankacılık kesimi için tek düzen standartlar oluşturulmaya çalışılmaktadır’’
(Alp, 2001, 684).
46
Krizlerle karşılaşmamak yada karşılaşılan finansal krizleri en az zararla
geçiştirebilmek için gerek döviz piyasalarında gerekse diğer ekonomik alanlarda çeşitli
tedbirlerin alınması gerekmektedir (Akdiş, 2000, 107).
Şimdi, bankacılık krizlerinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlere
değinilecektir.
2.3.1. Makroekonomik Dalgalanmayı Azaltmak
Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sistemleri gelişmiş ülkelere göre daha dalgalı
bir makroekonomik ortamda faaliyette bulunmaktadır. Bu sorunla başa çıkabilmenin
esas itibariyle dört yolu bulunmaktadır (Goldstein ve Turner, 1999, 144):
1- Ana ülkenin kontrolü altındaki dalgalanma unsurlarını azaltmak,
2- Çeşitlendirme ile dalgalanmanın riskini azaltmak,
3- Dalgalanmaya karşı sigorta almak,
4- Dalgalanmanın sebep olduğu zararlara karşı daha büyük bir finansal tampona
sahip olmak
Daha disiplinli para ve maliye politikaları dalgalanmayı içermeye yardımcı
olmaktadır. Bu anlamda, makroekonomi ve finansal istikrar arasında temel
tamamlayıcılığın giderek önemi artan bir yönü, uluslararası sermaye piyasalarında
borçluluk koşullarının borçlunun kredi değerliliğine olan bağımlılığıdır. Varlık sahipleri
daha büyük bir makroekonomik istikrar ve daha az kötü sürprizle, finansal sistemin
yapısı bankaları şoklara karşı daha az duyarlı yapacak yolları adapte edecektir
(Goldstein ve Turner, 1999, 144-145).
Ev sahibi ülkedeki firmalarda daha az yoğun portföyleri olduğu ve genellikle dışsal
likidite ve döviz kaynaklarına çabucak ulaşabildikleri için, yabancı bankalar yerel
ekonomideki şoku yerli bankalardan daha iyi atabilme gücüne sahiptirler (Gavin ve
Hausman, 1996, 27-63). ‘‘Bu bankalar ayrıca hükümet baskılarından daha iyi izole
olabilirler. Ancak, çoğunlukla yurttaşları olan yabancı kuruluşlara hizmet etmekte
yoğunlaşmışlardır’’ (Goldstein ve Turner, 1999, 147).
47
Dalgalı bir ortamda bankacılık sisteminin istikrarı için yerel bankaların tüm işe
sahip olmamaları yararlı olabilir. Yerel bankaların portföylerini ciddi bir biçimde yerel
piyasalar ile sınırlayan kısıtlar, bankacılık risklerinin çeşitlendirilmesi ilkesine
uymamaktadır (Goldstein ve Turner, 1999, 147).
Uluslararası faiz oranları, emtia fiyatları ve kambiyo kurlarında dalgalanmaya karşı
koruma sağlayan pazar araçları (swap, future ve opsiyonlar) son on yılda önemli ölçüde
genişlemiştir ve müşterileri olduğu kadar bankaların kendilerinin de kredi değerliliği
için riskleri azaltabilmektedirler. Bu sigorta, dalgalanma hakkındaki kaygıların en çok
olduğu zamanlarda pahalı olabilir, ama bu maliyet yetersiz kendi kendisinin sigortası
olmaya dayanmaya eşlik eden ahlaki tehlikeye karşı tartılmalıdır. Buradaki sorun,
çoğunlukla, iç kontrol sistemlerinin, bu araçlarının kendilerinin kredi veya pazar riskini
azaltmaktan çok bu riskleri oluşturmalarını önleyecek kadar yeterince güvenilir
olmalarını görmektir (Goldstein ve Turner, 1999, 149).
2.3.2. Finansal Serbestleşmeye Daha İyi Hazırlanmak
Mal ve sermaye piyasalarının serbestleşmesi, kaynakların daha iyi dağıtılması ve
mali sistemin etkin çalışması için gerekli görülmektedir. Ancak bu sistemin getirdiği
problemlere hazırlıklı olunması gerekmektedir. Ayrıca liberalleşme sürecinin sırası ve
ara basamakları konusu önem taşımaktadır. Sermaye hareketlerini tam
serbestleştirmeden önce, finansal sektörlerin ve finansal altyapının çok sağlıklı bir
yapıya getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde finansal serbestleşme çok çabuk devreye
girmekte ve global finansal krizlere zemin hazırlamış olmaktadır (Aybar, 1998, 27).
Kısa vadeli portföy yatırımlarının caydırılması ve piyasalarda ortaya çıkan ani
hareketlenmelerden ülkelerin korunması için kısa vadeli sermaye hareketlerine kısıtlama
getirilmesi de düşünülmektedir (Akdiş, 2000, 110).
Yeni bankaların girişi veya daha önce devlete ait olan bankaların özelleştirilmesi
serbestleştirme sürecinin bir parçası ise, bu bankaların yeni sahiplerinin veya
yöneticilerinin uygunluk testini geçmelerini emniyete almanın önemi finansal
serbestleşmeye hazırlanmanın birinci basamağıdır Nitekim 1970’lerde Şili’de yeni
özelleştirilen bankalar, bu bankaları firma satın almalarını finanse etmekte kullanan
hızla büyüyen gruplara satılmış, bu süreç sırasında, yeni banka sahipleri riskli ve
48
finansal açıdan sorgulanabilir operasyonlara girmişler ve büyük bir problemli krediler
stoğu birikmiştir. Kamuoyu, belki de mevduat üzerindeki açık hükümet garantisi
nedeniyle sağlam bankalar ve güçlük içindeki bankalar arasında ayırım yapmamıştır. En
büyük Şili bankalarının bazıları ödeyebilirliğini yitirdiği ve devlet tarafından
devralındığı zaman (1982-1983) önemli bir kriz başlamıştı (Goldstein ve Turner, 1999,
158-159).
İkinci basamak ise hangi bankaların serbestleşmenin izin verdiği yeni ve
genişletilmiş faaliyetlere uyum sağlayacak deneyimlerinin olduğunu daha iyi
belirleyebilme yeteneğine sahip olmaları için denetçilerin eğitilmeleri gerekliliğidir.
Diğer yandan, denetçilerin bu yeni faaliyetlerin boyutu genişledikçe girilen riskleri
değerlendirme yeteneğine de sahip olmaları gereklidir. Örneğin Finlandiya’da denetçiler
uygun ve zamanında banka denetimi yapacak personel yetersizliğiyle, bir grup kredi ve
hissedarlık ilişkilerinin boyutunu belirleyecek yeterli yetkiye sahip olmama ile, büyük
finansal ve endüstriyel grupların şeffaf olmayan yapısıyla açık bir biçimde
engellenmişlerdir (Goldstein ve Turner, 1999, 159-160).
Gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleşmeden dolayı yaşanan en büyük
sıkıntılardan birisi de sistemde yabancı bankaların varlığıdır. Yabancı bankaların
sektörde yaşanan en ufak olumsuzluktan bile tedirgin olup ülkeden çıkmak
istemelerinde sektör zor duruma düşebilir.
Bu durumun yaşanmaması için sektöre yabancı giriş ve çıkışlarının denetlenmesi,
yabancı bankaların faaliyetlerinin yakından takip edilmesi, ülkede belirli bir miktar para
bulundurma zorunluluğu getirilmesi gerekmektedir.
2.3.3. Kredide Genişlemeye, Varlık Fiyatlarında Çöküşe ve Özel Sermaye
Akımlarında Ani Dalgalanmalara Karşı Savunma
Banka kredi genişlemelerine karşı savunma önerileri iki konuyu içermektedir.
Birincisi, ev sahibi ülkelerin değişken özel sermaye akımları ile en iyi şekilde başa
çıkmalarını sağlayacak biçimde makro ekonomi ve kambiyo kuru politikalarını nasıl
yönetmeleri gereğidir. İkincisi, hangi tip denetim uygulamalarının banka
kredilemesindeki salınmaları yumuşatacağı ve kredi kalitesindeki toptan bir bozulmayı
önleyebileceğidir (Goldstein ve Turner, 1999, 150).
49
2.3.3.1. Makroekonomik Politikalar
Montiel, 1989-93 döneminde on dört yükselen ekonominin politika araştırmalarını
incelemiş, çıkardığı sonuçların dördü konumuz açışından önemli görülmüştür.
Bazı durumlarda en azından geçici olarak girişleri yavaşlatabilmek için sermaye
akımları üzerine vergilerin ve kontrollerin kullanıldığı, Montiel’in sonuçlarından
birincisidir. Birçok yükselen ekonomi, sermaye çıkışları üzerindeki sınırlamaları
kaldırmayı önemli sermaye girişlerinin izlediğini bulmuştur; böylece uzun dönemde
böylesi sınırlamaları kaldırmanın olumlu refah sonuçları olabilirken bu sermaye girişleri
sorununun çözümüne çok fazla katkıda bulunmayacaktır. Bu ise Montiel’in
sonuçlarından ikincisidir. Montiel’in sonuçlarından üçüncüsü, büyük ölçekli
sterilizasyon operasyonlarının parasal bazın büyümesini sınırlayabilme gücü varken
varlık piyasalarını dışsal finansal etkilerden yalıtmada çok az etkin olduğudur. Aslında,
hisse senedi ve gayrimenkul fiyatlarında büyük artışlar, çoğunlukla yoğun giriş
dönemlerinde kaydedilmiştir. Dördüncüsü, bir ölçüde nominal kambiyo kuru
esnekliğine izin veren ve enflasyonu sınırlamak için para ve maliye politikalarını sıkı
muhafaza eden ülkeler (örneğin Bolivya-Kosta Rika, Endonezya, Kore, Malezya,
Tayland) çok az reel kur değerlenmesi ve tüketim patlaması işaretleri göstermişlerdir.
Buna karşıt olarak, kambiyo kurunu nominal çıpa olarak kullanan, esas itibariyle
değiştirilmeyen maliye politikalı para politikası ile savunan ülkeler (örneğin Arjantin,
Şili, Kolombiya, Mısır, Meksika, Filipinler) tipik olarak hem reel kur değerlenmesi hem
de tüketim patlaması yaşamışlardır. Kısacası, sıkı maliye politikası, bir ölçüde kur
esnekliği, kısmen sterilizasyon ve belki de sermaye girişleri üzerine geçici kontrol veya
vergi kombinasyonu daha sonraki krizlere karşı duyarlılığı sınırlayabilmektedir
(Goldstein ve Turner, 1999, 150-151).
2.3.3.2. Rezerv Yükümlülükleri, Değişken Sermaye Yükümlülükleri ve Diğer
Denetimsel Araçlar
Burada temel soru, banka kredi genişlemesinin yüksek rezerv yükümlülükleri
koyarak mı yoksa sermaye kısıtlamaları koyarak mı daha etkin bir biçimde
caydırılacağıdır. ‘’Yükselen ekonomilerde eğilim daha düşük rezerv yükümlülükleri
olmasına rağmen merkez bankasındaki mevduat hala çok sayıda ülkede hükümete açılan
kredilerin dışındaki kredilerin büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Rezerv
50
yükümlülüklerindeki artışlar parasal kontrolün geleneksel araçlarından birisidir’’
(Goldstein ve Turner, 1999, 152).
‘‘Kredi genişlemelerini sınırlamanın bir yöntemi olarak rezerv yükümlülükleri iki
nedenle eleştirilmiştir. Birincisi, böylesi yükümlülükler bankalar için maliyetli
olduğundan parasal kontrolde küçük bir iyileşme ile bankaları rekabet açısından
dezavantajlı duruma sokan banka mevduatının diğer ikame likidite biçimlerini teşvik
edebilir’’ (Goldstein ve Turner, 1999, 153-154).
Rezerv yükümlülüklerinin zayıf ve güçlü bankalar arasında ayırım yapmaması
rezerv yükümlülüklerine getirilen ikinci eleştiridir. Bu durum bütün bankalarda kredinin
ve mevduatın çekiciliğini azaltmaktadır. Oysa ki rezerv yükümlülüklerinin yeterli
sermayeye ve iyi bir iç kredi değerlendirme sistemine sahip olmayan ‘zayıf’
bankalardaki kredi genişlemesi üzerinde yoğunlaşmaları daha iyi olurdu (Goldstein ve
Turner, 1999, 154).
2.3.4. Yönetim Problemlerini Azaltmak
Yönetim konusunda yaşanan problemlerin büyük ölçüde ülkelerin finansal
yapılarının liberalleşmesi sürecinde bankaların kendileri ile ilgili olmayan yeni iş
sahalarına girmesi ile ortaya çıktığı daha önce belirtilmişti.
Daha yüksek sermaye yükümlülüğü de gelişmekte olan ülkelerde uygulanması
gereken bir standarttır. Dalgalı bir makroekonomik ortamda gelişmekte olan ülkelerde
bankalar daha yüksek sermayeye sahip olmalıdırlar. Fakat sermayeyi arttırmak, banka
mevduatı bulmaktan daha pahalı olduğu için yüksek sermayeli bankaların daha çok
alanda iş yapmalarına izin verilmesi veya daha az denetime tabi tutulması ile bankanın
ulusal (minimum) yükümlülükten daha fazla sermaye arttırması teşvik edilebilir
(Goldstein ve Turner, 1999, 168).
Zayıf yönetim ve güvensiz davranışın sebep olduğu maliyetin oluşmaması için
bankaların iyi kredi ve iç risk yönetimi sistemlerini koruyacak yönetici ve müdürlere
sahip olması gerekmektedir. (Goldstein ve Turner, 1999, 139)
51
‘‘Dolayısıyla bankaların varlıklarını sürdürebilmesi ve karlılıklarının arttırılmasında
tutarlı, gelişmelere kolay uyum sağlayabilen ve hızlı ve doğru kararlar alabilen
profesyonel bir yönetim şarttır. Banka yöneticileri mali piyasalardaki gelişmeleri iyi
analiz edebilmeli, kaynakları doğru kullanabilmeli ve doğru stratejik planlar
yapabilmelidir’’ (Uyar, 2003, 57-58).
2.3.5. Mevduat Sigortası
Mevduat sigortasının varlığının bankacılık sistemini daha kırılgan hale getirdiği
yönündeki yoğun tartışmalara rağmen birkaç bankanın batmasının sistemdeki tüm
bankalara yönelik bir tahaccüme düşmesini önlemenin en garantili yolu mevduat
sigortası sistemidir (Karabulut, 2002, 61).
Mevduat sigortası, banka tahaccümlerinde önemli rol oynayan ilk gelen önce
hizmet alır olgusunu ortadan kaldırarak sistemi krizlerden mudiiye tasarrufunun geri
döneceğini garanti ederek korumaktadır. (Karabulut, 2002, 62).
Mevduat sigortasının suiistimal ve aşırı risk alma eğilimlerini arttırması nedeniyle
birçok tartışma olmuş, mevduat sigortasının revize edilmesinden kaldırılmasına kadar
birçok öneri gündeme gelmiştir. Bu eleştiri ve öneriler, aşağıda kısaca özetlenmektedir
(Karabulut, 2002, 64).
Mevduat sigortası ile ahlaki tehlike ilişkisi sigortanın limitsiz olması halinde çok
yükselmektedir. Bu durumda da limitsiz mevduat sigortası çok eleştirilmektedir. Çünkü
her hangi bir iflas durumunda en ufak bir kayba uğramayacak mudilerin gözetim yapma
güdüleri kaybolmaktadır. Bir taraftan sağlam ve riskli bankalar arasındaki rekabeti
bozarak piyasanın etkin çalışmasını engellemekte, diğer taraftan da iflas durumunda
mevduat sigortasının yükleneceği zararın büyümesine neden olmaktadır. Çünkü mali
yapısı bozulan bankalar, batmadan önce aşırı yüksek faizler vererek ve reklam gibi
pazarlama yöntemlerini hızlandırarak ciddi miktarda mevduat toplamaktadırlar ve
mudiler paralarını bu bankaya yatırırken limitsiz sigorta nedeniyle bir inceleme yapma
gereği duymamaktadırlar. Oysa, mudilerin küçük de olsa belli bir miktar kayıp
ihtimalini göze almaları gerektiği limitli bir sigorta sistemi mudilerin mevduatlarını
gözetmelerini sağlayıp bu riski ortadan kaldıracaktır (Karabulut, 2002, 64).
52
Gerek sigortalanan mevduat kurumlarından, gerekse mudilerden gelecek kamuoyu
baskısı mevduat sigortası yöneticilerinin limitsiz bir sigortayı limitli hale
dönüştürmelerini zorlaştırmaktadır. Ayrıca sigortanın limitli hale getirilmesi durumunda
mudilerin bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünerek yanlış bilgiye dayalı bir tahaccüm
başlatabilmeleri dolayısıyla böyle bir dönüşüme gitmeden önce, mali yapısı kötü olan
bankalar sistemden elenmeli, bu dönüşümle gerçekleşecek olan piyasanın etkin
çalışması durumundan faydalanacak bankaların desteği alınmalı ve kamuoyuna paniği
önleyici açıklamalar yapılmalıdır (Karabulut, 2002, 64-65).
Mevduat sigortası sistemleri tasarruf ve kredi kuruluşları dokuz ayrı risk grubuna
göre çoğu sabit prim uygulamasıyla sınıflandırılmıştır. Bu risk grupları bankaların
sermaye yeterliliğine göre belirlenmiştir (Abeles, 1996, 13).
Sağlıklı kuruluşlarla riskli kuruluşların aynı primi ödemesinden kaynaklanan
rekabet bozucu etki sabit primin en önemli dezavantajıdır. Sabit prim, sermaye yapısı
güçlü bankaların ve vergi ödeyenlerin riskli kuruluşlara zımni bir destek vermesi
anlamına gelmektedir (Karabulut, 2002, 65).
Riskli sermaye yapısına sahip bankaların, verme eğiliminde oldukları yüksek faizin
yüksek primlerle engellenmesine imkan sağlaması riske dayalı primlerin en önemli
avantajıdır . Ayrıca, açıklanan risk kategorileri de mudilerin banka seçiminde önemli rol
oynayacaktır. Risk bazlı primler, bankaların yüksek net değerle çalışması için bir teşvik
niteliğindedir Düşük sermaye aşırı risk almanın önemli bir sebebi olduğu için bu durum
aşırı risk alma eğilimlerini engellemektedir (Karabulut, 2002 65).
Uygulama güçlükleri risk bazlı primlerin uygulanmasında en önemli engeldir. Bazı
iktisatçılar, mevduat sigorta kurumlarının yanlış risk hesaplamaları yapabileceğini ve
sermaye seviyesini gereğinde düşük tutabileceklerini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, sabit
sermaye standartlarının da maliyetsiz olmadığını ve gerekenden daha fazla bir sermaye
standardı bankalar için onların maliyetini yükseltmekte olduğunu belirtmektedirler
(White, 1989, 21).
Bazı iktisatçılar, mevduat sigortasının oluşturduğu rekabeti engelleme, aşırı risk
alma, suiistimal gibi sorunları engellemenin tek yolunun açık mevduat sigortası
53
sistemini değil de zımni mevduat sigortası sistemini uygulamak olduğunu öne
sürmektedirler. Bu durumda, mudilerin bir bankacılık krizi durumunda otoritelerin
kendilerini büyük zararlara uğramaktan kurtaracaklarını bilmeleri, mevduat sigortası
sisteminin ortaya çıkardığı sorunları önemli ölçüde hafifletmektedir (Karabulut, 2002,
66).
Bu tür bir zımni sigorta politikası, rekabeti, küçük bankaların aleyhine olacak
şekilde bozduğundan ve vergi ödeyenlere büyük bir yük bindirdiğinden dolayı halen
birçok eleştiriye konu olmaktadır (Karabulut, 2002, 67).
Mevduat sigortasının özel sigorta kurumları tarafından yapılması mevduat sigortası
sisteminin daha etkin çalışması yönündeki önerilerden birisidir. Böylece kriz
durumunda vergi ödeyenlerin karşılamak zorunda olduğu yüksek maliyetlerden
kaçınılabilir ve kriz maliyetlerinin bütçeye ek yük getirmesi sorunu çözülebilmektedir.
Bu görüşü savunanlar, ayrıca özel sigorta kurumlarının daha etkin bir yönetim
uygulayabileceğini vurgulamaktadırlar. Fakat özel sigorta şirketlerinin milyarlarca
Dolar maliyetin altından kalkması pek mümkün görünemediğinden özel mevduat
sigortasını önerenler, bu sorunun reasürans yoluyla çözülebileceğini öne sürmektedirler.
Burada reasürans, özel sigortanın arkasında bir de hükümet garantisi bulunması
anlamında kullanılmaktadır. Ama bu durum, bürokrasiyi arttıracak ve kamu mevduat
sigortasının dezavantajları devam edecektir (Karabulut, 2002, 67-68).
Mevduat sigortası satın alma yükümlülüğünün, kurumlardan mudiye aktarılması
mevduat sigortası sisteminin daha etkin çalışması yönündeki önerilerden birisidir. Bu
durum, hem mudinin daha iyi bir gözetim yapmasına yönelik bir teşvik olacak, hem de
bankaların risklilik yapısı sigorta satın alıp almama yönündeki kararı belirleyeceğinden,
bankaların aşırı risk alması yönünde bir engel oluşturacaktır. Böylece, yüksek faiz
öneren aşırı riskli bankaların önerdikleri ek getiri, sigorta masrafları nedeniyle ortadan
kalkacaktır (Karabulut, 2002, 68).
Belli koşullarda mevduat sigortasının iptal edilmesi mevduat sigorta sistemlerinin
etkin çalışması için son öneridir. Fakat, mevduat sigortası sisteminin temelinde, mudinin
bankaya güvenmesinin sağlanması olduğundan, bu uygulama güveni sarsma ihtimali
nedeniyle, sigorta sistemlerinin, sigorta iptali tehditlerinden kaçınması gerekmektedir
54
(Karabulut, 2002, 68).
2.3.6. Krizi Önleme ve Yönetmede Kambiyo Sisteminin Bozucu Etkisini Önlemek
Döviz piyasalarında istikrara yönelik önerilerin tüm amacı, finansal işlemler
alanında spekülatif unsurların azaltılması veya finansal işlemlerin reel iktisadi
etkilerinin asgariye indirilmesidir. Bu konuda aşağıdaki önerilerden
bahsedilebilmektedir (Birinci, 1998, 20-21; Sağlam, 1998, 45; Freeman, 1998, 59;
Akdiş, 2000, 107; Goldstein ve Turner, 1999, 175-176; Alp, 2001, 684):
1- İşlemlerin Vergilendirilmesi: Sermaye hareketlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak
vergi aracılığıyla kısıtlanmasını öngören Tobin Vergisi düşüncesine göre; uluslararası
sermaye hareketleri üzerine işlemin vadesi ile orantılı yeni bir vergi konularak
spekülasyonun maliyetinin yükseltilmesi, kısa vadeli sermaye akımlarının uzun vadeli
sermaye akımlarına göre daha az verimli kılınması, ayrıca kredi alan ülkelere bu yolla
vergi geliri sağlanması düşünülmektedir. Fakat bu durum, globalleşme ile varılmak
istenen sınırsız ve sınırlandırmasız bir dünya ticareti yolunda oluşan çok büyük bir engel
olacaktır.
2- Katlı Döviz Kuru Uygulanması: Sermaye hareketleri alanındaki döviz kurunun
spekülatif belirlenerek dış ticaret ve enflasyon üzerinde oluşabilecek istenmeyen
etkilerden korunması için katlı döviz kuru uygulaması ile sermaye piyasası işlemleri için
ayrı, mal ve hizmet işlemleri için ayrı döviz kuru uygulanması düşünülmektedir.
3- Kurların Sabitleştirilmesi ve Kur Limitlerinin Belirlenmesi: Bir ülkenin kambiyo
kuru sistemini seçimi konusunda mevcut amaçlar açısından iki nokta önemlidir. Birinci
nokta, birçok yükselen ekonomi çok sayıdaki esneklik biçimlerinden birisine geçiş
yaparak ciddi bir biçimde aşırı değerlenmiş sabit kambiyo kurunun eşlik ettiği artan
duyarlılıktan kaçınmıştır. İkincisi ise; otoriteler sabit bir kambiyo kurunun ya da bir para
kurulunun kendi koşullarında en uygun sistem olduğuna karar verirlerse o zaman
likiditesini yitirmiş ancak ödeyebilirliği olan bankalar için son kredi mercii
operasyonlarının nasıl yapılacağına ilişkin olağanüstü durum düzenlemeleri
yapmalıdırlar. Döviz kurunu sabitlemek demek, döviz kurunu düşük enflasyonlu bir
ülkenin parasına sabitlemek veya bir bant içerisinde hareket etmesine izin vermek
demektir.
55
Döviz kurunu sabitlemek keskin devalüasyon yapılmasına, devalüasyon borçların
yükselmesine, bankalar ve diğer firmaların iflas etmesine, fon arzının kısılmasına neden
olmakta, sonuçta da ekonomide bir daralma ortaya çıkmaktadır. Devalüasyonun bir kriz
ortamında olması, merkez bankasının enflasyonu kontrol altında tutabileceğine ilişkin
güveni ortadan kaldırmakta, bunun sonucunda faizler çok yüksek düzeye çıkmaktadır.
Faizlerin yükselmesi hem bankaları hem de reel sektörü daha da zayıflatmakta, bu da
krizin kendi kendini besleyerek derinleşmesine neden olmaktadır (Alp, 2001, 684-685).
Sabit kur uygulaması temel alınan gelişmelerin ve politikaların sürekli uyumunu ve
de ulusal politikaların önemli bir bölümünün uluslararası kararlara tabi olmasını gerekli
kılmakta, fakat ulusal devletlerin böyle bir bağımsızlıktan feragat etmeleri pek kabul
edilebilir gözükmemektedir (Akdiş, 2000, 107).
2.4. Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Krizleri
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde krizlerin niteliği daha çok benzerlik
göstermektedir. Yüksek enflasyon ortamında banka, müşterisinin kredi riskini etkin bir
biçimde ölçememekte; kredi talep edenlerin yatırımları aksayabilmekte ve geri ödemede
güçlüğe düşebilmektedirler. Yüksek enflasyon ortamında bankalar döviz toplayıp yerli
para ile ödünç vererek açık pozisyonlarını arttırmaktadırlar. Bankaların kamu açıklarının
finansmanı, faizleri artırarak özel sektörün kaynak maliyetini yükseltmektedir. Yüksek
enflasyon ortamında bankaların kısa vadeli toplayıp uzun vadeli borç vermeleri para,
vade ve getiri uyumsuzluğuna yol açmaktadır (Toprak, 2001, 101).
Faiz oranlarının artması, belirsizliklerin artması, aktif piyasasının bilançolar
üzerindeki etkileri ve bankacılık sektöründeki problemler görünürde finansal krizlere
yol açan faktörlerin başında gelmektedir (Mishkin, 2001).
Gelişmiş ülkelerde meydana gelen krizler genelde şu süreci izlemektedir: bankaların
bilançolarında kötüleşme, faiz oranlarında yükselme, borsada düşüş ve belirsizlikteki artış
faktörleri, ters seçim ve ahlaki tehlikeye yol açmaktadırlar. Ekonomik faaliyetteki düşüş,
banka paniklerine neden olmakta; bu da yine ters seçim ve ahlaki tehlikeyi arttırmaktadır.
Ekonomik faaliyet hacmi düşmeye devam etmektedir. Fiyat düzeyinde beklenmeyen
düşüşler meydana gelmekte ve yine artan ters seçimi ve ahlaki tehlikeyi ekonomik
faaliyetlerdeki düşüş izlemektedir (Toprak, 2001, 102).
56
Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen krizlerin izlediği süreç ise şu şekilde
sıralanabilir: banka bilançolarında kötüleşme, faiz oranlarında artış, borsada düşüş ve
belirsizlikte artış faktörlerinin sonucu olarak ters seçim ve ahlaki tehlike artmakta; döviz
krizi meydana gelmekte; bu da ters seçim ve ahlaki tehlikeyi daha da arttırmakta ve
ekonomik faaliyet düzeyini düşürmektedir. Bunu bankacılık krizi izlemektedir. Ters seçim
ve ahlaki riskin iyice artması sonucu ekonomik faaliyet daha da kötüleşmektedir (Toprak,
2001, 102).
Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen finansal krizlerin izlediği süreç, tablo,
2.3’te gösterilmektedir.
Firmalar sektörünün faaliyetlerinin önemli ölçüde bankacılık kredilerine dayanması
bankacılık krizlerinin ekonominin reel kesimini de ciddi biçimde etkilemesinin önemli
bir nedenidir (Disyatat, 2001).
Özellikle devletin banka yükümlülüklerine kefil olması sonucu bankaların ahlaki
zafiyetle ‘kötü’ ödünç vermeleri sonucunda bütün sektör zarar etmekte ve yabancı
ödünç vericiler de fonları çekmektedir (Krugman, 1998).
Tablo 2.3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin İzlediği Yol
Finansal faiz banka belirsizliklerde borsa
Krizlere ilk oranlarının bilançolarının fazlalaşma endeksinin
etkiler artması bozulması düşüşü
Hatalı seçim ve ahlaki çöküntü artışı
Döviz krizinin oluşması
Hatalı seçim ve ahlaki çöküntü artışı
Ekonominin daralması
Bankacılık krizi
Hatalı seçim ve ahlaki çöküntü artışı
Ekonominin daralması
Kaynak: Frederich S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 6. baskı. The
Addison-Wesley Yayınevi, Boston 2001, s:206.
57
Aşağıdaki tablo 2.4, bankacılık krizlerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde görülebildiğini göstermektedir. Gelişmiş ekonomilerde kriz 1960’lı yıllarda
başlamış, 1970’ler, 1980’ler ve 1990’larda da görülmüştür. Gelişmekte ola ülkelerde ise
bankacılık krizleri finansal serbestleşmeye başladıkları 1980’ler itibariyle görülmekte
olup kriz sayısı zamanın darlığına rağmen gelişmiş ülkelerin iki katı civarındadır
(Erdoğan, 2006, 24).
Tablo 2.4. Bankacılık Krizleri
Amerika 1984 Kolombiya 1982
İngiltere 1974 Guyana 1993
Almanya 1977 Hindistan 1991
Japonya 1992 Endonezya 1992
Fransa 1994 İsrail 1983
İsveç 1991 Ürdün 1989
İtalya 1990 Kenya 1993
Kanada 1983 Meksika 1982, 1994
İspanya 1977 Mali 1987
Finlandiya 1991 Malezya 1985
Danimarka 1987 Nijerya 1991
Avustralya 1989 Nepal 1988
Güney Kore 1998 Filipinler 1981
Norveç 1997 Yeni Gine 1989
Senegal 1983
Güney Afrika 1985
Sri Lanka 1989
Tanzanya 1988
Türkiye 1991,1994
Uganda 1990
Uruguay 1981
Venezüella 1993
Toplam 14 24
1960 Dönemi 0 -
1970 Dönemi 3 -
1980 Dönemi 5 13
1990 Dönemi 6 11
Kaynak: Caprio ve Klingebiel, 2003, 14
Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizleri daha detaylı incelemeden önce,
gelişmekte olan ülkelerde krizin öncü göstergeleri açıklanmalıdır.
58
2.4.1. Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizin Öncü Göstergeleri
Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen krizler, incelenirken bu krizlerin bir çok
öncü göstergesinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Kriz, döviz veya bankacılık kaynaklı
olduğundan dolayı göstergelerin temel özelliği de genelde döviz rezervi veya döviz
üzerinden yapılan sermaye hareketleriyle ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki krizler
doğal olarak dış ekonomik ilişkilerdeki gelişmelerle paralellik göstermektedir (Toprak,
2001, 106).
Kısa vadeli dış borç / döviz rezervi: Bir ekonomide kısa vadeli faizler, o
ekonomideki parasal istikrar ve dalgalanmanın yani para politikasının bir göstergesi
olarak alınabilmektedir. Gecelik faizlerdeki dalgalanmanın büyüklüğü, yaklaşan krizi en
açık biçimde haber vermektedir (Toprak, 2001, 106).
Cari açık / döviz rezervi, cari açık / GSYİH: Döviz rezervi azalma, cari açık da
artma eğiliminde olduğunda, cari açığın döviz rezervine oranında da önemli bir artış
seyri yaşamaktadır. Bir ülke parasının reel olarak yüzde yirmi beş olarak değer
kazanması ve cari açığın yurtiçi milli gelire oranının yüzde dörde ulaşması durumunda,
bu ülkenin kriz ortamına girdiği söylenebilmektedir (Toprak, 2001, 107).
Döviz kurunun değer yitirmesi, yerli paranın aşırı değerlenmesi: Ayarlanabilir
sabit kur uygulaması nedeniyle yerli paranın aşırı değer kazanması, ekonomisini
düzlüğe çıkaracak bir program uygulayan ülkede, olması gerekenin tam tersi
gelişmelerdir (Toprak, 2001, 107).
Ekonomide borç / öz kaynak yapısı: Kriz ortamında bu değişkende önemli ölçüde
bir yükselme beklenmektedir (Toprak, 2001, 107).
‘‘Diğer göstergeler: Krizin öncü göstergeleri olarak bankacılık kesimi açık
pozisyonunun döviz rezervine veya ihracat gelirine oranı, bankacılık kesimi kredi
hacminin döviz rezervine oranı, para arzının döviz rezervine oranı, sermaye
hareketlerindeki dalgalanma, kısa vadeli faizlerdeki dalgalanma, borsada yabancı
sermaye hareketleri gibi faktörler de gelişmekte olan ülkelerde krizlerin önemli ölçüde
öncü göstergeleridir (Toprak, 2001, 107).
59
Finansal piyasalardaki baskının derecesini ölçmek için kullanılan ve faiz oranı, döviz
kuru ve resmi döviz rezervindeki yüzde değişmelerin ortalamasını dikkate alan ‘finansal
baskı endeksi’ ortalaması 1, standart sapması da ortalamadan daha büyük örneğin 1,5
dolayında olduğunda, finansal baskıda kritik eşik aşılmış kabul edilmektedir (Toprak,
2001, 108).
Aşağıda gelişmekte olan ülkelerin çoğunu kapsayan Latin Amerika, Güneydoğu
Asya ve Rusya ülkelerinde meydana gelen krizler incelenmektedir.
2.4.2. Latin Amerika Krizi
Latin Amerika ülkeleri, ABD ile yakın ticaret ilişkileri ve 1980’lerdeki hızlı
büyümeleri dolayısıyla dünyanın en çok dikkat çeken ülkeleri olmuşlardır. Ancak
finansal serbestleşme ile bu ülkelerdeki demokrasi ve piyasa ekonomisine olan
uyuşmazlıklarla birlikte bu ülkelerde kriz yaşanmıştır (Toprak, 2001, 136).
Aşağıdaki tablo 2.5’te Latin Amerika ekonomilerinin reel GSYİH gelişimi
gösterilmektedir. Bu tabloya göre 1990’lardaki büyüme performansı 1980’lere göre iki
katına çıkmıştır (Toprak, 2001, 137).
Tablo 2.5. Latin Amerika Ülkelerinde Reel GSYİH’nın Gelişimi
Arjantin Brezilya Şili Meksika Aritmetik ortalama
(satırlar)
1982-91 ort. 0,4 2,1 3,2 1,4 1,8
1992 10,3 -0,5 12,3 3,6 6,4
1993 6,3 4,9 7,0 2,0 5,1
1994 5,8 5,9 5,7 4,4 5,5
1995 -2,8 4,2 10,6 -6,2 1,5
1996 5,5 2,7 7,4 5,2 5,2
1997 8,1 3,6 7,4 6,8 6,5
1998 3,9 -0,1 3,4 4,9 3,0
1999 -3,1 1,0 -1,1 3,5 0,1
2000 1,7 4,0 6,0 6,5 4,6
2001 3,7 4,5 6,8 4,8 5,0
Ortalama 3,9 3,0 6,6 3,6 4,3
Standart sapma 4,3 2,2 3,7 3,7 3,5
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
60
1980’li yılların başında Latin Amerika ülkelerinin finansal gelişmişlik seviyesi
ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermekteydi. Arjantin, Brezilya ve Şili gibi
ülkelerde bankacılık sektörü önemli derecede dengesizlikler ihtiva etmesine rağmen
biraz daha gelişmiş durumdaydı. Bolivya, Peru ve Venezüella gibi ülkelerde ise finansal
sektör tam anlamıyla baskı altında bulunmaktaydı.
Faiz oranlarının kontrol edilmesi, kredi tesisinin devlet tarafından yapılması,
menkul kıymet borsalarının ve yeni mali kurumların kurulmasının engellenmesi,
sermaye hareketlerine sınır getirilmesi şeklinde bu ülkelerde finansal baskı politikaları
ortaya çıkmıştır. Finansal baskı politikaları, Latin Amerika ülkelerinde finansal sektörün
daralmasına yol açmıştır (Edwards, 1995, 200, 204).
1980 öncesinde Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda yüksek enflasyon ve ulusal
paraların aşırı değerlenmesi, kişileri tasarruflarını değişik finansal aktifler arasında
paylaştırmak yerine, döviz cinsinden tutmaya yönlendirmiştir. Ayrıca mevduat munzam
karşılıkları çok yüksek oranlarda olduğu için ticari bankalar özel sektörün yatırımlarını
finanse edememiştir. 1980 öncesinde Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda menkul
kıymet borsaları da bürokratik engellemeler nedeniyle gelişememiş ve 1980’li yılların
ortalarına kadar hisse senetlerinin piyasa değerindeki düşüş sürmüştür (Güloğlu ve
Altunoğlu, 2002, 5).
Aşağıdaki tablo 2.6’da Latin Amerika ekonomilerindeki enflasyonun gelişimi
incelenmektedir. 1980’lerde Arjantin ve Brezilya’da enflasyon üç haneli gerçekleşmiş,
1990’larda Brezilya hariç diğer ülkeler enflasyonu düşürmede büyük başarılar elde
etmişlerdir. 1990’ların sonunda ise enflasyon sorunu önemli ölçüde ortadan kalkmıştır
(Toprak, 2001, 138).
61
Tablo 2.6. Latin Amerika Ekonomilerinde Enflasyonun Gelişimi
Arjantin Brezilya Şili Meksika Aritmetik ortalama
(satırlar)
1982-90 ort. 452,7 384,7 20,5 64,4 230,6
1992 24,9 1022,5 15,4 15,5 269,6
1993 10,6 1927,4 12,7 9,8 490,1
1994 4,2 2075,8 11,4 7,0 524,6
1995 3,4 66,0 8,2 35,0 28,2
1996 0,2 15,8 7,4 34,4 14,5
1997 0,8 6,9 6,1 20,6 8,6
1998 0,9 3,2 5,1 15,9 6,3
1999 -1,2 4,9 3,3 16,6 5,9
2000 -0,7 7,5 3,2 9,5 4,9
2001 0,5 5,0 3,5 8,2 4,3
Ortalama 4,4 513,5 7,6 17,3 135,7
Standart sapma 8,0 845,7 4,3 10,2 217,1
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
Bunların dışında, devletin nominal faiz oranlarını enflasyon oranının altında
belirlemesi, reel faizlerin negatif olmasına yol açmıştır. Bu, verimli projelerin finanse
edilmesini engellemiş ve Latin Amerika ülkelerinden sermaye kaçışına sebep olmuştur.
Formel finansal piyasanın dışında varlık gösteren informel bir mali sektör oluşmuştur
(Adams ve Fichette, 1994). ‘1980 öncesinde Latin Amerika ülkelerinde uygulanan kredi
tahsis politikası da devletin finansal piyasalara müdahale etmek için yoğun olarak
kullandığı bir araç olmuştur. Genelde kredi tahsisini devlet 1- Kamu bankaları
aracılığıyla piyasa faiz oranının altında devlet tarafından belirlenen öncelikli sektörlere
kredi vererek, 2- Özel ticari bankaları, portföylerinin bir kısmını öncelikli sektörlere
ayırmaya zorlayarak, 3- Bu sektörlere kredi veren ticari bankalar için reeskont oranlarını
düşük tutarak, 4- Ticari bankaları, portföylerinin niteliğine göre değişik oranlarda
mevduat munzam karşılığı bulundurmaya zorlayarak gerçekleştirmiştir (Güloğlu ve
Altunoğlu, 2002, 5).
Ancak açılan kredilerin büyük bölümünden kredi alan kişi veya kurumlar büyük
rantlar elde etmişlerdir. Güney Doğu Asya ülkelerinde ise krediler faaliyet gösterdiği
sektörden bağımsız olarak ihracatını en çok artıran firmalara verilmiştir (Edwards, 1995,
206 ).
62
Mali sistem üzerinde etkin bir denetim mekanizması olmaması Latin Amerika
ülkelerinde reform öncesi dönemde görülen en önemli problemlerden birisidir.
Verimsiz kredilerin oranı bankaların kredi portföyleri hakkında yeterli bilgi verme
zorunluluğunun minimum düzeyde olması yada hiç olmaması, yerli yada yabancı
bağımsız denetleme kurumlarınca bankaların denetlenmemesi, mevduata verilen
garantiler nedeniyle bazı holding bankalarının topladıkları kredileri kendi
bünyelerindeki şirketlere usulsüzce aktarmaları, şüpheli alacak karşılıklarının düşük
olması ve benzeri nedenler yüzünden yükselmiştir. 1982 yılındaki borç krizinde
verimsiz kredilerin oranı bankaların toplam portföyünün % 20’sine ulaşmıştır (Edwards,
1995, 207 ).
Özellikle Arjantin, Kolombiya, Şili ve Uruguay’ın finansal sektörlerini bu borç
krizi derinden etkilemiştir (Edwards,1995, 208).
1982 yılındaki bu borç krizi Latin Amerika ülkelerine akan yabancı sermayenin
durmasına ve izleyen dönemde ulusal tasarrufların artması için yeni yöntemler
aranmasına sebep olmuştur (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 6).
Finansal sistemlerine derinlik kazandırmak ve yatırımların verimliliğini artırmak
amacıyla 1980’li yıllardan 1990‘lı yıllara kadar süren dönemde Latin Amerika ülkeleri
mali reformlar yapmışlardır. Aslında o dönemde borç batağına saplanmış ülkeler
IMF’den borç alabilmek için genel adıyla yapısal uyum denilen ve ekonominin dışa
açılmasını ve finansal serbestleştirmeyi hedefleyen politikaları uygulamak zorunda
idiler. Artık Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayland gibi birkaç Güneydoğu Asya ülkesi
haricinde, uluslararası mali kurumlar da gelişmekte olan ülkelere kredi vermeyi
durdurmuşlardı. Bu şartlar altında IMF’nin istediği finansal reformların yapılması
kaçınılmaz hale gelmiştir (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 6).
Genel olarak Latin Amerika ülkelerinde özellikle Arjantin, Şili ve Uruguay’da
yapılan finansal reformlar, faiz oranlarının serbest bırakılmasını, kredi tahsis
politikalarının terk edilmesini, mevduat munzam karşılık oranlarının düşürülerek bütün
finansal kurumlar için uyumlu hale getirilmesini, sermaye hareketlerinin serbest
bırakılmasını, yerli ve yabancı bankaların finansal piyasalara girmesini engelleyen
63
yasaların kaldırılmasını ve etkin bir denetim mekanizması geliştirilmesini hedef
almaktaydı (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 6).
Bu üç ülkede, kronik hale gelmiş enflasyonu engellemek için döviz kurundaki
değişmeleri önceden gösteren takvimler yayınlanmıştır, bu takvimler halk arasında
ulusal paranın değerinin düşmesinin yavaşlayacağı ve enflasyon oranının uluslararası
düzeylere yaklaşacağı beklentisinin yaygınlaşması amacıyla kullanılmıştır. Bu ülkeler
aynı zamanda sermaye hesaplarını serbestleştirerek ulusal faiz oranlarını, uluslararası
faiz oranlarına yaklaştırmaya çalışmışlardır. Alınan bu tedbirler sayesinde enflasyonun
ve faiz oranlarının düşeceği beklenmekteydi. Fakat enflasyon beklenildiğinden daha
yüksek çıkmış ve reel olarak Latin Amerika ülkelerinin ulusal paraları büyük ölçüde
değerlenmiştir. Sonuçta bu durumdan ihracat ve üretim olumsuz biçimde etkilenmiştir
(Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 6-7).
Ulusal ve uluslararası faiz oranları arasındaki büyük farklardan ve döviz kurundaki
değişikliklerin önceden ilan edilmesinden dolayı, sermaye girişleri hızlanmış ve bu
durum hızlı bir parasal genişlemeye yol açmış, sonuçta yerli talebin kontrol edilmesi
güçleşmiştir. Mali sistemi kontrol eden etkin bir denetim mekanizmasının bulunmaması
ve mevduata verilen garantiler nedeniyle bankalar aşırı derecede borç vermişlerdir.
Bankaların verdiği borçlar daha çok yurtdışından dolar cinsinden ve düşük faiz
oranlarından aldıkları kredilerden oluşmaktaydı. Bankalar düşük faizden aldıkları
kredileri yurtiçinde yüksek faizden ve ulusal para cinsinden ödünç vererek büyük kârlar
elde etmişler, fakat bu durum Dolar cinsinden borçlarının artmasına sebep olmuştur
(Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 7).
Tablo 2.7. Latin Amerika Ekonomilerinde Cari İşlemler Dengesi
(GSYİH’nın oranı)
Arjantin Brezilya Şili Meksika
1998 -4,8 -4,3 -5,7 -3,8
1999 -4,4 -4,6 -0,1 -2,9
2000 -3,7 -3,9 -2,4 -3,5
2001 -3,6 -3,5 -3,1 -3,7
Ortalama -4,1 -4,1 -2,8 -3,5
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
64
Latin Amerika ülkeleri, Asya ülkelerinin aksine cari işlemler açığıyla çalışan
ülkelerdir. 1998-2001 yılları arasında ele alınan tüm ülkeler milli gelirin oranı olarak
cari işlemler açığı vermişlerdir (Toprak, 2001, 139). Tablo 2.7’de Latin Amerika
ülkelerinin cari işlemler dengesi GSMH’nın oranı olarak gösterilmektedir.
1980’li yılların başlarında ise Arjantin, Şili ve Uruguay, cari işlemler dengesini
sağlamak için takvim uygulamasından vazgeçmek ve paralarını büyük oranlarda
devalüe etmek zorunda kalmışlardır. Böylece Dolar cinsinden borçlanan bankalar ve
işletmeler iflasa sürüklenmişler, iflas eden birçok banka daha sonra devlet tarafından
kurtarılmıştır (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 7).
Kurtarma operasyonlarının sebep olduğu aşırı parasal genişleme, izlenen yapısal
uyum politikalarının sürdürülmesini imkansızlaştırmış ve daha sonra Arjantin ve Şili’de
devlet yeniden mali sektörü denetim altına almak zorunda kalmıştır. Ancak bu durum
çok uzun sürmemiş ve her iki ülke yeniden finansal serbestleşme politikalarına geri
dönmüşlerdir. Öncelikle mali durumu kötü olan bankalar kamulaştırılmış daha sonra
yeniden özelleştirilmişlerdir (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 7).
Birçok Latin Amerika ülkesi gibi, Arjantin ve Şili de uzun dönemi kapsayan bir
mali ıslah programı yürürlüğe koymuş ve etkin bir finansal denetleme sistemi
oluşturmaya çalışmıştır. Ancak yeterli sayıda eğitilmiş personelin (muhasebeci, müfettiş
ve benzeri) bulunmaması, denetleme sistemindeki aksaklıklar yada kanun boşlukları,
veya politik sebeplerle denetiminin engellenmesinden dolayı bugüne kadar bu ülkelerde
etkin bir denetim mekanizması oluşturulamamıştır (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 7).
Latin Amerika ülkelerinde yapılan finansal reformlar sayesinde menkul kıymetler
borsası önemli ölçüde genişlemiş ve daha likit hale gelmiştir. Ancak Latin Amerika
ülkelerinin borsaları bu gelişmelere rağmen diğer gelişmekte olan ülkelerin, özellikle
finansal reformlarda nispeten daha başarılı olan Güneydoğu Asya ülkelerinin
borsalarıyla karşılaştırıldığında, gerek büyüklük gerekse likit olma açısından son derece
geride bulunmaktadırlar. Ayrıca bu borsalarda hisse senetleri fiyatları değişkenliği
(volatilite) oldukça yükselmiştir (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, 7).
65
Kriz öncesinin önemli gelişmeleri; Latin Amerika ülkelerinin cari işlemlerindeki
büyük açıklar ve buna bağlı olarak oluşan düşük büyüme veya yüksek işsizlik
oranlarına, kredi kullanımlarındaki fiyat-maliyet dengelerinin bozulduğunu öngören
satın alma gücü paritesi hesaplamalarının katılmasıdır. Bu sorunların sabit döviz kuru
kısıtlamalarından kurtularak, genişletici para politikası uygulamaları ile
çözümlenebileceğine ilişkin bekleyişler ise finansal krizlerin oluşmasında önemli rol
oynamıştır (Akdiş, 2000, 61). 1990’lı yıllarda başlayan bu gelişmeler Latin Amerika
ülkelerini, özellikle Meksika ve Arjantin’i krize sürüklemiştir (Akdiş, 2000, 61).
Tablo 2.8’de Latin Amerika Ülkelerinin kamu kesimi dengesi GSYİH’ye oranı
olarak gösterilmektedir. Bu tablodan 1994-2000 yılları arasında en yüksek kamu
açıklarını Brezilya, Arjantin ve Meksika’nın vermekte olduğu görülmektedir (Toprak,
2001, 140).
Tablo 2.8. Latin Amerika Ülkelerinde Kamu Kesimi Dengesi (GSYİH’nın Oranı)
Arjantin Brezilya Şili Meksika
1994 -1,8 -3,3 1,5 -0,3
1995 -2,3 -7,0 3,6 -0,8
1996 -3,2 -5,9 2,6 -0,7
1997 -2,0 -6,6 2,1 -1,2
1998 -2,1 -8,1 -8,1 -8,1
1999 -4,1 -9,8 -2,4 -1,3
2000 -2,8 -3,7 -1,0 -06
Ortalama -2,6 -6,3 -0,2 -1,9
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
1991-1993 yılları arasında Meksika’da kısa vadeli kamusal borçlar döviz
rezervlerinden daha azken, 1993-1994 yılları arasında kısa vadeli borçlar rezerv
toplamını geçmiş, bu durum, döviz kuru politikasını sermaye çıkışlarına daha bağımlı
hale getirmiştir (Karabulut, 2002, 112).
Bankacılık sektöründen başlayan geniş bir serbestleşmenin ardından Meksika’nın,
uluslararası yatırımcıların dikkatini çekerek net sermaye hareketleri pozitif yönde hızla
artmıştır. Böylece Meksika borsası gelişmekte olan ülkeler içinde dünyanın en büyük
ikinci borsası olmuştur. Sermaye girişlerinin artması, finansal piyasaların sermaye
66
hareketlerine karşı duyarlılığının da artmasına sebep olmuştur. Yapancı portföy
yatırımlarının bir olası sonucu da yerel finansal varlıkların fiyatlarında bir baloncuk
etkisi meydana getirerek yerli firmaların net değerini arttıracak uluslar arası bono
piyasasında ve yerel finansal piyasalarda aşırı borçlanmanın önünü açmasıdır
(Karabulut, 2002, 114).
1990-1994 yılları arasında Meksika’da endüstriyel üretim sadece %12 artmıştır. Bu
durum, yabancı yatırımların büyük bir bölümünün portföy yatırımları olmasından
kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, doğrudan yabancı yatırımlar için birçok bürokratik
engelle mücadele edip yeni tesisler kurmak yerine, hazırda bulunan tesisleri satın alma
yoluna gitmişlerdir (Blaine, 1998, 43).
Meksika, Aralık 1994’te para birimi ‘Pezo’ da olan büyük çöküş ile sarsılmış, kriz
konusundaki bekleyişlerin artması üzerine 20 Aralık 1994’te Pezo’yu devalüe etmek
zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda ulusal faiz oranı kat kat artmış, ekonomik
faaliyetler daralmıştır. Kamu otoritesinin piyasaya para sürmesi ve iki bankanın
yönetimini değiştirmesi de krizi önleyememiş, bankalar, kendilerine sağlanan parasal
yardımları kriz sonrası devlet desteği olarak değerlendirmişler ve o şekilde
kullanmışlardır (Akdiş, 2000, 62).
Piyasaya yapılan yönlendirici yardımlar büyük hacimlere ulaşmış, 1995 sonlarına
gelindiğinde banka aktiflerinin yaklaşık %80’i değişik şekillerdeki devlet desteklerinden
oluşmuştur. (Akdiş, 2000, 62).
Krize, Meksika’ya giren uluslararası sermayenin hızla büyümesi ve bunun
sonucunda Pezo’nun aşırı değer kazanması, dolayısıyla cari işlemler dengesinin açık
vermesi yol açmıştır. Bütçe açıklarının finansmanında borçlanma yoluna gidilmesi ise
Dolar’a endeksli ‘tesobonos’ ların devlet borçları içindeki ağırlıklarının artmasına sebep
olmuştur. 1994 yılı başlarında kriz konusundaki bekleyişlerin yoğunlaşması üzerine kısa
vadeli bonolara karşı duyulan güven sarsılmış, faiz oranları yükselme eğilimine girmiş,
Meksika’dan sermaye kaçışı hızlanmıştır. Bu durum da ayrıca faiz oranlarının yeniden
yükselişine ve döviz rezervlerinin erimesine sebep olmuştur (Sağlam, 1998, 41).
67
Geri ödenmeyen krediler nedeniyle bozulan banka bilançoları Mishkin’e göre 1994
Meksika krizinin en önemli etkenidir. Bu durumun arkasında finansal deregülasyon
vardır. Tüm dünyada olduğu gibi Meksika’da da finansal deregülasyonun kredi
hacminde hızlı bir büyümeye yol açmıştır (Mishkin, 1998, 158). Bankaların bu tarz hızlı
bir kredi genişlemesine özellikle gelişmekte olan ülkelerde hazır olmadıkları
bilinmektedir (Karabulut, 2002, 115).
Meksika krizini tetikleyen bir diğer önemli faktör de ABD’nin Şubat 1994’ten
itibaren faizleri yükseltmeye başlamasıdır. Bu, Meksika’daki faiz oranlarına yukarı
yönde bir baskı yapmıştır. Bu durum, asimetrik bilgiyi arttırarak krizin gelişini
hızlandırmıştır (Mishkin, 1998, 158).
Krizin gerçekleştiği Aralık 1994’ten kısa bir süre önce hükümet başkanı Carlos
Salinas hakkında yolsuzluk dedikodularının çıkması ve başkanlık seçimlerinin diğer
adayı Luis Colosio’nun süikaste uğraması, döviz üzerinde çok ağır bir spekülatif baskı
oluşturmuş, hükümet, 20 Aralık’ta %15 bir devalüasyon yapacağını anons etmiş, fakat
bu, spekülatif atağı yavaşlatmamış, aksine hızlandırmıştır. 22 Aralık’ta döviz
dalgalanmaya bırakılmış, borsa Pezo olarak %40, Dolar olarak %70 oranında değer
kaybetmiştir (Karabulut, 2002, 116).
31 Ocak 1995 günü IMF beş yıl vadeli 10 milyar Dolar, görevi Dolar’ı desteklemek
olsa da ABD hazinesi, döviz istikrar fonundan 20 milyar Dolar, endüstrileşmiş ülkeler
BIS kanalıyla 10 milyar Dolar, Latin Amerika ülkeleri 1 milyar Dolar kredi vererek,
Meksika ekonomisindeki çöküşü yavaşlatmıştır (Karabulut, 2002, 116-117).
Arjantin, başlangıçta izlediği kur rejiminin kendisini Meksika krizinden
koruyabileceğini düşünmüştür. Fakat, spekülatörlerin yüksek oranlara ulaşan işsizlik
düzeyi ile baş edebilmek için para kurulunu terk edebileceği yönündeki şüpheleri
Arjantin Pezo’suna karşı pozisyon almalarına, büyük miktarlardaki sermaye kaçışına ve
para hacminde hızlı bir düşüşe yol açmış ve bankacılık sektörünü desteklemek için
uluslararası resmi borçlara ihtiyaç duyulmuştur
68
‘‘Arjantin, enflasyonu yavaşlatmak ve 1 pezo=1 dolar paritesini sağlayarak uluslar arası
borç verenleri yatıştırmak ve onlara güven vermek için ağır bir borç altına girmiştir’’
(Özatay ve Sak, 2001).
Dolar-Pezo paritesi Anayasaya girmiş ve hükümetin pezo çıkarması ülkeye giren
Dolar miktarına bağlanmış, bu politika ile, ekonomi büyüme yaşadığında dahi işsizlik
artmış ve genel bir durgunluk eğilimi olmuştur. Enflasyonu yavaşlatmak veya
durdurmak, ücretleri ve sosyal harcamaları durdurmak işçi çıkarmak yoluyla borç veren
mali kuruluşlara daha düzgün bilançolar sunmak anlamındadır. Bu politikalardan
yararlananlar ise genelde finans kurumları ve orta ve üst düzey gelir gruplarındaki
tüketicilerdir. Dışarıdan para girişini sağlamanın yolu ise, ülke risk primini de
etkileyerek yüksek faiz haddini sürdürmektir. Spekülasyon veya kur riskinden
korunmak isteyen sermeye için, bu politika yüksek gelir sağlamanın garantili bir
yoludur (Toprak, 2001, 146).
Ulusal parayı değerli tutma politikası sonucunda Arjantin, kötüleşen cari işlemler
açığı ve ağırlaşan borç yükü sorunlarıyla karşılaşmış, bu açıkları kontrol altına almak ve
uluslararası yatırımcıları rahatlatmak için deflasyonist anti-sosyal politikaları
güçlendirerek uygulamaya koymuştur. Bu uygulamalar IMF, Dünya Bankası ve ABD
Hazinesi ile koordinasyon içinde yürütülmüştür. 2000 yılındaki seçimlerde hükümetin
değişmesi ile birlikte IMF ve yeni hükümet yeni bir program hazırlamıştır (Toprak,
2001, 146).
Yeni programda öngörülen bazı tedbirler; devletin büyüklüğünü sınırlandırmak,
vergiden kaçınma ve vergi kaçağını azaltmak, mal kaçakçılığını azaltmak, bazı alanlarda
vergi indirimi yapmak, politik olarak çok hassas olmayan alanlardaki kamu
harcamalarını kısmaktır (Toprak, 2001, 147).
2.4.3. Güneydoğu Asya Krizi
Güneydoğu Asya’da görülen ve tüm dünya ekonomilerini etkileyen mali kriz, son
yılların en önemli finansal olayıdır. Böyle bir krizin tahmin edilememiş olması da ayrı
bir sorun olarak değerlendirilmekte ve global finansal sistemin yeniden gözden
geçirilmesi düşüncelerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Akdiş, 2000, 64).
69
Güneydoğu Asya ülkeleri, dehşet verici bir yoksulluktan, dünyanın en güçlü
ekonomileri haline gelmişler ve ‘Asya Kaplanları’ olarak ayrı bir kalkınma modelinin
öncüsü olmuşlardır. Bu kaplan ekonomiler; Güney Kore, Hong Kong, Tayvan,
Singapur, Japonya, Malezya, Endonezya ve Tayland’dır (Toprak, 2001, 109).
Tablo, 2.8’de Güneydoğu Asya ekonomilerinde reel GSYİH’nın gelişimi
gösterilmektedir. Buradan, ülkelerin GSYİH’larının gelişiminde önemli bir
korelasyonun olduğunu ve Tayvan ve Singapur’un Asya krizinden ciddi şekilde
etkilendiği sonucu çıkarılabilmektedir (Toprak, 2001, 116).
Tablo 2.9. Güneydoğu Asya Ekonomilerinde Reel GSYİH’nın Gelişimi
Endonezya
Malezya
Filipinler
Tayland
G. Kore
Japonya
Çin
Tayvan
Singapur
Aritmetik
ortalama
(satırlar)
1982-91
ort.
5,5 6,3 1,3 8,1 8,9 4,1 9,5 8,1 7,1 6,5
1992 7,2 8,9 0,3 8,1 5,4 1,0 14,2 6,8 6,5 6,5
1993 7,3 9,9 2,1 8,4 5,5 0,3 13,5 6,3 12,7 7,3
1994 7,5 9,2 4,4 9,0 8,3 0,6 12,6 6,5 11,4 7,7
1995 8,2 9,8 4,8 8,9 8,9 1,5 10,5 6,0 8,0 7,4
1996 8,0 10,0 5,8 5,9 6,8 5,0 9,6 5,7 7,5 7,1
1997 4,5 7,3 5,2 -1,7 5,0 1,6 8,8 6,8 8,4 5,1
1998 -13,0 -7,4 -0,6 -10,2 -6,7 -2,5 7,8 4,7 0,4 -3,1
1999 0,3 5,6 3,3 4,2 10,7 0,2 7,1 5,7 5,4 4,7
2000 4,0 6,0 4,0 5,0 8,8 1,4 7,5 6,5 7,9 5,7
2001 5,0 6,0 4,5 5,0 6,5 1,8 7,3 6,0 5,9 5,3
Ortalama 3,9 6,5 3,4 4,3 5,9 1,1 9,9 6,1 7,4 5,4
Std.
sapma
6,4 5,2 2,1 6,0 4,8 1,9 2,7 0,6 3,4 3,7
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
Başlıca dünya teknolojilerinin bu ülkelere kayması ve batının bu konudaki
geleneksel avantajlarını kaybetmesi; dünyanın ekonomik çekim merkezlerinin batı
Pasifik’ten Asya ülkelerine doğru yer değiştirmesi; Batı’da kabul edildiğinden daha az
sivil özgürlük, daha fazla planlama esasına dayalı bir modelin benimsenmiş olması bu
ekonomilerin başarısının altında yatan üç önemli faktördür (Akdiş, 2000, 64).
Asya ekonomilerinde belirli endüstrilerin geliştirilmesinde bürokratlar öncü rol
oynamakta, teşvik edilen sektörlere vergi kolaylıkları tanınmakta ve parasal teşvikler
70
verilmektedir. Asya bölgesinde serbest piyasanın yol göstericiliğinin yerini, önemli
ölçüde bürokratik ve politik tercihler ve kararlar almaktadır. Asya modelini savunanlara
göre, politika belirleyiciler, yatırımları yüksek büyüme potansiyeline sahip endüstrilere
kanalize etmelidir; çünkü kendi haline bırakıldığında bunlar yüksek riskli olarak
görülebilmektedirler (Toprak, 2001, 110).
Yurtiçi endüstrileri uluslararası rekabetten korumak için Asyalı politik liderler,
tarifeler ve diğer önlemler uygulamışlardır. Uluslararası piyasalarda güçlü büyük
şirketlerin ortaya çıkması özendirilmiş, devlet, bankalara bu şirketlere düşük faizli kredi
vermeleri konusunda baskı yapmış, şirketler sıkıntıya düştüklerinde de kurtarma
operasyonlarına girişmiştir (Toprak, 2001, 110).
Asya ülkeleri ekonomide başarılı olmalarına rağmen, otoriter yönetimleri,
sınırlandırılmış bireysel özgürlükleri ve örgütlü işgücünün kısıtlanması gibi insan
hakları konusundaki düşük performansları nedeniyle eleştirilmektedir. Asya ülkeleri,
ekonomik büyüme uğruna insan haklarını baskı altında tutmuşlardır (Toprak, 2001,
110).
Yüksek büyümenin yanı sıra, düşük işsizlik ve zengin ile yoksul arasında neredeyse
hiçbir fark olmaması, Asya ülkelerinin ortaya çıkan diğer özelliklerindendir.
‘‘Güneydoğu Asya ekonomilerinin en belirgin özellikleri arasında dinamik tarımsal
sektör, hızlı büyüyen ihracat, hızlı demografik değişim, yüksek tasarruf-yatırım oranları
ve insan kaynaklarına yüksek düzeyde yatırım ilk sırada gelmektedir. Bu faktörleri
birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olduğu kuşkusuzdur’’ (Toprak, 2001, 112).
1997 yılından itibaren olaylar tersine gitmeye başlamıştır. Kriz, başta sadece
Tayland ile sınırlı iken, daha sonra hızla bölgenin diğer ülkelerine sıçramıştır.
İktisatçılar artık ‘Asya Kaplanları’ndan değil, ‘Asya Bulaşıcısı’ndan söz etmektedirler
(Toprak, 2001, 111).
71
2.4.3.1. Güneydoğu Asya Krizi’nin Gelişimi
Güneydoğu Asya ülkelerinin cari işlemler dengesini gösteren tablo 2.9 aşağıdadır.
Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Güneydoğu Asya ülkeleri cari işlemler fazlası veren
ülkelerdendir.
Tablo, 2.10. Güneydoğu Asya Ekonomilerinde Cari İşlemler Dengesi
(GSYİH’nın Oranı)
Endonezya
Malezya
Filipinler
Tayland
G. Kore
Japonya
Çin
Tayvan
Singapur
1998 4,2 12,9 2,4 12,7 12,8 3,2 3,1 1,3 25,4
1999 3,7 15,8 9,4 9,1 6,1 2,5 1,6 2,5 25
2000 3,7 13,6 8 7,2 2,3 2,6 1,6 2,1 23,6
2001 1,3 7,4 3,8 5,9 0,4 2,6 1,3 2,2 22,8
Ortalama 3,2 12,4 5,9 8,7 5,4 2,7 1,9 2,0 24,2
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, süreli
1995 yılında Güneydoğu Asya ülkelerindeki cari işlemler açığı ve Tayland para
birimi Baht’ın krize doğru gitmeye başladığı söylentileri, bu ülkelerin Latin Amerika
tipi bir krizden etkilenip etkilenmeyeceği ekonomistler tarafından tartışılmaya
başlanmasına sebep olmuştur (Akdiş, 2000, 66).
Bölge ekonomilerinin paralarını bağladığı ABD Doları’nın Yen karşısında değer
kazanması önemli rol oynamıştır. Kriz öncesi yıllarda bu durum bölge ülkelerinin
ihracat potansiyellerinin azalmasına ve rakip mallar üreten Çin’in rekabet gücünün
artmasına sebep olmuştur. Yerli ve yabancı yatırımcıların emlak piyasasına yaptıkları
dev yatırımlar ihracattaki azalmalarla bir dalgalanma sürecine girmiş, bu durum emlak
fiyatlarındaki düşüş yolu ile hisse senetleri fiyatlarını çökertmiş ve finans kurumları da
ard arda çözülmeye başlamışlardır. 1997 yılının ilk yarısında spekülatörler, Tayland
başta olmak üzere kriz belirtilerinin başladığı ülkelerin devalüasyona gidip
gitmeyeceklerini merak etmeye başlamışlardır. Hükümetlerin aksi yöndeki beyanlarına
rağmen gittikçe artan şüpheler faizlerin arttırılmasına, finans kurumlarının nakit
akışlarında problemler meydana gelmesine, durgunluk etkisiyle piyasalardaki
dengesizliklerin artmasına sebep olmuştur (Akdiş, 2000, 66).
72
Güneydoğu Asya Krizinin gelişimini aşağıdaki kronolojide gösterilmektedir (Akdiş,
2000, 67-68; Toprak, 2001, 115-116):
5 Şubat 1997: Somprasong Land dış borcunu zamanında ödeyemeyen ilk Taylandlı
şirketi olmuştur.
10 Mart 1997: Tayland hükümeti 3.9 milyar Dolarlık takipteki borcu finansal
kuruluşlardan alacağını, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini açıkladı.
14-15 Mayıs 1997: Tayland’ın para birimi Baht, spekülatörlerin, Tayland’ın ekonomik
büyümesindeki yavaşlama ve politik istikrarsızlık gerekçesiyle satışa geçmesiyle
birdenbire değer kaybetmeye başladı. Tayland ve Singapur Baht’ı ortaklaşa koruma
kararı aldılar. Filipinler’de de krizin etkileri görülmeye başlandı.
23 Mayıs 1997: Tayland’ın en büyük finans kurumlarından biri olan Finance One’ı
kurtarma operasyonu başarısız oldu.
19 Haziran 1997: Tayland ekonomi bakanı Ammuray Viravan istifa etti ve bu istifa
Filipinler finans piyasalarında gecelik faizlerin %15’e yükselmesine sebep oldu.
30 Haziran 1997: Tayland başbakanı Chavalit Yonchaiyudh Baht’ı devalüe
etmeyeceklerini açıkladı.
2 Temmuz 1997: Tayland, IMF’ye başvurup, Baht’ın aşırı değerli olduğunu düşünen
yabancı spekülatörlerin Baht satışlarından sonra Baht’ı devalüe etti.
3 Temmuz 1997: Filipinler’de Merkez Bankası gecelik faizleri %15’ten %24’e
yükseltti.
8 Temmuz 1997: Para birimi Ringit’i korumak için Malezya Merkez Bankası, piyasaya
müdahale etti.
14 Temmuz 1997: IMF 1995 Meksika krizi sonrasında uygulanmaya başlanan acil
yardım fonundan Filipinler’e destek sağladı.
73
18 Temmuz 1997: Asya’daki tüm para birimleri spekülatörlerin baskılarıyla hızla
düşmeye başladı.
11 Ağustos 1997: Tayland ekonomisine istikrar kazandırmak amacıyla IMF 17 milyar
Dolar’lık bir kurtarma paketini koordine etti.
22 Ekim 1997: Güney Kore hükümeti ülkenin en büyük holdinglerinden Kia grubuna
yardım için müdahale etti.
31 Ekim 1997: IMF, Endonezya için otuz üç milyar Dolarlık bir paket sözü verdi ve
ertesi gün işleyemez durumdaki on altı bankayı kapattı.
3 Kasım 1997: Tayland başbakanı istifa etti
24-25 Kasım 1997: APEC’in yıllık toplantısında, ticaret grubu Asya ekonomilerini
istikrara kavuşturmak için bir ticari liberalizasyon taslağı hazırladı. Bu planda IMF’nin
bölgeye yardımına vurgu yapılıyordu.
14-16 Aralık 1997: ASEAN’ın bir toplantısı sırasında ASEAN liderleri bölgenin
ekonomik kriz ile mücadele için daha fazla yardım isteyip daha fazla ulusal, bölgesel ve
uluslararası çaba çağrısında bulundular.
18 Aralık 1997: Güney Kore’de beş yıldır devam eden tek parti iktidarını muhalefetteki
Kim Dae Jung, sona erdirerek başkan seçildi.
Tablo, 2.10’da Güneydoğu Asya krizi sonunda hisse senetlerinde oluşan değer
kaybı ve devalüasyon oranı gösterilmektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere
Güneydoğu Asya krizinin maliyeti çok yüksek olmuştur.
74
Tablo 2.11. Asya Krizi
Ülke Hisse Senedi Değer Kaybı Devalüasyon Oranı ($)
Güney Kore % -49,0 % -65,9
Endonezya -48,6 -106,0
Tayland -41,0 -56,0
Filipinler -32,7 -48,0
Singapur -16,61 -50,3
Japonya -23,0 -14,0
Kaynak: Arın, 1998, 5
Güneydoğu Asya krizinin dünyada yaşanan en derin ve en geniş etkili kriz olması
sebebiyle bu krizin sebeplerini incelemek gerekmektedir.
2.4.3.2. Güneydoğu Asya Krizinin Sebepleri ve Sonuçları
Güneydoğu Asya krizi birçok nedenden kaynaklanmış ve birçok ülkeyi etkileyecek
sonuçlar doğurmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri büyük anlamda etkileyen
Güneydoğu Asya krizinin önce sebeplerini incelemek gerekmektedir.
2.4.3.2.1. Güneydoğu Asya Krizinin Sebepleri
Güneydoğu Asya ülkelerinin gösterdikleri ekonomik performans ‘Asya Mucizesi’ tabiri
ile anılırken, ortaya çıkan gelişmeler bu tabirin, yerini birdenbire ‘Asya Krizi’ne
bırakmasına yol açmıştır. Daha da önemlisi, şimdiye kadar var olan hiçbir teori, bu krizi
açıklamakta yeterli olamamıştır (Akdiş, 2000, 68).
‘’Asya krizi başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere birçok kurum ve iktisatçı
için sürpriz bir gelişme olmuştur. 1990 UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Developments) toplantısında, global bir finansal istikrarsızlık olasılığı ile ilgili
uyarılar söz konusu olmuştur’’ (Karabulut, 2002, 117). ‘‘Y. C. Park 1996’daki bir
makalesinde Doğu Asya ülkelerinin iktisadi büyümelerinin, üretkenlik artışından ziyade
sermaye girişlerine dayalı hale geldiğini belirtmiştir’’ (Nixon, Walters, 1999, 496).
‘‘IMF ve Dünya Bankası, kriz ile ilgili hiçbir öngörüde bulunmadığı gibi krizden kısa
bir süre önce, Doğu Asya ülkelerinin ekonomik performansını övücü raporlar
yayınlamışlardır’’ (Karabulut, 2002, 117).
Krizden kısa bir süre önce kötüleşen birkaç makroekonomik göstergenin bu derce
ağır bir finansal krize sebep olmasının imkansız olduğunu öne süren bazı iktisatçılar,
75
krizin yapısal nedenlerden kaynaklanmadığını, asıl sebebin finans kesimindeki sorunlar
olduğunu ileri sürmüşlerdir (Akdiş, 2000, 69).
Asya ülkelerindeki gerçekleşen gelişmeyi destekleyecek bir finansal altyapının
varlığı mutlaka sorgulanmalıdır. Ulusal ve uluslararası üretimin entegrasyonundaki
başarının arkasında, ihracat sektörünün desteklenmesi ve yeni teknolojiye sahip
ürünlerin dizayn ve üretim sürecinde önemli maliyet avantajları sağlayacak yeniliklere
gidilmesi bulunmaktadır. Üretim süreci karmaşıklaşıp dünya ekonomisi ile entegrasyon
arttıkça, iyi düzenlenmiş sağlam bir finansal sistem de önem kazanmaya başlamaktadır
(Radelet ve Sachs, 1999, 48). Birçok iktisatçı, Asya krizinin nedeninin, temel
göstergelerden ziyade, 1990’larda hızla geliştirilen finansal serbestleşmede aranması
gerektiğini savunmaktadır (Karabulut,2002, 118).
Güneydoğu Asya ülkelerinin dışa açıklığı hızla artmış ve bu ülkeler dünyanın önde
gelen sıralarına yerleşmişlerdir. Bu riskli artıştan daha önemlisi, kısa vadeli sermaye
girişlerinin hızla yükselerek 1996’da toplam portföy yatırımlarının %80’ine ulaşmasıdır
(Karabulut, 2002, 118). Tablo, 2.11’de Güneydoğu Asya ülkelerine yönelen net sermaye
akımları gösterilmektedir. Güneydoğu Asya ülkelerine sermaye akımlarında sadece kriz
yılı olan 1997 ve onu takip eden 1998 yılında düşme görülmüştür. Diğer yıllarda ise çok
yüksek oranlarda artış göstermiştir (Akdiş, 2000, 77).
76
Tablo 2.12. Asya Ülkelerine Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyon Dolar)
1984
1989
1990
1996
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Net özel
sermaye
akımları
13,1 55,8 64,7 91,8 99,0 28,8 -44,3 11,0
Net doğrudan
yatırımlar
4,5 32,9 44,4 51,0 60,1 60,2 48,2 40,4
Net portföy
yatırımları
1,4 6,7 11,3 10,0 10,2 11,6 -12,2 2,6
Diğer net
yatırımlar
7,0 16,3 9,0 30,8 28,7 -43,0 -80,4 -32,1
Net resmi
yatırımlar
7,8 8,6 5,8 5,1 11,3 7,5 25,9 10,1
Rezervlerdeki
değişmeler
-2,1 -28,9 -39,7 -29,1 -48,1 -19,2 4,8 -37,9
Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 1998, 60
Radelet ve Sachs, Asya krizinin makroekonomik zayıflıktan ziyade, panik halinde
gerçekleşen çok büyük sermaye çıkışlarından kaynaklandığını öne sürmektedirler. Bu
ülkelerin bu çapta bir sermaye çıkışına karşı herhangi bir kurtarma planlarının
olmadığını savunmaktadırlar. Mudilerin, para yatırdıkları banka davranışından çok,
diğer mudilerin davranışına bakarak paniğe kapıldığını ileri sürmektedirler (Karabulut,
2002, 118).
Bir grup iktisatçı, sermaye girişlerinin bu kadar hızlanıp çok büyük boyutlara
ulaşmasının en önemli nedenini ve krizin büyüklüğünü, bölgede var olan zımni
kurtarma garantisi inancına bağlamıştır. Asya’da genel anlamda finansal kurumlara
verilmiş açık bir kurtarma garantisinden bahsedilememektedir. Fakat, basın açık bir
garanti olmasa da, bu kurumların batmasına izin verilmeyeceği yönünde bir imaj
oluşturmuştur. Finans kurumlarının sahiplerinin güçlü politik bağlantıları da bu iddiayı
desteklemektedir. Krugman’a göre, bu tür bir garanti nedeniyle finansal kurumlar, aşırı
riskli krediler vermişler, kredi hacmi hızla genişlerken finansal deregülasyon nedeniyle
bu kurumların iyi kontrol edilmemesi, ahlaki tehlike problemini arttırmıştır. Riskli
krediler nedeniyle finansal sistem zora girdiğinde, kriz başlamış ve sürü psikolojisi ile
yoğun sermaye kaçışlarına yol açmıştır (Karabulut, 2002, 119).
77
Bu tarz sağlıksız kredi genişlemesinin ardında politik yönden güçlü firmalara ve
ailelere sağlanan imtiyazlı krediler bulunmaktadır. Ayrıca böyle sağlıksız kredilendirme
politikası, ahlaki tehlike sorununu da beraberinde getirmektedir (Karabulut, 2002, 120).
Kredilerin üretken alanlara yönelmemesi de bu tür sağlıksız kredi genişlemesinin
sonuçlarından biridir. Bankalardan sağlanan krediler, üretken olmayan büyük
gayrimenkul yatırımlarına yöneltilmiş, bu alanda verilen kredinin garantisi de yine
gayrimenkuller olmuştur. Krizde hızla düşen gayrimenkul fiyatları ise finansal sistemi
daha da zora sokmuştur (Karabulut, 2002, 120).
Sayılan nedenler dışında Güneydoğu Asya krizine yol açan daha birçok sebep
vardır. Bunlar, aşağıda incelenmektedir (Akdiş, 2000,70-73; Turagay, 1998, 108;
(Hacıislamoğlu ve Silahşör, 1998, 9) :
1-Kısa vadeli borçların artışı: Japonya’daki durgunluk sebebiyle ülkedeki finansman
kuruluşları hızla büyüyen Güneydoğu Asya ülkelerine yönelmişlerdir. Güneydoğu Asya
ülkeleri, önce orta ve uzun vadeli borçlanmış, bu borçlanmada zorlanmalar olunca da
kısa vadeli borçlanmalarını arttırmışlardır. Firmaların, ödemelerini
gerçekleştiremeyeceklerine dair oluşan güven bunalımı, yabancı bankaların sistemden
hızla kaçışını, yüksek oranlı devalüasyonlara ve hisse senetlerinin dibe vurmasına sebep
olmuştur.
2-Cari işlemler açıklarının büyümesi: Büyük ölçüde izlenen sabit kur ya da ABD
Dolarının ağırlıkta olduğu bir para sepetine bağlanmış kur politikasının Güneydoğu
Asya ülkelerinde yarattığı ticaret açıkları ve giderek bozulan cari işlemler dengesi bu
ülkelere para yatıranları geri çekilmeye zorlamıştır. Doların değer kazanması ile birlikte
başlangıçta döviz kurunun istikrarlı seyri, düşük kur riski ve faiz oranlarındaki
farklılaşma ile yüksek yabancı sermaye çeken bu uygulama, dış ticaret açıklarının
artmasına neden olmuştur.
Kore, Tayland, Endonezya paralarını daha çok finansal ilişkide bulunduğu Japon
yenine bağlayacaklarına ABD dolarına bağlamışlardır. Ancak zamanla Dolar-Yen
paritesindeki dalgalanmalar ve döviz rezervlerinin erimesi ülkelerin devalüasyona
gitmesine sebep olmuştur.
78
3-Büyüteç etkisi: Bazı büyük finans kuruluşlarında ortaya çıkan sorunlar bir ‘büyüteç
etkisi’ meydana getirerek irili ufaklı bütün finans kuruluşlarının yakın inceleme altına
alınmasına yol açmış, pek çok kurumun sanıldığı kadar güçlü olmadığını ortaya koyarak
paniği yaygınlaştırmıştır.
4-Yapısal sorunlar: Krizin yayılması, inanılmaz boyutlarda yabancı portföy yatırımı ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmiş olan ülkelerdeki finansal sistemin gerek
yönetim gerekse denetim açısından oldukça zayıf olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
kırılganlığın anlaşılması ile piyasadan çıkışları durdurmak imkansız hale gelmiştir.
5-Şeffaflık Eksikliği: Kriz, yeni sanayileşmiş ülke konumuna geçmeye hazırlanan pek
çok ülkede şeffaflık politikasının, uygulama ve verilerin açık ve net olmadığını pek çok
konunun ve verinin gizlendiğini ortaya koymuştur. Verilerin gerçekleri yansıtmadığı
endişeleri güven kaybını arttırarak, kaçışı hızlandırmıştır.
6-Bölgesel Etki: Doğu Asya ülkeleri, benzer politikalar izlemeleri, Japonya ile olan
ilişkileri gibi nedenlerle öteden beri aynı sepet içinde düşündükleri için bir veya ikisinde
ortaya çıkan bunalım derhal bütün bölgeye ortaklaşa mal edilmiştir. Bunun sonucunda
da krizin birinden ötekine sıçrayarak kısa zamanda bölgesel bir krize dönüşmesi haline
gelmesi oldukça kolaylaşmıştır.
7-Çin ve Japonya faktörü: 1994 yılında Çin’in para birimi Yuan’ın %45-50 oranında
devalüe edilmesi diğer Asya ülkelerinin bu ülkeyle ortak ihracat yaptıkları pazarlardaki
rekabet avantajlarını olumsuz etkilemiştir. Japonya’da 1990’lı yıllarda baş gösteren
ekonomik durgunluk bölge ülkelerinin en büyük ikinci ticaret ortağı durumunda olan
toplam ihracatlarının %30’unun gerçekleştiği Japonya’ya yaptıkları ihracata da sekte
vurmuştur.
8-Deneyim eksikliği: Bankacıların deneyimsizliği sebebiyle risk almakta sonsuz bir
güven içinde davranmış olmaları Güneydoğu Asya ülkelerindeki bir başka eksikliktir.
Bölge bankacılarının kredi açmada ve kriz yönetimindeki deneyimsizlikleri krizin
büyümesinde etkili olmuştur(Akdiş, 2000, 73).
79
9-Sürü güdüsü: Bir çeşit sıcak para oluşturan ve ülkelerin ekonomik gelecekleri
hakkındaki haberlere para piyasalarının gereğinden fazla tepki vermelerine yol açan
Piyasalardaki gizli bilgili ‘bandwagon’ etkileri Güneydoğu Asya’da piyasadan çıkışta ve
piyasaya girişte birbirini takip eden yatırımcıların paniğinin artmasına yol açmıştır.
10-Uluslararası mali sistemin işleyişi: Sağlamlığına bakmadan, bilançolarını
gizlediklerini ve siyasi yolsuzluklara karıştıklarını bile bile ABD, Avrupa ve Japon
bankaları Asya bankalarına ve şirketlerine borç vermişlerdir. Bu durum ise krizi
oluşturan bir başka faktördür.
2.4.3.2.2. Güneydoğu Asya Krizi ve IMF
Asya krizi ile IMF’nin işlevi ve kullandığı yöntemler konusunda ciddi bir tartışma
başlamış, neredeyse örgütün geleceği sorgulanmaya başlanmıştır. Uygulamaya zorladığı
reçetenin münhasıran bunalımdaki ülkelere yük getirmesi, buna karşılık borç veren kişi
ve özellikle (batılı) banka ve finans kuruluşlarının aşırı kar hırsı ile ihtiyatsız borç verme
ve yatırım yapmaları sonucunda girdikleri zararları karşılamayı amaçlaması IMF’nin
eleştirildiği bir diğer konudur. Kriz ortaya çıkana kadar hiçbir öngörüde bulunmamaları
bir yana, son ana kadar bölge ülkelerinin politikalarını yazılı ve sözlü biçimde övüp
desteklemeleri de IMF ve Dünya Bankası’nın eleştirilmesine yol açmıştır (Tokyo
Ticaret Müşavirliği, 1998, 59).
Güneydoğu Asya krizi ile IMF’nin dünya finans piyasaları üzerindeki etkinliği ve
kriz öncesi uyarı görevini hakkıyla yapamadığı tartışmaları başlamıştır (Chossodovsky,
1998, 3). ‘‘Tayvan’da başlayan mini bir krizin IMF’nin uyguladığı politikalar
sonucunda dağ gibi bir probleme dönüştüğünü savunanlar da bulunmaktadır’’ (Öz ve
Kalça, 1999, 26). ‘Aslında Güneydoğu Asya ülkeleri başarılarını IMF’nin yapısal uyum
programlarına direnmeye, bu programların temel taşı olan serbest piyasa ekonomisine
baş eğmeye değil onu kontrol altına almayı çabalamalarına borçluydular (Yıldızoğlu,
1996, 120). IMF’nin bu krizi, korumacılığın son kalelerini de düşürmek için bir bahane
olarak kullandığı ileri sürülmektedir (Işıklı, 1998, 9).
80
2.4.4. Rusya Krizi
Rusya, Güneydoğu Asya ülkelerine mali piyasaların yapısı itibariyle benzerlik
göstermekte ve bu ülkeler gibi ekonomik kalkınmasını sağlamak ve ekonomik
reformlarını yapabilmek için yabancı sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Rusya,
Güneydoğu Asya Krizi nedeniyle ortaya çıkan kaynak bulma maliyetinin artması
sıkıntısından doğrudan etkilenmiştir. Bu bakımdan, Rusya Krizi ile Güneydoğu Asya
Krizi arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilmektedir (Malkoç, 1998, 2).
Ağustos 1998’de patlak veren Rusya’daki krizin nedenlerini anlayabilmek için,
bugünkü ekonomik yapının temellerinin atılmaya başlandığı, aynı zamanda yapısal
sorunların tohumlarının ekildiği, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra gelişen
olayların iyi anlaşılması gerekmektedir (Malkoç, 1998, 2).
1992 yılından itibaren, merkezi planlamacı ekonomik sistemde çok köklü
değişiklikler yapılmaya başlanmış, ilk önce Ocak 1992’de başta kurlar ve faizler olmak
üzere, tüm fiyatlar serbest bırakılmış ve piyasada işlem gören her türlü malın fiyatının,
piyasa koşullarında oluşan arz ve talebe göre belirlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda,
Ruble konvertbl hale getirilmiş, bankacılık sisteminde özel sektörün faaliyet
göstermesine ve yabancı yatırımcıların Rus mali piyasalarında işlem yapmasına imkan
sağlayacak düzenlemeler yapılmış ve devletin ekonomideki ağırlığını azaltmak
amacıyla, küçük çaplı devlet işletmelerinin özelleştirilmesine başlanmış ve bu sayede
ekonominin yaklaşık yüzde yetmişinin özel sektör tarafından kontrol altında tutulduğu
bir ekonomik yapı oluşturulmuştur. Ayrıca, dış ticaret alanında da, gümrük vergileri
düşürülmüş, miktar kısıtlamaları kaldırılmış ve lisans uygulamasına son verilmiştir
(Malkoç, 1998, 3).
Bu reformlar, yaşam standartlarını iyileştirmek, devlet aktiflerinin özelleştirilmesi
yoluyla ekonomik etkinliği arttırmak, ekonomik büyümeyi tekrar sağlamak, enflasyonu
düşürmek, döviz kuruna istikrar kazandırmak, bütçe açığını azaltmak veya ortadan
kaldırmak, istihdam imkanları sağlamak, dış borç sorununu çözmek, uluslararası
platformda Rusya’nın güvenilirliğini yeniden tesis etmek için yapılmak istenmiştir
(Illarionov, 2003, 191).
81
Yapısal alanda gerçekleştirilen tüm bu başarılı reformlara karşın Rusya makro
ekonomik istikrarı sağlamak ve ekonominin dengelerini kurmakta aynı başarıyı
gösterememiştir. Her ne kadar, geçiş ekonomileri olarak adlandırılan bu ülkelerin
ekonomik, siyasi, toplumsal ve hatta kültürel yapıları birbirilerinden çok farklı ise de, bu
süreçte Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere, hemen hemen tüm ülkeler bazı ortak
sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu sorunların belli başlıları aşağıda sıralanmıştır
(Malkoç, 1998, 3):
1- GSYİH ve üretimde yaşanan ciddi düşüş,
2- Zaman zaman, parasal genişleme hızındaki yavaşlamaya rağmen, görülen sürekli
ve yüksek oranlı enflasyon,
3- Mali gelirlerde (başta vergi gelirleri olmak üzere) görülen gerileme,
4- Uygun kur politikalarının tespitindeki sıkıntılar,
5- Dış mali yardımların rollerinin belirlenmesindeki sorunlar,
6- Finansal sektör reformunda karşılaşılan güçlükler,
7- Özelleştirme ve işletmelerin yeniden yapılandırılması,
8- Hükümet harcamalarının yapısındaki sağlıksız durum
Rusya’nın piyasa sistemine geçiş programı ile oluşan olumsuzlukların devam ettiği
Temmuz 1997’de Güneydoğu Asya krizi meydana gelmiş ve mal fiyatları, özellikle
petrol fiyatları bütünüyle düşüşe geçmiştir. Bu durumda da yeni gelişen piyasalara karşı
güvensizlik başlamış ve Rusya’da finansal varlık bulunduran yabancılar artan şekilde
tedirgin olmaya başlamışlardır (Akdiş, 2000, 85).
1998 yılı başı itibariyle Rusya’da enflasyon oranında görülen büyük çaplı düşüş,
GSYİH’nın 1991 yılından bu yana ilk kez pozitif bir büyüme göstermesi gibi olumlu
makro ekonomik gelişmelere rağmen, krize sebep olan bazı çarpıklıkları bünyesinde
bulunduruyordu. Mesela geçiş sürecinde Rusya’da hükümet ile bazı büyük firmalar
arasında, G. Kore’deki bankalar, hükümet yetkilileri ve büyük holdingler arasındaki gibi
benzer bağlar gelişmiştir. Bu ilişkilere Rusya’da komünist dönemden kalma bürokratik
yapı da katılmış, hükümet ile bu büyük firmalar arasındaki ilişkiler, hükümetin
ekonomik sorunları aşma yönünde alacağı tedbirleri etkilemiş, bankacılık sisteminin
şeffaf bir şekilde çalışmasını engellemiş, bu ise piyasanın kendi kuralları içinde
işlemesini engellemiştir (Malkoç, 1998, 4).
82
Cari işlemler dengesindeki açık, dış borç, ana para ve faiz ödemelerinde görülen
artış, vergi gelirlerindeki düşme, bankacılık sisteminin içine girmiş olduğu sıkıntılı
durum ve mali açıdan Rusya’nın ihtiyaçlarını karşılayamaması, birçok alanda serbest
piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak kurumsal ve yasal altyapı
eksikliği ve ortaya çıkan kamu açıkları, ödenemeyen ücret ve maaşlar, bir türlü
yapılamayan sosyal güvenlik reformunun bütçeye getirdiği yük Rusya’nın ne kadar zor
bir tablo ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Çünkü, tüm bu sıkıntılara paralel
olarak, Merkez Bankası’nın başarı ile yürüttüğü enflasyonla mücadele programı
çerçevesinde izlediği sıkı para politikası nedeniyle, söz konusu açıkların para basımı ile
finanse edilememesi, Rusya’nın içinde bulunduğu krizden çıkmak için elindeki araçları
tam olarak kullanamamasına sebep olmaktaydı. Bu durumda hükümet, borçlarını ve
kamu kesiminde çalışan işçilerin ücretlerini ve emekli maaşlarını ödeyebilmek için 1995
yılından itibaren yoğun bir şekilde kısa vadeli borçlanma yoluna gitmiştir. Rusya için
sonun başlangıcı olarak görülen bu süreçte hükümetin borçlanma ile elde ettiği
kaynakları, yapısal sorunları çözmek ve gerekli yatırımları yapmak için kullanmak
yerine, bir türlü düzeltilemeyen sosyal güvenlik sistemi ve maaş ödemeleri gibi
karşılıksız transferler için kullanmış olması önemlidir. Bu süreç sonunda Rusya’nın, 118
milyar Dolar dış borcu ile birlikte, piyasalarda yaklaşık yüzde otuzu yabancıların elinde
olan 70 milyar Dolar civarında da hazine bonosu dolaşmaya başlamıştır (Malkoç, 1998,
6).
Kamu borçlarının GSYİH’ya oranı diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok fazla
değildi. Burada, asıl sorun izlenen bu politika neticesinde borçların çoğunun kısa vadeli
olmasından kaynaklanmaktadır. Enflasyon oranının yüzde 15’ler düzeyinde olduğu
dikkate alındığında, bir çoğunun vadesi haftalık olan bu bonoların faizlerinin zaman
zaman yüzde 150’lere çıkmasının devlete ne kadar ağır bir yük getirdiği daha açık bir
şekilde ortaya çıkmaktadır (Malkoç, 1998, 7).
1998 yılında böyle bir tablo ile Rusya, işçi, memur ve emeklilerin ücret ve
maaşlarını ödeyemez duruma gelmiş, Güneydoğu Asya Krizinin etkileri sonucunda
borsası ağır darbeler almıştır. Ekonomik durumun kötüye gitmesi nedeniyle, Başkan
Yeltsin 23 Mart 1998’de Çernomirdin hükümetini görevden alarak Duma’dan güvenoyu
alan Sergei Kriyenko’yu başbakanlığa getirmiştir. İşbaşına gelen bu yeni hükümet de
piyasalara güven verecek ve yapısal sorunları çözecek önlemleri alamamış, özellikle
83
maden işçilerinin Mayıs ayında başlattığı grevlerin yayılması ve yine Mayıs ayında
Rusya’nın en büyük kamu kuruluşlarından birisi olan Rosneft’in özelleştirilmesinde
hükümetin istediği fiyattan hiçbir alıcının çıkmaması, uluslararası piyasaları tedirgin
etmeye başlamıştır. (Malkoç, 1998, 7).
18 Haziran’da IMF’nin, Rusya’nın vergi sistemi konusunda gerekli olan yapısal
reformları yapmamasını gerekçe göstererek, Rusya ile 1997 yılında yaptıkları anlaşma
gereğince yapması gereken 670 milyon Dolar tutarındaki ödemeyi ertelediğini
açıklaması uluslararası yatırımcıları rahatsız etmiştir. Bunun üzerine, Rusya ile IMF
arasında yapılan görüşme süreci hızlandırılmış, uluslararası piyasalara güven vermek
için görüşmeler devam ederken 23 Haziran tarihinde yasama organı olan Duma’ya vergi
artırımlarını içeren yeni bir yasa tasarısı sunulmuştur (Malkoç, 1998, 7).
19 Temmuz’da IMF ile Rusya Federasyonu bir anlaşmaya varmış, IMF, Rusya’nın
kendisine sunmuş olduğu ve ana amaçları; bütçe açıklarını azaltıcı radikal tedbirler
almak, merkez bankasının uluslararası rezervlerini artırmak ve güçlendirmek, kısa
vadeli iç borçlarının vade yapısını uzatmak olan ekonomik programı onaylamış ve 1997
yılında 11,2 milyar Dolar’lık finansal destek vermeyi kabul etmiştir. Dünya Bankası’nın
yapacağı 6 milyar Dolar ve IMF’nin 1999 yılı içinde yapacağı finansal destekle birlikte
toplam 22,6 milyar Dolar’lık bir mali destek sağlayan bu anlaşma Rusya’nın nefes
almasını sağlamıştır (Malkoç, 1998, 7).
Uluslararası piyasalardan almış olduğu bu destek Rusya’yı Ruble politikasında daha
katı davranmaya yöneltmiş, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde sürdürülmekte
olan sıkı para politikasına devam edileceği ve para arzındaki artışın sınırlı tutulacağı
yönünde taahhütte bulunulmuştur. Yapılan tüm uyarı ve baskılara karşın Rubleyi
devalüe etmeye yanaşmayan Rusya’nın bu konudaki ısrarlı tutumu, Japonya’da aynı
dönemde yaşanan gelişmelerle de birleşince 10 Ağustos’ta borsanın düşmesine ve
Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinin erimesine neden olmuştur (Malkoç, 1998,
7).
Rusya’ya sağlanan krediler ne kadar büyük olursa olsun Rusya’nın devlet ağırlıklı
ekonomisini düzeltmeye yetmemiş, kriz sinyalleri alan yatırımcılar kredilerini geri
çağırmışlar, uluslararası sermayenin ülkeden çıkışı ile birlikte Imperial Bank kapanmış,
iki büyük tasarruf bankası (SBS Agro ve Inkombank) zor duruma düşmüştür.
84
Bankalardan mevduat çekilişinin hızlanması üzerine Rusya Merkez Bankası piyasaya
likidite enjekte etmiş, ancak bu durum sadece rezervleri eritmiştir (Akdiş, 2000, 85).
Bu aşamada Güneydoğu Asya Krizini başlatan kıvılcımı yakmakla suçlanan
uluslararası spekülatör George Soros, bir gazetede yazdığı yazıda, Ruble’nin aşırı
değerli halde tutulduğunu ve hemen devalüe edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Piyasaları
tedirgin eden bu açıklamaya cevap olarak 14 Ağustos’ta Başkan Yeltsin, Rusya’nın
Ruble’yi kesinlikle devalüe etmeyeceğini açıklamıştır. Ancak, piyasalar açısından
Soros’un açıklamalarının Yeltsin veya herhangi bir diğer siyasi liderin açıklamalarından
daha anlamlı olduğu, kendisini göstermiş ve 17 Ağustos’ta Rusya Merkez Bankası, hızla
eriyen rezervlerini korumak ve borsanın düşüşünü durdurmak için bir açıklama
yapmıştır. Bu açıklama ile (Malkoç, 1998, 7-8);
1- Ruble için döviz koridoru yıl sonuna kadar 1$= 6- 9.5 aralığına yükseltilmiş,
2- Ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklanmak üzere, özel kuruluşların ve devletin
özel nitelikli kuruluşlara olan 90 güne kadar vadesi olan borçların ödemeleri
dondurulmuş, yani Rusya 90 gün moratoryum ilan etmiş,
3- Yabancıların kısa vadeli döviz piyasasında işlem yapması yasaklanmış,
4- Devlet tahvillerinin ödemeleri durdurulmuştur.
Bu açıklama sonrasında uzun süredir değerli tutulan Ruble yaklaşık % 33 oranında
değer kaybına uğramış, Moskova borsası büyük düşüş kaydetmiştir. Ocak 1998
tarihinde 1$ = 5,95 olan Ruble kuru, Merkez Bankası’nın açıklaması sonucunda 26
Ağustos’ta 1$ = 8,26 düzeyine kadar yükselmiştir. Merkez Bankası’nın resmi kur
açıklamama kararı ise, piyasalardaki belirsizliği daha da artırmıştır (Malkoç, 1998, 8).
Bu gelişmeler sonucu, ülkedeki kısa vadeli yabancı sermaye ülke dışına kaçmaya
başlamış, borsadaki işlem hacmi çok düşük düzeylere kadar inerken bir yandan da
Merkez Bankası’nın uluslararası rezervlerinde ciddi azalışlar görülmeye başlamıştır
(Malkoç, 1998, 8).
Daha sonra, Rusya, Ruble’nin değerini belli bir koridorda tutmayı hedefleyen 17
Ağustos kararını terk ettiğini ve Ruble’yi dalgalanmaya bıraktığını açıklamıştır. Bu
kararın alınmasında, Merkez Bankası rezervlerinin hızla erimekte olması büyük rol
85
oynamıştır. Ayrıca, Başbakan Vekili Viktor Çernomirdin kamu çalışanlarına ücretlerini
ödeyebilmek için karşılıksız para basılacağını belirtmiştir. Karşılıksız para basılacağının
açıklanması, Ruble’nin değerinin hızla düşmeye devam edeceğini ve enflasyonun
yeniden aylık bazda iki haneli rakamlara yükseleceğini göstermektedir. Nitekim,
Temmuz ayında yüzde 0.2 olan aylık enflasyon Ağustos ayında yüzde 15’e
yükseltmiştir (Malkoç, 1998, 8).
Rusya’nın dünya ticareti ve ekonomisi içindeki payı Güneydoğu Asya krizinin en
yoğun şekilde yaşandığı ülkelere nazaran düşük olsa da, Rusya krizi başta Latin
Amerika piyasaları olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarını
olumsuz yönde etkilemiştir. Rusya’nın nükleer güce sahip bir ülke olması ve krizin
siyasi boyuta taşınması, başta Almanya ve ABD olmak üzere tüm batılı ülkeleri
endişeye sevk etmektedir (Malkoç, 1998, 8).
Asya krizinin tersine Rusya’nın finansal problemleri şokun yapısındaki farklılık
sebebiyle olgun piyasalarda dalgalanmalar meydana getirmiştir (IMF, 1998, 50).
Rusya’nın kriz öncesi reel ekonomik durumuyla, kriz sonrası durumu arasında pek
büyük farklılıklar yoktur. Çünkü Rusya ekonomik büyümesini bir türlü
gerçekleştirememiştir (Akdiş, 2000, 86). Asya krizi, dünya petrol fiyatlarındaki düşüş,
Rusya TEK’i denilebilecek elektrik kurumunun yabancılara satış yada devrine sınırlama
getiren kanun gibi başka faktörler de krizin patlak vermesine ortam hazırlamışlardır. Bu
konumdaki Rusya’nın IMF desteği almasına rağmen yapısal reformları yapmaması ve
IMF fonlarını tüketmesi ise krize sebep olmuştur. ‘’IMF’nin de tükenen fonları
sebebiyle istenilen desteği verememesi Rusya’yı krize itmiştir’’ (Eğilmez, 1999, 39).
Rusya’yı krize iten sebepler (Akdiş, 2000, 86-87);
1- Kronik bütçe açığı ve buna bağlı olarak iç-dış borç stokunun giderek
azalması,
2- Merkez bankasınca uygulanan sıkı para politikalarının sonucunda
rublenin aşırı değerlenmesi,
3- Yeterince gelişmemiş ve gerektiği gibi işlemeyen bankacılık sektörü,
86
4- Ülkedeki ekonomik faaliyetlerin yarısından fazlasının kayıt dışı
yapılması ve bu yüzden devletin yeterince vergi toplayamaması,
5- Devlet başkanı ile parlamento arasındaki iktidar mücadelesinin ülkeyi
daimi bir siyasi gerginlikte tutması ve bunun reform çabalarının hızını
kesmesi,
6- Asya krizinin etkisiyle dünyada düşen hammadde fiyatlarının çoğunluğu
hammaddeye dayalı olan Rusya ihracatını olumsuz etkilemesi, çünkü,
Rusya ihracatının büyük çoğunluğu hammaddelerden oluşmaktadır,
7- Yine Asya krizinden itibaren uluslar arası yatırımcıların finansal
yatırımlarını Rusya’dan hızla çekmeleri, ülkenin döviz rezervlerinin hızla
erimesi ve bu gelişmelerin hazineyi yüksek faiz politikasına zorlaması,
olarak sıralanabilmektedir
Asya krizi sonrası ellerindeki kredileri bu ülkelere kaptıran ve geri alamayan
uluslararası kurumlar rotalarını Brezilya, Rusya ve eski peyk ülkelerine çevirmişlerdir.
Bu dönemlerde Rusya bankalarına düşük faizlerle (libor artı 1 veya 2) kolayca para
akıtılmış, bankalar da iç piyasada oldukça yüksek (%60 gibi) faizlerle bu paraları plase
etmişlerdir. Fakat gerek dünya petrol fiyatlarındaki düşme (%50 gibi) ve gerekse
Rusya’nın dış gelirlerinin %40’ını sağlayan enerji hammaddeleri sebebiyle uğranılan
kayıp, piyasaya verilen kredilerin geri dönüşlerinde problemler meydana getirmiş, kriz
başlama işaretini almıştır (Uludağ, 1998, 4).
Rusya hükümetinin gümrük duvarlarını yükseltmesi ithalat miktarında büyük
düşüşlere sebep olmuş ve ünlü spekülatör Soros’un Rusya’ya verdiği düşük “reyting”
değerlendirmesi ise talihsizlik olmuş ve yaşanan krizi iyice alevlendirmiştir’ (Mor,
1998, 8).
‘‘Rusya Merkez Bankası Başkanı Sergey Dublinin’e göre krizden yabancı
spekülatörler sorumludur, çünkü piyasaları onlar karıştırmışlardır. Macera arayan ve
çoğu genç olan batılı bankerler, ticaret yapmaktansa daha kolay bir kazanç yolu olan
büyük miktarlarda devlet bonosu almayı tercih etmişlerdir’’ (Stone, 1998, 4). ‘‘Güçlü
petrol ve metal üreticilerinin ihracatlarını arttırmak için rublenin değer kaybetmesini
beklemeleri, bunların spekülatif beklenti ve davranışlarının krizin oluşmasında rol
oynaması da belirtilen bir diğer unsurdur’’ (Ertan, 1998, 8)
87
2.4.5. Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Bankacılık Krizlerinin Özellikleri ve
Çıkarılacak Dersler
1990’lı yıllarda birçok ülke, 1980’li yıllarda uygulamaya konulan yeni ekonomik
düzenin tıkanmasından dolayı kriz yaşamıştır. Gelişmiş ülkelerde bu krizler sadece
finans piyasaları ile sınırlı kalırken gelişmelerinin sürekliliğini sağlamak sermayeye
ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalarda başlayan krizler reel
piyasalarda da yaşanmış, hatta dünya gözünde aynı kategoride yer alan ülkelere de
sıçrayarak bölgesel ve global krizler yaşanmıştır (Ardıç, 2004, 49-50).
İletişim teknolojisinde gelişmeler, finansal yenilikler, finansal sistem ve kambiyo
rejimindeki hızlı serbestleşmeler ve finansal globalleşme sonucu uluslar arası sermaye
akımlarında görülen kontrolsüz artış eğilimi finansal krizlerin giderek global bir nitelik
kazanmış olması krizlerin ülkeler arasında bulaşıcı etkilliyetlerine yansıyacaktır. Burada çok
önemli bir konu olan KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) yaklaşım ön
plana çıkmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği- TBB, 2004, 2).
136
Basel II standartları ile iki yüz elli kişiden az işçi çalıştıran, yıllık cirosu elli milyon
Eurdır. Ayrıca
yat bilanço aktiflerinin toplamı kırk üç milyon Euro’dan az olan
firmalar KOBİ tanımı içine girmektedir. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemi çok
fazla olduğundan bu kuruluşların Basel II’ye geçmeden önce hazırlıklarını
tamamlamaları gerekmektedir (TBB, 2004, 2).
Basel II ile birlikte bankaların bir firmanın kredisi için ayrılması gereken sermayeyi
tespit ederken firmayı perakende veya kurumsal olarak sınıflandırması gerekmektedir.
Kurumsal portföydeki firmalara kredi kullandırılırken bağımsız uluslar arası
derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notu kullanılacaktır (TBB, 2004, 2).
Bu husus, firmalarda kurumsal yönetişimin artması ve kayıt dışılığın azalması yönünde
doğal bir teşvik mekanizması oluşturacaktır (BDDK, 2006 b, 3). Perakende portföyde
yer alan firmalar için ise herhangi bir derecelendirme notu söz konusu olmayacak, bu
firmalara standart % 75 risk ağırlığı uygulanacaktır. Bankaların sermaye yeterlilik
oranlarını hesaplamak için ise kendi iç risk derecelendirme sistemlerini
kullanabilecekleri içsel derecelendirme (IRB) metodu geliştirilmiştir. Bununla birlikte
bankaları kendi risk değerlendirmelerine göre varlıklarına risk ağırlıkları
saptayabilecekleri için sermaka ve finansal kurumların yabancı banka cinsinden
yükümlülüğü artmakta, çoğu kısa vadeli olan bu borcun artması ve kısa sürede ödenecek
olması bankaların likidite problemleri yaşamasına sebep olmaktadır. Bankaların
bilançolarındaki daha ileri bozulma ve sermaye tabanının zayıflaması verdikleri
kredileri kesilmesine sebep olmaktadır (Delice, 2003, 67).
Özellikler gelişmekte olan ülkelerde görülen bankacılık krizlerinin nedenleri,
oluşum süreçleri ve sonuçları birbirine benzerlik göstermektedir. Sağlam
makroekonomik politikalar, esnek ve sağlam bir finansal sistemin önemi, finansal sektör
liberalizasyonu uygun bir sıralama ile gerekli önkoşulların oluşturulmasından sonra
yapılmalıdır.
Para veya bankacılık sistemindeki ani bir güven kaybı, finansal varlıkların
fiyatlarında ani değişiklikler ve dış finansman akımlarının bozulması bir krizi
başlatabileceği için yurtiçi finansal sistemin sağlamlığı ve esnekliği önemlidir. Bunun
için öncelikle bankacılık sistemi şeffaflaştırılmalı, piyasa ekonomisi kurallarına göre
organize edilmeli ve optimal gözetleme ve denetleme mekanizması oluşturulmalıdır.
89
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’ DE BANKACILIK KRİZLERİ
Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış gelişmelerden kaynaklanan bankacılık ve finans
krizleriyle karşılaşmıştır ve her krizde bu sektörler yara almıştır.
Şubat 2001 krizinde krizlerin artık eski siyasi ve ekonomik politikalarla
çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca küreselleşmenin de etkisiyle krizden dış piyasalar
da etkilendiği için krizlerin çözülmesi ve krizlerin oluşmasına engel olunmalıdır.
Bu bölümde Türkiye’de yaşanan bankacılık krizleri ve bu krizlerin etkileri
incelenmiştir.
3.1. 1980 Öncesi Türkiye Ekonomisi ve Yaşanan Krizler
3.1.1. 1929 Dünya Bunalımı ve Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri
Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye’nin ekonomik kalkınmayı sağlayacak
yeterli sermaye birikimi ve müteşebbis sınıfı bulunmamaktaydı. 17 Şubat 1923’te
toplanan ve Mart ayında da devam eden, toplumun tüm kesimlerinden
temsilcilerin (çiftçi, tüccar, sanayici, işçi) katıldığı İzmir İktisat Kongresi’nde
liberal iktisat politikasının izlenmesi kabul edilmiştir (Korum, 1982, 64).
Osmanlı borçlarının ilk taksit ödemesinin 1929’da başlaması, 1929 Dünya
Ekonomik Bunalımı’nın teşvik önlemlerini etkisiz hale getirmesi ve endüstriyel
hizmetleri gerçekleştirecek yeni altyapı yatırımlarının yapılmamasından dolayı izlenen
liberal politika gereği alınan teşvik önlemlerine rağmen, beklenen kalkınmayı
sağlayacak girişimci sınıf oluşturulamamıştır (Palamut ve Giray, 2001, 23).
Bankacılık sektörü açısından bakıldığında 1923 yılında Türkiye'de on sekizi ulusal,
on üçü yabancı olmak üzere toplam otuz bir bankanın faaliyet gösterdiği görülmektedir.
1923-1932 döneminde ise genelde tek şubeli yerel bankalarda oluşan ve ekonomik gücü
zayıf olan ulusal bankaların geliştirilmesine büyük önem verildiği dikkat çekmektedir
(Asomedya, 2001, 1).
90
Devletin başlattığı sanayi yatırımlarının finansmanı için kamu sermayeli ihtisas
bankalarının kuruluşuna ağırlık verilmesi, yerel bankaların sayısının azalması ve
devletin bankacılığı düzenleyici ve denetleyici rolünün artması 1929 Dünya
Bunalımı'nın Türk Bankacılık Sektörüne en önemli etkisidir (Asomedya, 2001, 2).
1929 Dünya Bunalımı'nda Türkiye'nin ödemeler bilançosu açığı artmış, Türk Lirası
değer yitirmiştir. İhracata yönelik üretim yapan tarım kesimi ise en fazla etkilenen
sektör olmuştur. Bu dönemde tarım kesimine kredi açan yerel bankalar tarım kesiminde
ürünlerin kötü olması, ürün fiyatlarındaki düşüklük ve yerel bankaların devlet
bankalarına göre daha yüksek faizle kredi vermeleri nedeniyle kredi geri dönüşü
zorlaştığı için çok zor durumda kalmışlardır (Asomedya, 2001, 1).
1923–1929 döneminde izlenen liberal politikaların beklentileri karşılayamaması
sonucu yönetim, 1930’dan itibaren, Türkiye biraz da içerisinde bulunduğu koşulların
zorlamasıyla, politik çizgisini değiştirmiş ve yalnız kendine özgü olan ‘devletçilik’
politikasına yönelmiştir. Bu devletçilik politikası, merkeziyetçi bir planlamayı
gerektiren sosyalizm değil, sadece sanayileşmesini sağlayamayan ülkenin hızlı
kalkınması için gerekli görülen koşul ve öncelikleri planlamaktadır (Öner, 1981, 104).
Osmanlı’da yaşanan olumsuz deneyim sebebiyle 1923-1929 döneminde kamu
harcamalarının finansmanında borçlanmadan yararlanılmamıştır. Bu dönemde devlet
Osmanlı’dan kalan borçları ödeme ve millileştirmeye önemli ölçüde harcama yapmış ve
denk bütçe politikasından ödün vermemiştir (Palamut ve Giray, 2001, 23).
1930'lu yıllarda devlet öncülüğünde ekonomik kalkınma programı yürütülürken
Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası (1933), Etibank (1935), Denizbank (1937),
Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) gibi devlet bankaları kurulmuştur (Asomedya,
2001, 2).
30.05.1933 tarihinde mevduatın denetlenmesi ve korunmasına ve banka sahibinin
hukuki niteliğine, kredi sınırına ve bankaların denetlenmesine ilişkin hükümlerin yer
aldığı 2243 sayılı "Mevduatı Koruma Kanunu" adında ilk Bankalar Kanunu
çıkarılmıştır. Haziran 1936'da ise 2999 sayılı Bankalar Kanunu çıkarılmıştır.
(Asomedya, 2001, 2).
91
1933'te kredi hacmini sınırlayan özkaynak yetersizliğinden kaynaklanan sorunları
gidermek için Merkez Bankası reeskont oranlarını %8'den %5.5'e düşürmüştür
(Asomedya, 2001, 2).
Bu dönemde ‘Sanayi Planları’ çerçevesinde ‘Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’
yürürlüğe konmuştur. Bu planla birlikte demiryolu gibi yatırım faaliyetleri ve yabancı
sermayenin elinde bulunan kuruluşların satın alınması, kamu harcamalarında önemli bir
artışa sebep olmuştur (Palamut ve Giray, 2001, 25). Bu planın finansmanı için ise
bankalara mevduatlarının belirli bir oranını devlet tahviline yatırmaları zorunluluğu
getirilmiştir (Asomedya, 2001, 2).
1929 Dünya Bunalımı sonucunda Türkiye'de Devletçilik ağırlıklı bir politikaya
geçilmiş, yerel bankaların çoğu iflas etmiş, devlet bankaları ise hızlı bir şekilde
gelişmiştir (Asomedya, 2001, 2).
3.1.2. 1958 İstikrar Tedbirleri ve Bankacılık Sektöründe Yaşanan Kriz
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na katılmamış olsa da savaşa hazır olma ve savaş
beklentileri izlenen mali politikaları etkilemiş, kamu harcamaları içinde cari
harcamaların (savunma harcamaları ve artan enflasyon sebebiyle personele yapılan zam)
payı artmış, yatırım harcamaları düşmüştür (Palamut ve Giray, 2001, 25-26).
14 Mayıs 1950’deki seçim sonucunda Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara
gelmiş, yirmi altı yıldır izlenen kapalı, korumacı ve kendi kendine yeten politikalardan
uzaklaşılmış, ithalat serbestleştirilmiş, dış yardım, kredi ve yabancı sermaye
yatırımlarında artış başlamıştır (Palamut ve Giray, 2001, 26).
Bu dönemde, vergilerin toplam kamu gelirleri içindeki payı belirli bir istikrar içinde
gerçekleşmiş, 1950’den 1953’e kadar geçen dönemde, ülkede hızlı bir büyüme süreci
yaşanmış ve toplumun reel gelir düzeyi oldukça yükselmiştir. İthalatın
serbestleştirilmesi, otarşi politikasından vazgeçme ve gelir düzeyindeki nispi
spektaküler artış, beraberinde enflasyonu getirmiş; bu da ücret erbabının vergi yükünü
ağırlaştırmıştır. Vergi yükü dağılımdaki adaletsizliğin sonucunda, milli gelirin bölgeler
ve hatta ekonomik kesimler arasında adil dağıtılmadığı konusu, özellikle 1954
milletvekili seçimlerinden sonra, gündeme yerleşmiştir (Palamut ve Giray, 2001, 27)
92
Değişen sosyo-ekonomik politika sonucu, dış borçlar 1951–1960 döneminde o
zamana kadar görülmemiş bir hızla artmış ve ilk defa 1958’de Türkiye Cumhuriyeti, dış
borçları için moratoryum ilan etmiştir (Yaşa, 1981, 68).
Özel sektör kendi yaptığı anlaşmalarla yurtdışından borç almaya başlamış ve kamu
kesimince alınan borçların büyük bir kısmını özel sektör kullanmıştır. Böylece borçlar,
çeşitlilik niteliği taşımaya başlamıştır (Görgün, 1973, 348).
Bu dönemde, altyapı yatırımlarında önemli artışlar olmuş, yol, köprü, baraj, sulama,
enerji, taşkınların kontrolü gibi projeler hayata geçirilmiştir. Ancak bu artış özel sektör
yatırımlarını yeterince arttıramamış ve tarımda verimliliği gerekli nicelikte
sağlayamamıştır (Görgün, 1973, 173). 1952’de NATO ortak savunma sistemine girilmiş
olmasının da etkisiyle savunma giderlerinin payı düşmüş, kuşkusuz bu, kamu
giderlerinin GSMH içindeki payını da azaltmıştır (Palamut ve Giray, 2001, 27).
1952'den itibaren parasal kaynaklı talep enflasyonu hızlanmaya başlamıştır. Kore
Savaşı'ndan sonra dünya ticaret hadleri hammadde ve tarımsal ürün ihraç eden ülkelerin
aleyhine dönmeye başlamıştır. İthalat artmış fakat ihracat artmamıştır. Sonuçta dış
ödemeler bilançosunda açık artmış ve ithalatı yapılan malların fiyatı olan döviz Merkez
Bankası tarafından dışarıya transfer edilememiştir. Bu sıkıntı nedeniyle dış ticaret takas
yoluyla yapılmaya başlanmıştır. Piyasada mal darlığı oluşmuş ve sonuçta karaborsacılık
artmıştır. Gayrimenkul fiyatları aşırı derecede yükselmiştir (Asomedya, 2001, 2).
Tutarsız bazı vergi ve fiyat politikalarının yanı sıra, kaynakların pek üretken
olmayan bazı spekülatif sektörlere kaydırıldığı ve özellikle 1957 seçimleriyle bir takım
popülist politikalara öncelik verildiği için 1950–1960 döneminde izlenen maliye
politikası hem gelirler hem de giderler açısından tarım kesimi lehine olmuş, fakat destek
sağlanan tarım kesiminden sanayi kesimine kaynak aktarımı yeterli düzeyde
gerçekleştirilememiştir (Kongar, 1993, 276).
Bu dönemde ilk defa Türkiye ile IMF arasında ilişkiler başlamıştır (Asomedya,
2001, 3).
93
1956'da enflasyon %39'a çıkmış, milli gelir düşmüştür. Türkiye hiçbir şey ithal
edemeyecek duruma gelmiştir. Bu sorunu çözmek için Türkiye, IMF, ABD ve OEEC
arasında Türkiye'ye yeni kredi verilmesi ve birikmiş borçlarını ertelemesi hususunda
anlaşma imzalanmıştır. Bunun sonucunda ‘4 Ağustos Kararları’ adında istikrar tedbirleri
uygulanmaya başlanmıştır. Bu karara göre iç dengenin sağlanması için harcamalar
kısılacak, enflasyon denetim altına alınacaktır. Dış dengenin sağlanması için ise
devalüasyon yapılarak resmi Dolar kuru 2.80 Liradan 9 Liraya çıkarılacaktı. Ayrıca
burada ithalatı düşürebilmek için ithalata kotalar, ek vergiler getirilmiş, ihracat
özendirilmek için değişik mallara değişik kur uygulaması getirilmiştir. Fakat bu
tedbirler de ekonomik dengeyi sağlayamamış, ekonomi durgunluğa girmiş, gelir
dağılımı daha da bozulmuş ve siyasi huzursuzluklar sonucunda 1960 Darbesi olmuştur
(Asomedya, 2001, 3).
1958 istikrar tedbirlerinin uygulanması sonucunda on bir banka iflas etmiş, iki
banka birleştirilerek devletleştirilmiştir (Asomedya, 2001, 3).
1960'da tasarruf sahiplerinin haklarını güvence altına almak için TCMB nezdinde
‘Bankalar Tasfiye Fonu’ oluşturulmuştur. Bankalara yıl sonu bilançolarındaki tasarruf
ve ticari mevduat toplamının binde yarımı oranında bir miktarı bu fona yatırmaları
zorunluluğu getirilmiştir. Bu fon, haklarında tasfiye kararı verilen bankaların
açıklarının karşılanması için kurulmuştur ve bu fonun amacı karşılayamaması
TCMB’nin fona ödünç para vermesi ön görülmüştür. Bu fon 1983'te TCMB tarafından
‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir (Asomedya, 2001, 3-4).
3.1.3. 1970 – 1983 Arası Dönem: Temmuz Bankacılığı ve Bankerlik Krizi
1970 yılında TL devalüe edilmiş ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
çıkarılmıştır. Ayrıca toplumun artan potansiyel talebi kısılmak istendiği için getirilen
Finansman Kanunu ile yeni vergiler uygulamaya konulmuştur. Vergilerin ekonomiyi
yönlendirici bir araç olarak kullanılması 1971-1979 döneminde izlenen vergi
politikasının geçmiş dönemlere oranla en önemli özelliğidir (Palamut ve Giray, 2001,
29).
1973’te program bütçe uygulamasına geçilmiş; 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, bir
kısım ülkenin tepkisini çekmiş ve ülkemiz ambargo kıskacına alınmış; KİT’lerin sürekli
94
artan açıkları, bir yandan kamu harcamalarını umulmadık ölçüde arttırmış, diğer yandan
da ülkedeki yüksek enflasyonu tetiklemiş; tüm bunların sonucunda, kamu harcamaları
büyümüş ve vergilerde önemli aşınmalar oluşmuştur (Palamut ve Giray, 2001, 29).
1977 yılının sonuna doğru kurulan hükümet, çok geçmeden ülkede hayal edilmez
kıtlık ve yokluklara sebep olmuştur. Dönemin Başbakanı, IMF ve Dünya Bankası gibi
kuruluşlardan kredi sağlayamamış; bu yüzden de belirli bir selektif politika ayağına
dayalı olmaktan yoksun ve sırf güncel kamusal gereksinmeleri karşılamaya dönük,
kısmen zorunlu iç borçlanmalara müracaat etmiş ve bu suretle iç borçlar hızlı biçimde
artmıştır. Bu kötü gidişat, 1979 yılında yapılan kısmi seçimlerde iktidarın hezimete
uğramasına sebep olmuş, ve yerine yeni bir hükümet kurulmuştur (Palamut ve Giray,
2001, 29-30).
1970'li yılların sonlarında dünyada yaşanan dışa açık ekonomik yapılardan Türkiye
de etkilenerek ekonomisini 24 Ocak 1980 istikrar kararıyla dışa açmıştır. Döviz
darboğazı, yatırımlardaki azalma, yüksek enflasyon ve reel sektörün beklenen düzeyde
üretimi gerçekleştirememesi bu dönemin başlıca sorunları şeklinde özetlenebilmektedir.
24 Ocak Kararlarıyla dışa açık liberal politika benimsenmiş; ülkemizde en geniş
serbestleşme uygulamaya konmuştur. Bu suretle 1923’ten beri uygulanan ithal ikameci
politika yerine, ihracatı teşvik politikası uygulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda vergi
kanunlarında yapılan değişiklikler, tamamen tasarrufların arttırılmasına, ülkedeki
mevcut döviz darboğazının aşılmasına ve ihracatın teşvikine yönelik vergisel
önlemlerden oluşmaktadır (Palamut ve Giray, 2001, 30).
1 Temmuz 1980'den itibaren kredi ve mevduat faizleri serbest bırakılarak
mevduatlara pozitif faiz (mevduatlara enflasyonun üstünde faiz verme) verilmeye
başlanmıştır. Bunun sonucunda kredi faizleri de yükselmiştir. Faizlerdeki
kontrolsüzlüğün bankacılık ve bankerlik piyasasında neden olduğu sorunlardan dolayı
1983'te faiz serbestisi sona ermiş, 1987'den itibaren tekrar serbest faiz uygulamasına
dönülmüştür (Asomedya, 2001, 4).
Temmuz Bankacılığı döneminde banka ve şube açma kısıtlamaları kaldırılmış, Türk
Bankaları da dışa açılmıştır (Asomedya, 2001, 4).
95
24 Ocak 1980'de faiz oranlarının serbest bırakılması sonucunda tüketim harcamaları
daralmış, tasarruflar banka ve bankerlere yönelmiştir. Bu durum, sınai ve ticari
işletmelerin mallarını satamaz hale gelmelerine yol açmıştır. Stoklama maliyetleri
artmış, firmalar ellerindeki kaynakları üretim sürecine sokamamışlardır. Firmaların
işletme sermayesi ihtiyacının artması sonucunda yüksek faizle öz kaynaklarının çok
üstünde kredi kullanmak zorunda kalmışlardır. Sonuçta bankalardaki kredi limitleri
dolmuş, firmalar bankalara göre daha yüksek faizle borç para veren bankerlere
yönelmişlerdir. Ama çoğu iflas etmekten kurtulamamıştır. Bu firmalar bankerlere
ödeme yapamayınca bankerler de tasarruf sahiplerine ödeme yapamamışlardır. 4 Eylül
1981'de ‘Bankerler Kanununu’ adı altında ödünç para verme yasa tasarısı düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu tasarıda bankerler menkul kıymet alım-satımı yapan borsa bankerleri
ve ödünç para veren piyasa bankerleri olarak iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca bankerlik
yapabilmek için gerekli olan sermaye miktarı arttırılmış, bankerlere reklam yasağı
getirilmiştir (Asomedya, 2001, 4-5).
Dönemin Maliye Bakanı'nın ‘Halk kumar oynamıştır’ şeklindeki açıklaması sonucu
piyasada panik yaşanmış, özellikle küçük bankerler batmış, paralarını alamayan tasarruf
sahipleri bankerlere saldırmaya başlamıştır. Duruma geç müdahale eden devlet
bankerleri tasfiye etmiştir. 7 Temmuz 1982'de ‘Bankerzedeler Kararnamesi’, 11
Ağustos 1983'te ‘Bankerzedeler Yasası’ çıkarılmıştır. Küçük bankerlerin batışı eskiden
beri var olan bankerleri de etkilemiş ve bunlar da batmıştır. 19 Eylül 1982'de tahvil ve
mevduat sertifikalarının anapara ve faiz ödemelerini karşılayabilmek için banka
kaynaklarından kesilecek fonlarla ‘Mevduat Tanzim Fonu’ kurulmuştur (Asomedya,
2001, 5-6).
Bankerlik olayı iki yüz elliyi aşkın kuruluşun iflası ya da tasfiyesi ile
sonuçlanmıştır. O zamana kadar geleneksel tasarruf araçlarına yatırım yapan halk, o
dönemde mekanizmanın işleyişini fazla bilmeden yüksek faize aldanarak menkul
değerlere yönelmiştir, bu durum, ileride oluşacak sermaye piyasasının gelişimine
katkıda bulunmuştur (Asomedya, 2001, 6).
3.2. 1983-1994 Arası Ekonomik Durum ve Yaşanan Krizler
1983-1994 arası dönemin önemli olaylarına geçmeden önce, bu dönemde
oluşturulan TMSF’ nin gelişimini incelemekte fayda vardır.
96
3.2.1.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Tarihsel Gelişimi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun tarihsel gelişimi aşağıda incelenmektedir
(www.tmsf.org.tr):
30.05.1933 tarihinde çıkarılan 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu, Türkiye’de
tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin yapılan ilk yasal düzenlemedir. Bu kanunda
bankaların mevduat munzam karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) nezdinde bulundurdukları mevduat, ilgili bankalarda açılmış tasarruf mevduatı
hesaplarının bir karşılığı olarak kabul edilmiş ve üçüncü kişiler tarafından
haczedilemeyeceği belirtilmiştir.
01.06.1936 tarihinde çıkarılan 2999 sayılı Bankalar Kanunu ile 2243 sayılı kanun
değiştirilmiş, tasarruf mevduatı sahiplerinin bankalarda bulundurdukları mevduatın
%40’ı bu mevduatı kabul etmiş bankanın aktifinde mevcut bütün kıymetler üzerinde
imtiyazlı alacaklı kabul edilmiş ve iflas durumunda bu kısmın, tasfiyenin sonucu
beklenmeksizin mevduat sahiplerine ödeneceği belirtilmiştir. Bu oran, 23.06.1958 tarih
ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile %50’ye çıkarılmıştır. 7129 sayılı kanunda 1960
yılında yürürlüğe giren 153 sayılı kanunla değişiklik yapılmış, bankalarda tedrici tasfiye
esası kabul edilerek Bankalar Tasfiye Fonu adı ile bir fon kurulmuştur.
22.07.1983’te 7129 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak Bankalar hakkında 70
sayılı kanun hükmünde kararname ile ‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ kurulmuştur.
Fonu idare ve temsil yetkisi TCMB’ ye verilmiştir. Bu kararname 25.04.1985 tarih ve
3182 sayılı Bankalar Kanunu ile yasalaşmıştır. 1994 tarih ve 538 sayılı kanun
hükmünde kararname ile de Fon’a tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra
bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gerektiğinde yeniden yapılandırma görevi
verilmiştir.
18.06.1999 tarihli 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile TMSF’nin Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) idare ve temsil olunmasına karar
verilmiştir. BDDK kendine verilen bu görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere
23.06.1999’da kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuş
ve 31.08.2000 tarihinde faaliyete geçmiştir.
97
12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile fonun karar organının Fon
Kurulu olduğu ve fonun genel yönetim ve temsili ile fon kurulunca alınan kararların
yürütülmesinin Fon Kurulu Başkanı’na ait olduğu belirtilmiştir.
3.2.2. 1983-1994 Arası Bankacılık Sektörü ve Yaşanan Değişimler
1983-1994 dönemindeki bankacılık krizinde banker iflaslarının yarattığı sarsıntı ve
geri dönmeyen kredilerin yüksek faizler nedeniyle artmış olması etkili olmuştur
(Asomedya, 2001, 6).
Bu dönemde bankacılık sektöründe meydana gelen değişimler sırasıyla (Akyüz;
Önal; Gereklioğlu 1995, 70-71);
1983’te geçici yönetim kurulları ile yönetilen İstanbul Bankası T.A.Ş, Hisarbank
A.Ş. ve Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş.’nin T.C Ziraat Bankası’na devredilmesine ilişkin
24 Kasım 1983’te yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda söz konusu bankaların her
türlü taahhüt ve yükümlülüklerinden kaynaklanacak borçların Ziraat Bankası’nın
güvencesi altında olduğu, görevlendirmeden doğacak zararın Hazine tarafından
karşılanacağı açıklanmıştır. Ziraat Bankası’na bu görevlendirmeden dolayı doğacak
ödemeler dolayısıyla gerekli mali desteğin Fon tarafından sağlanacağı belirtilmiştir.
8 Kasım 1983’te İşçi Kredi Bankası T.A.Ş. ve 25 Ocak 1984’te Bağcılar Bankası
A.Ş’nin mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılmış ve sigorta fonu
tarafından karşılanacak tasarruf mevduatlarının ödenmesi için T. Vakıflar Bankası
T.A.O’na yetki verilmiştir.
08.01.1988’de T. Emlak Kredi Bankası A.Ş ile Anadolu Bankası T.A.Ş, T. Emlak
Bankası A.Ş adı altında birleştirilmiştir.
06.04.1988’de Çaybank A.Ş’nin bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılmış,
08.03.1990’da yeniden yetki verilmiştir.
22.05.1992’de T. Öğretmenler Bankası T.A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş’ye
devredilmiştir.
98
29.11.1992’de Denizcilik Bankası T.A.Ş, T. Emlak Bankası A.Ş’ye devredilmiştir.
11.04.1994’te Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş’nin bankacılık
işlemi yapma yetkisi kaldırılmıştır.
20.04.1994’te Marmara Bankası A.Ş’nin işlem yapma yetkisi kaldırılmıştır.
24.04.1994’te Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş’nin işlem yapma yetkisi
kaldırılmıştır.
1994 yılında yaşanan ekonomik bunalıma kadar 1980’den itibaren izlenen
politikaların temel noktaları şu şekilde özetlenebilmektedir (Akgüç, 1994, 5-11):
1- İç talebi, özellikle tüketim harcamalarını uyarmak, özendirmek suretiyle
ekonomik büyümenin hızlandırılması,
2- Ülkeye kısa süreli sermaye girişine neden olan faiz ve döviz kuru politikası
izlenmesi (faiz-kur makası açılarak ülkeye sıcak para girişinin sağlanması),
3- Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve konvertibiliteye geçiş,
4- Likiditeyi genişletici, bankaların yükümlülüklerini azaltıcı para politikası
izlenmesi:
a- Bankalarda döviz likidite oranı ile kur riski oranının düşürülmesi,
b- Repo işlemlerinin yasallaştırılması ve repo işlemleri nedeniyle bankalara bir
yükümlülük getirilmemesi,
c- Bankalara varlığa dayalı menkul kıymet çıkarma olanağı tanınması ve bu
yükümlülüğün disponibilite oranı kapsamı dışında tutulması,
5- Kamu kesiminde açık finans politikası izlenmesi ve kamu kesimi borçlanma
gereğinin hızla artması,
6- Sermaye piyasasını yapay bir şekilde geliştirmeye yönelik politikalar,
7- Reel sektördeki gelişmelerden çok finansal pazarlardaki gelişmelere önem
verilmesi.
Bu gelişmeler, ileriki dönemlerde yaşanacak krizlerin de tetikçisi olmuştur. Bu krizler,
aşağıda incelenmektedir.
99
3.3. 1994 Krizi Oluşumu Sonuçları
Türkiye’de 1980 öncesi yaşanan krizler, daha çok mal ve emek piyasalarının
gelişmediği, döviz piyasası ile para piyasalarının mevcut olmadığı ortamlarda doğmuş
olan krizlerdir. Bu anlamda krizler, finansal liberalleşmeye bağlı veya global kaynaklı
olmaktan uzak olmuşlardır. Fakat 1994 Krizi, Türkiye’de yaşanan global özellikler
taşıyan ilk krizdir (Akdiş, 2000, 113).
1994 krizi yapı itibariyle diğer krizlerden farklı olarak ‘banka paniği’ tanımına en
uygun krizlerden biridir. Kriz, hızlı bir şekilde ortaya çıkmış, finans sektöründen sonra
reel sektöre sıçramıştır. Bu krizde üç banka (TYT Bank, Impexbank, Marmarabank) ve
üç aracı kurum (Türkinvest, Çarmen, Pasifik) batmış, bankacılık sektörü küçülmüş, öz
kaynakları ve krediler azalmıştır (Asomedya, 2001, 6-7).
1994 Krizi’ni incelemeden önce kriz öncesi meydana gelen gelişmeler
incelenmelidir.
3.3.1. 1994 Krizi Öncesi Yaşanan Gelişmeler
1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında çıkarılan 32 sayılı kararla
kambiyo rejiminin tamamen serbestleşmesiyle bankalar döviz işlemlerine yönelmiş ve
artık yurtdışından kaynak bulmalarına da imkan sağlanmıştır. Bu karar, bankaları
1990’ların başında kamu açıklarının giderek büyümesi ve buna bağlı olarak ihraç edilen
yüksek faizli Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri ile kolay yoldan para kazanmaya
itmiştir (Önal, 2004).
4 Nisan 1990’da Türk Lirası’nın konvertıbl olması IMF tarafından onaylanmıştır
(Asomedya, 2001, 7).
1986'da TCMB öncülüğünde ‘Bankalar Arası Para Piyasası’ kurulmuştur. 1988'de
‘Döviz ve Efektif Piyasaları’ oluşturulmuştur. TCMB, 1986'dan itibaren para politikası
aracı olarak Açık Piyasa İşlemleri’ni kullanmaya başlamıştır. 1991'de Açık Piyasa
İşlemlerinde ihale sistemine geçilmiş, ayrıca 1986'da İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası kurulmuştur (Asomedya, 2001, 7).
100
Türkiye sermaye hareketlerini serbestleştirmekle dış tasarrufların ekonomik
büyümeyi hızlandıracağını düşünmüştü. Bu yabancı sermaye aynı zamanda kamunun
artan finansman ihtiyacını da karşılayabilecekti.
Kısa vadeli ve spekülatif yapılı yabancı sermaye için Türkiye'de oldukça çekici bir
finansal yatırım ortamı oluşmuştur. Ancak daha uzun vadeli fon akımları ya da
doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmamış, bu tip sermaye sahiplerinin yatırım kararlarında en önemli rolü oynayan
ekonomik ve mali istikrar sağlanamamıştır. Dolayısıyla Türkiye, yurtiçi ve yurtdışı
kaynaklı ekonomik ve politik olumsuzluklarla karşılaştığında çok hızlı yabancı sermaye
çıkışları ile karşı karşıya kalabilecek oldukça kırılgan bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca
bankalar üzerinde denetimin olmamasından dolayı bankaların yüksek miktarlarda açık
pozisyon ile çalışmaya başlamaları kırılganlığı arttırmıştır.
1980'lerin sonlarından itibaren kısa vadeli sermaye girişlerinde önemli artışlar
olmuş, uluslararası rezervler artmıştır (Asomedya, 2001, 7). Bu kısa vadeli sermaye
girişlerinde çeşitli faktörler rol oynamıştır. Bunlar (Akdiş,2000,114-115-116):
1- 1980 sonrasında uygulanan para politikalarının para arzını kontrol altında
tutamaması ve bu durumu bankaların, kamunun ve halkın sonuna kadar
kullanmaları sonucunda ekonomik büyümenin hızlanmasına bağlı olarak
piyasaların canlanması ve IMKB’nin yükselmesi,
2- Faiz oranlarının yüksek belirlenmesi,
3- Kamunun enflasyonu belli bir düzeyde tutmak için çeşitli parasal
büyüklüklerdeki artışın dövizlerle emme gibi bir politika uygulaması ile
ekonomideki aşırı likiditenin yurtdışından düşük faizle sağlanan dövizle
gerçekleşmesi sonucunda döviz arzının artması ve yabancı paraların kurlarının
düşük kalması, yani yabancı paralar karşısında Türk Lirası’nın önemli ölçüde
değerlenmesidir.
Kısaca, IMKB’nin dünya borsalarının tersine gösterdiği yüksek karlılık avantajları,
faizlerin dünya ortalaması üzerindeki getirileri ve döviz kurunu baskı altında tutma
çalışmaları Türkiye’ye olan sıcak para akımını arttırmıştır.
101
Tablo 3.1. Türkiye’ye Yabancı Sermaye Hareketleri (Milyon Dolar)
Yıllar Portföy
Yatırımları
Sermaye Piy.
Sağl. Kredier
Toplam Artış %
1990 547 592 1139 -
1991 623 567 1190 4.4
1992 2411 2806 5217 438.4
1993 3917 3727 7644 6.5
Kaynak:TCMB Üç Aylık Bülten IV-1997, s.89’dan yararlanarak düzenlenmiştir
Tablo 3.1’e göre kısa süreli sermaye hareketleri 1991 yılından başlayarak büyük
gelişme göstermiş, bu durum cari işlemler dengesinin açık vermesine rağmen 1993
yılında resmi rezervlerde artış gerçekleşmesinr kendi yaptığı anlaşmalarla yurtdışından borç almaya başlamış ve kamu
kesimince alınan borçların büyük bir kısmını özel sektör kullanmıştır. Böylece borçlar,
çeşitlilik niteliği taşımaya başlamıştır (Görgün, 1973, 348).
Bu dönemde, altyapı yatırımlarında önemli artışlar olmuş, yol, köprü, baraj, sulama,
enerji, taşkınların kontrolü gibi projeler hayata geçirilmiştir. Ancak bu artış özel sektör
yatırımlarını yeterince arttıramamış ve tarımda verimliliği gerekli nicelikte
sağlayamamıştır (Görgün, 1973, 173). 1952’de NATO ortak savunma sistemine girilmiş
olmasının da etkisiyle savunma giderlerinin payı düşmüş, kuşkusuz bu, kamu
giderlerinin GSMH içindeki payını da azaltmıştır (Palamut ve Giray, 2001, 27).
1952'den itibaren parasal kaynaklı talep enflasyonu hızlanmaya başlamıştır. Kore
Savaşı'ndan sonra dünya ticaret hadleri hammadde ve tar2001, 59).
1992 ve 1993'de genişleyici para politikası devam ettirilmiş, TL, yabancı paralar
karşısında reel olarak değerlenmişti. Kamunun iç borçlanma ihtiyacının giderek artması
nedeniyle faizler enflasyonun çok üstünde oluşmuş, bankalar yurt dışından ucuz fon
bulup devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapmaya başlamışlardır. 1993 sonunda
bankalar yabancı para açık pozisyonlarını oldukça açmış durumda idiler. Hükümet,
bankaların hazine ihaleleri için istedikleri faizleri yüksek bulup açılan hazine bonosu ve
devlet tahvili ihalelerini iptal etmeye başlayıp finansman gereksinimini Merkez
102
Bankası'ndan karşılamayı tercih etmiş, sonra da hükümet, devlet iç borçlanma
kağıtlarından elde edilen gelire stopaj getirmiştir (Asomedya, 2001, 7-8). Harcamaların
bu kadar büyümesi ise dış kaynaklara yönelmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir (Özgüven,
2001, 59).
Hazine ihalelerinin iptalleri ile piyasadaki likiditenin çok fazla yükselmesi, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nın çok sığ olmasından dolayı bu likiditenin sadece döviz
alanına yönelmesi, bunun sonucunda döviz kurlarının hızla artması ve hükümetin faiz
oranları yüksek olduğu için Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri yapmasını
engellemesi likidite fazlasının piyasadan emilememesine yol açmıştır. Yükselen döviz
talebini durdurabilmek için Merkez Bankasının elinde bir tek ‘döviz satımı’ aracı
kalmıştı (Asomedya, 2001, 8).
3.3.2. 1994 Krizi
Türkiye ekonomisi, ithalat artışı, ihracatın gerekli oranda büyüyememesi, dış
borçlanmaya büyük yönelme, yüksek faiz politikasının bu borç faizlerini ödeyebilmek
için devletin borçlanmaya mecbur kalması şeklindeki kısır döngü, faiz gelirlerinin
üretim ve yatırım faaliyetlerini caydırıcı bir cazibeye kavuşması gibi olgular sebebiyle
kriz noktasına doğru sürüklenmiştir. Üretimin azalması, piyasaların rant ağırlıklı bir
yapıya bürünmesi, ulusal ve uluslar arası sermayede devletin bu yükü uzun süre
taşıyamayacağı şeklindeki kanaatinin yerleşmesine sebep olmuştur (Akdiş, 2000, 117-
118). 14 Ocak 1994’te Standard and Poor's ve Moody's adlı derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye'nin notunu düşürmeleri 1994 krizini tetiklemiştir. Bu dönemde
yabancı para pozisyonlarını oldukça açmış olan bankalar, yurtdışı borçlanma
imkanlarının daralacağından korkarak ellerindeki parayı dövize dönüştürmeye
başlamışlardır. Merkez Bankası, elinde kalan tek silahı döviz satımı ile bu talebi
karşılamaya çalışmıştır (Asomedya, 2001, 8).
Ülkenin kredi notunun düşürülmesi, hükümetin iç borçlanma yerine dış
borçlanmaya gitmesi, bankalar kredi vermeyince firmaların likiditelerini Dolar’a
çevirmeleri, Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale etmemesi, spekülatörlerin
gelecekte döviz kurlarının daha da yükseleceğini tahmin etmeleri, dış krediler için
güvenilebilirliğin azalmasından dolayı daha yüksek faiz ödeme zorunluluğu, geleceğin
103
yine kötümser görünmesi döviz talebinin azalmamasının sebeplerindedir (Özgüven,
2001, 59).
Dövize olan talebin düşmemesi üzerine 26 Ocak 1994'te %13,6 oranında bir
devalüasyon yapılarak Merkez Bankası, Amerikan Doları kurunu 17.250 TL. olarak
açıklamıştır. Bu da dövize olan talebi engelleyememiş, kamu bankaları bile Başbakan’ın
talimatıyla döviz satmıştır. Döviz rezervleri gitgide en alt seviyeye inmiş, dövize olan
talep yüksek faiz vererek kurutulmaya çalışılmıştır. Ocak ayında ortalama %110 olan
Bankalar Arası Para Piyasası gecelik faizleri Şubat ayında %200, Mart ayında %400 ve
5 Nisan öncesinde %1000'e çıkmıştır. Bankaların açık pozisyonları Mart ayında 4
milyar Dolar’a gerilemiştir. Nisan ayında Amerikan Doları Türk Lirası karşısında %53
değer kazanmış duruma gelmiştir. Döviz tevdiat hesaplarının Türk Lirası'na çevrileceği
söylentisi üzerine o ana kadar krize bulaşmayan halk, bankalardan döviz hesaplarını
çekmeye başlamış, daha sonra TL hesaplarına da hücum etmiştir. Bu durum bankacılık
sisteminin toplam varlıklarında önemli kayıplara neden olmuştur (Asomedya, 2001, 8).
Bankalar ve bankalardan kredi kullananlar arasında yüksek kredi faizleri ve ödeme
talepleri dolayısıyla önemli uyuşmazlıklar yaşanmaya başlamış, kriz bankalar ve
müşterileri arasındaki güveni ve bankaların yurtdışındaki saygınlığını sarsmıştır
(Asomedya, 2001, 8).
3.3.3. 1994 Krizi’nin Sonuçları ve 5 Nisan Kararları
Bozulan dengeleri yeniden sağlayabilmek için ‘5 Nisan Kararları’ adında bir istikrar
paketi devreye sokulmuş, bu kararla birlikte döviz kurları serbest bırakılmış, Merkez
Bankası'na üçer aylık dönemler itibariyle zorunlu döviz-efektif devir ve satışları en
yüksek olan on bankanın Bankalar Arası Döviz Piyasası'nda (Döviz Interbank) saat
15:00'deki döviz satış kurları esas alınarak günlük kurlar belirlenmeye başlanmıştır
(Asomedya, 2001, 8-9).
5 Nisan kararlarıyla getirilen diğer önlemler aşağıda sıralanmıştır (Asomedya, 2001, 9):
1- Tasarruf mevduatı sigorta tavanı genişletildi. Bu da banka paniğini önlemede
yetersiz kalınca bütün tasarruf mevduatlarına sınırsız devlet garantisi getirilmiştir
2- Kamu harcamaları ve yatırımları düşürülmüştür
104
3- Ücret, maaş ve taban fiyatlarına sınırlama getirilmiştir
4- Bir defaya mahsus özel vergi çıkarılmıştır
5- Özelleştirmeye ağırlık verilmesi planlanmıştır
6- Disponibilite oranları yeniden düzenlenmiştir
7- Hazinenin avans kullanma yetkisi %15’ten %20’ye çıkmıştır
8- Üç aylık dönem sonunda %50 net faiz getiren süper hazine bonoları çıkarılmıştır.
5 Nisan kararlarıyla enflasyonu aşağı çekmek, TL’yi yeniden istikrara kavuşturmak,
ihracatı arttırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı dengeli bir şekilde sürdürmek ve
kamu açıklarını azaltmak hedeflenmiştir (Erdem, 2001, 15).
5 Nisan Kararları’nın ardından Merkez Bankası TL faizlerini indirince bazı
bankalar panik içinde dövize yönelmişlerdir. Bu yüzden bünyeleri oldukça zayıflayan
TYT Bank, Marmara Bank ve Impexbank’a el konulmuş ve tasfiye edilmiştir
(Asomedya, 2001, 9).
Krizden IMKB de etkilenmiş, toparlanabilmesi uzun zaman almıştır (Asomedya,
2001, 9).
Finans sektöründeki kriz reel sektöre de sıçramış ve birçok firma işçi çıkarmıştır
(Asomedya, 2001, 9).
5 Nisan kararları kısa vadeli çözümler sağlamış, yapısal olarak hiçbir ciddi değişim
getirmemiştir. Kriz derinleşmiş, artan güvensizlik ortamı bankalar üzerinde büyük bir
baskı oluşturmuştur. Merkez Bankası rezervlerini ucuz döviz satarak erittiğinden krizi
kontrol etmesi zorlaşmıştır (Erdem, 2001, 15). Bu dönemde biriken sorunlar 2000 ve
2001 krizlerine zemin hazırlamıştır. 1994’ten itibaren tekrar eski politikalara dönülmüş
ve 1994 yılındaki göstergelerin neredeyse hepsi 1994 öncesine dönmüştür ve akıllara
‘Yeni bir kriz olacak mı?’ sorusu gelmiştir (Asomedya, 2001, 9).
1989’dan sonra, yüksek miktardaki sermaye girişleri, Merkez Bankası tarafından
sterilize edilmesi yerine kısa döneme iç borçlanma yoluyla kamu harcamaları için bir
kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca TCMB' nin siyasi otoriteden bağımsız olmaması ve
105
para piyasasına müdahale edecek kağıtlara sahip olmaması gibi yapısal sorunlar
sermaye girişlerindeki artışa bağlı parasal tabandaki gelişmeye katkıda bulunmuştur.
1990–1994 döneminde iş başındaki hükümet sermaye girişlerinin vadesini uzatmak
ve spekülatif şişkinlikleri sınamak için vergilendirmeye popülaritesini arttırmak için
gitmemiştir. Yani bu dönemde hükümetler sadece müdahaleci olmayan politikalar
izleyerek değil, toplumsal kesimler arasında gelir transferi yoluyla popülaritelerini
arttırmaya çalışarak da sermaye girişleri karşısında orta vadede sürdürülebilir olmayan
finansal politikalar uygulamışlardır.
3.4. Rusya ve Asya Krizlerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
1997'de Tayland'da başlayan ve Asya'ya yayılan krizde Asya ülkeleri devalüasyon
yaparak rekabet avantajıyla ihracatlarını arttırmışlardır. Bu durum, Asya Krizinin
Türkiye'ye doğrudan etkisidir. Asya Krizi’nin dolaylı etkisi ise kendi ihracatlarını
arttırırken özellikle rakip ülkelerin ihracatlarını daraltmalarıdır. Bu dönemdeki dünya
büyüme hızındaki düşme de ülkelerin dış ticaret hacminde daralmaya yol açmıştır.
Krizin yükselen piyasalarda yarattığı tedirginlik Türkiye'nin uluslararası piyasalardan
borçlanma maliyetini arttırmış ve vadelerin kısalmasına sebep olmuştur. Asya Kriziyle
birlikte yabancı yatırımcılar Türkiye’den çekilmiştir, fakat bu dönemde Türkiye'den
çıkan para daha sonraki krizlere göre az olduğundan Asya krizi Türkiye'yi beklenenden
az etkilemiştir (Asomedya, 2001, 10). Bunda (Erçel,1996, 6):
1- Türkiye’nin küreselleşme derecesinin düşük olması, orta dönemde olumsuz tesir
etse de kriz zamanlarında ülkeyi koruması ve krizin bulaşıcı etkisinin az olması
sonucunu doğurmasının
2- Kur politikasının Türkiye’nin reel ekonomisinin rekabetçi düzeyini düşürmeyen,
istikrarlı, tahmin edilebilir ve sabit bir rejime bağlı olmamasının döviz krizinin
çıkmamasında önemli bir husus olmasının
3- Merkez Bankası’nın elindeki en önemli araçlardan biri olan kısa vadeli faiz
oranlarının kriz ortamında etkili bir şekilde kullanılabilmesinin
4- Türkiye’nin döviz rezervlerinin yüksek olmasının rolü büyüktür.
Türkiye Ekonomisi Ağustos 1998'de çıkan Rusya Krizi'nden Asya Krizi’ne göre
daha fazla etkilenmiştir. Çünkü o dönemde Rusya Federasyonu Almanya'dan sonra en
106
çok ihracat yaptığımız ülke konumundaydı. Ayrıca krizden dolayı coğrafi konumu
nedeniyle yabancı sermaye Türkiye'den çıkmaya başlamıştır. Bu durum, bankacılık ve
finans sektörünün küçülmesine ve kamu kesiminin yüksek borçlanma gereksinimini iç
piyasadan sağlamak zorunda olması reel faizlerin yükselmesine yol açmıştır. Ağustos
ayından sonra yurtiçi ve yurtdışı yatırım finansmanı imkanları giderek daralmaya
başlamış, bankalar firmalara verdikleri kredilerin bir kısmını geri istemişlerdir. Bu
durum karşısında kamu bankaları kredilendirmeyi durdurmayıp krizin reel sektörü
etkilemesini bir süre geciktirmiştir (Asomedya, 2001, 10-11).
1998'in ikinci yarısından itibaren IMF ile yapılan yakın izleme anlaşması
çerçevesinde ekonomik dengeleri yeniden kurmak ve enflasyonu kalıcı olarak aşağı
çekmek için 3 yıllık bir program yapılmıştır. Bu programda bankacılık sektörüne büyük
önem verilmiştir. Sektörü daha etkin bir şekilde denetlemek, bankaların sermayelerini
güçlendirmek ve açık pozisyonları sınırlandırmak yönünde yasal önlemler almanın
önemi vurgulanmıştır (Asomedya, 2001, 11).
Rusya ve Asya Krizi, Türkiye'deki bankaların yurtdışından borçlanma imkanlarını
azaltmıştır. Küçük bankalar TL ve döviz mevduatlarına yüklenerek kaynak yaratmaya
çalışmışlardır. Tasarruflara verilen sınırsız garantiyle birçok banka kaldıramayacağı
kadar faiz yükü altına girmiştir. Bu bankalarda toplanan kaynakların verimli
kullanılamaması sonucunda birçok bankanın mali yapısında ciddi sorunlar ortaya
çıkmış, sonuçta da Interbank, Bank Ekspres, Türk Ticaret Bankası, Yaşarbank, Esbank,
Egebank, Sümerbank, Yurtbank Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiş,
Birleşik Yatırım Bankası’nın faaliyetlerine de son verilmiştir (Asomedya, 2001, 11).
Türkiye’nin dış ticaretinin en az yarısının Avrupa Birliği üyesi ülkelerle olması
Asya ve Rusya Krizleri’nin Türkiye üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına sebep
olmuştur. Bu durumda, Avrupa merkezli bir kriz ancak Türkiye ekonomisinde çöküntü
meydana getirebilecektir (Mor, 1998, 11). Ayrıca kurmayların serinkanlı yaklaşımı ve
piyasaların likidite gereksinimini karşılama çabaları, kamu bankalarının reel ekonomiye
destek vermesi krizin derinleşmesini engellemiştir (Asomedya, 2001, 11).
107
3.5. 1980 – 2001 Arası Türk Bankacılık Sektörü
Türk bankacılık sistemi, 1980’li yıllardan itibaren önemli ölçüde yapısal evrim
geçirmiş ve sektör, banka sayısı, istihdam, hizmet çeşitliliği ve teknolojik altyapı
konularında hızlı bir gelişme yaşamıştır. Mesela, 1980 yılında 43 olan banka sayısı,
1990’da 66’ya, 1999’da 81’e yükselmiş, 2000 yılında ise iki bankanın bankacılık izninin
iptal edilmesi ile birlikte banka sayısı 79’a gerilemiştir. 2001’de TMSF kapsamındaki
beş bankanın Sümerbank bünyesinde birleştirilmesi sonucu 14 Mayıs 2001 itibariyle
74’e düşmüştür (BDDK, 2001, 2).
1980’ de bankacılık sektöründeki toplam personel sayısı 125.312 iken 1990’da
154.089, 1999’da 173.988’e yükselmiş, 2000’de ise 170.401’e düşmüştür. Şubat 2001
krizinden sonra ise bankacılık sektöründeki personel sayısı düşüş göstermeye devam
etmektedir. (BDDK, 2001, 2-3).
1980’de mali iştirak veya şube statüsündeki yabancı sermayeli banka sayısı 4 iken,
2000 yılında 18’e yükselmiş, yabancı bankaların bankacılık sektörünün toplam aktifleri
içindeki payı 1992’de yüzde 3,7’den 2000 yılında yüzde 5,4’e yükselmiştir. Bunun
sonucunda kamu bankalarının sistem içerisindeki payı azalmış, bankac(Asomedya, 2001, 8).
3.3.3. 1994 Krizi’nin Sonuçları ve 5 Nisan Kararları
Bozulan dengeleri yeniden sağlayabilmek için ‘5 Nisan Kararları’ adında bir istikrar
paketi devreye sokulmuş, bu kararla birlikte döviz kurları serbest bırakılmış, Merkez
Bankası'na üçer aylık dönemler itibariyle zorunlu döviz-efektif devir ve satışları en
yüksek olan on bankanın Bankalar Arası Döviz Piyasası'nda (Döviz Interbank) saat
15:00'deki döviz satış kurları esas alınarak günlük kurlar belirlenmeye başlanmıştır
(Asomedya, 2001, 8-9).
5 Nisan kararlarıyla getirilen diğer önlemler aşağıda sıralanmıştır (Asomedya, 2001, 9):
1- 88 170.401
Kredi kartı
sayısı (Bin)
…. …. 1.önlemede
yetersiz kalınca bütün tasarruf mevduatlarına sınırsız devlet garantisi getirilmiştir
2- Kamu harcamaları ve yatırımları düşürülmüştür
104
3- Ücret, maaş ve taban fiyatlarına sınırlama getirilmiştir
4- Bir defaya mahsus özel vergi çıkarılmıştır
5- Özelleştirmeye ağırlık verilmesi planlanmıştır
6- Disponibilite oranları yeniden düzenlenmiştir
7- Hazinenin avans kullanma yetkisi %15’ten %20’ye çıkmıştır
8- Üç aylık dönem sonunda %50 net faiz getiren süper hazine bonoları çıkarılmıştır.
5 Nisan kararlarıyla enflasyonu aşağı çekmek, TL’yi yeniden istikrara kavuşturmak,
ihracatı arttırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı dengeli bir şekilde sürdürmek ve
kamu açıklarını azaltmak hedeflenmiştir (Erdem, 2001, 15).
5 Nisan Kararları’nın ardından Merkez Bankası TL faizlerini indirince bazı
bankalar panik içinde dövize yönelmişlerdir. Bu yüzden bünyeleri oldukça zayıflayan
TYT Bank, Marmara Bank ve Impexbank’a el konulmuş ve tasfiye edilmiştir
(Asomedya, 2001, 9).
Krizden IMKB de etkilenmiş, toparlanabilmesi uzun zaman almıştır (Asomedya,
2001, 9).
Finans sektöründeki kriz reel sektöre de sıçramış190
8.612
15.578
89.361
58.807
24.701
34.106
101.884
64.352
26.628
37.724
Mevduat Dışı
Kaynaklar
-Yurt Dışı
Bankalar
1.289
….
11.760
3.460
9.019
2.675
22.934
12.073
29.435
16.284
Özkaynaklar+Kar 1.147 5.903 4.409 7.840 11.367
Toplam Aktif /
GSMH (%)
28,6 38,2 40,3 71,7 76,9
Toplam Krediler
/ GSMH (%)
15,4 17,9 15,8 21,6 25,2
Men. Değ. Cüzd.
/ GSMH (%)
1,8 3,9 4,6 12,3 8,8
Tasarruf
Mevduatı /
GSMH (%)
5,9 12,7 18,5 31,6 31,9
Kamu Bank.
Aktifleri /
Toplam Sektör
Aktifleri (%)
44,1 44,6 39,6 34,9 34,2
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği
1999 yılında yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile uluslararası
uygulamalara paralel olarak bankacılık sektörünün düzenleme, gözetim ve denetimi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na devredilmiştir (BDDK, 2001, 4).
110
Bankacılık sektöründeki bu olumlu gelişmelerin yanı sıra tablo 3.2’de de görüleceği
üzere 1990’lı yıllarda bankacılık sektörünün üretim faaliyetlerini destekleme ve
kaynakları uzun vadeli yatırımlara yönlendirme fonksiyonu zayıflamıştır. Kredilerin
bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı 1990 yılında %47 iken 2000 yılında
%32,8’e düşmüştür (BDDK, 2001, 4).
Makroekonomik istikrarsızlık, yükse artan güvensizlik ortamı bankalar üzerinde büyük bir
baskı oluşturmuştur. Merkez Bankası rezervlerini ucuz döviz satarak erittiğinden krizi
kontrol etmesi zorlaşmıştır (Erdem, 2001, 15). Bu dönemde biriken sorunlar 2000 ve
2001 krizlerine zemin hazırlamıştır. 1994’ten itibaren tekrar eski politikalara dönülmüş
ve 1994 yılındaki göstergelerin neredeyse hepsi 1994 öncesine dönmüştür ve akıllara
‘Yeni bir kndi ihracatlarını
arttırırken özellikle rakip ülkelerin ihracatlarını daraltmalarıdır. Bu dönemdeki dünya
büyüme hızındaki düşme de ülkelerin dış ticaret hacminde daralmaya yol açmıştır.
Krizin yükselen piyasalarda yarattığı tedirginlik Türkiye'nin uluslararası piyasalardan
borçlanma maliyetini arttırmış ve vadelerin kısalmasına sebep olmuştur. Asya Kriziyle
birlikte yabancı yatırımcılar Türkiye’den çekilmiştir, fakat bu dönemde Türkiye'den
çıkan para daha sonraki krizlere göre az olduğundan Asya krizi Türkiye'yi beklenenden
az etkilemiştir (Asomedya, 2001, 10). Bunda (Erçel,1996, 6):
1- Türkiye’nin küresellla bir ABD bankasının ülkeden bir gecede yedi milyar Dolar’ı aşan bir
meblağı geri çekmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür ve içi boşaltılan ve fon
yönetimine alınan bankaların hazineye getirmiş olduğu yük bu krizi derinleştirmiştir
(Çarıkçı, 2001, 475-476).
3.6.1. Kasım 2000 Krizi Öncesi Yaşanan Gelişmeler
18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra göreve gelen hükümet yapısal sorunların
çözümü için ilk önce uzubiri olan kısa vadeli faiz
oranlarının kriz ortamında etkili bir şekilde kullanılabilmesinin
4- Türkiye’nin döviz rezervlerinin yüksek olmasının rolü büyüktür.
Türkiye Ekonomisi Ağustos 1998'de çıkan Rusya Krizi'nden Asya Krizi’ne göre
daha fazla etkilenmiştir. Çünkü o dönemde Rusya Federasyonu Almanya'dan sonra en
106
çok ihracat yaptığımız ülke konumundaydı. Ayrıca krizden dolayı coğrafi konumu
nedeniyle yabancı sermaye Türkiye'den çıkmaya başlamıştır. Bu durum, bankacılık ve
finans sektörünün küçülmesine ve kamu kesiminin yüksek borçlanma gereksinimini iç
piyasadan sağlamak zorunda olması reel faizlerin yükselmesine yol açmıştır. Ağustos
ayından sonra yurtiçi ve yurtdışı yatırım finansmanı imkanları giderek daralmaya
başlamış, bankalar firmalara verdiklesı ve başta
özelleştirme olmak üzere yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi
2- Enflasyon hedefine yönelik gelirler politikası
3- Enflasyonu düşürmeye yönelik kur ve para politikası.
Tablo 3.4’te 2000 yılı istikrar programı performans kriterleri ve hedefleri
gösterilmektedir. Merkez Bankası net iç varlıklarda bu hedefi tutturabilmek için
Interbank piyasası işlemlerini kısıtlamış ve %8 olan mevduat munzam karşılıklarını
%6’ya düşürmüştür.
Tablo 3.4. 2000 İstikrar Programı Performans Kriterleri ve Hedefleri
Net İç Varlık
(Trilyon TL)
31/12/1999
-1200
31/03/2000
-1200
30/06/2000
-1200
30/09/2000
-1200
31/12/2000
-1200
Net
Uluslararası
Rezervler
(Milyon USD)
12.000 12.000 12.750 12.750 13.500
Kamu Kesimi
Birincil Denge
(Trilyon TL)
- 2150 3850 5900 9100
Toplam Dış
Borçlanma
(Milyon USD)
8500 12.200 16.000 20.000 23.000
Kaynak: Yeldan, 2001, 169
Bu programla enflasyonun düşürülmesi, reel faiz oranlarının makul bir düzeye
indirilmesi, ekonominin büyüme potansiyelinin arttırılması ve ekonomideki kaynakların
daha etkin kullanılması hedeflenmiştir. Program süresince uygulanacak döviz kuru
politikası iki döneme ayrılmıştır: Birinci dönemde, yani Ocak 2000-Haziran 2001
döneminde TEFE' de %20'lik enflasyon hedefine uygun kur artışı uygulanacak; ikinci
112
on sekiz aylık dönemde de kademeli olarak genişleyen bant uygulaması yürütülecektir
(Asomedya, 2001, 12).
Kur sepetinin 1 ABD Doları + 0.77 Euro olarak uygulanması sürdürülecek ve
Merkez Bankası 2000 yılı içinde üçer aylık dönemler itibariyle sepet olarak kurların ne
olacağını önceden açıklayacaktır (Asomedya, 2001, 12). Hükümet, bu programını bir
hedef, tahmin, plan olarak değil de bir devlet taahhüdü olarak açıklamıştır (Gül, 2001,
147).
Merkez Bankası döviz piyasası, açık piyasa ve bankalar arası piyasa işlemleri ile
zorunlu karşılık ve disponibilite oranlarını temel para ve kur politikası araçları olarak
kullanılacaktır. Merkez Bankası'nın bilançosunun net iç varlıklar kalemine tavananka sayısı,
1990’da 66’ya, 1999’da 81’e yükselmiş, 2000 yılında ise iki bankanın bankacılık izninin
iptal edilmesi ile birlikte banka sayısı 79’a gerilemiştir. 2001’de TMSF kapsamındaki
beş bankanın Sümerbank bünyesinde birleştirilmesi sonucu 14 Mayıs 2001 itibariyle
74’e düşmüştür (BDDK, 2001, 2).
1980’ de bankacılık m seviye ile
sınırlandırılmıştır (Asomedya, 2001, 12). Bununla MB; döviz rezervlerini belirli bir
seviyenin üzerinde tutacak bir mekanizma geliştirmek istemiştir (Güloğlu, 2001, 524).
Programın son ayağında yapısal reformlar ve özelleştirme bulunmaktadır. 2000
yılında 5 milyar Dolar’ı Telekom’dan olmak üzere 7.6 milyar dolar ve 2001 yılında 6
milyar dolarlık özelleştirme yapılması planlanmış fakat siyasi nedenlerle uluslar arası
piyasalarda beklenen talebin gelmemesi üzere büyük özelleştirmeler (THY, Türk
Telekom vb. ) yapılamamıştır. Ayrıca tarım ve sosyal güvenlik alanında da kayda değer
ilerlemeler sağlanamamıştır (Güloğlu, 2001, 525).
Programın yapısal reformlar ve özelleştirme ayağında beklenen başarı
sağlanamamasına rağmen, piyasalar bu programı olumlu karşılamış ve 2000 yılı
başından itibaren faizlerde beklenilenden fazla bir düşüş gerçekleşmiştir. Fakat bu düşüş
sonucu banka kredisi faizleri de düşmüş ve halk ertelediği tüketim isteğini devreye
sokmuştur. Talepteki bu canlanma enflasyonu olumsuz etkilemiş, enflasyonun
öngörülen biçimde aşağı çekilememesine neden olmuştur. Tüketim ve ithalatın artması
sonucu %6,5-7 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir. Enflasyon oranı %69'dan %40'lara
düşmüş, bütçenin faiz dışı fazlası rekor derecede artmıştır. Bunun yarattığı enflasyonist
113
baskı da azalmıştır. Yapısal düzenlemeler gecikmeli olsa da yürütülmekteydi ve ekim
ayı sonunda cari işlemler açığı dışında krize yol açabilecek hiçbir neden
bulunmamaktaydı (Asomedya, 2001, 13).
3.6.2. Kasım 2000 Krizi’nin Gelişimi
Programın ilk yılın yarısındaki olumlu performans ve sağlanan güven ortamı gerek
hazine gerekse özel sektör kaynaklı yurtdışından sermaye girişini hızlandırmış, bu
durum TL likiditesini artırmıştır. Bazı bankalar yabancı para pozisyonlarını mümkün
olduğu kadar açmış ve kısa vadeli borçlanarak bu fonları uzun vadeli Türk Lirası
aktiflere (hazine bonosu, devlet tahvili) yatırmışlardır. Faiz oranlarındaki değişmelere
karşı herhangi bir koruma önlemi almayan bu bankaların faiz riski geçmiş yıllara göre
oldukça artmıştır (Asomedya, 2001, 14).
2000 yılı sonunda kamuoyunda siyasi otoritenin programa yeterince sahip
çıkmadığı izleniminin uyanması ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye benzer bir
program uygulayan Arjantin'deki olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yönelik
olumlu görüşlerinin değişmesi dövize olan talebin artmasına yol açmıştır. Aynı
dönemde bankalara yönelik düzenlemeler yüzünden bankala bir
meblağı geri çekmelerinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür ve içi boşaltılan ve fon
yönetimine alınan bankaların hazineye getirmiş olduğu yük bu krizi derinleştirmiştir
(Çarıkçı, 2001, 475-476).
3.6.1. Kasım 2000 Krizi Öncesi Yaşanan Gelişmeler
18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra göreve gelen hükümet yapısal sorunların
çözümü için ilk önce uzun zamandır çıkarılamayan Bankalar Kanunu'nu çıkarmış, bu
kanun, idari ve mali açıdan bağımsız bir bankacılık gözetim ve denetim kurumu
kurulması, kredi tanımının iştirakleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, konsolide
bazda denetim getirilmesi, dolaylı kredi-öz kaynak ilişkisinin daraltılması, sorunlu
banka faaliyetlerine müdahale yöntemlerinin değiştirilmesi, ortakların ve yöneticilerin
şahsi sorumluluklarının arttırılması yeniliklerini getirmiştir (Asomedya, 2001, 12).
111
3.6.1.1. Aralık 1999 İstikrar Tedbirleri
1999 Aralık ayında enflasyonun %70'lere yaklaşması sonucunda IMF ile 17. Standby
anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın temel unsurları aşağıda belirtilmiştir
(Karabulut, 2002, 131):
1- Sıkı bir maliye politikası uygulayarak faiz dışı fazlanın arttırılmarım Bankasının bankacılık yapma izni kaldırılmıştır (Asomedya,
2001, 14).
İktisatçılar Kasım krizini bir likidite krizi olarak yorumlamışlardır. Hükümetin
yapısal reformlarda geç kalmasının yarattığı olumsuzluklar krizde önemli ölçüde etkili
olmuştur. Bazı iktisatçılar da krize döviz kuru çıpasına dayalı IMF programının neden
olduğunu belirtmişlerdir (Asomedya, 2001, 14).
IMF’nin döviz kuru çıpası uygulamasında belirlenen döviz kuru sepeti, enflasyon
hedefi çerçevesinde aylık bazda ne arada artış göstereceği tespit ve ilan edilmiştir.
Döviz kurlarının programda öngörülen çıpa değerleri doğrultusunda gelişmesi istikrar
programına güven duyulmasına sebep olmuştur. Çünkü bu uygulama ithalatın
ucuzlamasıyla iç fiyatların düşmesine sebep olmuş, bu durum da enflasyonla
mücadelede hedefe ulaşılabileceği ümidini kuvvetlendirmiştir. Bunlara karşın döviz
kuru çıpası reel sektör üzerinde olumsuz etkiler de meydana getirmiştir. Örneğin, bu
uygulama ihracat üzerinde olumsuz etki yapmış, zaman içinde gerçekleşen enflasyon
oranının hedeflenen döviz kuru artışının çok üzerinde kalmasıyla daha fazla önem
kazanmış ve pek çok ihracatçı kazandığı pazarı kaybetmiştir. Bu durum ise yerli
sanayinin ithalat yoluyla yurda gelen yabancı ürünler karşısında rekabet güzünü
kısıtlamış, sektörün yseviyenin üzerinde tutacak bir mekanizma geliştirmek istemiştir (Güloğlu, 2001, 524).
Programın son ayağında yapısal reformlar ve özelleştirme bulunmaktadır. 2000
yılında 5 milyar Dolar’ı Telekom’dan olmak üzere 7.6 milyar dolar ve 2001 yılında 6
milyar dolarlık özelleştirme yapılması planlanmış fakat siyasi nedenlerle uluslar arası
piyasalarda beklenen talebin gelmemesi üzere büyük özelleştirmeler (THY, Türk
Telekom vb. ) yapılamamıştır. Ayrıca tarım ve sosyal güvenlik alanında da kayda değer
ilerlemeler sağlanamamıştır (Güloğlu, 2001, 525).
Programın yapısal reformlar ve özelleştirme ayağında beklenen başarı
sağlanamamasına rağmen, piyasalar bu programı olumlu karşılamış ve 2000 yılı
başından itibaren faizlerde beklenilenden fazla bir düşüş gerçekleşmiştir. Fakat bu düşüş
sonucu banka kredisi faizleri de düşmüş ve halk ertelediği tüketim isteğini devreye
sokmuştur. Talepteki bu canlanma enflasyonu olumsuz etkilemiş, enflasyonun
öngörülen biçimde aşağı çekilememesine neden olmuştur. Tüketim ve ithalatın artması
sonucu %6,5-7 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir. Enflasyon oranı %69'dan %40' Merkez Bankası başta piyasaya
115
likidite vermiş, tansiyonu düşürmeye çalışmış fakat çıkış eğiliminin devam etmesi döviz
kuru rejiminin sürdürebilirliğine ilişkin kuşkuları arttırmıştır. Bu arada Merkez
Bankası’nın piyasaya likidite vermeyi durdurması şiddetli bir tepkiye yol açmış ve
gecelik faizler %2000’lere ulaşmıştır (Sadıklar, 2001, 39).
Kasım 2000 Krizi’nde Türkiye’nin spekülatif bir atakla karşı karşıya kalıp
kalmadığı mercek konusudur. Birinci görüş, Türkiye’deki bu güven azalmasının tam
olarak spekülatif atak yaratabilecek bir etkiye dönüşmesinden önce patlak verdiğidir.
Burada spekülatif atak konusunda duyulan endişelerin spekülatif atağı oluşturduğu
düşünülmektedir. İkinci görüş ise kasım 2000 krizinin dış spekülatiflerden çok içerideki
yerli ve yabancı bankalar tarafından gerçekleştirildiğidir. Bu görüşlerin hangisinin doğru
olduğu o zaman yapılan işlemlerin kimin tarafından yapıldığına bakılarak anlaşılabilir
fakat bu bilgiler yasa gereği gizli tutulmaktadır (Türkkan, 2001, 153).
Kasım 2000 kriziyle net iç varlıklarda koridor uygulamasına son verilmiş, TL
mevduiye'ye yönelik
olumlu görüşlerinin değişmesi dövize olan talebin artmasına yol açmıştır. A tabanda büyük bir daralma olmuştur (Asomedya, 2001, 14).
IMF’nin 7,5 milyar Dolar ek kredi vermesi ve halkın her şeye rağmen TL’den
dövize geçmemesi Kasım 2000 Krizi’nin derinleşmesini önlemiştir. Ancak krizden
sonra döviz kuru çıpası uygulamasına devam edilmiş, alınan IMF kredisi ek rezerv
kolaylığı şeklinde verildiğinden vadesi çok kısa ve maliyeti yüksek olmuştur. Böylece
kur çıpası yüksek bir maliyet ödenerek savunulmuştur.
3.6.3. Kasım 2000 Krizi’nin OECD’ye Göre Yorumu
2001 yılının Şubat ayında yayınlanan OECD’nin Türkiye raporuna göre Kasım
2000 krizine yol açan başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir (Çarıkçı, 2001, 476):
1- Yılların birikimi olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın görev zararlarının
1999’dan 2000’e on dokuz milyar Dolar’dan yirmi bir milyar Dolar’a çıkması
2- Kamu kesimi borç stoku / GSMH oranının %45’ten %62’ye çıkması
3- Kamu bankalarının açık pozisyonlarının (döviz gelir-gider farkı) on sekiz milyar
Dolar’a ulaşması
4- Bankaların döviz cinsinden açık pozisyonlarının yirmi milyar dolara ulaşması
116
5- 2000 yılında gerçekleştirilmiş olan 5,6 milyar Dolar’lık özelleştirme geliri
hedefin 2 milyar dolar altında kalmasına rağmen son on beş yılda elde edilmiş
özelleştirme gelirlerine eşdeğer olduğu halde niyet mektubu ile taahhüt edilen
özelleştirmeler zamanında gerçekleştirilemediği için 780 milyon Dolar’lık
Dünya Bankası kredisinin askıya alınması
6- 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremin devlete 12–15 milyar Dolarlık
bir yük getirmesi
7- 2000 yılı boyunca Türk Lirası’nın %20 dolayında aşırı değerlenmesi, petrol
fiyatlarındaki aşırı artış ve Euro’nun değer kaybetmesinin Türkiye’nin ödemeler
bilançosunu olumsuz bir şekilde etkilemesi
8- Ocak-Ağustos dönemi faiz hadlerinin hızla düşmesi sonucu, küçük ve orta
büyüklükteki bankaların hazine kâğıtlarını zararına satmaları, bu bankaların
karlılığını azaltarak, Kasım başından itibaren likidite krizi ile karşılaşmaları ve
bu küçük bankaların işlemlerinin büyük bankalar tarafından devre dışı
bırakılması.
Hükümetimizin o dönemdeki kararlı tutumu ve IMF’nin desteği sonucu likidite
krizinin olumsuz etkileri kısa sürede ortadan kalkmış gibi görünse de 2001’de hastalık
gün yüzüne çıkarak, likidite krizine ilaveten bir de kamu bankalarının finans krizi ortaya
çıkmıştır ( Çarıkçı, 2001, 476).
3.7. Şubat 2001 Krizi Oluşumu ve Sonuçları
Şubat 2001 krizi siyasi ortamla ilişkili bir mali piyasalar krizidir. Şubat ayında
Cumhurbaşkanı'nın Başbakan’ı yolsuzluk konusunda azarlaması ve Başbakan’ın
toplantıyı terk etmesi, uygulanan ekonomik programa olan güvenin yitirilmesine neden
olmuştur (Toprak, 2001, 197).
3.7.1. Şubat 2001 Krizi Olsına dayalı IMF programının neden
olduğunu belirtmişlerdir (Asomedya, 2001, 14).
IMF’nin döviz kuru çıpası uygulamasında belirlenen döviz kuru sepeti, enflasyon
hedefi çerçevesinde aylık bazda ne arada artış göstereceği tespit ve ilan edilmiştir.
Döviz kurlarının programda öngörülen çıpa değerleri doğrultusunda gelişmesi istikrar
programına güven duyulmasına sebep olmuştur. Çünkü bu uygulama ithalatın
ucuzlamasıyla iç fiyatların düşmesine sebep olmuş, bu durum da enflasyonla
mücadelede hedefe ulaşılabileceği ümidini kuvvetlendirmiştir. Bunlara karşın döviz
kuru çıpası reel sektör üzerinde olumsuz etkiler de meydana getirmiştir. Örneğin, bu
uygulama ihracat üzerinde olumsuz etki yapmış, zaman içinde gerçekleşen enflasyon
oranının hedeflenen döviz kuru artışının çok üzerinde kalmasıyla daha fazla önem
kazanmış ve pek çok ihracatçı kazandığı pazarı kaybetmiştir. Bu durum ise yerli
sanalanmaya bırakılmakla fiyatı da spekülasyona terk edilmiş, bunun
sonucunda sermaye reel kesimden spekülatif kazanç elde edenlere doğru akmış reel
büyüme yerini rant ekonomisine ve spekülatif faaliyetlere bırakmıştır. Şubat krizinde
Kasım krizinden farklı olarak yerli yatırımcılarla küçük tasarruf sahipleri de dövize
hücum etmişlerdir (Alp, 2001, 680). 16 Şubat’ta 27 milyar 943 milyon Dolar olan
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 19 Şubat’ta 22 milyar 581 milyon Dolar’a inmiş,
böylece 17 ve 18 Şubat’ın hafta sonu tatili olması sebebiyle Merkez Bankası’nın döviz
rezervleri bir günde 5 milyar Dolar’dan fazla azalmıştır. Dolar dalgalı kura geçtikten
sonra 688 bin TL’den 962 bin TL’ye yükselmiş, artan bu döviz talebi faiz silahıyla
durdurulmak istendiğinde ise interbank gecelik faiz oranları en yüksek %50’den
%6200’e çıkmış, daha sonra %103’e düşmüştür. 16 Şubat’ta 10169 puan olan borsa
endeksi 19 Şubat’ta 8683 puana inmiştir. TL’nin devalüe edilmesiyle bankalar açık
pozisyonlarını yükseltmiş, bu da finans sektöründeki hassaslığın artmasına ve reel
sektöre açılan kredilerin kısıtlanmasına sebep olmuş, yani hem finansal hem de reel
sektör krizden büyük ölçüde etkilenmiştir (Güloğlu, 2001, 527-528).
3.7.2. Krizden Çıkış Politikaları
Türkiye'nin krizden çıkışında en önemli unsur ihracat, turizm, yurtdışı müteahhitlik
hizmetleri ve doğrudan yabancı sermaye hareketleriyle elde edilebilecek döviz geliridir.
Krizden çıkış için iki tür politika önerilmiştir. Bunlar (Toprak, 2001, 199):
1- Dış dengeyi sağlamak, döviz çıkışlarını durdurmak ve döviz kurunda büyük
dalgalanmaları engellemek için sıkı para ve maliye politikaları uygulamakla iç
talepte daralma ve ekonomide küçülme olacaktır. Özellikle döviz kazancı yüksek
olmayan ülkelerde bu tür daraltıcı politikalar döviz kuru üzerindeki baskıyı
azaltmada etkilidir.
118
2- Krizle birlikte gevşek para ve maliye politikaları uygulanmalı ve reel faizler de
düşürülmelidir. Eğer kriz sonrasında sıkı para politikaları uygulanırsa kriz
derinleşir.
Bankacılık sektöründe Kasım krizi sonrasında faiz riski, Şubat krizi sonrasında ise
hem faiz hem de kur riski sonucu önemli kayıplar gerçekleşmiştir. Krizden sonra
bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar kamu
maliyesi üzerine önemli bir yük getirmiştir. Bu durum dış borçlanma imkanlarında
daralmaya neden olmuştur. Dış borçlanma imkanlarındaki daralma da hızla yükselen
faizler sebebiyle kamunun iç borçlarını çevirebilme kabiliyetini önemli ölçüde
daraltmıştır. Bu durumla karşılaşan ekonomi yönetimlerinin önünde üç seçenek
bulunmaktadır (Toprak, 2001,201):
1- Borcu para basarak ödemek: Bu, Türkiye şartlarında hiperenflasyon
tehlikesini ortaya çıkarır, ülke daha büyük bir felakete gider.
2- Borcu ödemek veya tek yönlü kararlarla yeniden yapılandırmaya
çalışmak: Bu, Türkiye gibi ekonomisine güvenin zaten sarsılmış olan bir
devletin iç ve dış piyasalarda dışlanmasına yol açar.
3- Çok güçlü bir ekonomik reform programını hazırlayıp bu programa
uygun şartlarla resmi kanallardan yeterli dış finansman sağlamak: Böyle bir
program önemli bir faiz dışı bütçe fazlasını içermek zorundadır. Ayrıca yapısal
reformlar hızla uygulanmalıdır.
3.7.1.1. IMF' nin Kriz Çözümlemesi
Şubat 2001 krizi sonucunda Aralık 1999’da uygulanmaya başlanan enflasyonla
mücadele programının sonuna gelilabilir
fakat bu bilgiler yasa gereği gizli tutulmaktadır (Türkkan, 2001, 153).
Kasım 2000 kriziyle net iç varlıklarda koridor uygulamasına son verilmiş, TL
mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları %6'dan %4'e indirilmiştir. Bunun
sonucunda parasalse ekonomide fiyat istikrarının ve büyüme artışının
sağlnin 7,5 milyar Dolar ek kredi vermesi ve halkın her şeye rağmen TL’den
dövize geçmemesi Kasım 2000 Krizi’nin derinleşmesini önlemiştir. Ancak krizden
sonra döviz kuru çıpası uygulamasına devam edilmiş, alınan IMF kredisi ek rezerv
kolaylığı şeklinde verildiğinden vadesi çok kısa ve maliyeti yüksek olmuştur. Böylece
kur çıpası yüksek bir maliyet ödenerek savunulmuştur.
3.6.3. Kasım 2000 Krizi’nin OECD’ye Göre Yorumu
2001 yılının Şubat ayında yayınlanan OECD’nin Türkiye raporuna göre Kasım
2000 krizine yol açan başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir (Çarıkçı, 2001, 476):
1- Yılların birikimi olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın görev zararlarının
1999’dan 2000’e on dokuz milyar Dolar’dan yirmi bir milyar Dolar’a çıkması
2- Kamu kesimi borç stoku / GSMH oranının %45’ten %62’ye çıkması
3- Kamu bankalarının açık pozisyonlarının (döviz gelir-gider farkı) on sekiz milyar
Dolar’a ulaşması
4- Bankaların döviz cinsinden açık pozisyonlarının yirmi milyar dolara ulaşması
116
5- 2000 yılında gerçekleştirilmiş olan 5,6 milyar Dolar’lık özelleştirme geliri
hedefin 2 milyar dolar altında kalmasına rağmen son kçı,
2001, 480). Yeni programın temel amacı yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi,
enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, sürdürülebilir bir büyüme artışının
sağlanması ve gelir dağılımını iyileştirilmesidir. Bu temel hedefler çerçevesinde mali
piyasaların etkin biçimde işler hale getirilmesi, kamu finansman dengesinin
düzeltilmesi, enflasyonla mücadeleye dönük aktif para politikasının uygulanması ve
enflasyon hedeflerine geçilmesi, makro hedeflerle uyumlu gelirler politikasının
sürdürülmesi, kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve etkinliğin sağlanması, dış finansman
imkanlarının da desteğiyle olumsuz borç dinamiğinin kırılması öngörülmüştür.
Öngörülen yapısal düzenlemeler kapsamında, mali sektörün yenidenyapılandırılmasına,
devlette şeffaflığın arttırılması ve kau finansmanının güçlendirilmesine, ekonomide
rekabet ve etkinliğin arttırılmasına, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik
yasal düzenlemelerin yapılması hedeflenmiştir (Temel, 2001, 561).
IMF’nin yeni önerileri çerçevesinde hükümetin aldığı yeni tedbirler ve yapısal
refomlar aşağıda belirtilmiştir (Hiç, 2001, 520):
1- Özelleştirmenin şefaflaştırılması ve süratlenebilmesi için gerekli yapısal
reformlargerçekleştirilmiş, Telekom ve THY’nin özelleştirilmesi hedef kabul edilmiştir.
120
2- Tarımda çay, tütün, şeker gibi ürünlerde yapılan ve kalitesiz ve talepsiz ürün
üretimne yol açan sübvansiyonlar kaldırılmaya başlanmıştır. Tarım ürünleri fiyat
artışları dünya fiyatlarıyla sınırlandırılmıştır.
3- Bütçe açıklarını azaltmak ve popülizmi önlemek amacıyla kamu bankalarının
görev zararları sınırlandırılmış, bütçe dışı fonların tasfiyesine başlanmıştır.
4- Bütçeye yeni kaynaklar yaratabilmek için fon bankalarının rehabilitasyonu ve
satılması başlamıştır.
5- Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmıştır.
6- İhalelerde yolsuzluğun önlenmesi ve ihalenin AB’ye açılması amacıyla yeni bir
ihale kanunu çıkarılmıştır.
Köklü bir vergi reformu ve yerel idarelerdeki israfın önlenmesi ise programın
bugüne kadarki ele alınmamış ve eksik kalmış iki yönüdür (Hiç, 2001, 520).
Bu eksikliklerine rağmen program orta ve uzun vadede olumlu köklü değişiklikler
içermektedir (Hiç, 2001, 520).
Yeni ekonomik programda döviz kuru çıpasına dayalı kur rejimi terk edilip dalgalı
kur rejimine geçilmiş, gerekli görüldüğü durumlarda ise piyasaya likidite verilmesi
öngörülmüştür. Programda kısa vadede parasal hedefleme ile enflasyonun kontrol altına
alınması, orta vadede ise enflasyon hedeflemesine geçilerek fiyat istikrarı sağlanması
hedeflenmiştir. Kısa dönemde toplam talep ve döviz kurundan gelen enflasyonist
baskının azaltılması için kısa vadeli faiz oranlarının arttırılması ve Türk Lirası’nın
değerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uzun dönemde ise yapısal reformlar ve
bankacılık sisteminin rehabilitasyonu ile, beklentilerin olumlu etkilenmesiyle reel ve
nominal faizlerin düşmesi öngörülmüştür. Döviz kurunun uzun dönem denge değerinin
etkilenmemesi temel ilke olarak benimsenerek sadece döviz kurunun enflasyonist
baskıyı çok arttırdığı durumlarda, döviz arz ve talebini belirleyen unsurların yüksek
faizlerle etkilenmesi hedeflenmiştir. Normal şartlarda döviz arz ve talebinin piyasada
belirlenmesi öngörülmüş, döviz kurunda aşırı dalgalanma eğilimi olduğunda ise Merkez
Bankası’nın dövize daha çok ihale yöntemi ile müdahalede bulunması kararlaştırılmıştır.
Para politikası ile ilgili olarak ise para tabanına ve net iç varlıklara tavan değerler, net
uluslar arası rezervlere ise dönemsel hedef taban değerler konulmuş, para tabanı
gösterge, net iç varlıklar ve net uluslar arası rezervler ise performans kriteri olarak
121
saptanmıştır. Güçlü ekonomiye geçiş programı ilk önce ekonomik büyüme hedefini %-
3, enflasyon oranını %52 olarak öngörmüş, bu hedefler 2 kez revize edilerek enflasyon
hedefini %65, ekonomik büyüme hedefini ise %-8 olarak belirlemiştir (Güloğlu, 2001,
528).
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı için IMF ve Dünya Bankası büyük bir destek
sağlamıştır.
3.7.1.3. IMF ve Dünya Bankası Desteği
Türkiye’de uygulanmakta olan İstikrar Programı için uluslararası finans
kurumlarından olan IMF ve Dünya Bankası büyük bir destek sağlamıştır. Tablo 3.5’te
sağlanan bu kaynaklar daha detaylı olarak gösterilmektedir.
Tablo 3.5. IMF ve Dünya Bankası Kaynaklarından Kullanım (Milyon ABD Doları)
2000 2001 2002
IMF (Uluslar arası Para Fonu) Kullanım
Stand-By Düzenlemesi
Ek Rezerv Kolaylığı
Stand-By Düzenlemesi İlave Kaynak
Dünya Bankası (DB) Kullanım
2000 yılı öncesi yapılan borçlanma anlaşmaları
Yeni Projeler
Acil Borçlanma
Yatırım
IMF ve DB’den Toplam Kullanım
3.408
1.153
2.255
-
1.291
513
778
778
0
4.699
14.688*
1.153
5.264
8.271
3.220
583
2.637
2.450
187
17.908
1.165
1.165
-
-
2.332
366
1.966
1.450
516
3.497
Not: 1 SDR=1.3 ABD Doları olarak alınmıştır.
* 2001 yılı içinde kullanılacak toplam 14.7 milyar doların; 1.1 milyar dolar Ek Rezerv Kolaylığından, 0,3
milyar dolar ise Stand-By düzenlemesinden olmak üzere 1.4 milyar doları Şubat 2001’de kullanılmış olup
13,3 milyar doları yılın geri kalan bölümünde kullanılacaktır.
Kaynak: HM, Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 15 Mayıs 2001
Bu kuruluşların desteği olmasaydı Türkiye; iç ve dış borçlarını vadesinde ödeyemez
duruma düşecek (moratoryum ilan edecek), iç borçlarını para basarak ödemek zorunda
kalması durumunda ise ‘dört haneli enflasyon’ (hiper enflasyon) ile karşı karşıya
kalacak ve neticede, ekonomik krizin daha da derinleşmesi ile de büyük bir siyasi kaosa
girecekti (Çarıkçı, 2001, 485).
122
3.7.1.4. Krizden Çıkış Programı: Amaç ve Araçlar
Yeni program temel hedefler çerçevesinde şu unsurlara vurgu yapmaktadır
(Toprak, 2001, 204):
1- Kamu bankaları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki bankalar
başta olmak üzere bankacılık sektöründe hızlniden yapılan bir yeniden yapılandırma
sonucunda mali piyasaların etkin bir biçimde işlemesi ve bankacılık kesimi ve reel
sektör arasında sağlıklı bir ilişkinin yeniden kurulması,
2- Kamu kesiminde elverişsiz konjonktüre rağmen program döneminde çok
yüksek bir faiz dışı fazla verilmesi ve kamu finansman dengesinin yapısal dönüşümlerle
de desteklenerek bir daha bozulamayacak bir biçimde güçlendirilmesi,
3- Dalgalı kur rejimi çerçevesinde enflasyonla mücadeleye dönük aktif bir para
politikası uygulanması ve belirsizliklerin azaltılmasıyla enflasyon hedeflemesine
geçilmesi,
4- Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde
paylaşılmasını öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikasının
sürdürülmesi,
5- Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin
sağlanması,
6- Rasyonel olmayan müdahalelerin bir daha geri dönüş olmayacak şekilde
önlenmesi,
7- İyi yönetimin ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi ve bütün bunları
etkinlik, esneklik ve şeffaflıkla hayata geçirecek yapısal unsurların yasal-kurumsal alt
yapısının oluşturulması.
3.7.1.5. Borç Takası
Hazine Müsteşarlığı, 15 Haziran 2001’de, iç borçlanmanın vadesini, uygun
maliyetlerle uzatmak ve özel bankacılık kesiminin döviz cinsinden açık pozisyonlarının
azaltılmasına yardımcı olmak için, vadesi 2001 ve 2002 yıllarında dolacak TL cinsinden
devlet iç borçlanma senetlerinin döviz ve TL cinsinden değişken faizli yeni senetlerle
değiştirilmesine yönelik olarak bir takas ihalesi gerçekleştirmiştir. Özel Bankalarla
gönüllü olarak gerçekleştirilen bu ihale ile (Çarıkçı, 2001, 484);
123
1- Bir yandan özel bankaların açık pozisyonları (döviz borçları-döviz alacakları
farkını) arzulanan düzey olan 5 milyar dolar seviyesine indirilmiştir. Sonuçta
özel bankaların dövize olan talebi düşüğü için döviz fiyatlarına olan artış
baskısı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
2- Ayrıca Hazine kısa vadeli iç borçlarını orta vadeye (ortalama 3.1 yıla)
yayarak, iç borç servisini daha kolay döndürme imkanını elde ederek, TL
faizlerindeki artış trendini de tersine çevirmiş olmuştur.
Bu operasyon sonucunda bankacılık kesimine dövize endeksli olarak 4,8 milyar
Dolar’lık, TL’ye endeksli olarak ise 2,8 katrilyonluk devlet iç borçlanma senedi ihraç
edilmiştir. Takas operasyonu sırasında 1.200.000 TL/$ olan döviz kuru bir ay sonunda
1.373.000 TL/$’a yükselmiş ve böylece bankacılık sektörüne 830 trilyon (173x4,8) TL
kaynak aktarılmıştır. Böylece bankaların açık pozisyon yükümlülüklerinin karşılanması
için önemli bir adım atılmış, bir anlamda bankacılık sektörü sübvanse edilmiştir.
Sonuçta, güçlü ekonomiye geçiş programı, net makroekonomik hedefler koymadığından
dolayı krizden kaynaklana belirsizlik ortamından çıkılmasını kolaylaştıramamıştır. Bu
programın en önemli eksikliklerinden birisi TL’nin aşırı değer kazanmasını
önleyebilecek tedbirin olmamasıdır. Ulusal para aşırı değerlendiğinde ülkenin rekabet
gücü zayıflamakta ve cari işlem açığı tehlikeli boyutlara ulaşabilmekte, bunun
sonucunda da döviz kuru üzerindeki baskı artmakta ve piyasalarda devalüasyon
beklentisi olmaktadır. Böyle bir durumda uygulanan istikrar programına ise devam
etmek mümkün olamamaktadır (Güloğlu, 2001,529).
3.8. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Maliyeti ve Bankacılık Sektörüne
Etkileri
Burada, ilk önce krizlerin maliyetini genel olarak incelenmektedir.
3.8.1. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Maliyeti
Enflsyon, kurlar ve faizler arasındaki denge bozuklukları, yani 2000 yılında devreye
konan istikrar programı Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri’nin ekonomde çok önemli
tahribatlar yapmasına sebep olmuştur. Kasım 2000 Krizi’nde fazilerin aşırı yükselmesi,
bankaları ve şirketleri çok zor durum sokmuş, devletin istikrar programını kararlı bir
şekilde uygulayacağı taahhütleri pek çok banka ve şirketi yabancı para üzerinden
borçlanmaya yöneltmiş, pek çok kuruluş açık pozisyonunun arttırmıştır. Kasım-Şubat
124
ayları arasında döviz kurunun %30 oranında arttırılmasıyla dengeye ulaşmak
mümkünken ısrarla bunun yapılmaması neticesinde kriz patlamış ve kurlar ikiye
katlanmıştır. Pek çok banka ve şirket kaldıramayacağı bir yükün altına girmiş ve bunun
sonucunda da şirketler kapanmış, işten çıkarılmalar gerçekleşmiştir. Şirket kapanmaları
ve işsizlik ise yeni şirket kapanmaları ve işten çıkarmaları beslemiştir (Ertuna, 2001,
499).
Ekonomik krizler sonucunda sosyal kesimlerde meydana gelen hasar, tablo 3.6’da
gösterilmektedir.
Tablo 3.6. Kriz Sonucunda Sosyal Kesimlerde Meydana Gelen Aşınma
Sosyal Kesimler Gelirdeki Reel Aşınma Toplam Hasar (Trilyon
TL)
Toplam Hasar (Milyon
Dolar)
Çiftçi -8,0 1.340 2.160
Asgari Ücretli -14,1 675 1.080
Memur -11,2 590 950
Emekli (Memur) -12,1 285 460
Emekli (Ser. Mes) -12,9 240 390
Emekli (İşçi) -13,8 720 1.160
Toplam 3850 6.200
Kaynak: Tezmen, 2001, 462
Tablodan da anlaşıldığı üzere krizlerden en fazla çiftçiler, en az da serbest meslek
emeklileri etkilenmiştir. Çiftçilerin bu krizlerden en fazla etkilenmesinin sebebi, girdi
fiyatlarındaki aşırı yükselmedir, Tablo 3.7’ de ise tarımsal ürün ve girdi fiyatlarında
meydana gelen değişimler gösterilmektedir.
Tablo 3.7. Tarımsal Ürün ve Girdi Fiyatlarındaki Değişmeler (TL/Kg)
1991 1997 Artış % 2001 Artış %
Buğday 770 33.000 4.185 164.000 397
Gübre 600 12.000 1.900 188.500 1.470
Mazot 3.115 94.500 2.933 916.000 869
Kaynak: Tezmen, 2001, 464
125
Tabloya göre en fazla gübre fiyatları, en az da buğday fiyatı artmıştır. İki ekonomik
kriz sonucunda kamu iç borç stoku bugüne kadar açıklananlardan çok daha yüksek
gerçekleşmiştir (Çarıkçı, 2001, 483).
Tablo 3.8. İç ve Dış Borç Stokunun (TL ve $ olarak) Değişimi 1997-2001
Yıllar-Aylar Dolar Kuru (1000
TL)
İç Borç Stoku
Katrilyon TL Milyar
Dış Borç Stoku
Milyar$ Katrilyon TL
Aralık 1997
Aralık 1998
Aralık 1999
Kasım 2000
Aralık 2000
Ocak 2001
Şubat 2001
Mart 2001
Nisan 2001
Mayıs 2001
Ekim 2001
205.0
306.1
525.5
682.9
676.0
670.0
906.2
1200.0
$700 bin TL olsaydı
1200.0
1200.0
1500.0
6.3 30.6
11.6 37.0
22.9 42.5
32.6 47.8
36.4 54.2
44.4 65.4
45.4 50.1
50.9 42.4
50.9* 72.7
59.2 49.3
84.6** 70.5
109.3 73.0
84.9 17.4
96.9 29.7
101.8 53.5
114.2 77.2
(Aralık)
114.2 137.0
(Aralık 2000) (Mart2001)
* Dolar Kuru Mart 2001’de 700 bin TL olsaydı 50.9 katrilyon TL’lik iç borç stoku 72.7 milyar $ olurdu
**Kamu Bankalarının 23 katrilyon TL’lik görev zararı ve 6.9 katrilyon TL2lik Fon kapsamına alınan
bankalar için verilmiş olan tahvillerin iç borç stokuna ilave edilmesi ile.
Kaynak: DPT, DTM ve HM, Dokümanları, Mayıs 2001 ve Aralık 2001
Tablo 3.8’de görüldüğü gibi 2001 krizi sonucu dalgalı kura geçilmesi ile, yaklaşık
%75 dolayındaki devalüasyon, TL cinsinden dış borç stokunu arttırmış, dolar cinsinden
iç borç stokunu da azaltmıştır (Çarıkçı, 2001, 483).
Tablo 3.8’de görebileceğimiz diğer bir sonuç da Türkiye’nin büyük bir iç borç
batağına sürüklendiğidir (Çarıkçı, 2001, 483).
1998 yılından 2002 yılına kadar olan ekonomik gelişmeler tablo 3.9’da
görülmektedir. Buradan ortaya çıkaracağımız sonuçlar ise aşağıda özetlenmektedir
(Çarıkçı, 2001, 486).
126
2000 yılından 2001 yılına
1- GSMH 202 milyar Dolar’dan 150 milyar Dolar’a,
2- Fert Başına Gelirde (FBG) yaklaşık 3100 Dolar’dan 2260 Dolar’a,
3- GSMH büyüme hızı da %6,1 artıştan %-8,5 gerilemeye,
4- İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı da %78,2’den %72 dolayına inmiştir.
Dış ticaret açısından 2000 yılından 2001 yılına
1- İhracat artışı %2,8’den %12’ye
2- İthalat artışı ise %32,7’den %-23’lük bir gerilemeye dönüşmüş ve
3- Neticede Dış Ticaret Açığı (DTA) da yaklaşık -27 milyar Dolardan 15 milyar Doların
altına gerilemiş,
4- Cari İşlemler Açığı (CİD) da -9,8 milyar dolardan 3 milyon Dolar’lık bir artışa
dönüşmüştür
Böylece Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri’nin gelir açısından toplam hasarı 113
milyar $, buna kamu bankaları açıklarının (17 milyar $) krizden kaynaklanan kısmı
olan 10 milyar Dolar’lık ve TMSF’ ye devredilen bankaların ek finansman ihtiyacı olan
10 milyar Dolar’lık yük de dahil edildiğinde hasar toplamı 133 milyar Dolar’a
ulaşmaktadır. Ayrıca servet açısından bakıldığında toplam üretim kapasitesini oluşturan
kamu ve özel sermayenin reel kurdaki değişiklikten aşınmış kısmı 120 milyar Dolar’a
ulaşmakta, piyasada işlem gören sermaye açısından bakıldığında bunun büyük
şirketlerin bilançolarına yansıması 40 milyar Dolar’ı bulmaktadır. Bu meblağ, ülkenin
uluslar arası piyasada net aktif değer (asset) kaybını ifade etmektedir. Öte yandan
İMKB’ye kote edilmiş 267 şirketin 2000 yılı haziran sonu bilanço rakamlarına göre, bir
önceki yıl (kur=618000 TL/$) 11,8 milyar $ olan toplam öz sermayelerinin 6,5 milyar
Dolar’a gerilediği (kur=1400000 TL/$) görülmektedir. Buradan, sadece bu şirketlerin öz
sermaye toplamlarının 5,3 milyar $ eridiği gözlemlenmektedir (Tezmen, 2001, 465-
466).
127
Tablo 3.9. Türkiye’de Başlıca Ekonomik Göstergeler, 1998-2002
1998 1999 2000 2001 2002(P)
GSMH (Milyar Dolar)
Fert Başına Gelir (FBG), Dolar
-Satınalma Gücü (SGP) ile FBG. $
GSMH Büyüme Hızı (%)
-İmalat Sanayi Üretimi(%Değişme)
Kapasite kullanım oranı (%)
Tüketici Fiyatları (TÜFE), %
Toptan Eşya Fiyatları (TEFE), %
Emisyon Hacmi (Trilyon Lira)
Bütçe Açığı (Katrilyon Lira)
Sos. Güv. Kur.Açığı (KatrilyonTL)
İç Borç Stoku (Katrilyon TL)
Bütçe Açığı/GSMH (%)
İhracat (%Artış)
İthalat (%Artış)
İthalat (Milyar Dolar)
İhracat (Milyar Dolar)
Dış Ticaret Açığı(Milyar Dolar)
İhracat/İthalat (%’si)
Bavul Ticareti (Milyar Dolar)
İhracatımızda AB’nin payı, %
İthalatımızda AB’nin payı, %
Hizmet Gelirleri (Milyar Dolar)
Hizmet Giderleri (Milyar Dolar)
Cari İşlemler Açığı (Milyar Dolar)
Direkt Yabancı Sermaye (Milyar $)
Dış Borç Stoku (Milyar Dolar)
MB Döviz Rezervleri (Milyar $)
205.8
3247
6486
3.8
0.1
77.5
69.7
54.3
1329
-3.7
-1.5
11.6
-7.0
2.4
-5.4
-45.9
26.9
-9.0
58.5
3.7
50.0
52.5
32.3
-15.3
+2.7
1.0
96.9
19.7
187.5
2914
6326
-6.1
-5.0
72.1
68.8
62.9
2003
-9.1
-2.8
(6,8milyar$)
22.9
(43milyar$)
-11.6
-1.4
-11.4
-40.7
26.6
-14.1
65.3
2.3
53.9
52.6
20.3
-14.9
-1.4
0.8
101.8
23.8
201.9
3095
6450
6.1
5.6
78.2
39.0
32.7
3772
-12.8
(19milyar$)
-3.3
(5milyar$)
36.4
(54.2milyar$)
-10.9
2.8
32.7
-54.5
27.8
-26.7
51.0
2.9
52.5
48.9
27.5
-15.0
-9.8
1.7(3)
116.1
19.6
149.9
2261
4600
-8.3 Eylül
-8.3 Eylül*
71.6 Eylül
63.3Kasım(1)
81.1Kasım(1
4700 Ekim
-24.0 Ekim
(16milyar$)**
5.9 Kasım
(3.9milyar$)
109.3 Ekim**
(73.0milyar$)
-16.5(T)
11.8 Eylül
-23.3 Eylül(2)
-30.5 Eylül(2)
23.0 Eylül
-7.5 Eylül
75.4 Eylül
2.3 Eylül
52.2 Eylül
44.7 Eylül
16.2 Eylül
-10.6 Eylül
+2.5 Eylül
2.5 Eylül(3)
111.9 Haziran
17.7 Kasım
155.8
2316
4750
4.0
4.1
73.0
35.0
31.0
7000
-27.0
5.8
160
-10.4
4.9
11.0
-45.5
32.0
-13.5
70.3
3.5
52.0
47.0
23.6
-15.1
+0.1
1.0
130.0
20.0
(P) 2002 Program Hedefleri. (T) DPT’nin Gerçekleşme Tahmini
Not:2001 yılına ait ayların yanındaki rakamlar Ocak ayından itibaren kümülatif gerçekleşmelerdir.
Bu artış, Temmuz-Eylül döneminde %-10.1 (Kamuda %+1.3 artış. Özel Sektörde %-13.1) gerilemiştir.
** Dolar kuru Aralık’ta 676 bin TL. ekim 2001’de ise 1.5 milyon TL olarak alınmıştır.
128
(1) 2001 Enflasyon hedefleri TÜFE’de %52.4’ten %65’e. TEFE’de %57.7’den %80’e revize
edilmiştir.
(2) İthalatımızda ara malları %72. sermaye malları %18 ve tüketim malları da %10’luk bir paya
sahiptir
(3) 2000 yılında Türkiye’ye giren Net DYS girişi, yerli ve yabancı DYS çıkışı sonucu, sadece 112
milyon $ise de. Ocak-Eylül 2001’de 2.5 milyar $’lık giriş (485 milyon $ Türk DYS çıkışı) olmuş, net
giriş 2.1 milyar dolardır.
Kaynak: DİE, DPT, MB. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları Dokümanları. Aralık 2001.
3.8.2. Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri’nin Bankacılık Sektörüne Etkileri
Kasım ve Şubat krizlerinin bankacılık sektörüne etkilerini incelemeden önce
bankacılık sektörünün krizlerden önceki dönemde artan zayıflıkları incelenmelidir.
Artan bu zayıflıklar aşağıda sıralanmaktadır (Eren ve Süslü, 2001, 669-670):
1- Etkin denetimden uzak, bankacılık prensipleriyle bağdaşmayan yönetim
biçimleri artmıştır.
2- Borç temininde vadelerin kısalmasıyla döviz borçları artmış, aktif-pasif
kalemlerin vade uyuşmazlıkları ortaya çıkmıştır.
3- Kredi verme aşamasında güvenilirlik ve geri dönebilirlik kriterlerinden
uzaklaşıldığından bankaların geri dönmeyen kredileri artmıştır.
4- Devletin artan bütçe açıkları sebebiyle bankalar özel sektöre değil, kamu
sektörüne kredi veren kurumlar haline gelmiştir.
Bu hususlar daha ayrıntılı incelendiğinde bankacılık kesimi daha etkin bir biçimde
denetlenmediğinden bir çok bankanın kısa vadeli borçlanma politikası izlemesinin
sektörün açık pozisyonlarının artmasına sebep olduğu görülmektedir. Nitekim tablo
3.10’dan da görüleceği gibi 1999 yılında bankaların açık pozisyonu 13,3 milyar Dolar
iken 2000 yılının ilk üç çeyreğinde 20 milyar Dolar’a çıkmıştır (Eren ve Süslü, 2001,
669-670).
129
Tablo 3.10 Türkiye’de Bankaların Açık Pozisyonları
Dönemler Oran
1998 -8,4
1999 -13,3
2000-I -15,78
2000-II -18,18
2000-III -20,00
2001-I -12,16
Kaynak: www.tbb.org.tr www.tcmb.gov.tr
Bankaların kamu sektörüne kredi vermeleri, açık pozisyonlarını arttırmış, bankalar
bu açık pozisyonlarıyla kamuya daha çok kredi vermişler ve bu yüzden kamu,
bankaların bu açığına göz yummuştur. Ayrıca dışarıdan borçlanma sonucu ahlaki
tehlikenin yükselmesinin tedirginlik yaratmaması amacıyla devlet, kısa vadeli
yükümlülükleri garanti altına almış, bunun sonucunda bankalar daha fazla borçlanmış
ve açık pozisyonları artmıştır (Eren ve Süslü, 2001, 670).
Bankaların açık pozisyonlarının artması döviz cinsinden yükümlülüklerinin artması
sonucunu doğurmaktadır. Merkez Bankası’nın kur garantisi nedeniyle açık
pozisyonlarının artmasında çekince görmeyen bankalar, krizle birlikte yapılan
devalüasyonla açıklarının çok fazla artması karşısında zor duruma düşmüşlerdir. Açık
pozisyonlarını makul düzeyde tutan bankalar ise krizden sonra da ayakta kalmayı
başarabilmişlerdir.
Bu çerçevede bankaların ellerinde bulundurduğu varlıkların niteliği, topladıkları
mevduatı nerede değerlendirdikleri ve verdikleri kredilerin niteliği de kriz sonrasında
bankaların ayakta kalıp kalmayacakları bakımından önemli birer unsur oluşturmaktadır.
Eğer bir banka topladığı mevduatı daha çok hisse senetlerinde değerlendiriyorsa kriz
ortamında senetlerin değeri düşeceğinden bankanın sahip olduğu varlıkları azalacak,
nakit sıkışıklığı içine girecek ve belki de iflas edecektir. Aynı şekilde eğer bankalar
kendi bünyelerindeki şirketlere daha çok kredi vermişlerse aktifleri zayıflayacak ve
alacaklarını tahsil edemeyecek durumda kalırlarsa iflas edeceklerdir.
2000 yılında bankacılık sektöründe kredilerin payında önemli bir artış olurken,
likiditesi yüksek menkul kıymet portföyünün toplam aktifler içindeki payı azalmıştır.
130
Krediler içinde özellikle tüketici kredileri bir önceki yıl sonuna göre yaklaşık 4 kat artış
göstermiştir. Mevduattaki yapının tersine, yabancı para cinsinden kredilerdeki artışın
sınırlı kalması, Türk Lirası cinsinden kredilerin ise önemli oranda artış göstermesi
kredilerde dikkat çeken bir diğer gelişmedir. Bu gelişmeler sonucunda 2000 yılında
bankacılık kesiminin likidite, faiz ve kur risklerine karşı duyarlılığı daha da artmıştır
(Toprak, 2001, 224).
Bu durumda Kasım 2000 tarihinde yaşanan kriz sonucu faiz oranlarının önemli
ölçüde yükselmesi özellikle aşırı gecelik borçlanma ihtiyacında olan kamu bankalarıyla
TMSF kapsamındaki bankaların mali yapılarını daha da bozmuştur (Toprak, 2001, 224).
1997-2001 döneminde, Türk Ticaret Bankası, Bank Ekspres, Interbank, Egebank,
Yurtbank, Sümerbank, Esbank, Yaşarbank, Etibank, Bank Kapital, Demirbank, Ulusal
Bank, İktisat Bankası, Sitebank, Tarişbank, Bayındırbank, Kentbank, EGS Bank,
Toprakbank Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir (Toprak, 2001, 229).
Tablo 3.11’de TMSF’nin devraldığı bankalar ve verdikleri zarar gösterilmektedir.
Bankacılık kesimindeki zayıflık ve TMSF devralmaları, kamu maliyesinin
üstleneceği zararların büyümesine yol açmış, artan fon ihtiyacı, kamu bankalarını ve
TMSF bünyesindeki bankaları giderek daha fazla gecelik fonlamaya itmiştir. Sonuçta,
bankalar özellikle likidite ve faiz oranı risklerine karşı dirençsiz bırakılmış, bu da para
politikası kontrolünü güçleştirmiştir (Toprak, 2001, 226).
Tablo 3.11. TSMF’ye Devredilen Bankalar ve Verdikleri Zarar
Banka Adı Verdiği Zarar
Etibank 438 milyon dolar
Bank-Kapital 168 milyon dolar
Sümerbank 450 milyon dolar
Yurtbank 650 milyon dolar
Esbank 1,5 milyar dolar
Tütünbank 1,1 milyar dolar
İnterbank 1,0 milyar dolar
Bank-express 350 milyon dolar
Egebank 1,3 milyar dolar
Türkbank 700 milyon dolar
Kaynak: Akarcalı, 2001, 35
131
TSMF’nin devraldığı bu bankaların Türkiye’ye verdiği toplam zarar 2001 yılında
7,6 milyar Dolardır. Bu zarar, Türkiye’nin 2001 yılı bütçe açığına denktir (Akarcalı,
2001, 352).
Bu bankaların aktiflerinde yer alan kredilerin tümü takipte olduğu için
bilançolarında gelir getirici kalem bulunmamaktadır, fakat pasiflerinde yer alan giderleri
sürekli arttığı için ülke ekonomisine verdikleri zarar hızla büyümektedir (Akarcalı,
2001, 352).
3.9. 2005 Yılında Türk Bankacılık Sektörü
Türk mali sektöründe bankacılık sektörü hakim unsur olarak görülmektedir ve
bankacılık sektörü, toplam mali sektörün %86’sını oluşturmaktadır (BDDK, 2006 a, 21).
2005 yılında bankacılık sektörüne genel olarak bakıldığında mevduat bankalarının
sayısı 35’ten 34’e, katılım bankalarının sayısı ise iki katılım bankasının birleşmesiyle
5’ten 4’e düşmüş, sektördeki toplam banka sayısı 53’ten 51’e gerilemiştir. 2005 yılı
sonu itibariyle sektörde 3 adet kamu bankası, 17 adet özel banka, 13 adet yabancı
sermayeli ticari banka, 4 adet katılım bankası, 13 adet de kalkınma ve yatırım bankası
ve 1 adet de TMSF bankası bulunmaktadır (BDDK, 2006 a, 21).
2005 yılında sektördeki büyük bankaların payında görülen artışın da etkisiyle ilk
beş bankanın payı %59,5’ten %63’e yükselmiştir (BDDK, 2006 a, 21).
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2005 yılında aktif büyüklüğü açısından
kamu bankalarının sistemdeki payı %34,9’dan %31,4’e gerilemiş, özel bankaların payı
%57,4’ten %59,7’ye yükselmiş, yabancı bankaların payı ise %3,4’ten %5,2’ye
yükselmiştir (BDDK, 2006 a, 22).
2005 yılında mevduat hesabı sayısı %3,6, kredi müşterisi sayısı %14,7, şube sayısı
%0,9, personel sayısı %3,9, otomatik para çekme makinesi sayısı ise %7,2 oranında
artmıştır (BDDK, 2006 a, 23).
132
Tablo 3.12. Bankacılık Sektörünün Yapısal Görünümü
2002 2003 2004 2005
Banka Sayısı 59 55 53 51
Kamu mevduat
bankaları
3 3 3 3
Özel mevduat bankaları 20 18 18 17
TMSF 2 2 1 1
Yabancı sermayeli
mevduat bankaları
15 18 13 13
Katılım bankaları 5 5 5 4
Kalkınma ve yatırım
bankaları
14 14 13 13
Aktif büyüklüğü
itibariyle grup payları
100,0 100,0 100,0 100,0
Kamu 31,9 33,3 34,9 31,4
Özel 50,2 57 57,4 59,7
TMSF 4,4 2,8 0,6 0,5
Yabancı 3,1 2,8 3,4 5,2
Kalkınma ve yatırım 4,4 4,1 3,7 3,2
Para cinsi itibariyle
aktiflerin dağılımı
(%)*
100,0 100,0 100,0 100,0
Tp 56,8 62,8 63,8 68,3
Yp 43,2 38,0 36,2 31,7
Aktif büyüklüğü
itibariyle yoğunlaşma
En 5 bankanın payı 58,4 60,3 59,5 63,0
Herfindahl Hırschman
Index
883 942 949 981
Mevduat hesap sayısı
(bin adet)*
67.993 78.790 80.087 82.958
Gerçek kişilere ait 62.017 70.455 71.203 77.292
Tüzel kişilere ait 5.976 8.335 8.885 5.666
Toplam kredi müşteri
sayısı (bin adet)*
15.784 18.707 25.168 28.863
Kredi kartı müşteri
sayısı (bin adet)**
11.752 13.518 19.104 20.578
Kr. Kartı mü. Sayısı /
Top. Kr. Müşteri
sayısı (%)*
74,5 72,3 75,9 71,3
Şube sayısı* 6.203 6.078 6.219 6.276
Yurt içi 6.170 6.039 6.177 6.230
Yurt dışı 33 39 42 46
Personel sayısı* 127.009 124.030 127.944 132.973
Yurt içi 123.627 123.572 127.391 132.424
Yurt dışı 382 458 553 549
ATM sayısı* 12.035 12.726 13.556 14.529
Kaynak: BDDK
* Katılım Bankaları hariç
133
** Müşteri sayısı banka bazında toplulaştırılmış olup, birden fazla bankadan kredi kartı olan kişiler için
çifte sayma söz konusudur.
İktisadi bekleyişlerin olumlu seyretmesi, yurtiçi talebin canlı olması ve ekonomik
büyümenin güçlü olmasıyla bankacılık sektörünün aktif yapısı, bir önceki yıla göre
%29,5 büyümüş; faiz oranları ve döviz kurlarının düşmesiyle birlikte kredi talebi bir
önceki yıla göre %50,9 artmıştır. Bu yükselişe rağmen net takipteki alacaklar kalemi
hemen hemen hiç değişmemiştir. Bu gelişmeler ve kamunun borçlanma gereksiniminin
azalması nedenleriyle menkul kıymetler portföyünün toplam aktifler içindeki payı %4,4
azalmıştır (BDDK, 2006 a, 23).
Bankaların en önemli fon kaynaklarından olan mevduat, bir önceki yıla göre %27,2
artmasına rağmen toplam pasifler içindeki payı %62,4’ten 61,2’ye düşmüş, özkaynaklar
53,7 milyar YTL’ye yükselmiş, sektörün net karı 5,7 milyar YTL olarak
gerçekleşmiştir. Tüm bu sonuçlar, aşağıdaki tablo 3.13’te daha geniş incelenmektedir
(BDDK, 2006 a, 24).
134
Tablo 3.13 Bankacılık Sektörünün Temel Büyüklükleri
% Pay % Pay % Değişim
Milyon YTL 2004 2005 2004 2005 2005/2004
Bilanço
Büyüklükleri
Likit Aktifler* 32.867 46.751 10,7 11,8 42,2
Menkul Kıymetler
Portföyü***
123.681 143.016 40,4 36,0 15,6
Krediler 99.342 149.937 32,4 37,8 50,9
Bireysel
Krediler***
26.448 45.535 8,6 11,5 72,2
Takipteki
Alacaklar (Net)
759 764 0,2 0,2 0,7
İştirakler, Bağlı
Ort., Sabit
Kıymetler
20.240 18.474 6,6 4,7 -8,7
Diğer Aktifler 29.550 38.024 9,6 9,6 28,7
Toplam Aktifler 306.439 396.967 100 100 29,5
Mevduat 191.065 243.121 62,4 61,2 27,2
Repodan Sağlanan
Fonlar
10.596 17.414 3,5 4,4 64,3
TCMB’ye, Para
Piyasalarına ve
Bankalara Borçlar
35.754 54.693 11,7 13,8 53,0
Özkaynaklar 45.963 53.736 15,0 13,5 16,9
Diğer Pasifler 23.060 28.004 7,5 7,1 21,4
Kar/Zarar
Kalemleri
Faiz Gelirleri 40.337 42.296 83,2 80,6 4,9
Faiz Dışı Gelirler 8.146 10.192 16,8 19,4 25,1
Toplam Gelirler 48.483 52.468 100 100 8,9
Faiz Giderleri 22.708 23.995 61,0 55,4 5,7
Faiz Dışı Giderler 14.513 19.340 39,0 44,6 33,3
Toplam Giderler 67.221 43.336 100 100 16,4
Vergi Öncesi Kar
(Zarar)
9.079 9.053 - - -0,3
Vergi Provizyonu 2.627 3.338 - - 27,0
Dönem Net Karı
(Zararı)
6.462 5.714 - - -11,4
Bilanço Dışı
Yükümlülükler
Gayrinakdi Kredi
ve Yükümlülükler
55.712 64.856 36,0 32,6 16,4
Taahhütler 98.860 134.006 64,0 67,4 35,6
a) Türev Finansal
Araçlar
38.971 65.829 25,2 33,1 68,9
b) Diğer
Taahhütler
59.889 68.177 38,7 34,3 13,8
Toplam Bilanço
Dışı
Yükümlülükler
164.571 108.862 100 100 28,7
Kaynak: BDDK, Katılım Bankaları hariçtir.
*Likit aktifler: Nakit Değerler, Merkez Bankasından Alacaklar, Para Piyasasından Alacaklar,
Bankalardan Alacaklar.
**Menkul Kıymetler Portföyü: Alım Satım Amaçlı, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul Değerler.
135
***Bireysel Krediler: Dövize endeksli dahil olmak üzere Tüketici Kredileri (konut, Taşıt, İhtiyaç, Diğer)
ve Bireysel Kredi Kartları toplamı olarak verilmiştir.
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Türk bankacılık sektöründe birçok olumlu
gelişme meydana gelmiştir. Bu çerçevede, sektörün daha sağlam ve istikrarlı bir
görünüme kavuşabilmesi için uygulamaya konulacak olan Basel II standartları Türk
bankacılık sektörü için önem arz etmektedir.
3.10. Basel II ve Önemi
2007-2008 döneminde Türkiye ile birlikte pek çok ülkede devreye girecek olan
Basel II, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin
olarak Basel Bankacılık Komitesi (Basel Commitee on Banking Supervision-BCBS)
tarafından yayınlanan bir bankacılık sistemi standardıdır. Basel II standardına geçişle
birlikte finans kurumları üzerinde ulusal ve uluslar arası denetim güçlendirilecek ve
piyasa disiplini sürekli kılınacaktır. Bu durum ise bankaların ve reel sektör
kuruluşlarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olmalarını sağlayacaktır
(www.gaziantepeic.org).
Basel II standartları ile birlikte bankalarda etkin risk yönetimi ve piyasa disiplini
gerçekleştirilerek sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliği arttırılacak, bu sayede
sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturularak finansal istikrara katkıda
bulunulacaktır (BDDK, 2006 b, 1).
Basel II’de temel olarak bankacılık sektöründe bilinçli bir risk yönetimi sistemi
oluşturulacağından niteliksel yada sayısal herhangi bir sorun ortaya çıktığında bu
sorunun risk yönetimi tarafından hızlı bir şekilde teşhis edilebilmesi sağlanacaktır
(Türkiye Bankalar Birliği- TBB, 2004, 2).
Basel II ile birlikte eğer bankalar risklerinin ölçümünde uluslar arası kabul görmüş
gelişmiş metotları kullanmıyorsa, bankaların sermaye ihtiyaçları katlanarak artacak, bu
durum ise firmalara kullandırdıkları kredi maliyetlerine yansıyacaktır. Burada çok
önemli bir konu olan KOBİ’lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) yaklaşım ön
plana çıkmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği- TBB, 2004, 2).
136
Basel II standartları ile iki yüz elli kişiden az işçi çalıştıran, yıllık cirosu elli milyon
Euro’nun altında olan ve bilanço aktiflerinin toplamı kırk üç milyon Euro’dan az olan
firmalar KOBİ tanımı içine girmektedir. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin önemi çok
fazla olduğundan bu kuruluşların Basel II’ye geçmeden önce hazırlıklarını
tamamlamaları gerekmektedir (TBB, 2004, 2).
Basel II ile birlikte bankaların bir firmanın kredisi için ayrılması gereken sermayeyi
tespit ederken firmayı perakende veya kurumsal olarak sınıflandırması gerekmektedir.
Kurumsal portföydeki firmalara kredi kullandırılırken bağımsız uluslar arası
derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notu kullanılacaktır (TBB, 2004, 2).
Bu husus, firmalarda kurumsal yönetişimin artması ve kayıt dışılığın azalması yönünde
doğal bir teşvik mekanizması oluşturacaktır (BDDK, 2006 b, 3). Perakende portföyde
yer alan firmalar için ise herhangi bir derecelendirme notu söz konusu olmayacak, bu
firmalara standart % 75 risk ağırlığı uygulanacaktır. Bankaların sermaye yeterlilik
oranlarını hesaplamak için ise kendi iç risk derecelendirme sistemlerini
kullanabilecekleri içsel derecelendirme (IRB) metodu geliştirilmiştir. Bununla birlikte
bankaları kendi risk değerlendirmelerine göre varlıklarına risk ağırlıkları
saptayabilecekleri için sermaye karşılıkları optimum seviyede ayrılacaktır (TBB, 2004,
3).
Basel II ile beklenen başlıca faydalar aşağıda sıralanmaktadır (BDDK, 2006 b, 3):
1- Bankalarda risk yönetiminin etkinliği artacak,
2- Bankalar aracılık fonksiyonlarını daha etkin bir biçimde yerine getirecekler,
3- Bankaların sermaye düzeyleri maruz kaldıkları risklere paralel olacak,
4- Bankalar tarafından kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa disiplini
artacak,
5- bankaların müşterileri olan firmaların kurumsal yönetişim yapıları iyileşecektir
Türk Bankacılık sektörü ise, Basel II’ye tam olarak hazır olmamakla birlikte
mevcut eksikliklerini tamamlamak için önemli bir yol kat etmiş ve olası sorunların
aşılması yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.
137
SONUÇ VE ÖNERİLER
20. yüzyılın ikinci çeyreğinde dünyada meydana gelen bölgesel birleşme ve ulusal
sınırların önemini giderek yitirmesi ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
birçok kriz görülmüştür. Bu krizler hem yaşandığı ülkede hem de diğer ülkelerde gelir
kaybı, işsizliğin artması ve ticaretin ve yatırımların azalması gibi olumsuzluklara neden
olmuştur.
Krizlerin sıkça görülmesi bu konuda birçok teorik ve ampirik çalışmanın
yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmaların sonunda her krizin kendine özgü
sebeplerinin olduğu anlaşılmakla birlikte, ortak üç faktörün belirleyiciliği dikkat
çekmektedir. Bu faktörlerden birincisi, makroekonomik dengelerin bozuk olması,
ikincisi finansal sistemlerin kırılgan yapısı ve üçüncüsü de yurtiçi piyasalarla döviz kuru
rejimi arasındaki tutarsızlıktır.
Finansal serbestleşmeye paralel olarak uluslararası sermaye hareketliliğinin artması
ise birçok krizde süreci başlatan hatta bazılarında bu kriz sürecini hızlandıran bir faktör
olmuştur (Delice, 2003, 75). Sermaye, özellikle faiz oranları yüksek gelişmekte olan
ülkelere yoğun biçimde giriş ve çıkış yapmakta ve gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf
yetersizliğini kapatarak bu ülkelerin gelişmişlik düzeyini yakalamasına yardımcı
olmaktadır (Erdoğan, 2006, 70). Artık para hareketleri mal hareketlerinin önüne geçmiş,
dış ticaret hacminin döviz işlemlerine oranı düşmüş ve uluslararası kısa süreli sermaye
hareketlerini denetleyecek kurumların yetersiz olması sebebiyle, bu sermayenin
kendisine güvence oluşturacak uluslararası düzenlemeleri yaptıracak güce ulaşması da
ekonomileri zora sokmaktadır (Akdiş, 2000, 139-140).
Finansal krizler sonucunda ve yapılan çalışmalarla sağlam makroekonomik
politikaların, esnek ve sağlam bir finansal sistemin önemi, finansal sektör
serbestleşmesinin uygun bir sıralama çerçevesinde gerekli önkoşulların
oluşturulmasından sonra yapılmasının gerektiği vurgulanmıştır (Delice, 2003, 75)
Finansal krizlerin ve bankacılık krizlerinin çözümü, ülkedeki makroekonomik iyileşme,
banka problemlerinin hızlı ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması, yeniden
sermayelendirme ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin programların koordineli
138
olarak yürütülebilmesi, mali bünyesi zayıf bankaların sistemden çıkarılması gibi birçok
faktöre bağlı olarak işleyen bir süreçtir. Krizlerin çözümünde başarı elde edilmesi,
hükümetlerin kriz yönetimindeki kurumsal kapasitesine, politikaların eş zamanlı olarak
zamanında ve yerinde uygulanmasına, sisteme zarar veren uygulamaların değiştirilmesi
konusunda alınacak kararlarda istekli olunmasına ve karar alıcıların sosyal ve politik
açıdan karşı karşıya kalınılabilecek güçlüklerle mücadele yeteneğine bağlı olmaktadır.
Bunun yanında ahlaki risk problemleri ortaya çıktığında piyasa mekanizması kendi
kendisini düzenleyemediği için, etkin kamu düzenlemesi ve denetlemesi gerekli hale
gelmektedir (Duman, 2002, 133-143)
Bu bağlamda piyasalarda şeffaflığın sağlanması, uygun muhasebe standartlarının
benimsenmesi, yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sisteminde etkin denetim ve
gözetim, merkez bankasının yeterli düzeyde rezerv bulundurması ve en önemlisi, uygun
makroekonomik politikaların tercih edilmesi krizleri önlemek için gerekmektedir
(Duman, 2002, 144).
Enflasyon, kurlar ve faizler arasındaki denge bozuklukları nedeniyle yaşanan 2000
yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat krizleri ise ekonomi üzerinde ciddi tahribatlar yapmış,
Kasım 2000 kriziyle birlikte faizler aşırı derecede yükselmiş, bu durum bankaları ve
şirketleri çok zor durumda bırakmış, devletin istikrar programlarını kararlı bir şekilde
uygulayacağı konusundaki taahhütleri pek çok banka ve şirketi yabancı para üzerinden
borçlanmaya yöneltmiş, pek çok kuruluş dövizdeki açık pozisyonlarını arttırmıştır.
Kasım-Şubat ayları arasında döviz kurlarının peyderpey yüzde otuz oranında
arttırılmasıyla dengeye ulaşmak mümkünken, ısrarla bunun yapılmaması neticede krizin
patlamasına ve kurların ikiye katlanmasına sebep olmuştur. Bu da, pek çok banka ve
şirketi kaldıramayacakları yüklerin altına girdirmiş, bunu da şirket kapanmaları ve işten
çıkarmalar izlemiş, şirket kapanmaları ve işsizlik, yeni şirket kapanmaları ve yeni işten
çıkarmaları getirmiştir (Ertuna, 2001, 499-500).
Yüksek enflasyon, geleceğe dönük belirsizlikler, büyük borç yükü finansal veya
reel krizlerin davetçisi olduğu için ülkelerin bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldırması
gerekmektedir. Ancak ülke içinde tedbirler alınmış olunsa bile diğer ülkelerden
kaynaklanacak olumsuzlukların önlenmesi mümkün olamamakta, bundan dolayı ülkenin
uğrayacağı zararları telafi edecek bir kurum da bulunmamaktadır. Bu durumda global
kaynaklı krizleri önceden öngörebilecek, gerekli uyarıları yapabilecek, kriz oluşması
139
durumunda da etkili tedbirleri devreye sokabilecek uluslararası bir kuruluşa ihtiyaç
doğmaktadır. IMF ve Dünya Bankası Güneydoğu Asya krizinde de görüldüğü gibi bu
konuda kendilerinden beklenen öngörü, uyarı ve yardımı yapamamışlar, özellikle
IMF’nin krizi fırsat gibi görerek, büyük sermayenin ve ABD’nin politikalarına uygun
öneri ve yaptırımlar uygulaması tepki çekmiştir. Bu nedenle, uluslararası kısa süreli
sermayeye vergi uygulanması, IMF’nin daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması gibi
bir dizi öneri tartışmaya açılmıştır (Akdiş, 2000, 141).
Spekülatif kaynaklı veya kısa süreli karlılık amaçlı yabancı sermayenin ülke
ekonomisine olan zararlı etkilerini azaltabilmek her ne kadar ülkelerin ekonomik ve
finansal yapılarındaki zayıf noktalarını ortadan kaldırmalarına bağlı olsa da, uluslararası
mali sistemin bu tür akımlara yol açmayacak bir yapılanma ve denetim mekanizması
gereklidir. Bu gerçekleştirildiğinde, sermaye bolluğu içindeki ülkeler verimli ve güvenli
yatırım alanlarına kavuşacak, sermaye yetersizliği içindeki ülkeler de finansal kriz
tehlikesinden emin olarak ekonomilerini dış finansmana açmakta istekli olacaklardır
(Akdiş, 2000, 142).
‘‘Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu kriz, ne kısa dönemde ortaya çıkmış, ne de
sırf ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır. Türkiye, ekonomik, siyasal ve insan
kaynaklarını kapsayan ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu krizin
atlatılmasına katkıda bulunacak birkaç öneri aşağıda yer almaktadır’’ (Toprak, 2001,
266):
1- Döviz gelirlerini arttırmalı, bunun için özellikle komşu ülkelerle olan ticareti
canlandırmalıdır.
2- Döviz kazandırıcı faaliyetlere doğrudan teşvik sistemi geliştirilmelidir.
3- Yurtdışındaki Türklerin tasarruflarının ülkeye getirilmesi sağlanmalıdır.
4- Bankalar desteklenmelidir.
5- Vergi oranları vergi tabanını yaygınlaştırmak için düşünülmeli, vergi
sistemi şeffaf ve basit hale getirilmelidir.
6- İşlevini tamamlamış kamu kurumları tasfiye edilmelidir.
7- Eğitim, sağlık ve emeklilik sigortası gibi alanlarda özel sektörün yer
almasındaki engeller kaldırılmalıdır.
8- Savunma harcamaları kısılmalıdır.
140
9- Kamu ihale sistemi şeffaflaştırılmalı, kamu mülkiyeti özelleştirilmelidir.
Yukarıda sayılan önlemlerin yanında bankacılık krizlerinden korunmak için şube
sayılarının hacim olarak değil, değer olarak güçlü olmasına önem vermek, aktif piyasa
risklerinin güvence altına alınması, iç kontrolün daha fazla yapılması, risk yönetimi,
açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukuka uygunluk gibi önem arz eden yönetişime
ve Basel II kriterlerine uygun yapılanmanın bir an önce uygulamaya geçilmesi ve
bundan ödün verilmemesi gerekmektedir.
Bankacılık sektörünün etkinliğini ve rekabet gücünü arttıracak sektöre güveni kalıcı
kılacak güçlü ekonomi, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunacağı, tüketici odaklı
hizmet anlayışının uluslararası standarda yerleştirilmesi gerekmektedir. Sektörde
uzmanlık ve iş bölümü, performans ölçülebilirliği, kalite, verimlilik ve en iyi
uygulamalar gibi operasyonel etkinliklerin sürekli referans kaynağı olarak
değerlendirilmesi yapılmalıdır.
141
KAYNAKÇA
Abeles Z. (1996), ‘’Mevduat Sigortası-İsrail Örneği’’, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın
no:195, Şubat
Adams W.; Fichette D. (1994), Finance Informel Dans les Poys en Developpment
Lyon: Pres Universitaire de Lyon
Agenor, P.R.; R. P. Flood (1994), The Handbook of International Macroeconomics,
Cambridge: Basil Blackwell
Akarcalı, Bülent (2001), ‘’Ülkemizin ekonomik durumu üzerine düşünceler ve
değerlendirmeler’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1,
Sayı:41, s: 348-367
Akdiş, Muhammet (2000), Global Finansal Sistem Finansal Krizler ve Türkiye,
İstanbul: Beta Yayınevi
Akgüç, Öztin (1994), Bankacılıkta Bunalım Nedenleri, Doğurduğu Mali ve Hukuki
Sorunlar, Bankacılıkta Bunalım Nedenleri, Doğurduğu Mali ve Hukuki Sorunlar
Basisen Raporu, Haziran
Akyüz, Meltem; Yıldırım Beyazıt Önal; Hatice Gereklioğlu (1995), Türkiye’de Mevduat
Sigorta Sistemi’nin Gelişimi ve Bankaların Risk Değerlendirmesini de İçeren
Aktif Bir Mevduat Sigortası Model Önerisi, Ekim-1995: Adana
Alp, Ali (2001), ‘’Bankacılık krizleri ve krize karşı politika önerileri’’, Yeni Türkiye
Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 675-687
Aras, Güler; Alövsat Müslümov (2003), ‘‘Kredi Piyasalarında Asimetrik Bilgi ve
Bankacılık Sistemi Üzerindeki Etkileri’’, 1. Ulusal Bilgi ve Ekonomi Kongresi,
Kocaeli Üniversitesi, Hereke
142
Arestis, P. (2003), ‘’Finansal Sectör Reforms in Developing Countries With Special
Reference to Egypt’’, Levy Economics Institute Economic Working Paper, 383
Ardıç, Hülya (2004), ‘’1994 ve 2001 ılı Ekonomik Krizlerinin Türkiye Cumhuiyet
Merkez Bankası Bilançosunda Yarattığı Hareketlerin İncelenmesi’’, Uzmanlık
Yeterlik Tezi, TCMB Muhasebe Genel Müdürlüğü, Ankara
Arın, Tülay (1998), ‘’Asya krizi ve kriz yönetiminde hegemonya’’, İktisat Dergisi,
Ocak sayısı
Aybar, C. Bülent (1998), “Küreselleşme Sürecinde Yaşanan İktisadi Krizler ve
Güneydoğu Asya Krizi”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:13, Sayı:148, s:25-42
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) (2001), Yıllık Rapor 2000,
BDDK,
http://www.bddk.org.tr/turkce/yayınlarveraporlar/rapor/bddk/bddk_yillikrapor_20
00.doc (15.08.2005)
BDDK (2006a), Yıllık Rapor 2005, BDDK
BDDK (2006b), Bankacılık Sektörü Basel II Gelişme Raporu, BDDK
Birinci, Yüksel (1998), “Döviz Piyasası İstikrarına Yönelik Öneriler”, Banka ve
Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:35, Sayı:1, s:19-29.
Blaine, M. S. (1998), De Ja Vu All Over Explaining Mexico’s 1994 Financial Crisis,
Cambridge: Blackwell Publishers
Burçak Tulay, Pelin Ataman Erdönmez (1999), Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar,
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu
Burçak, Rıflı Salim (1994), Türkiye’de Milli İradenin Zaferi, Ankara: Demokratlar
Klübü Yayını
143
Caprio, Gerard, Jr., Daniela Klingebiel (1996), “Bank Insolvency: Bad Luck, Bad
Policy or Bad Banking?”, Dünya Bankasının Yıllık Kalkınma Ekonomisi
Konferansına Sunulmuş Tebliğ, World Bank
Çarıkçı, Emin (2001), ‘’2000-2001 yılı ekonomik krizlerin sebepleri ve sonuçları’’, Yeni
Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s:475-490
Davidson, Poul (1989), ‘‘On the Endogeneity of Money Once More’’ Journal of Post
Keynesian Economics, Vol:11, No:9
Davidson, Poul, (1994), ‘‘Post Keynesian Macroeconomic Theory’’, Edward Elgar
Delice, G. (2003), ‘’Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif’’, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı:20,
Demirgüç – Kunt A., Huizenga, H. (1999), “Market Discipline and Financal Safety Net
Design”, World Bank Policy Research Working Paper No:2183
Demirgüç – Kunt, A., Detragiache, E. (1997), “The Determinants of Banking Crises :
Evidence from Developing and Developed Countries”, IMF Working Papers 106,
Vol. 45 No:1 March 1998
Disyatat Piti (2001), ‘‘Currency Crises and The Real Economy. The Rale of Banks’’,
IMF Working Paper, WP/01/49,2001.
Duman, K. (2002), ‘’Finansal kriz ve bankacılı sektörünün yeniden yapılandırılması’’,
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:4, s:132-145
Dymski, Gary A. (1997), ‘‘Deciphering Minsky’s Wall Street Paradigm’’, Journal of
Economic Issues, Vol:31, No:2, June
Edwards S. (1995), Crises and Reform in Latin America From Despair to Hope,
Washington D.C.: TheWorld Bank
144
Eğilmez, Mahfi (1999), ‘‘Global finansal kriz ve Türkiye’ye etkileri’’, MESS Mercek
Dergisi, Özel Sayı, Ocak
Eichengreen, B. (1999), ‘’Toward a New International Financial Architecture’’,
Washington DC: Institue of International Economics
Erçel, Gazi (1999), ‘’Global kriz ve Türkiye’ye etkileri’’, MESS Mercek Dergisi, Özel
sayı, s: 4-6, Ocak-1999
Erdem, Vahit (2001), ‘’Türkiye’de ekonomik krizler’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik
Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 11-19
Erdoğan, Bülent (2006), ‘‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Finansal Kriz
Modelleri’’, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş
Eren, Aslan; Bora Süslü (2001), ‘‘Finansal kriz teorileri ışığında Türkiye’de yaşanan
krizlerin genel bir değerlendirmesi’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel
Sayısı, Sayı:41, s: 662-674
Erkekoğlu, Hatice; Emine Bilgili (2005), ‘’Parasal krizlerin tahmin edilmesi: teori ve
uygulama’’, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı24, Ocak-Haziran
Ertan, Fikret (1998), “ Rusya’nın hastalığı yolsuzluk”, Zaman Gazetesi, 15 Eylül 1998,
s: 8.
Ertuna, Özer (2001), ‘’Türkiye’de ekonomik krizler, nedenleri ve çıkış yolu’’, Yeni
Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 491- 510
Flood, R.; N. Marion (1999), ‘‘Perspective On The Recent Currency Crices Literature’’,
International Journal of Finance and Economics, Vol:4,
Folkerts – Landau, David Et.Al. (1995), “Effects of Capital Flows on The Domestic
Financial Sectors in APEC Developing Countries”, Khan- Reinhart
145
Freeman, Alan (1998), “Dünyanın sorununun sonu mu?”, Çev: Sungur Savran, İktisat
Dergisi, Sayı:385
Gavin, Michael;Ricardo Hausmann (1996), ‘’The Roots of Baning Crises: The
Macroeconomic Cotext’’, Housmann ve Roja-Suares (Eds.1996a) içinde s:27-63
Goldstein M.; Turner P. (1999), Yükselen Ekonomilerde Bankacılık Krizleri, Çev.: A.
Karacan, İstanbul: Dünya Yayıncılık
Goldstein, M. Turner, P. (1996), “Banking Crises in Emerging Economies: Origin and
Policy Options”, Social Science Research Network Papers,
http://ssrn.com/abstract=52074 (19.09.05)
Görgün, Semih (1973), ‘’Türkiye’nin Dış Borçları’’, Türkiye Ekonomisi 50. Yılı
Semineri, Bursa: İ. T. İ. A. Yayını, No: 4
Greenwald, B.; J.E. Stiglitz; A. Weiss (1984), ‘‘Informational Imperfections in the
Capital Market and Macroeconomic Fluctuations’’, American Economic Rewiew,
Vol:74, No:2 May
Gül, Abdullah (2001), ‘’Ekonomik kriz ve güven bunalımı’’, Yeni Türkiye Dergisi,
Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı:41, s:147-149
Güloğlu, B.; E. Altunoğlu, (2002), ‘’Finansal serbestleşme politikaları ve finansal
krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye krizleri’’, İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim
Güloğlu, Bülent (2001), ‘’ İstikrar programından istikrarsızlığa: Kasım 2000 ve Şubat
2001 krizleri’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı:41, s:
524-530.
146
Hacıislamoğlu, M. Levent; H. Serkan Silahşör (1998), “Güneydoğu Asya Krizinin
Nedenleri, Gelişimi ve Olan Etkileri’’, Araştırma ve İnceleme Dizisi. No:17,
Hazine Müsteşarlığı
Hanks P., W.T. Malrod, L. Urdang (1986), Collins English Dictionary, London:
William Collins and Sons & Co. Ltd
Haque N. (2002), ‘’Developing of Financial Mrkts in Developing Economies”,
Financial Reform Conference, Colombo, Sri Lanka.
Hiç, Mükerrem (2001), ‘’Ekonomik kriz: anatomisi, sonuçlar ve alınacak dersler’’, Yeni
Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 518-523
Hutchison, M.; Mcdill, K. (1998), ‘’Empirical Determinants of Banking Crises: Japan’s
Experience in International Perspective”, California Santa Cruz University
Department of Economics Working Papers,
Illarionov, Andrei (2003), ‘’Kapitalizm ve Küresel Refah, Kapitalizm Kendini
Savunuyor’’, Ankara: Liberte Yayınları
IMF (1998), ‘’World Economic Outlook and Internatıonal Capital Markets’’,
December, s:50.
Işıklı, Alpaslan (1998), “Asya Kaplanlarına ne oldu?”, Mülkiyeciler Birliği Dergisi,
Cilt:22, Sayı:206-209, Nisan-Temmuz
Jeanne, O. (1997), ‘’Are currency crises self-fulfilling?’’, Journal of International
Economics, Sayı: 43
Jensen, M.J.; W.H. Meckling (1976), ‘‘The theory of the firm: managerial behaviour,
agency cost and ownership structure’’, Journal of Financial Economics, Vol.3,
No:4, October
147
Kaminsky, Graciela; Carmen Reinhart (1996), “The Twin Crises The causes of
Banking and Balance of Payments Problems”, International France Discussion
Paper, No:544
Kaminsky, Graciela; Carmen Reinhart (1995), “The Twin Crises : The Causses of
Banking and balance of Payments Problems”, Board of Governars of the Federal
reserve System and International Monetery Fund
Kaminsky, Graciela; Carmen Reinhart (1998), ‘‘Financial Crises In Asia and Latin
America: Then and Now’’, The American Economic Rewiew, Vol:88, No:2
Kaminsky, Graciela; Carmen Reinhart (1999), “The Twin Crises : The Causses of
Banking and balance of Payments Problems”, American Economic Review 1-28,
http://ideasrepec.org/e/pka84.html (16.09.2005)
Karabulut, Gökhan (2002), Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri,
İstanbul: Der Yayınları
Kibritçioğlu, Aykut (2001), ‘’Türkiye’de ekonomik krizler ve hükümetler (1969-
2001)’’ Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 174-
182
Kindleberger C.P. (1978), Manias Panics and Crashes: A History of Financial Crises,
Basic Books
Kobayashi, K. (2003), ‘‘A Theory of Banking Crises’’ Research Institude of Economy,
Trade and Industry Discussion Papers, 16 (7)
Kongar, Emre (1993), İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapısı,
İstanbul: Remzi Kitabevi
Korum, Uğur (1982), ‘’1923-1929 Döneminde Türkiye’de İmalat Sanayi Politikaları’’,
Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi
148
Semineri, Sayfa:64, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi
Yayınları:513
Krugman, P. (1995), ‘’Dutch Tulips and Emerging Markets’’, Foregn Affairs, Vol:74, s:
28-44, July/August
Krugman, P. (1997), “What Happened To Asia”, İnternet Adresi :
http://www.mt.edu/people/krugman/erisim 17.04.2004.
Krugman, P. (1998), ‘’Currency Crises’’, mimeo, Department of Economics, MIT, G.
Carsetti, P. Pesenti ve N. Roubini, ‘’What Caused The Asean Currency and
Financial Crises, mimeo, 1998
Kunt, A.D; I. Enrica Detragiache (1998), ‘’The Determinants Of Banking Crises in
Developing and Developed Countrie’’, Vol:45 No:1, IMF Staff Papers
Laidler, D.E.W. (1982), Monetarist Perspectives, Cambridge: Harvard University Press
Lavoie, M. (1992), Foundations Of Post Keynesian Economic Analysis
Lestano, L.; Kuper G.; Jacobs, J (2003), ‘‘Indicators of Financial Crises Do Work! An
Early-Warning System For Six Asian Countries’’, CCSO Working Papers
Malkoç, Savaş (1998), ‘’Cumhuriyetin 75. yılında dünya ekonomik krizlerinin
Türkiye’ye yansımaları ve güncel bir örnek: Rusya krizi’’, DT Dergi, Ekim sayısı
Mankiw, Gregory (1991), The Allocation of Credit and Financial Collapse, New
Keynesian Economics ed.G. Mankiw, D. Romer, MIT Press
Michel Choossodovsky (1998), “The Asian Currency Crises”, World Forum For
Alternatives, Vol:1, No:2
Minsky, Hyman P. (1982), Can It Happen Again?, New York: M. E. Sharpe Inc.
149
Minsky, Hyman (1963), ‘‘Can It Happen Again? Essays on Instability and Finance’’,
New York, M.E. Sharpe Inc.
Mishkin, F. S. (2001), The Economics of Money, Banking and Financial Markets,
Boston: The Addison-Wesley
Mishkin, F.S. (1996), ‘‘Understanding Financial Crises: A Developing Country
Perspective’’, NBER
Mishkin, F.S. (1998), ‘‘Preventing Financial Crises on International Perspective’’,
NBER Working Paper 4636, 1998
Mishkin, F.S. (1999), ‘‘International Experience With Different Monetary Policy
Regimes’’, NBER Working Paper 7074, March
Mishkin, F.S. (2000), ‘National Bureau of Economic Research Conferance, Vermont,
December
Mondiale, B. (1989), ‘’Rapport sur le Developpment dans le Monde:Systemes
Financiers et Developpment
Moore, Basil J. (1988),’ ‘The Endogenous Money Supply’’, Journal of Post Keynesian
Economics, Spring
Mor, Hıdır (1998), ‘’Kriz ve fırsatlar’’, Dış Ticarette Durum Dergisi, Sayı:40, s:6-13,
Aralık-1998
Nixon F. I.; B. Walters (1999), “The Asian Crises: Causes and Consequences”, The
Manchester School, Vol: 67, No: 5
Obstfeld, M. (1996), Models Of Currency Crises With Self-Fullfilling Features, Vol:40,
European Economic Review
150
Önal, Yıldırım Beyazıt (2004), ‘’Türk Bankacılık Kesimindeki Son Gelişmeler’’,
Türkiye’de Bankacılık Kesimindeki Son Gelişmeler Paneli, Adana
Öner, Atilla (1981), ‘’Atatürk dönemi ekonomi politikası reformları ve maliye
uygulamaları’’, Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim-1981
Öz, Ersan; Adem Kalça (1999), “Farklı yaklaşımlarla Asya Krizi ve IMF’nin rolü.”,
İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:14, Sayı:163 (Ekim 1999)
Özatay, Fatih (1996), ‘‘Currency Crises In Turkey’’, İstanbul: Yapı Kredi Bank
Economic Rewiew
Özatay, Fatih (1998), ‘’Para Krizleri’’, DTM Dünya Ekonomik Bülteni, Sayı:13, Nisan
www.aydinlanma1923. org/sayı/36/36-10.htm
Özatay, Fatih; Güven Sak (2001), ‘’Dünyada ve Türkiye’de Kriz’’; Nouriel Roubini,
‘’The Case Against Currency Boards: Debunking 10 Myths About The Benefits
of Currency Boards, 1998
Özer, Mustafa (1999), Finansal Krizler, Piyasa Başarısızlıkları ve Finansal İstikrarı
Sağlamaya Yönelik Politikalar, Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Yayınları, No:1096
Özgüven, Ali (2001), ‘’İktisadi krizler’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel
Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 56-63
Palamut, Mehmet E.; Filiz Giray (2001), ‘’Cumhuriyetten günümüze yaşanan mali
krizler ve uygulanan politikalar’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel
Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 20-34
Parasız, İlker (1995), Kriz Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları
Paya, Merih (1997), Makro İktisat, İstanbul: Filiz Kitabevi
151
Paya, Merih (2002), Para Teorisi ve Para Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2. Baskı
Pollin, Robert (1991), ‘‘Two Theories of Money Supply Endogeneity: Some Emprical
Evidence’’ Journal of Post Keynesian Economics, Spring
Radalet S.; Sachs J. (1999), ‘‘Asia’s Reemergence’’, Foreign Affairs, 76
Radelet S; Sachs, J. (1998), “The Onsert of Asian Financial Crises”, Mimeo, Harvard
Institute for International Development
Rojaz, Suarez; Liliana Steven Weisbrod (1996), “Building Stability in Latin American
Financial Markets”, Hausmann Reisen (1996) içinde
Sadıklar, C. Tayyar (2001), ‘’Türkiye’deki son yirmi yılın ekonomik krizleri konusunda
bir değerlendirme’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1,
Sayı:41, s: 35-44
Sağlam, Dündar (1998), “Meksika, Asya ve Rusya ekonomik krizlerinin mukayeseli bir
analizi”, İşletme ve Finans Dergisi Yıl:13, Sayı:152, Kasım
Schwartz, A.J.; M. Bordo; B. Mizrach (1990), ‘‘Real Versus Pseudo International
Systemic Risk: Some Lessons From History’’, NBER Working Paper
Shaw, E. (1973), Financial Deepening in Economic Development, London: Oxford
University Press
Stone, Norman (1998), ‘’Rusya’nın hastalığı yolsuzluk’’, Zaman Gazetesi, 15 Eylül
1998, s: 4
Sürek İ. (1999), ‘‘Finansal liberazisasyon ve bankacılık krizleri’’, Türkiye Merkez
Bankası Lira Dergisi, Sayı:10.
TBB (Türkiye Bankalar Birliği) (2004), Risk Yönetimi ve Basel II’nin KOBİ’lere
etkileri, Eylül 2004, Yayın no: 228
152
Temel, Adil (2001), ‘’Ekonomik program uygulamasının değerlendirilmesi ve
Makroekonomik gelişmeler’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı,
Cilt:1, Sayı:41, s: 559-569
Tezmen, Oğuz (2001), ‘’Ekonomik krizlerin nedenleri ve tahribatı ile krizden çıkış
yolları’’, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s:
461-471
Toprak, Metin (2001), Küreselleşme ve Kriz - Türkiye ve Dünya Deneyimi, Ankara:
Siyasal Kitabevi
Turagay R. (1998), ‘’Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan finansal ve ekonomik krizin
genel değerlendirmesi…’’, Dış Ticaret Dergisi, Asya Krizi Özel Sayısı, Mart
Türkkan, Erdal (2001), ‘’Türkiye’de 2001 ekonomik krizi ve güven faktörü’’, Yeni
Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1, Sayı:41, s: 150-165
Uludağ, İlhan (1998), “1990 sonrası 2. Krizi yaşayan Rusya-1”, İ.T.O. Gazetesi,
16.10.1998
Uyar S. (2003), Bankacılık Krizleri, Ankara: Ziraat Matbaacılık
Varlık, Cemil (2002), ‘‘İkiz krizler: para krizleri ile bankacılık krizleri arasındaki
bağlantılar’’, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, sayı: 42-43
White, L.J. (1989), ‘’The reform of federal deposit insurance’’, Journal of Economic
Perspectives, Vol:3, No:4, Fall
Woo Wing T. (2000), “The Unarthodax Origins of Asian Currency Crisis”, Asean
Economic Bulletin, 02174472, 17 (2)
Yaşa, Memduh (1981), Devlet Borçları, İstanbul: Has Kutulmuş Matbaası
153
Yeldan, E. (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İstanbul: İletişim
Yayınları
Yıldızoğlu, Engin (1996), Globalleşme ve Kriz, İstanbul: Alan Yayıncılık,
Yılmaz, E. (2001), ‘‘Mevduat sigortasındaki ahlak, risk eğilimi’, ODTÜ Gelişme
Dergisi, 28(1-2)
Yılmaz, Ömer; Alaattin Kızıltan; Vedat Kaya (2005), ‘’İktisadi kriz kuramları, finansal
küreselleşme ve para krizleri’’ Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:24,
Ocak-Haziran
………… (1998), ‘’Asya krizi’’, Dış Ticaret Dergisi, Asya Krizi Özel Sayısı, Tokyo
Ticaret Müşavirliği,
…………. (2001), ‘’Türkiye’de bankacılık ve finans krizleri’’ Asomedya Dergisi, Mart
Sayısı
www.tmsf.org.tr
www.tbb.org.tr
www.gaziantepeic.org.tr
154
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı : Gülhan Arda Boran
Doğum Yeri-Yılı : Adana-21.02.1981
Adres : Toros Mh. 65 Sk. Şenyurt Apt. K:7 D:13 Seyhan/ADANA
E-mail: ardaboran81@hotmail.com
Tel: 0.322.225.44.84
EĞİTİM DURUMU
Yüksek Lisans : Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı (2006)
Lisans : Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (2003)
Lise : Adana Anadolu Lisesi (1999)
İlkokul : Cebesoy İlkokulu
İş Tecrübesi : Akbank T.A.Ş. (2004- )
Bilgisayar : Word, Excel, Power Point
Yabancı Dil : İngilizce, Almanca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder