2 Mart 2012 Cuma


Göğüs Kasları
Klinik Anatomisi
MUSCULI   THORACIS
M. pectoralis major
M. pectoralis minor
M. subclavius
M. serratus anterior
Diaphragma
MUSCULI   THORACIS
Mm. intercostales
Mm. intercostales externi
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi
Mm. subcostales
Mm. levatores costarum
M. transversus thoracis
M. pectoralis major
Origo;
Clavicula’nın içyan yarımı,
sternum
 1-6.  kıkırdak kaburga
İnsertio;
Humerusun crista tuberculi  majoris 
M. pectoralis major
İnnervasyon;
N.pectoralis lateralis ve medialis 
Fonksiyonu:
Kola adduksiyon,                               iç rotasyon, fleksiyon                      yaptırır.
M. pectoralis major’un
klinik anatomisi
    Solunum sıkıntısı çeken hasta, zorlu inspirasyonda rahatlamak için kollarını öne doğru uzatıp bir yere dayadığında, m.pectoralis major inspirasyona yardım eder.
M. pectoralis major’un
klinik anatomisi
 Pectoral kasın yırtılması
                 
M. pectoralis major’un
klinik anatomisi
 Pectoral kasın yırtılması
      Kasın humerusa yapışma yerinde ağrı, kolun yukarı ön bölümünde şişme, ekimoz ve hassasiyet.
         Kolun adduksiyon ve iç rotasyon hareketlerinde hareket kısıtlılığı oluşur.
M. pectoralis minor
Origo;
  3-5. Kostaların  kıkırdaklarının dış yüzleri
İnsertio;
  Scapulanın processus coracoideus’un içyan kenarı
M. pectoralis minor
İnnervasyon;
N. pectoralis medialis.
                               Fonksiyonu:
Omuzu aşağı ve öne çeker.
Omuz sabit olunca inspirasyona yardım eder.
M. subclavius
Origo;
1. Kaburganın kemik kıkırdak sınırı
                               İnsertio;
Claviculanın altı ve          dış ucu
M. subclavius
Fonksiyon;
Claviculayı dolayısıyla omuzu içe ve aşağı doğru çeker
m. subclavius’un
 klinik anatomisi
Nefes alırken clavicula ile 1. kosta arası daralır. Aralarından geçen
                a. axillaris
                v. subclavia
                plexus brachialis
                nodi lymphatici axillaris
sıkışabilir.
M. subclavius ikisi arasında yastık görevi yaparak oluşumları ezilmekten korur.

m. subclavius’un
 klinik anatomisi

Plexus brachialis ve a.subclavia’nın sıkışması sonucunda Torakal çıkış obstrüksiyonu sendromu görülür.
M. serratus anterior
Origo;
                1-8 kaburgaların dış yüzüznünün üst kenarı ve aralarındaki fasciadan  
M. serratus anterior
                               İnsertio;
                              
                               Scapulanın angulus superior,margo lateeralis ve angulus inferior’u.
M. serratus anterior
Fonksiyonu:
                Scapulayı gövdeye tesbit eder, scapulanın hareketlerine yardım eder.
                Öne doğru yumruk atmada kolun önde horizontale kadar kaldırılmasına yardım eder (boksör kası).
                Zorlu inspirasyona yardım eder.
M. serratus anterior’un
klinik anatomisi
 n.thoracis longus zedelenmesi
Ağırlık kaldırılması gibi güç isteyen  omuz hareketleri,
boksörlerin karşı tarafa şiddetli yumruk atmalarında,
sırt üstü stilde yüzen yüzücülerin kolları dışa doğru rotasyon ve öneyukarıya doğru kaldırma hareketlerini aşırı yapınca m. serratus anterior’u innerve eden n.thoracis longus       ( bell siniri)’un zedelenmesi  görülür
m. serratus anterior’un
klinik anatomisi
 n.thoracis longus zedelenmesi
                               Kolun yukarı kaldırılmasında zorluk
                               Kanat belirtisi; hasta ellerini duvara karşı yukarıya doğru bastırma hareketini yaparken scapula lezyonlu tarafata arkaya doğru çıkıntı yapması
Diaphragma
Kubbe şeklinde olan orta kısmı tendinöz, perifer kısmı ise muskuler yapıdadır.
Göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu karın boşluğundan ayıran yapıdır.
Diaphragma primer solunum kasıdır.                   Solunumun %75’i bu kas tarafından gerçekleştirilir.
  
Diaphragma
Pars sternalis: Sternumu proc.xiphoideus un arka yüzünden başlar.  Centrum tendineumda sonlanır.
Diaphragma
Pars costalis: Son altı kostanın kıkrdak kısmının iç yüzünden ve son 3 kostanın arasındaki bağlardan başlar.                   Centrum tendineum’da sonlanır.
Diaphragma
Pars lumbalis:
Bu parçayı oluşturan kas lifleri crus’  lardan ve lig.arcuatumlar’dan başlar.
Diaphragma
Crus dextrum;
İlk 3 lumbal vertabranın corpusu ile bunların arasındaki discus intervertebralislerin sağınından başlar .
Centrum tendineum’da sonlanır
Diaphragma
                               Crus dextrum’un            
                               Bazı lifleri karşı tarafa geçerek hiatus oesopha-gus’çevrelerler.
                               Bu halka sfinkter görevi yaparak mide muhtevasının yukarı çıkmasına engel olur.
Diaphragma
Crus sinistrum
 İlk 2 lumbal vertebra ile bunların arasındaki discus intervertebralis’ lerin solundan başlar.
Her iki tarafın crus mediale’leri aortun ön yüzünü çevreleyen lig. arcuatum medianum’un yapısına katılır.
Diaphragma
Diaphragma


Diaphragma
Hiatus aorticus:
Sağ ve sol crus medialisler hizasında T12 corpus vertebrası hizasında oluşur.
İçinden geçen oluşumlar;
                aort,
                ductus thoracicus,
                v. azygos
Diaphragma
 Hiatus oesophagus
                               T10 vertabra hizasında oluşan crus dextrumdan ayrılan liflerin meydana getirdikleri açıklıktır.
                               İçinden geçen oluşumlar;
                 özofagus,
                sağ ve sol n.vagus,
                a.v. gastrica sinistra’nın    özofagial dalları, 
                bölgenin lenf damarları  
Diaphragma
 Foramen v.cava
                T9-10 vertabralar hizasında centrum tendineum’lar arasıında bulunur.
                İçinden geçen oluşumlar;
                v.cava inferior
                sağ n. phrenicus  
Diaphragma’da bulunan diğerdelikler
 N.sphlanicus major ve minor, crus’lar arasından geçer.
 Truncus symphaticus,  lig. arcuatum medialenin arka tarafından geçer.
 A.v. epigastrica superior’lar pars sternalis ile pars costalis arasından geçer.
 Sol n. pherinicus sol kubbeyi delerek peritonun sol tarafından duyu alır.
 7-12.intercostal aralıklarda bulunan intercostal damar ve sinirler diaphragma’nın pars costalisisni oluşturan kas liflerinim arasından karı n ön duvarına geçerler.
Diaphragma’nın innervasyonu
n.phrenicus
Diaphragma’nın
fonksiyonu
 En önemli inspirasyon kasıdır. Kasıldığında  centrum tendineum aşağıya doğru çekilir ve toraksın vertikal çapı artar.
Miksiyon, defakasyon ve doğum esnasında karın kasları ile birlikte kasılarak karın içi basıncı arttırır.
Ağır yük kaldırılırken derin nefes alınır ve diafragma kasılır.
Diaphragma’nın
fonksiyonu
Artan karın içi basınç collumna vertebralis’in fleksiyonu’na engel olur.
Toraks içi basıncı azaltır, abdominal basıncı arttırır.
Bu sırada oluşan basınç farklılığı sebebi ile v.cavae inferior ve ductus thoracicus içindeki sıvılarda toraksa gelir.
Diaphragma’nın
klinik anatomisi
KONJENİTAL DIAPHRAGMA HERNİLERİ
Diaphragma’nın embriyonal gelişimi 3  yapıdan olur.                                 
Diaphragma’nın
klinik anatomisi
Konjenital diaphragma hernileri
Embriyoda 3 temel yapıdan gelişir;                                      
1- septum transversum                                                                             
2- mesenterium dorsale                                                                           
3-göğüs duvarındaki membrana
pleuroparietalis.
Normalde bu yapılar birbirleri ile birleşirler, birleşmenin tam olmaması sebebi ile konjenital herniler oluşur


Diaphragma’nın
klinik anatomisi
Konjenital diaphragma hernileri
Posterolateral herni ( Bochdalek hernisi ) :
Canalis pleuroparietalis’in tam kapanmaması sonucu görülür
Anterolateral herni ( Morgagni / Larey hernisi ):
Pars costalis ile pars sternalis arasındaki açıklıktan oluşur
Posterior herni:
Diaphragmanın sağ crusundaki hiatus oesphageus’undan oluşur


Diaphragma’nın
klinik anatomisi
Edinsel diaphragma hernileri
 Akkiz ( Edinsel ) herniler orta yaştaki kimselerde normal kas tonusu azalmış veya anatomik yapısı bozulmuş esophageal açıklıktan veya etrafındaki diaphragma bölgesinden oluşur.
Esophagial açıklıktan mide arka mediastenuma girer.Bu herni genelde yetişkin bayanlarda en sık görülür. Gebelik, şişmanlık nedeni ile karın içi basıncının artması  en büyük sebeptir.


Diaphragma’nın
klinik anatomisi
Edinsel diaphragma hernileri
 Sliding ( Gastroesophagial ) herni:
Edinsel hernilerin en sık rastlanan şeklidir. Midenin bir kısmı göğüs boşluğuna kaymıştır. Özofagus kısalmıştır
Rolling ( Paraesophageal ) herni:
Özofagogastrik bileşke yerinde olup midenin fundus ve büyük kurvaturu diaphragmanın zayıf noktasından toraks boşluğuna geçer

Mm. intercostales
İNSPİRASYON
Mm. intercostales externi
Mm. levatores costarum
EKSPİRASYON
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi
Mm. subcostales
M. transversus thoracis

Mm. intercostales
 İNSPİRASYON
 Mm. intercostales externi
Tuberculum costa’dan önde kemik kıkırdak sınırına kadar olan intercostal aralıktan başlar ve önde art.costochondralis’e  kadar kadar uzanır.

Mm. intercostales
 İNSPİRASYON
 Mm. intercostales externi
                Kasın lifleri iki kosta arasında yukarıdan aşağıya ve arkadan öne doğru seyreder

Mm. intercostales
 İNSPİRASYON
 Mm. intercostales externi
İntercostal sinirler tarafından innerve edilir.
membrana intercostalis anterior
Fonksiyonu: Kostayı yukarı kaldırarak inspirasyon yaptırır. 

Mm. intercostales
 İNSPİRASYON
 Mm. levatores costarum
                Üçgen şeklinde olan kaslar 12 adettir. Torakal vertabraların proc. transversusla-rından başlayıp kostaların alt kısımlarına tutunurlar.

Mm. intercostales
 Ekspirasyon
 Mm. intercostales interni
Orta tabakada yer alan kasların lifleri kaburganın üst kenarından bir üstteki kaburganın alt kenarına uzanır
 Lifleri aşağıdan yukarıya ve önden arkaya doğru uzanır.

Mm. intercostales
 Ekspirasyon
 Mm. intercostales intimi
Mm. intercostalis internusun liflerinin bir kısmı sulcus costae’nin  iç kenarına tutunan lifleri mm.intercostalis intimi olarak isimlendirilir.
 İkisinin arasından intercostal damar ve sinirler geçer.
Mm. intercostales
 Ekspirasyon
 M. transvesus thoracis
Göğüs ön duvarının iç yüzünde musculo-aponeurotik kaslardır. Sternumun alt kısmından ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlar.
Aşağıdan yukarı , içten dışarı uzanarak 2-6. kostaların kıkırdaklarında sonlanır.
İNSPİRASYON YAPTIRAN
KASLAR
Mm. Colli                            (Boyun  kasları )
MSCM
M. sternohyoideus
M. sternothyroideus
M. scalenus anterior
M. scalenus medius
M. scalenus posterior
Mm. Dorsi                                          (Sırt  kasları)
M. trapezius
M. latissimus dorsi
M. serratus posterior superior
İNSPİRASYON YAPTIRAN
KASLAR
Mm. Thoracis    (Göğüs  kasları)
M. pectoralis major
M. pectoralis minor
M. serratus anterior
Mm. intercostales  (İntercostal kaslar)
Mm. intercostales eksterni
Mm. levatores costarum
Mm. Abdominis                              (Karın  kasları)
Diaphragma
EKSPİRASYON YAPTIRAN
KASLAR
Mm. dorsi                            ( Sırt kasları)
M. serratus posterior inferior
Mm. iliocostalis
Mm. longissumus
Mm. spinalis
Mm. intercostales  (İntercostal kaslar)
Mm. intercostales interni
Mm. intercostales intimi.
Mm. subcostales
Mm. transversus thoracis
EKSPİRASYON YAPTIRAN
KASLAR
Mm. abdominis  (Karın kasları)
M. obliquus eksternus abdominis
M. obliquus internus abdominis
M. transversus abdominis 
M. rectus abdominis                       
M. quadratus lumborum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder