2 Mart 2012 Cuma


  Obstetrik Tanı
l  Doç. Dr. Tevfik Güvenal
l  Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
l  Obstetrik tanı
l  Öykü
l  Obstetrik muayene
l  Tanısal testler
§  Normal gebelikte yapılanlar
§  Riskli gebeliklerde yapılanlar
§  Prenatal tanı testleri
l  Öykü
Kimlik bilgileri
l  Adı ve soyadı
l  Yaşı
l  Doğum yeri
l  Eğitimi
l  Mesleği
l  Evlilik durumu
l  Eşinin yaşı
l  Adresi
l  Telefon numaraları
l  Menstruel öykü
l  Son adetinin başladığı gün
l  Siklus uzunluğu
l  Günlük kan kaybı miktarı
l  Menstrual siklus paterni
§  regular
§  doğal yada kontraseptifle başlatılmış
l  En son kullanılan kontraseptif metod
l  Tahmini doğum tarihi
l  Obstetrik öykü 1
l  Canlı doğum      - 24 haftadan büyük canlı doğum
l  Ölü doğum - 24 haftadan sonra doğmuş ölü doğum
l  Abortus               - 20. haftadan önce gebeliğin sonlanması
l  Obstetrik öykü 2
l  Gravidity                                                                                                                                                                                                        
l  Parity
l  Gebelik sayısı= Canlı ya da ölü doğum sayısı + diğer gebelikler (spontan abortus, terminize edilmiş gebelik, ektopik gebelik, mol hidatidiform)
l  500 gr üzerinde doğan bebek sayısı
l  Obstetrik öykü 3
l  Doğum/abortus tarihi
l  Gebelik komplikasyonları
l  Gebelik haftası
l  Doğum süresi
l  Doğum şekli
l  Doğum komplikasyonları
l  Bebeğin kilosu
l  Bebeğin durumu
l  Puerperium
l  Bebeğin beslenme şekli
        doğru ise kaydedilir
        kaçıncı hafta
        kaç saat
        spontaneous/forceps/suction/caesarean
        canlı, ölü, neonatal ölüm
        callı, ölü, neonatal eksitus
        anne sütü, mama
l  Geçirilmiş tıbbi ve cerrahi sorunlar
§  Diabetes
§  Hipertansiyon
§  Kardiak bozukluklar
§  Anemi
§  Tiroid hastalığı
§  Tromboembolik olaylar
§  Uriner sistem infeksiyonu
§  STD’s (sexually transmitted disease)
§  TB
§  Kan transfüzyonu
l  Ameliyatlar
§  pelvik operasyon
§  jinekolojik işlemler
l  Neoplastik hastalık
l  Psikiatrik bozukluk
l  Aile öyküsü
l  Hastanın yakınlarında;
§  Diabetes
§  Hipertansiyon
§  Pre-eklampsi
§  İkiz
§  Genetik olarak taşınan hastalık
§  Konjenital anomali
§  Tüberküloz
l  İlaç ve alkol kullanma öyküsü
l  Şu anda?
l  Eskiden?
l  En son kullanılan kontraseptif yöntem(özellikle hormonal)
l  Kullanılan ilacın
§  adı, kullanım süresi, içeriği, dozu, neden kullanıldığı, süresi
l  Allerji ve aşırı duyarlılık
l  Öykü
Özel ayrıntılar
l  Planlı bir gebelik mi?
l  Gebelik öncesi folik asit desteği var mı?
l  Erken gebelik teşhisi
l  Semptomlar
§  Amenore (genellikle sekonder)
§  Bulantı
§  Sık idrar yapma
§  Memede hassasiyet
l  Tests
§  Gebelik testi
§  Beta HCG
l  Bulgular
§  Memede renk değişikliği
§  Vaginal mukozada morumsu renk
§  Uterusta büyüme ve servikste yumuşama
l  Uterus büyüklüğü
l  Gebeliğin ilk trimesterinde vajinal muayene ile uterus palpe edilirken daha sonraki trimesterlerde abdominal olarak muayene edilir.
l  Bimanual muayene 16. haftadan önce önem taşır
l  18-35. haftalar arasında fundus yüksekliği gebelik haftası ile korelasyon gösterir
l  Fundus 20. haftada umblikusa kadar ulaşır
l  Leopold manevraları
l  Birinci manevra
§  Fundusta hangi fetal kısmın bulunduğuna bakılır.
l  Leopold manevraları
l  İkinci manevra
§  Fetusun duruşunun anne eksenine göre durumu araştırılır.
§  Sırtın hangi tarafta olduğuna bakılır.
l  Leopold manevraları
l  Üçüncü manevra
§  Fetusun prezentasyonuna bakılır.
§  Bir el fundusta iken diğer elin baş ve dört parmağı arasında simfiz pubisinin hemen üzerinde prezente olan kısım aranır.
l  Leopold manevraları
l  Dördüncü manevra
§  Doğum eylemi başladıktan sonra bakılır.
§  Pelvise giren kısım tesbit edilerek simfizden taşma olup olmadığı saptanır.
l  Fundusun değerlendirilmesi
l  Fundus yüksekliği gebelik büyüdükçe artar
l  Fundus ölçülerek gebelik haftası tahmin edilebilir
l  Simfiz-fundus yüksekliği
l  Simfizde yukarı doğru ölçülür
l  Ölçüm cm cinsinden söylenir
l  Teknik
l  Kadın sırtüstü uzanır
l  Pubis simfizi bulunur
l  Bu noktaya mezronun sıfırı konulur
l  Uterusun karındaki yeri bulunur
l  Bu şekilde iki mesafe ölçülür
l  Simfiz-fundus yüksekliği kartı
l  Gebelik haftasına öre fundus yüksekliği grafikten bulunur
l  Fundal yükseklik
l  12.haftada pubik kemiğin hemen üzerinde
l  16.haftada pubik kemikle umbilicus arasında
l  20. haftada umbilicusta
l  28. haftada umbilicusla ksifoid arasında
l  34 . haftada ksifoidin hemen altında
l  Normal gebe takibi
l  28. haftaya kadar ayda bir
l  28 - 36 haftalar arası iki haftada bir
l  36. haftadan sonra her hafta
l  Riskli gebe takibi
l  Normal gebelere göre takip en az iki kat fazla yapılır.
l  Evde veya hastanede yatak istirahati gerekebilir.
l  İlaç tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.
l  Erken doğum gerekebilir.
l  Sezaryen oranı yüksektir.
l  Fetal fonksiyonlar
l  Fetal tonus (>10 hafta)
l  Fetal hareket (>10 hafta)
l  Fetal solunum (>26 hafta)
l  Fetal kardiyak varyabilite (>30 hafta)
l  El Doppler Cihazı
l  Ultrasonografiden sonra fetal kardiyak aktiviteyi gebeliğin 12. haftasından sonra gösterebildiğimiz bir cihazdır.
l  Annenin fetal hareketleri hissetmesi 18. gebelik haftasından sonra multiparlarda ve 20. gebelik haftasından sonra primiparlarda mümkündür.
l  Muayene
l  Gebelik tanısı elle muayene ile ilk olarak gebelik 6 haftayı geçtikten sonra uterusun büyüdüğü, yuvarlaklaştığı ve yumuşadığının anlaşılması ile tanınır.
l  Gebelik 3 ayı tamamladıktan sonra uterus pelvis dışına çıkar ve batından hissedilmeye başlar.
l  Gebelik 20 haftayı tamamladığında uterus göbek hizasındadır.
l  Gebelik 36 haftayı tamamladığında ksifoide yaklaşmış olur.
l  Gebelik takibi
l  Gebeler ilk kontrolden başlanarak sürekli iki gruba ayrılmaya çalışılır.
§  Normal gebe
§  Riskli gebe
l  Doğum açısındanda doğum kararı verildiğinde
§  normal doğum
§  riskli doğum
l  ayrımı yapılır.
l  Riskli gebelik ve riskli doğum anne ve/veya bebek açısından morbidite ve mortalite oranının artması anlamına gelir.
l  Gebelik tipleri
l  Kimyasal gebelik
§  Sadece maternal kanda hCG ölçümü ile tanı konabilen gebeliktir.
§  hCG trofoblast aktivitesi olmayan kişilerde <5 mIU/mL düzeyindedir.
§  Fertilizasyondan itibaren gebeliğin 9. gününde hCG yükselmeye başlar.
§  Henüz gebelik semptomları yoktur.
l  Gebelik tipleri
l  Klinik gebelik
§  Aşağıdaki yöntemlerle tanısı konur:
}  Ultrason
}  Vajinal veya abdominal yolla yapılan elle muayene
}  Doğum, düşük, veya ektopik gebeliklerde hastadan çıkartılan organ ve dokularda trofoblast ve gebeliğe ait diğer yapıların bulunması
}  İdrar gebelik testleri
l  Basit olarak bir damla idrar kullanılarak idrarda hCG olup olmadığının araştırılmasıdır.
l  Kalitatif bir yöntemdir.
l  Gebelik testi olarak bilinir.
l  Eczanelerde kendi kendine evde yapılabilecek formları satılmaktadır.
l  Gebelik 5 haftayı tamamladığında pozitif sonuç verebilirler.
l  Tek basamaklı kaset tipi hCG idrar gebelik testi
l  Gebelik tanısı
l  Gebelik tanısının gebeliğin ilk 7 haftası içinde konulması aşağıdaki yararları sağlar:
§  Mol gebelikleri ayırt edilmiş olur.
§  Dış gebelikler ayırt edilmiş olur.
§  Gebelik yaşı çok doğru bir şekilde belirlenmiş olur.
l  İlk başvuru
l  Tam kan
l  Tam idrar
l  Kan grubu ve Rh
l  Pap
l  Rubella
l  Sifilis
l  HBsAg
l  Ultrason
l  Ultrasonografi
l  Klinik gebeliğin ilk bulgusu koryonik kesenin görüntülenmesidir.
l  Gebelik kesesi bulgusu denilir.
l  En az 2 mm çapta olmalıdır.
l  Ultrason
l  Klinik gebeliğin ikinci bulgusu yolk kesesinin görüntülenmesidir.
l  5 mm çaptadır.
l  Gebelik tanısının daha güvenli olmasını sağlar.
l  Ultrason
l  Klinik gebeliğin üçüncü bulgusu embryonun ve kardiyak aktivitesinin görüntülenmesidir.
l  En az 2 mm olmalıdır.
l  Embriyo canlı ise embriyo görüntülenen her gebelikte kardiyak aktivitede gözlenmelidir.
l  Ultrason
l  SAT’a göre
§  Gebelik kesesini 4 buçuk haftalık gebelikte
§  Yolk kesesini 5 buçuk haftalık gebelikte
§  Embryo ve varsa kardiyak aktivitesini 6 buçuk haftalık gebelikte
l  görüntüleyebilmektedir.
l  Ama embryonun kardiyak aktivitesi SAT’a göre 5 hafta 0 günlük gebelikte başlamaktadır.
l  Pseudosac
l  Dış gebelik
l  Discriminatory zone
l  Hangi hCG düzeyinde gebelik intrauterin ise mutlaka ultrason gebeliği görüntüleyebilmelidir?
l  hCG 2000 mIU/ml (Birinci uluslararası standart preparasyon tekniği ile) üzerinde ise ultrason intrauterin gebeliğin görüntüleyebilir.
l  Görüntülememesi dış gebelik olarak yorumlanır.
l  Patolojik gebelikler
l  Missed abortion
l  Blighted ovum-anembryonic pregnancy
l  Embryon rezorpsiyonu
l  Gebeliğin ilk 7-8 haftası içinde embryo öldüğünde embryo ve yolk kesesi rezorbe olmaya başlar.
l  Patolojik gebelikler
l  Eğer biz bu gebeliği rezorpsiyon tamamlanmadan görürsek missed abortion tanısı alır.
l  Rezorpsiyon tamamlandıktan sonra görürsek blighted ovum tanısı alır.
l  Transvajinal sonografi ile gebelik kesesi >16 mm ortalama çapa sahipse normal gebeliklerde mutlaka içinde canlı embryo gözlenmelidir.
l  Patolojik bulgular
l  Yolk kesesinin büyük veya küçük olması
l  Embryonal kardiyak aktivitenin <85 olması
l  Gebelik kesesinin embryoya oranla büyük veya küçük olması
l  Risk faktörleri
l  Kötü obstetrik öykü
l  Kısa boy
l  Anne yaşının 15’in altında olması
l  Parity - nulliparity veya grand multiparity
l  Gebelik boyutlarının SAT göre uyumsuz olması
l  İstenmeyen gebelik
l  Düşük sosyoekonomik düzey
l  Çoğul gebelik
l  Anormal duruş ya da prezentasyon
l  Gebelik komplikasyonları
l  Anemi
l  Gebeliğin hipertansif bozuklukları
l  Akut yada recurrent üriner enfeksiyon
l  Sifiliz
l  Gebelikte vajinal kanama
l  Preterm doğum
l  Gonore ve klamidya enfeksiyonu
l  HIV/AIDS
l  Gebelik takibi
l  Gebeliğin ilk 10 haftasında (1-10)
§  Embriyonal dönemdir.
§  Embriyo henüz yapılanma aşamasında olduğu için anomali araştırmasına gerek yoktur.
§  Yapılması gereken en önemli iş intrauterin canlı gebeliğin tanısıdır.
l  Gebelik takibi
l  Gebeliğin ikinci 10 haftasında(11-20)
§  Fetal dönem başlamıştır.
§  Fetüsün normal olup olmadığı yani anomali veya enfeksiyon gibi hastalıkları araştırılır.
§  Fetüsün normal olup olmadığı kararının bu dönemde verilmesi patolojik gebeliklerin sonlandırıldıklarında abortus grubuna girmelerini sağlar.
§  Abortus anne açısından sistemik veya psikolojik olarak daha az zararlıdır.
l  Gebelik takibi
l  Gebeliğin son 20 haftasında(21-40)
§  Bu dönemde normal olduğuna önceden karar verdiğimiz fetüsün sağlığı ve büyümesi takip edilir.
§  İnsan yaşamında oksijenin önemi su ve besinden daha fazla olduğu bir gerçektir.
§  Aynı durum fetüs içinde söz konusudur.
§  İşin özüne inilirse bu dönemde yapılan bütün fetal testlerin amacı fetüsün oksijen sıkıntısının olup olmadığını direkt ve indirekt olarak incelemeye yöneliktir.
l  Gebelik yaşı
l  Embryonal dönem
§  Embriyo görülene kadar gebelik kesesi ortalama çapı kullanılır (ilk 6-7 hafta).
§  Embryo görülünce embriyonun CRL ölçüsü alınır (7-10 hafta).
l  Fetal dönem
§  Gebelik 13 haftayı bitirene kadar CRL, sonra BPD, FL, FAC ve diğer fetal organ ve yapıların ölçümlerinden yararlanılır.
l  Gebelik yaşı
l  Ultrason ile gebelik yaşı
§  İlk 10 haftada 3-5 gün hata payı ile
§  İkinci 10 haftada 7 gün hata payı ile
§  Üçüncü 10 haftada 10 gün hata payı ile
§  Dördüncü 10 haftada 15 gün hata payı ile tespit edilebilir.
§  Gebeliğin ikinci yarısında fetal ölçüleri kullanan formüllerle fetal ağırlık tahmini yapılabilir.
l  Fetal akciğer matürasyonu
l  Gebelik yaşı
l  Ultrason
l  İnvaziv testler
§  Amniyotik sıvıda Lameller Body Counting testi
§  Amniyotik sıvının 650 nm’de distile suya karşı optik dansitesi testi
§  Amniyotik sıvı L/S ve fostatidil gliserol testleri
l  BPD
l  FL
l  FAC
l  Spina Bifida nedir?
l  Nöral tübün gelişimi esnasında spinal kolonun arka planında bir yada daha fazla vertebranın kapanmamasıdır
l  Non-immune hydrops fetalis
l  Hydrops fetalis
l  Antenatal Ultrasound
l  Sakrokoksigial Teratom
l  Oligohidramnios
l  Erken oligohidramnioz(5-9. haftalarda).
l  Bu durumda abortus riski fazladır
l  Makrozomi
l  Fetal ağırlığın 4000 g üzerinde olan fetüslerde doğumun sezaryen olması maternal ve fetal morbidite ve mortaliteyi azaltır.
l  11 14.haftalarda nuchal thickness
l  > 3 mm
l  kalp defekti riski % 4
l  Trizomi 21 riski % 1 -2
l  Spina bifida
l  Diaphragmatic hernia
l  Skeletal dysplasias
l  Twin Twin Transfusion
l  3D Ultrason
l  Kardiyotokografi
l  Fetal monitör
l  Bradycardia:   < 110 BPM baseline
l  Tachycardia:   > 160 BPM baseline
l  Variability:    no detectable range:   absent
l                                 <= 5 BPM : minimal variability
l                                 6-25 BPM : moderate  variability                              > 25 BPM : marked variability
l  Fetal monitorizasyon
l  Erken Deselerasyon
l  Aktif doğum eylemi esnasında başın kompresyonundan olur
l  Aktif doğum eyleminde 4-7 cm dilatasyonda iken rastlanır
l  Kontraksiyonlarla senkrondur
l  Fetal hipoksi, asidemi,yada düşük apgar skoru işareti değildir
l  Geç deselerasyon nedenleri
l  Maternal hipotansiyon (s.p. epidural)
l  Aşırı uterine aktivite (oksitosin veya misoprostil ile hyperstimulasyon)
l  Plasental disfonksiyon (abruption, kronik hipertansiyon)
l  Variable Deselerasyon nedenleri
l  Umbilikal kord basısı
l  Fetusların 25% boynunda kordon vardır
l  Doppler sonografi
l  Endikasyonlar
l  Fetal fizyolojinin değerlendirilmesi
l  İUGR ve uteroplasental yetmezlik
l  Çoğul gebelik
l  Fetal anemi
l  Fetal ekokardiyografiye yardımcı olarak
l  Fetal dolaşım üzerine ilaçların etkisi
l  Üçüncü trimestirde fetal kalp hızı monitorizasyonu
l  Maternal Doppler
l  Ölçüm Yapılabilen Damarlar
l  Umblikal arter/ven
l  Uterin arterler
l  Fetal orta serebral arter
l  Duktus venosus/arteriosus
l  Fetal inen aorta/VCI
l  Fetal Karotid/Renal/İliak/Splenik arterler
l  Fetal Willis poligonu
l  Dopplerin klinik uygulamaları
l  Umbilical artery examination
l  UTERİN ARTER
l  Uterin arter Doppler ölçümleri iliak damarlarla çakıştığı yerden yapılır.
l  UTERİN ARTERDE SAPTANAN NORMAL DALGA FORMLARI
l  İlk trimestirde belirgin diastolik komponent normaldir.
l  İlk trimestirin sonlarına doğru yükselmiş S/D,azalmış diastolik komponent ve diastolik çentik varlığı normaldir.
l  26. haftadan sonra Doppler indexlerinde (PI,RI,S/D) düşme saptanmalıdır.
l  26. haftadan sonra diastolik çentik olmamalıdır.
l  UTERİN ARTERDE SAPTANAN ANORMAL DALGA FORMLARI
l  26.haftadan sonra yükselmiş RI,PI,S/D
l  26. Haftadan sonra diyastolik/sistolik çentik varlığı
l  Yüksekten düşük impedansa ani değişim
l  UMBLİKAL ARTER DOPPLERİ
l  Umblikal arterler (UA) plasentaya yakın yerden değerlendirilmelidir.
l  Normal bir gebelikte UA akım formları hem sistol hem diyastolde karakteristik düşük direnç paternine sahiptir.
l  1.trimestirde diyastol sonu akımı genellikle yoktur.
l  İlerleyen gebelikle birlikte diyastolik komponent artar.
l  Plasental yetersizlik
l  PLASENTAL YETERSİZLİK VARLIĞINDA YÜKSEK PLASENTAL DİRENÇ VARDIR.
l   UMBLİKAL ARTER DALGA FORMLARINDA DİYASTOLİK KOMPONENT AZALIR, SONRA YOK OLUR, EN SON TERSİNE DÖNER (FETAL ÖLÜM GELİŞEBİLİR ).
l  HAFİF PLASENTAL YETMEZLİKLERDE DİASTOLİK HIZ AZALIR AMA HİÇBİR ZAMAN YOK OLMAZ.
l  MCA DOPPLERİ
l  MCA fetal serebral dolaşımı değerlendirmek için tercih edilen damardır.
l  Saptanması kolaydır ve beyin koruyucu etki hakkında bilgi verir.
l  US izdüşümü ile akım hız yönü arasında 0 dereceye yakın açı ile çalışılabilir ve gerçek kan akım hızı saptanabilir.
l  BEYİN KORUYUCU ETKİ
l  IUGR olan fetusta beyin kan akımının artmasıdır.Fetal başın normal büyüklükte kaldığı asimetrik büyüme geriliği ile birliktelik gösterir.
l  Dopplerde MCA’da düşük PI değeri saptanır.
l  MCA PI ‘NİN DÜŞÜKLÜĞÜ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
l  Hızlı beyin gelişimi
l  Uterus kontraksiyonları sonrası
l  Yüksek fetal kalp hızı
l  Derin anemi
l  Post tranfüzyon
l  Amniyosentez
l  Hipoksi ve asidemi
l  Duktal kons.ve triküspit yetm.
l  MCA PI’NİN YÜKSEKLİĞİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
l  Uterus kontraksiyonları
l  Düşük kalp atım hızı
l  Oligohidramniyos
l  Fetal başın kompresyonu
l  Asidemi ile devam eden hipoksemi
l  Hidranensefali
l  indometazin
l  ÖZET
l  Fetal umblikal ve maternal uterin sirkulasyonlar arasındaki dengenin bozulması klinik olarak maternal HTve IUGR olarak karşımıza çıkar.
l  26.Gebelik hf.dan sonra utero plasental yatakta 2.6 dan yüksek S/D oranı ve/veya 0.58 den yüksek RI değerleri preeklampsiyi gösterir ve 37.hf’dan önce elektif sezaryen gerektirir.
l  26.hf.dan sonra Uterin arterde diyastolik çentiğin kaybolmaması anormaldir.
l  Fetoplasental damarlarda 3 den yüksek S/D değeri anormaldir.(IUGR,fetal neonatal ölüm)
l  Umblikal arterde diastolik akım yokluğu ve ters diastolik akım(fetal ölüm)
l  UMBLİKAL VEN
l  Ciddi şekilde IUGR olan fetusta umb.ven hızları pulsatil hale gelir.2. ve 3.trimestirde umb.vende pulsasyon görülen fetuslarda normal umb.arter kan akım paterni görülse bile,mortalite ve morbidite yüksektir.
l  DUKTUS VENOSUS
l  Normal duktus venosus kan akım hızı dalga formu bifazik paterne sahiptir.1.trimestirde ters kan akımı görülebilir.Bu ters akım 2.trimestirin erken döneminde kaybolmalıdır.IUGR olan fetusta bu ters akımın devamı saptanırsa IU fetal ölümün öncüsü kabul edilmelidir
l  Prenatal tanı
l  Giriş
l  Çoğu doğumsal anomaliler genetik ve çevresel nedenler sorumlu tutulmaktadır
§  Doğumların % 10’u çevresel faktörlerden,
§  % 25‘i genetik faktörlerden,
§  % 65’i bilinmeyen nedenlerden oluşmaktadır
l  Prenatal tanı
l  Preimplantasyon genetik tanı
§  Blastomer alınır ve FISH yöntemi ile değerlendirilir. 13, 18, 21, X, vey Y kromozomlarının sayı bozukluklarına tanı konur.
§  Cinsiyet belirlemesi yapılır.
l  Prenatal tanı
l  Non invaziv yöntemler
§  Maternal kandan fetal hücre ayıklanması ve genetik özelliklerinin incelenmesi
§  Anne kanından yapılan analizler
}  Erken prenatal tanı testi
§  11-14. haftada yapılır
§  Free beta-hCG, PAPP-A ve NT birlikte değerlendirilir. Kromozom sayı bozukluklarını araştırır.
}  Üçlü test
}  16-20. gebelik haftaları içinde yapılır.
}  Nöral tüp defektleri ve kromozom sayı bozukluklarını araştırır.
l  Prenatal tanı
l  İnvaziv yöntemler
§  Uterus içine bir müdahale söz konusu olan incelemelerdir.
§  Dolayısı ile %0.5-1 oranında gebelik kaybı oranı vardır.
l  Prenatal Diagnostic Procedures
l  Amniocentesis
l  İnvaziv yöntemler
l  CVS >12 haftada
l  Amniyosentez >14 hafta - <19 hafta
l  Kordosentez >18 hafta
l  Fötoskopi >18 hafta
l  Prenatal Diagnostik İşlemler
l  Koryon villus örneklemesi (CVS)
§  Amniosentezden daha erken tanı koyar
§  Amniotik sıvı yerine koryon villusları toplanır
§  Amniosentezden daha fazla risk taşır
l  Prenatal Diagnostik İşlemler
l  Prenatal Diagnostik İşlemler
l  Prenatal Diagnostik İşlemler
l  Alpha-fetoprotein (AFP) test
§  15-20. haftalarda kandan yapılır
§  AFP neural-tube defektlerinde yüksek, Down Sendromunda düşüktür
§  Yalancı pozitiflik olabilir
l  Kordosentez
l  Amnioyosentez
l  The great majority of pregnancy are not affected by problems
l  Kordosentez
l  Transservikal CVS
l  Amniyosentez
l  Toxemia of Pregnancy
l  Elevated BP (>140/90)
l  Proteinuria (>300 mg in 24 hours)
l  Weight Gain (>2 pounds/week)
l  Swelling (?)
l  Increased reflexes (Clonus)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder