1 Mart 2012 Perşembe
FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI, FİNANSAL DERİNLEŞME VE EKONOMİK
BÜYÜME İLİŞKİSİ, TÜRK FİNANS SİSTEMİ
Filiz YETİZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ADANA, 2008
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI, FİNANSAL DERİNLEŞME VE EKONOMİK
BÜYÜME İLİŞKİSİ, TÜRK FİNANS SİSTEMİ
Filiz YETİZ
Danışman: Prof.Dr. Nejat ERK
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ADANA, 2008
ii
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne
Bu çalışma, jürimiz tarafından İktisat Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak
kabul edilmiştir.
Başkan: Prof.Dr. Nejat ERK
(Danışman)
Üye : Prof.Dr. Mahir FİSUNOĞLU
Üye : Prof.Dr. Altan ÇABUK
ONAY
Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.
......./......./2008
Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
Enstitü Müdürü
Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil
ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndaki hükümlere tabidir.
iii
ÖZET
FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI, FİNANSAL DERİNLEŞME VE EKONOMİK
BÜYÜME İLİŞKİSİ, TÜRK FİNANS SİSTEMİ
Filiz YETİZ
Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı
Danışman: Prof.Dr. Nejat ERK
Nisan 2008, 149 sayfa
İktisat biliminin temel amaçlarından birisi toplumların refahını arttırmaktır. Söz
konusu bu amaç doğrultusunda, iktisat biliminin uğraş alanlarından birisi de ekonomik
büyümedir. Ekonomik büyümenin finansmanı için gerekli kaynakların oluşmasında ve
dağılımında etkin rol oynayan finans sistemi bu çalışmanın ana konusunu
oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi, finansal sistem ve finansal
derinleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkisini incelemektir. Bir diğeri ise, Türk
finans sistemi hakkında bilgiler verilerek finansal derinleşme göstergeleri ile ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin test edilmesidir.
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde finansal sistemin
genel yapısı incelenmiştir. İkinci bölümde, finansal derinleşmenin tanımı ve göstergeleri
hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türk finans sistemi ile Türkiye’deki
finansal derinleşme göstergeleri incelenmiştir. Son bölümde ise, ekonomik büyüme ve
finansal derinleşme arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için ekonometrik bir
uygulama yapılmıştır .Türkiye ile örnek olarak seçilen Danimarka ve İsviçre ülkeleri
için yapılan ekonometrik uygulamada Eş-Bütünleşme analizi ve Granger Nedensellik
analizi uygulanmıştır.
İsviçre ve Danimarka ülkeleri için, nedensellik ilişkisinin genellikle tek yönlü
olduğu bulunmakla birlikte Türkiye ekonomisi için finansal derinleşme ve ekonomik
büyüme arasında pozitif bir ilişki bulmayı beklerken, finansal derinleşme ve ekonomik
büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Finans Sistemi, Finansal Derinleşme, Ekonomik Büyüme,
Nedensellik, Eşbütünleşme.
iv
ABSTRACT
STRUCTURE OF THE FINANCIAL SYSTEM, RELATIONSHIP BETWEEN
FINANCIAL DEPTH AND ECONOMICS GROWTH, TURKISH FINANCE
SYSTEM
Filiz YETİZ
Master Thesis, Departmant of Economy,
Supervisior: Prof.Dr. Nejat ERK
April 2008, 149 pages
One of the main aims of the economics is to improve social welfare. In view of
this respect, economic growth constitutes one of the most important field studies of
economics. Finance system, which plays a crucial role in the formation of the resources
required for the financing of economic growth, is the main subject of this study.
One of the main goals of this study is to analyze the possible impacts of financial
system and financial depth on economic growth. Another aim is to test causality relation
between the financial depth indicators and economic growth by supplying relative
information about Turkish finance system.
This study consists of four main chapters. In the first, general structure of the
financial system is analyzed. In the second, after definition of the financial depth,
relative information about its indicators is given. In the third, Turkish finance system
and indicators of the financial depth in Turkey is analyzed. And in the last chapter, in
order to determine the direction of the relationship between economic growth and
financial depth, an econometric application is implemented. In this econometric
application made for Denmark and Sweden, which are chosen as samples, as well as
Turkey, Integration Analysis and Gagner Causality Analysis are implemented.
Causality relation is determined to run, in general, unilateral for Denmark and
Sweden. As for Turkish economy, contrary to former expectations, positive relation
between financial depth and economic growth couldn’t be determined.
Key Words: Finance System, Financial Depth, Economic Growth, Causality, Cointegration.
v
ÖNSÖZ
Finansal piyasalar bir ekonomide dağınık ve küçük miktarlarda bulunan
tasarrufları toplar, en yüksek getiriyi verecek yatırım alanlarına yönlendirir ve ülkedeki
fonların etkin bir şekilde kullanımını gerçekleştirerek EKONOMİK BÜYÜME
oluşumunu sağlarlar. Finansal sektörün ekonomide bu etkileri sağlayabilmesi için
finansal piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi gerekmektedir
Finansal sistem ve finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkileri
incelenmeye çalıştığım bu çalışmada, Türk finans sistemi ve finansal derinleşme
hakkında bilgiler verilmiştir. Finansal derinleşme göstergeleri ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için, Türkiye ile örnek olarak seçilen Danimarka
ve İsviçre ülkeleri için yapılan ekonometrik uygulamada Eş-Bütünleşme analizi ve
Granger Nedensellik analizi uygulanmıştır.
Türkiye’de finans piyasalarının ağırlıklı kısmını bankacılık sektörünün
oluşturması, finansal araç ve kurum çeşitliliğin yeterli sayıda olmaması finansal
derinleşmenin yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir.
Tez çalışmamın gerçekleşmesindeki katkılarından ve çalışmamın her aşamasında
öneri, eleştiri ve yönlendirmelerinden dolayı değerli tez hocam Prof. Dr. Nejat ERK ve
çalışmamı inceleyip yapıcı eleştirileri ile yardımcı olan değerli hocalarım, Prof. Dr.
Mahir FİSUNOĞLU, Prof. Dr. Altan ÇABUK ve uygulama aşamasında yardımlarını
esirgemeyen, her zaman desteklerini hissettiğim Araş. Gör. Cevat BİLGİN ve Araş.
Gör. Erhan İŞCAN hocalarıma teşekkür ederim.
Ayrıca tez çalışmam aşamasında desteklerini esirgemeyen sevgili aileme ve
değerli arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmamın bu konuyla ilgilenen herkese yararlı
olmasını temenni ederim.
Filiz YETİZ
ADANA, 2008
vi
İÇİNDEKİLER
ÖZET..........................................................................................................................iii
ABSTRACT ...............................................................................................................iv
ÖNSÖZ........................................................................................................................v
TABLOLAR LİSTESİ...............................................................................................ix
ŞEKİL LİSTESİ..........................................................................................................x
EKLER LİSTESİ .......................................................................................................xi
GİRİŞ ..........................................................................................................................1
1. BÖLÜM
FİNANSAL SİSTEM
1.1. Finansal Sistemin Genel Yapısı ..............................................................................3
1.1.1. Finansal Sistemin Kullanıcıları .....................................................................6
1.1.2. Finansal Hizmeti Sağlayanlar........................................................................7
1.2. Finansal Sistemin Fonksiyonları.............................................................................8
1.2.1. Finansal Aracılık ..........................................................................................8
1.2.2. Maliyetlerin Minimuma İndirilmesi ..............................................................9
1.2.3. Mal ve Hizmetlerin Değişimi......................................................................10
1.2.4. Risk Aktarımı ve Yayılması........................................................................10
1.2.5 İstikrar.........................................................................................................10
1.3. Finansal Sistemin Önemi......................................................................................11
1.3.1. Finansal Sistem ve Gelişme ........................................................................11
1.3.2. Finansal Sistem Tasarruf ve Yatırım İlişkisi...............................................12
1.3.3. Finansal Sistem ve Kamu Açıkları ..............................................................13
1.4. Finansal Sistemin Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar ..................................................14
1.4.1. Makroekonomik İstikrarın Rolü..................................................................15
1.4.2. Finansal Altyapının Rolü ............................................................................16
1.4.3. Denetleme ve Düzenlemenin Rolü..............................................................17
1.4.4. Piyasa Disiplini...........................................................................................18
vii
2. BÖLÜM
FİNANSAL DERİNLEŞME
2.1. Finansal Derinleşme Hakkında Genel Bilgiler ......................................................21
2.1.1. Finansal Derinleşmenin Tanımı ..................................................................21
2.1.2. Finansal Derinleşmenin Göstergeleri ..........................................................23
2.1.3. Finansal Derinleşmenin Ölçümü .................................................................25
2.1.3.1. Miktar Göstergeleri........................................................................25
2.1.3.1.1. Parasal Büyüklükler .......................................................26
2.1.3.1.2. Kredilere İlişkin Büyüklükler .........................................29
2.1.3.1.3. Sermaye Piyasası Göstergeleri........................................31
2.1.3.2 Yapısal Göstergeler ........................................................................32
2.1.3.3. Finansal Fiyatlar ............................................................................33
2.1.3.4. Ürün Çeşitliliği ..............................................................................34
2.1.3.5. Değişim Maliyeti ...........................................................................37
2.2. Finansal Yenilik, Finansal Sistem ve Derinleşme Üzerine Etkisi ..........................38
2.3. Enflasyon, Döviz Kurları ve Faiz Oranlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi...41
2.4. Finansal Derinleşme İle İlgili Teoriler ..................................................................42
2.4.1. Finansal Baskı Teorileri..............................................................................42
2.4.2. Finansal Liberalizasyon Teorileri................................................................45
2.5. Finansal Piyasalar, Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ................48
3. BÖLÜM
TÜRK FİNANS SİSTEMİ
3.1. Türk Finans Sisteminin Genel Yapısı ve Finansal Derinlik ...................................57
3.1.1. T.C. Merkez Bankası ..................................................................................57
3.1.2. Türkiye’de Bankacılık Sistemi....................................................................58
3.1.2.1. 1980 Öncesi Dönem ......................................................................59
3.1.2.2. 1980 Sonrası Dönem......................................................................60
3.1.2.3. 1990 Sonrası Dönem......................................................................60
3.1.2.4. 2000 Sonrası Dönem......................................................................63
3.1.3. Türk Sermaye Piyasaları.............................................................................69
3.2. Türk Finans Sistemi ve Derinleşme ......................................................................70
viii
4. BÖLÜM
FİNANSAL DERİNLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE YÖNELİK
EKONOMETRİK BİR UYGULAMA (1990-2007)
4.1. Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi............75
4.1.1. Literatür Taraması ......................................................................................75
4.1.2. Yöntem.......................................................................................................77
4.1.2.1. Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi .................................77
4.1.2.2. Johansen Eşbütünleşme Testi........................................................79
4.1.2.3. Nedensellik Testi ...........................................................................80
4.1.3. Uygulama Aşaması.....................................................................................81
4.1.3.1 Veriler ve Zaman Serisi Özellikleri.................................................82
4.1.3.2. Nedensellik Analizi Uygulaması Bulguları ....................................83
4.1.3.2.1 Birim Kök Testi Sonuçları...............................................83
4.1.3.2.2. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları..........................85
4.1.3.2.3. Nedensellik Testi Sonuçları............................................88
SONUÇ......................................................................................................................93
KAYNAKÇA.............................................................................................................96
EKLER....................................................................................................................104
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................149
ix
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Mevduat Stokları (%) ................................................................................36
Tablo 2. Türk Bankacılık Sistemi Genel Göstergeleri .............................................67
Tablo 3. Türk Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı ...................................68
Tablo 4. Türk Bankacılık Sisteminde İstihdam ........................................................69
Tablo 5. Türk Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma ..................................................69
Tablo 6. Türk Bankacılık Sisteminde Mevduat Stokları (%) ...................................71
Tablo 7. Finans Sektörünün Aktif Büyüklüğü..........................................................72
Tablo 8. Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ..................................77
Tablo 9. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği ..................85
Tablo 10. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği..................85
Tablo11. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği...................86
Tablo12. Johansen Eşbütünleşme Testi ....................................................................87
Tablo13. Johansen Eşbütünleşme Testi ...................................................................87
Tablo14. Johansen Eşbütünleşme Testi ....................................................................88
Tablo15. Türkiye- Granger Nedensellik Testi Sonuçları ..........................................90
Tablo16. Danimarka- Granger Nedensellik Testi Sonuçları .....................................91
Tablo 17. İsviçre- Granger Nedensellik Testi Sonuçları...........................................92
x
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Finansal Fonların Akışı ...............................................................................4
Şekil 2. Finansal Sistemin Genel Yapısı ...................................................................5
Şekil 3. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmiş Ülkeler..............................................13
Şekil 4. M1/GSİYH..................................................................................................28
Şekil 5. M2/GSYİH..................................................................................................29
Şekil 6. M2Y/GSYİH...............................................................................................29
Şekil.7. Yurtiçi Kredi Hacmi/ GSYİH......................................................................30
Şekil 8. Özel Sektör Kredi Hacmi/GSYİH................................................................31
Şekil 9. Özel Sektör Kredi Hacmi/ Yurt İçi Kredi Hacmi..........................................31
Şekil 10. Reel İşlem Hacmi ......................................................................................32
Şekil 11. Borsa Kapitalizasyon Oranı .......................................................................33
Şekil 12. M2/M1 ......................................................................................................34
Şekil 13. Kamu ve Özel Sektör Mevduat Oranı ........................................................37
Şekil 14. Kamu ve Özel Sektör Mevduat Oranı ........................................................37
Şekil 15. Finansal Sistem-Büyüme Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Yaklaşım............53
Şekil 16. Kamu ve Özel Sektörün Finansal Varlıklardan Yararlanma Düzeyi ...........73
Şekil 17. Finansal Derinleşme ..................................................................................74
xi
EKLER LİSTESİ
Ek 1. Modelde Kullanılan Veri Seti...........................................................................105
Ek 2. Veri Setinin Mevsimsellikten Arındırılmış Grafikleri .......................................110
Ek 3. Birim Kök Testleri ...........................................................................................112
Ek 4. Eşbütünleşme Testleri ......................................................................................142
Ek 5. Vektör Hata Düzeltme Modeli..........................................................................144
Ek 6. Granger Nedensellik Testi................................................................................147
1
GİRİŞ
İktisat yazınında finansal sistemin rolü ile derinleşmelerini tamamlamış finansal
piyasaların ekonomik büyüme açısından taşıdığı önem her dönem tartışma konuları
arasında yer almıştır. Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik
uluslararası literatüre bakıldığında bu konuda 1970’lerden günümüze birçok çalışmanın
yapıldığını ancak her çalışmanın kendine özel koşulları içerisinde anlam ifade ettiğini
görmekteyiz. Ekonomistler, finansal derinleşme olgusunun ekonomideki büyüme
sürecindeki önemini kabul edip vurgulamalarına rağmen, iki değişkenin nedenselliğinin
yönü konusunda fikir birliğine varamamışlardır.
Finansal derinleşmenin çeşitli makroekonomik göstergeler ve özellikle büyüme
göstergeleri üzerinde olumlu etkiler yaratacağını savunan görüşlerin yanı sıra, finansal
derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin hangi koşullar altında beklenenin
tersi etkilere neden olacağını tartışan çalışmalar da yer almaktadır.
Finans sisteminin ekonomik büyüme üzerine etkisini inceleyen bir kısım
ekonomistlere göre, Finansal derinleşmenin büyümeyi açıklamadığı, finansal sistemin
ekonomik büyüme üzerindeki etki düzeyinin zayıf ve küçük olduğu sonucudur. Bazı
ekonomistlere göre ise, güçlü bir finans sistemi ile derinliğini tamamlamış finans
piyasalarına sahip ekonomilerin büyüme oranlarının daha yüksek olacağı sonucudur.
Bilindiği gibi, ülkelerin gelişmelerini ve büyümelerini gerçekleştirebilmeleri için
gelişmiş finans piyasalarına, finans piyasalarında araç ve kurum çeşitliliğine,
derinleşmelerini tamamlamış finans piyasalarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle finans
piyasalarına önemli görevler düşmektedir.
Finansal piyasaların gelişmişliği, finans piyasalarının görevini tamamıyla
yapabilmesi yani tasarruflar ile yaratılan kaynakların verimli alanlara, yatırımlara
aktarılabilme düzeyine bağlıdır. Finansal piyasaların gelişmişliğini bu niteliği ile ölçen
ve derinleşme göstergesi olarak adlandırılan ölçüm ise, para arzının gayrisafi milli
hasıla içindeki payı ile mali varlıkların gayrisafi milli hasıla içindeki büyüklüğünü ifade
eden oranlardır.
Finansal sistemin gelişmesi ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkiliyor ise
finansal derinleşme oranının yüksek olması ekonomik büyümeyi artıracaktır. Bu oranın
düşük olması halinde ise, finansal derinleşme zayıf olacağından ekonomik büyüme
istenilen düzeyde olmayacaktır. Eğer finansal sistemin gelişmesi ekonomik büyümeyi
etkilemiyorsa, bu oranların değişmesi ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etki
2
oluşturmayacaktır. Bu nedenle finansal sistem ve finansal derinleşmenin ekonomik
büyüme üzerine ne derece doğrudan katkı yaptığı önemli bir tartışma konusudur.
Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi, finansal sistem ve finansal
derinleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkisini incelemektir. Bir diğeri ise, Türk
finans sistemi hakkında bilgiler verilerek finansal derinleşme göstergeleri ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkilerin test edilmesidir.
İnceleme dört temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümü finansal
sistemin yapısı, finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisi hakkında genel
bilgilerden oluşmaktadır.
İlk bölümün birinci, ikinci ve üçüncü kısmında finans sistemin genel yapısı,
finans sisteminin ekonomik önemi ile finansal piyasalar ve ekonomik büyüme ilişkisini
açıklayan konular hakkında bilgiler verilecektir. Bölümün son kısmında ise güçlü bir
finans sistemi için gerekli koşulların ne olması gerektiği incelenecektir.
İkinci bölümde finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi hakkında
genel bilgiler verilecektir. Bu bölümün birinci ve ikinci kısmında finansal derinleşmenin
tanımı, finansal derinleşmenin göstergeleri ve ölçümleri incelenecektir. Üçüncü
kısmında ise finansal derinleşme ile ilgili teoriler açıklanacaktır. Son kısmında ise,
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisi hakkında genel bilgiler verilecekitr.
Üçüncü bölümde ise Türk Finans sistemi incelenecektir. Bölümün ilk kısmında
Türkiye’deki finansal serbestleşme dönemleri olan 1980 öncesi ve 1980 sonrası
hakkında genel bilgiler verilecektir. Bölümün ikinci ve son kısmında ise , Türkiyede’
ki finansal derinleşme göstergeleri incelenecektir.
Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise, Türkiye ekonomisinde finansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasında ilişkinin olup olmadığını incelemek için
Granger Nedensellik Analizi yapılacaktır.
Sonuç bölümümüzde ise değerlendirmelerimize ve önerilerimize yer
verilecektir.
3
1. BÖLÜM
FİNANSAL SİSTEM
1.1. Finansal Sistemin Genel Yapısı
Finansal sistem bir bütün olarak bir çok aracın, kurumun ve piyasanın
birlikteliğiyle oluşur. Finansal kurumlar; bankalar, sigorta şirketleri, bankerler, tefeciler
ve borsalar gibi çeşitli kurumları kapsar. Finansal araçlar ise, bozuk para, banknot,
tahvil ve hisse senetleri gibi bilinen araçların yanı sıra swap gibi daha bütünsel
araçlarında bulunduğu geniş bir alanı içine alır (Parasız, 2001, 654 ).
Finansal piyasa daha geniş bir ifadeyle; “Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz
edenler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler
ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan organik doku” olarak
tanımlanır (Tuncer, 1985, 3).
Finansal piyasalar yatırım ve tasarruf kararların farkı birimlerce verildiği bir
ekonomide dağınık ve küçük miktarlarda bulunan tasarrufları toplayıp, en yüksek
getiriyi verecek yatırım alternatiflerine kanalize ederek, ülkedeki fonların etkin bir
şekilde kullanımını gerçekleştirme yoluyla ekonomik büyümenin oluşumunu sağlarlar.
Finansal formların transferi finansal varlıklar aracılığı ile gerçekleşir. Finansal
varlıklar fon fazlasına sahip ekonomik birimlerden toplanan fonların karlı yatırım
yapacaklara, yatırım yapacakların riskini de yatırım girişiminde bulunanlara transfer
etmek yoluyla ekonomiye hizmet sağlarlar. Bu iki fonksiyon Şekil 1 de gösterilmiştir
(Champbell,1993, 2).
Yatırımcılar veya finansal aracılar direkt olarak finansal varlıkları çıkarma yolu
ile firmalardan, hükümet birimlerinden veya bireylerden paraları toplarlar. Fon
yatırımcıları ödünç alanlardan veya finansal aracılardan direkt olarak finansal varlıkları
alabilirlerken, brokerlar ve dealerlar finansal varlıkların transferini kolaylaştırırlar.
4
Kaynak: Champbell, Tim , W. A. Kracaw, Financial İnstitutions and Capital Markets, Harper Collins
First Edition, 1993, 2.
Şekil 1 . Finansal Fonların Akışı
Finansal sistemin yapısı ve özellikleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte
sistemin temel belirleyicileri şunlardır:
a. Sisteme fon sağlayanlar (tasarruf sahipleri)
b. Sistemden fon talep edenler (yatırım projesi sahipleri)
c. Aracılık eden finansal kurumlar
d. Fon transferinde kullanılan finansal araçlar
e. Hukuki ve idari kurallar
(Tuncer,1985, 3-4 ).
Finansal sistemin genel yapısı ve finansal varlıkların transferi Şekil 2.de
gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, finansal piyasalarda yatırımlar için yatırım ve
finansman araçları ile bunların akışına aracılık eden kurumlar bulunmalıdır. Yatırım ve
finansman aracı olarak, nakit para, mevduat, krediler, hazine bonoları, varlığa dayalı
menkul kıymetler sayılabilir.
Fon akımına aracılık eden kuruluşlar ise ticari bankalar, yatırım bankaları,
kalkınma bankaları, menkul kıymetler borsaları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları
olarak sayılabilir. Finansal sistemde fonların yer değişimi doğrudan veya dolaylı
Fon
fazlası
sahipleri
Verimli
riskli
yatırım
sahipleri
Fon akışı
Borç verme
Varlıkların
dağıtımı
Risk transferi
5
finansman şeklinde gerçekleşmektedir. Doğrudan finansman; fon arz eden ve fon talep
eden ekonomik birimlerin doğrudan doğruya karşılaştıkları yöntemdir. Dolaylı
finansman ise bu iki kesim arasındaki fon aktarım görevini finansal aracılar
üstlenmiştir.
Kaynak: SCHALL. Lawrence D. ve C. W. HALEY: Introduction to Financial Management, Mc
Graw- Hill, Sixth Edition, 1
Şekil 2. Finansal Sistemin Genel Yapısı
Finansal sistem en basit şekli ile finansal hizmetleri kullananlar ve bu hizmetleri
sağlayanlar olarak ikiye ayrılabilir.
Yatırım
ve Tüketim
Yatırım
ve
Broker Tüketim
ve
Dealer
Para Finansal
varlıklar
Finansal Varlıklar
Para
Finansal
Varlık
Sahipleri
Tasarruf
Edenler
Para
Finansal
Aracılar
Para
Para Para
Finansal
Varlıklar
Ödünç Alanlar
Finansal
Varlıklar
Para
Birincil
Piyasalar İkincil
Piyasalar
6
1.1.1. Finansal Sistemin Kullanıcıları
Finansal kurumlar hizmetlerini hükümetler, işletmeler ve hane halkları gibi
sektörler aracılığıyla yerine getirebilirler.
* Hükümet : Finansal sistemin düzenleyicisi olan hükümetler aynı zamanda bu
sistemin müşterisi konumundadır. Ödeme hizmetlerinden tüm ülkeler yararlanır.
Sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelerde bütçe açığı menkul kıymet satarak
karşılanırken Gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) bütçe açığı genellikle bankalardan
borçlanılarak kapatılır. İş dünyasında olduğu gibi birçok GOÜ’ de hükümetler bir kredi
kullanıcısıdır ve finansal sistemi harcamalarını fonlamak için kullanırlar. Aynı zamanda
hükümetler finansal sistemi gelişme ve diğer amaçlar için kullanmış, öncelikli
sektörlere sübvanse edilmiş faizlerle kredi verilmiştir. Özellikle GOÜ’ lerde devletin
sahip olduğu banka ve diğer finansal kurumlar kaynakların dağıtımında doğrudan etkili
bir role sahip olmuşlardır. Hükümet kaynak tahsisinde direkt rol alabilmektedir. Para
politikası finansal sitemin aracılığı ile yürütüldüğünden, kamu kesiminin, ülkedeki
yatırımların miktarı ve dağılımı üzerinde etkisi büyüktür (Uludağ ve Arıcan,1999,118).
* İşletmeler : Şirketlerin çek hizmetleri, transfer ödemeleri, akreditif, teminat,
muhasebe gibi çok çeşitli finansal hizmetleri vardır. Dolayısıyla finansal hizmetleri
daha karmaşıktır. İş dünyası kredi kullanıcısıdır, stoklarını finanse etmek için kısa
vadeli, sermaye artırımı için ise uzun vadeli krediye ihtiyaç duyar. Ayrıca finansal
varlıkların önemli bir bölümünü elinde tutar. İş dünyası kamu ve özel kesim firmalarını
içermektedir. Kamu kesimi genellikle sermaye yoğun işlerde faaliyet gösterdikleri için,
gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinde faaliyet gösteren bir çok büyük firma kamu
mülkiyetindedir. Bunların birçoğu kar amacı gütmeksizin sadece istihdam yaratmak ve
makul fiyatlardan mal ve hizmet sağlamak için çalışır. Bu kurumların çoğunluğu zarar
ettiğinden yatırımlarını kendi kazançlarından sağlayamazlar. Bu nedenle iç ve dış
piyasalardan borçlanmak zorunda kalmışlardır. Bazı büyük kurumlar ise gerek
duydukları finansal hizmetleri kendileri karşılayabilirler. Ayrıca bazı finansal hizmetleri
de arz edebilirler. Yani kendi hisse senetlerini, finansman bonolarını pazara sunarak,
finansal piyasalara direkt bağlantı kurabilirler. Bu direkt finansman gelişmekte olan
ülkelerde çok az düzeydedir.
* Hane Halkı : Hane halkı sektörü bireylerden ve küçük firmalardan oluşur.
Temel finansal ihtiyaçları ödeme hizmeti, tasarruf için likit varlıklar ve küçük çaplı
tüketim kredileridir. Bu sektör işlemlerde kolaylık, likidite, güven ve basitlik talep eder.
7
Kendileri için gerekli yatırımı yaptıktan sonra artan kısmı ise uygun varlıklarla
değerlendirmek isterler. (Canbaş ve Doğukanlı,1996, 111)
1.1.2. Finansal Hizmeti Sağlayanlar
Finansal hizmeti sağlayan kurumlar merkez bankası dışında beş grupta
toplanabilir:
· Mevduat ve kredi kurumları,
· Emekli sandıkları ve sigorta şirketlerinden oluşan özel tasarruf kurumları,
· Yatırım kurumları,
· Hisse senedi pazarı,
· Organize olmamış piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar olarak
sıralanabilir.
Finansal sistemler ülkede ülkeye farklılık gösterirler. Örneğin, Gelişmekte olan
ülkeler bankalardaki finansal varlıkların daha büyük bir kısmını elinde tutmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin finans sistemlerinin yapıları
karşılaştırıldığında bu oran gelişmiş ülkelerde %37 iken, gelişmekte olan ülkelerde ise
%48’dir. Bu karşılaştırmaya merkez bankaları da dahil edildiğinde ise, gelişmekte olan
ülkelerde bankacılık sisteminin finansal sektör içindeki ağırlığı daha da artmaktadır
(Canbaş ve Doğukanlı, 1996, 111)
Merkez Bankaları gelişmekte olan toplam finansal aktiflerin %20’sini ellerinde
bulundururken, bu oran gelişmiş ülkelerde %3 düzeyindedir. Merkez Bankası yasal para
birimini tedavüle sürme ve genellikle finansal sistemi denetlemenin yanında kamu
kesimine ve diğer bankalara bankacılık hizmetleri sunarlar. Farklı finansal kurumlar
hem birbirlerinin tamamlayıcısı, hem de birbirlerinin rakibi olan finansal hizmetler
sunarlar. Anlaşmalı tasarruf kurumları müşterilerinin uzun vadeli ihtiyaçlarını
karşılayan likit olmayan tasarruf imkanı sunarlarken, mevduat toplayan kurumlar ise
ödeme araçları ve likit aktiflere ilişkin kolaylıklar sunarlar.
Ticari bankalar, piyasayı oluşturanlara ve piyasaya katılanlara ödeme araçları ve
uygun krediler sağlayarak piyasaların işleyişini kolaylaştırırlar. Piyasalar ve farklı
finansal kurumlar kıt kaynak konumundaki tasarruflar için farklı araçlar sunarak rekabet
ederler. Para ve sermaye piyasaları söz konusu araçları arz edenler arasındaki rekabeti
artırırlar. Para piyasası sınırlı sayıda şubeye sahip olan ticari bankaların mevcut tüm
8
fonlara ulaşmasını sağlar. Ticari bankalar, büyük şirketlere kredi vermede uzmanlaşmış
olduğundan bu tür kredilerin piyasasında rekabet çok olabilir.
Sonuç olarak; etkin bir finansal sistem için rekabete ihtiyaç vardır, sistem bunun
için geniş hizmetler demeti sunmalıdır. Hükümetler belli başlı banka gruplarının
büyüme ve çeşitlenmesini kısıtlamamalı, para ve sermaye piyasalarını, diğer finans
kurumlarını destekleyerek rekabeti artırmalıdır. Rekabetin teşviki için, küçük ölçekli
finansal sisteme sahip ülkelerin, yabancı finansal hizmetlerin ülkeye girişine imkan
sağlaması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemler yetersizdir veya
etkinliği azdır. Etkin bir finansal sistem, finansal kaynakların dolaşımını sağlayarak ve
en verimli kullanılacak yerlere tahsis ederek ekonomik büyümeye destek olur (World
Bank,1989, 25).
1.2. Finansal Sistemin Fonksiyonları
Finansal sistemin iktisadi kalkınma sürecindeki yerinin belirlenmesi iktisat
yazınında uzun tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmaların yapılmış olması bile
finansal sistemin önemini ve fonksiyonlarını anlamaya olan ihtiyacı ortaya
koymaktadır. Finansal sistemin ekonomik hayattaki rolü üzerine yapılan teorik
çalışmalar, finansal sistemde uygulanan politikalardaki değişim ile yakından ilişkilidir.
Günümüzde finansal sistemin iktisadi kalkınma sürecinde kabul gören fonksiyonları
şöyle sıralanabilir:
1. Finansal sistem finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirir.
2. Finansal aracılık maliyetlerinin azalmasını sağlar.
3. Mal ve hizmetlerin değişimini gerçekleştirir.
4. Risk transferini ve taban yayılmasını gerçekleştirir.
5. Ekonomik istikrar için bazı araçlar sağlar (Uludağ ve Arıcan, 1999, 110)
1.2.1. Finansal Aracılık
Finansal sistemin görevi, kaynakları yatırım projeleri arasında getirisi en yüksek
olana tahsis edilmesine aracılık etmek ve kaynak dağılımında etkinliği sağlamaktır.
Ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden birisinin sermaye birikimi olduğu
düşünülürse bu fonksiyonun önemi daha iyi anlaşılabilecektir.
9
Tasarruf sahipleri bireysel olarak yatırımları, yöneticileri ve ekonomik durumu
yakından değerlendirme olanağından zaman ve kapasite olarak yoksundurlar. Tasarruf
sahipleri yatırımları değerlendirirken bilgi eksikliği ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Dolayısıyla yüksek bilgi toplama maliyeti, sermayenin getirisin en yüksek olan yere
dağılımını engelleyebilir (Levine,1997, 695).
Finansal aracılar ise gerek bilgi toplamadaki üstünlükleri ve gerekse riskli, fakat
getirisi yüksek yatırımları finanse etme fonksiyonları ile sermayenin ortalama
verimliliğini artırmaktadır.
Finansal aracılar kanalıyla sermaye ne kadar etkin dağıtılabiliyorsa ekonomik
büyüme oranı o kadar yüksek olacaktır.
Finansal gelişme devam ettikçe, finansal sistemin finansal aracılık yapma
fonksiyonu da gelişir. Finansal aracılık süreci çok sayıdaki tasarruf sahibinden
yatırımcılara aktarılması işleminden oluşur. Ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında
aracılık faaliyetleri daha çok ticari bankalarca gerçekleştirilir. Ekonomik kalkınma
sürecinde yeni tip finansal aracılar ortaya çıkar, bunlar yatırım bankaları, sigorta
şirketleri, hisse senedi ve tahvil borsalarıdır. Ancak çok ve çeşitli sayıdaki aracının
başarılı bir finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirdiği söylenemez, sorun sunulan
hizmetlerin kalitesinde ve sistemin etkin çalışıp çalışmadığındadır.
1.2.2. Maliyetlerin Minimuma İndirilmesi
Finasal sektördeki gelişmenin finansal aracılığın maliyetini düşürmesi
beklenmektedir. Bu maliyet düşüklüğü finansal sektördeki verimliliğin artması
anlamına gelmektedir. Finansal sektördeki gelişme sonucunda, finansal kurumlar
tarafından sunulan hizmetler bağlamında bir rekabetin oluşması beklenmektedir. Bu
rekabet ortamı borç alma ve borç verme faiz oranları arasındaki farkı azaltarak
maliyetin düşmesine katkı sağlar. Bir finansal sistem, aracılığın maliyetini ne kadar
azaltabiliyorsa, tasarrufları daha büyük bir kısmının getirisi yüksek yatırımlara tahsis
edilmesine olanak verdiğinden, o kadar verimlidir (Darrat,1999, 33).
Finansal sistem, işletme yöneticilerini izleme ve değerlendirme maliyetlerini
düşürmektedir. Örneğin; yöneticiler, işletme içinde her gün bulunmaları sebebiyle
elinde bu şirketin hisse senedi gibi değerli kağıtlarını bulunduranlara karşı bilgi
üstünlüğüne sahiptirler.
10
Finansal kurumlar, yöneticileri izleyerek sahip oldukları bilgi üstünlüğünü
azaltabilirler. Alınan kredilerin yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığını bu şekilde takip
edebilmektedir. Finansal sektör, bu yönüyle de sermaye birikimine ve dolayısıyla
ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmektedir (Levine, 2004, 667).
1.2.3. Mal ve Hizmetlerin Değişimi
Finansal sistem, mal ve hizmetlerin değişimine olanak vermektedir. Hızla
gelişen ekonomilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yatırım araçları ve
piyasalarıyla bu değişim işlemlerini kolaylaştırmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak sermayenin küreselleşmesine olanak
tanımaktadır.
1.2.4. Risk Aktarımı ve Yayılması
Finansal sitemin bir fonksiyonu olan risk aktarımı, riskin tabana yayılmasıyla
risk transferinin sağlanmasıdır. Bireysel olarak tasarruf sahipleri ve yatırımcılar riskten
kaçınma eğilimindedirler. Ancak riskten kaçınma isteğinin derecesi bireyler arasında
farklılık gösterir. Risk çok sayıda birey arasında yayılmadığında tasarruf sahipleri ve
yatırımcılar üstlendikleri yüksek riskten ötürü daha yüksek getiri talep edebilirler.
Bundan dolayı iyi çalışan bir finans sisteminin riski çok sayıda birey arasında yaymaya
imkan tanıyacak araçlar sunması gerekir. Sistem farklı derecelerde risk taşıyan çok
çeşitli aktifleri bireylere sunabileceği gibi, risk yönetimi ve belirlenmesinde
uzmanlaşmış kurumlar bireylerin tercihlerine göre risk tayinini gerçekleştirebilirler.
Tam anlamıyla çalışan finansal sistemin riskten ötürü sağlanacak ekstra primleri sıfıra
düşürmesi gerekir (Uludağ ve Arıcan, 1999, 115).
1.2.5 İstikrar
Finansal sistem ekonomik faaliyetlerde istikrarı sağlamaya yönelik araçlar
sağlar. Her ekonomi üretim, istihdam ve fiyatlarda zaman zaman dalgalanmalarla
karşılaşır. Kamu otoriteleri bu dalgalanmaları önlemek için para arzını etkileyen
politikalarla çeşitli kararlar alır ve bu karaları uygular. Örneğin, Gelişmekte olan
ülkelerde işsizlik problemi parasal genişleme ile kontrolü mümkün olan bir istikrarsızlık
olmadığı için finansal politikaların bu ülkelerde istikrar amacı ile kullanımı genellikle
11
enflasyonun kontrolüne yönelik çabalar üzerinde yoğunlaşır (Canbaş ve Doğukanlı,
1997, 111).
1.3. Finansal Sistemin Önemi
1.3.1. Finansal Sistem ve Gelişme
Ekonomide gelişme olgusu her dönemde ilgi çekici bir konu olmuştur. Gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler için çeşitli gelişme modelleri ileri sürülmüş, büyümenin ana
etkeni olarak da sermaye birikimi gösterilmiştir. Buna göre mevcut kaynakların bir
kısmı yeni yatırımlara yöneltilirse daha fazla sermaye biriktirilecek ve bu da üretkenliği
arttıracağı için gelirde artışa yol açacaktır. Ancak gelişmemiş ülkelerde kaynak sorunu
olduğundan bu koşulla gelişme teorisi “fakirlik döngüsü” ne dönüşmektedir. Finansal
sistemin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.Çünkü gelişmekte olan ülkeler dış
yardım olmadan ihtiyaçları olan yeni kaynakları bulamadıklarından varolan kaynakları
daha etkin kullanmak yoluyla üretkenliği artırmaları daha akılcı bir yaklaşım olarak
gözükmektedir.
Üretkenliğin artırılması için de öne sürülen teori finansal gelişme ve
liberalleşmedir. Finansal gelişme ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki A. Smith’ ten
beri ekonomistlerin ilgisini çekmiştir. Liberalleşme yanlısı ekonomistlerin bu
mekanizmadaki “görünmez el”i finansal sistemin kendisidir. Her şeyden önce finansal
kesimin serbestleşmesi faiz oranlarını, sonuç olarak da getirileri artıracağından
tasarruflar atıl formlardan çıkıp finansal sisteme kazandırılacaktır. Böylece de yatırım
fırsatları için kullanılabilecek kaynaklar oluşacak, daha da önemlisi bu kaynaklar en
karlı yatırım olanaklarında değerlendirilecektir. Çünkü bu kaynakların toplanması ve
ödünç verilmesi işlemine aracılık eden kurumların kaynakları en etkin kullanımı
sağlayacak yatırımda değerlendirecekleri varsayılmaktadır. Böylece kaynaklar verimsiz
yada atıl alanlardan çekilerek en iyi şekilde kullanıldığından toplam yatırımların
verimliliği, dolayısıyla da gelir artacaktır.
Finansal sistem bu mekanizma sayesinde ekonomik gelişmeyi sağladığına göre
sistemin büyümesi de gelişmeyi artırıcı etki yapacaktır (Taşkıran,1996, 13).
12
1.3.2. Finansal Sistem Tasarruf ve Yatırım İlişkisi
Tasarruf bireylerin tüketimden vazgeçmeleri sonucu gelirlerinin harcanmayan
kısmı yada tüketimin ertelenmesi olarak tanımlanır. Aynı zamanda bir ekonomide
üretimi arttırmaya yönelik yapılan fonların kullanımı da yatırımları
oluşturur.Tasarrufların ülke kalkınmasında etkin olabilmesi için tasarrufların sermayeye
dönüştürülerek öngörülen yatırımların yapılması sağlanmalıdır (Kargı,N., 23).
Ekonomide toplanan tasarrufların yatırım projelerine aktarılması yoluyla ekonomik
büyüme sağlanabilir. Bir ekonomide reel yatırımların Gayri Safi Milli Hasıla içindeki
payının büyüklüğünün artması ile ekonomin performansı pozitif ilişkilidir.
Finansal değişkenlerin tasarruflar üzerindeki etkisi ise; likidite ve finansal
piyasalara ulaşmadaki kolaylık finansal araçları tasarruf sahipleri için cazip hale
getirebilir. Tasarruf sahiplerine sunulan hizmetler net getiriyi arttırırlarsa tasarrufları
teşvik edebilir. Yüksek faiz oranlarının tasarrufların biçimi üzerindeki etkisi açıktır. Bu
sayede tasarruflar finansal olmayan aktiflere kayar. Tasarruf sahiplerinin bu tutumu
ekonominin finansallaşma derecesini yükseltir (Mıhçı, 1999, 27).
Yatırımların artması ise hem ekonominin büyümesini hızlandırır, hem de
gelecekteki üretim kapasitesini arttırır. Yatırımların arttırılabilmesi ülkenin tasarruf
hacmi ile bu tasarrufların ne kadarının yatırımlara aktarılabildiğine bağlıdır. Bir
ülkedeki tasarruf hacmi, ülke bireyinin tümü ile devlet dahil bütün kurum ve
kuruşlarının belirli bir dönemdeki tasarruflarından oluşmaktadır.
Yatırımlar aynı zamanda , araştırma ve geliştirme, beşeri sermaye, yaparak
öğrenme, yönetimi iyileştirme ve toplam faktör verimliliğinin diğer elementlerini de
kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu da finansal sistemin ekonomik büyümeyi nasıl
etkilediğini açıklamaya çalışma imkanı verir. İyi işleyen bir finansal sistem kaynakları
verimli alanlarda kullanacakları seçer ve kaynakların yüksek getirili faaliyetlerde
kullanımını sağlar.
Firmalar ve bireyler yatırımlarının bir bölümünü kendi tasarruflarıyla finanse
ettiklerinden, finansal sistem ülkedeki yatırımların ancak bir bölümüne aracılık eder.
Finansal sistemin görevi tasarrufu olan birimlerin bu fonlarını fon gereksinimi olan
birimlere aktarmaktır. Ancak finansal sitem toplam yatırılabilir fonların bir kısmı için
aracılık yapsa da , tasarrufların tahsisindeki rolü büyüktür (Han,1996, 22-23).
Finansal sistem geliştikçe önce yerel bankalar daha milli finansal kurumlar ve
neticede sermaye piyasaları ve yabancı bankalar yatırımcılar için fon sağlayan
13
kaynaklar durumuna gelirler. İstikrarlı işleyen finansal sistem fon aktarımı sırasındaki
maliyetleri minimize eder.
Hızlı büyüme, çok yatırım ve finansal gelişme yüksek tasarrufla ilgilidir. Ancak
hızlı bir finansal gelişme yatırımların verimliliğini arttırarak iktisadi büyümeye katkıda
bulunmaktadır.
1.3.3. Finansal Sistem ve Kamu Açıkları
Gelişmekte olan ülkeler 1980’li yıllara kadar kamu açıklarını finanse etmek için
dış borçlara başvurmak zorunda kalmıştı. 80’li yılların başında yabancı sermaye girişleri
durduğunda, gelişmekte olan ülkelerin bazıları kamu açıklarını güçleri olmasına rağmen
azaltamadı. Çünkü bu ülkeler uygun vergileme araçlarına sahip değildiler ve sosyal ve
politik gerekçeler harcamaların kısılmasını önlemekteydi.
Kaynak: DPT, Kamu Açıklarının Genel Bir Değerlendirmesi, www.dpt.gov.tr, 2007
Şekil 3. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmiş Ülkeler
Şekil 3’te 24 gelişmekte olan ülke ve 11 gelişmiş ülkede bütçe açıklarının
finansman şekli gösterilmektedir. Bu iki grup arasındaki fark açıktır.
Gelişmekte olan ülkelerde açığın %47’si Merkez bankasından borçlanılarak,
%15’i yurtiçi finansal kurum ve piyasalardan, %38’i ise yurt dışından borçlanılarak
finanse edilmiştir. Sanayileşmiş ülkeler ise kamu açıklarını banka dışı finansal kurumlar
ve piyasalar aracılığı ile finanse ederken, açığın yaklaşık %12’si için Merkez Bankası
kaynaklarına başvurmuşlardır (Özbilen Ş., 1996, 23).
Gelişmekte olan ülke hükümetleri, ülkedeki finansal sistem ihtiyaçlarına yetecek
ölçüde gelişmediğinden, kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarına
14
yönelmişlerdir. Merkez bankaları da açıkları para basarak finanse ettikçe enflasyonda
gitgide yükselmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon oranı yıllık %10’
dan (65-73 yılları), %26’ya (74-82) 1983-88’ de ise %51’e yükselmiştir. Gelişmiş
ülkelerde de 70’li yıllarda yükselen enflasyon 80’li yıllarda %4 civarında
tutulabilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık yarısı tek rakamlı enflasyon
yaşarken, son yıllarda iki ve üç rakamlı enflasyon yaşayan ülke sayısı artmıştır. Örneğin
1983-88 yıllarında Arjantin, Brezilya, Peru gibi ülkelerde yıllık ortalama enflasyon
oranı %110’nun üzerinde gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu oranın sebebi ard arda
yapılan devalüasyonlar gibi görülse de kamu açığı finansmanı bu süreçte en önemli rolü
oynamaktadır. Hangi şekilde olursa olsun kamu açıklarının yurtiçi kaynaklardan
finansmanı finansal sistem üzerinde bir vergi etkisi yaratmaktadır(Özbilen Ş., 1996,
12).
Kamu sektörünün bu şekilde özellikle Latin Amerika Ülkelerinde GSYİH’ nın
yaklaşık %5’i kadar gelir sağladığı görülür. Bu ülkelerde enflasyon vergisine matrah
teşkil eden baz paranın GSYİH’ nın yaklaşık %10’u olduğu göz önüne alınırsa
enflasyon vergisinin kamu kesimine yarattığı gelirin boyutu daha iyi anlaşılır.
Bazı hükümetler kamu kesimi borçlanmasının enflasyonist etkilerini düşürmek
için tedbirler alsalarda, gerçekte bu önlemler, kendi yapıları içinde enflasyonist iken
finansal aracılık işlemleri üzerinde caydırıcı etkiye sahiptir. Örneğin Arjantin para
stokunun aşırı genişlemesiyle önlem olarak vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranını
%70’e kadar çıkardı. Ancak zorunlu karşılıkların Merkez bankasına zorunlu kredi
anlamına geldiği düşünülürse, bu önlemin enflasyonist ve finansal sistemi daraltıcı
etkisi ortaya çıkar. Diğer taraftan gelişmekte olan bir çok ülke ticari bankaları, sigorta
şirketlerini ve diğer finansal kurumları düşük faizli devlet tahviline yatırım yapmaya
zorlamıştır. Bu önlemde özel yatırım harcamaları ve finansal aracılık üzerinde dışlama
(crowding-out) etkisi yaratmıştır. (Şenel O., 1996, 17)
1.4. Finansal Sistemin Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar
Finansal sistemin kendisinden beklenen yararı üretmesi için başka bir ifade ile
finansal gelişmenin ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmesi için finansal yapının
sağlam olması ve ekonominin dışından ve içinden gelebilecek şoklara karşı krizi
derinleştiren bir özelliğinin olmaması gerekmektedir.
15
Finansal sistemin ekonomideki öneminden dolayı , istikrarlı olmayan bir
finansal sektör, reel sektörde yıkıma neden olabilmektedir. Normal şartlarda rasyonel
bir yatırım projesinin finansmanında karşılaşılan güçlükler, kamunun ve ekonominin
genelinde bir istikrarsızlık ve banka krizleri sermaye akışları üzerinde negatif etki
yaratabilmektedir. Bir ekonomide finansal sistemden kaynaklı bir krizin etkilerini en
aza indirmek için alınması gereken önlemler oluşturulmalıdır.
Finansal sistemin esneklik ve hızlı iyileşme özellikleri yanında sağlam bir
finansal sistemin temel koşulları şu şekilde sıralanabilir:
· Makro ekonomik istikrar,
· Finansal sistemin alt yapısı,
· Finansal sistemde düzenleme ve denetlemenin kalitesi,
· Piyasa Disiplini (Mishkin F., 2000, 27).
1.4.1. Makroekonomik İstikrarın Rolü
Etkin ve verimli bir finansal yapı, makro ekonomik istikrara bağlıdır. Uygulanan
para ve maliye politikaları birbirleriyle tutarlı olmalı ve belirsizlik yaratmamalıdırlar.
Bu durum gelişmekte olan ülkeler için daha önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde
yapısal sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı uygulanan bir politika
beklenmeyen bir etki oluşturabilmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde yapılan
düzenlemeler sonucu makro ekonomik istikrar korunmaktadır. Makro ekonomik
istikrarsızlık finansal problemlerin çıkmasına neden olabilmektedir. Ekonomik
istikrarsızlıklar finansal sistemin zayıflıklarını gün yüzüne çıkarmakta, sektördeki
problemleri daha da sorunlu hale getirmekte ve sonunda banka krizlerinin meydana
gelmesine neden olmaktadır. Finansal istikrarsızlığa neden olan makro ekonomik
sorunlar şöyle sıralanabilir.
§ Faiz oranlarındaki artma,
§ Finansal sektörde yatırım araçlarının vergilendirilmesi sonucu kamunun
borçlanma maliyetlerinde yükselme ve özellikle kısa vadeli yabancı sermayede
görülen hızlı hareketlenme,
§ Enflasyon oranındaki yüksek dalgalanma ve belirsizlikte artma,
§ Para ve maliye politikaları uygulamalarında istikrarsızlık ve önceden görememe,
§ Döviz kurunda istikrazsız dalgalanmalar (Mishkin F., 2000, 38).
16
Yukarıda sayılan makro ekonomik nedenlerle birlikte ciddi bankacılık
problemleri yaşayan ülkelerin ortak problemi “beklentilerde tutarsızlık ve varlık
fiyatlarında aşırı ve sert yükselişler” olarak görünmektedir. Varlık fiyatlarındaki
yükselişler aşırı iyimser hava yaratırken bankaların kredi verme isteklerini
artırabilmektedir. Varlık fiyatlarında artış olduğunda ödünç verilebilir fonlara olan talep
artmaktadır. Oluşan bu iyimserlik ortamında, spekülatif amaçlı varlık talebi ödünç
alınanla finanse edilebilmektedir. Diğer taraftan borç alanlar, borç-gelir oranındaki
artıştan dolayı rahatlamakta ve bankaların kredi açma arzuları artmaktadır (Yeldan
E.,1996,45).
Kredi değeri beklentileri genişlemekte ve finansal varlıkların değerinin artması
borçluların daha çok borçlanmalarına neden olmaktadır. Bu gelişme, bankaların kredi
verdikleri borçlularına kredi miktarını artırmaları anlamına gelmektedir. Varlık
fiyatlarında artış bankaların riskten daha az kaçmalarına, borçluların borçlarını ödemede
onlara daha fazla güven duymalarına ve gösterilen teminatlara daha çok güven duyarak
riski göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Durum böyle iken problem varlık
fiyatlarındaki düşüşten sonra çıkmaktadır. Varlık fiyatlarındaki düşüşten bankalar daha
çok zarar görmekte ve güvenilirlikleri azalmaktadır. Bu nedenle makro ekonomik
dalgalanmaların minimize edilmesi veya kabul edilebilir bir aralıkta tutulması
gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, zayıf bir makro ekonomik sistem finansal
sistemin istikrarını bozmada tek başına yeterli olabilmektedir.
Kısacası finansal sektörün etkinliği, sağlamlığı ve istikrarlılığı, faaliyette
bulunduğu ekonominin makro dengeleriyle yakından ilgilidir (Ergeç, 2001, 142).
1.4.2. Finansal Altyapının Rolü
Finansal altyapı, kredi kültürü, kurumlaşma, özel mülkiyet haklarının
tanımlanması, alacak takibi ile ilgili yasal düzenlemeler, şeffaflık gibi birçok unsuru
içine almaktadır. Şeffaflık ve sorumluluk iyi planlanmış ekonomik ve mali politikaların
en önemli iki özelliğidir. Her iki özellik hem özel sektörde hem de kamu sektöründe
doğru ve yerinde kararların alınmasını sağlamakta ve dolayısıyla kaynak dağılımında
etkinliği, makro ekonomik istikrara ekonomik büyüme ve refah artışına katkıda
bulunmaktadır. Şeffaflık ve sorumluluk, ekonomi politikası ve karar verme süreci ile
ilgilidir. Her ikisi de gelecekteki krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yaramaktadır.
Makro ekonomik açıdan şeffaflığın ve sorumluluğun artırılması politika ayarlamalarının
17
zamanında başlamasını teşvik etmektedir. Ayrıca belirsizliği azaltarak krizlerin
çözümüne yardımcı olmaktadır (TBB, 1996b:11, Günay, 2004, s54).
1.4.3. Denetleme ve Düzenlemenin Rolü
Finansal sistemin istikrarı ve sağlamlığı için banka ve finansal kurumların
tanzim edilmesi ve denetlenmesi bir zorunluluktur. Denetleme ve düzenlemenin
önemine rağmen pratikte hangi tür düzenlemenin başarılı olacağı konusunda kuşku
devam etmektedir. Denetleme ve düzenlemenin gerekliliği zorunluluk olsa da daha
önemlisi finansal kurumların yöneticilerinin omuzları üzerindeki risk yönetimi
sorumluluğudur. Yöneticilere sorumluluk yüklenerek yöneticilerin denetleme ve
düzenleme kurumlarının arkasına saklanmasına izin verilmemelidir (Barth ve diğerleri,
2003, 112).
Gelişmekte olan ülkelerde düzenleme ihtiyacı büyüktür ve denetleme işlerinin
yerine getirilmesi açısından denetleyici ve düzenleyici otoriteye ihtiyaç duyulmaktadır.
Fakat düzenlemenin mantığı gereği gelişmiş ülkeler açısından katı bir ayrım yapmak
yersizdir. Yani gelişmiş ülkelerde finansal sistem çok dinamiktir, sürekli dönüşüm
içindedir. Bu değişim düzenleme açısından geleneksel uygulamaları ortadan
kaldırmaktadır (Baştürk,1999, 18).
Düzenleme ve denetleme otoriteleri siyasi baskılardan bağımsız olmalıdır.
Ayrıca güçleri yada parasal kaynaklarının amaçları gerçekleştirmek için elverişli
olmalıdır. Yasalar düzenlemenin sınırlarını kesin bir şekilde çizmeli ve düzenlemenin
amaçları açıklıkla tanımlanmalıdır. Düzenlemenin amaçları piyasa eksikliklerini ve
hatalarını düzeltmeye yönelik olmalıdır.
Düzenleme rekabeti engellememeli, teşvik etmelidir. Tarihsel sürece
bakıldığında zaman zaman düzenlemeler rekabeti engellemiş olsada düzenlemelerde bu
amaçlanmamaktadır. Düzenlemenin esas amacı piyasada müşterilerin açıkça faydasının
maksimize edilmesidir. Rekabette müşterilerin açıkça faydasının maksimize
edilmesidir. Rekabet de müşterilerin açıkça faydasına olduğundan dolayı düzenleme ile
rekabet çatışma içinde olmalıdır. Düzenleyici otoriteler piyasada disiplini sağlarken,
piyasa yerine geçmemelidir.
Gelişmiş veya Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık denetleme ve gözetiminin
uluslar arası temel ilkelere uyması gerekir. Çünkü bir ülkede bankacılık sisteminin zayıf
oluşu, hem o ülkenin mali sisteminin, hem de uluslararası mali piyasaların istikrarına
18
karşı önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Mali sistemlerin güçlendirilmesi konusundaki
ihtiyaç bu alanlardaki uluslar arası girişimleri artırmıştır. Basel Bankacılık Gözetim
Komitesi uzun bir süredir bu alandaki çalışmalarını kemdi bünyesinde ve ulusal gözetim
ve denetim otoriteleri ile yaptığı temaslar aracılığıyla yürütmektedir. Basel Komitesi bu
doğrultuda iki ayrı doküman hazırlamıştır (TBB, 2005, 2).
· Bankacılıkta etkin gözetim ve denetime ilişkin temel prensipler,
· Periyodik olarak güncelleştirilen ve Basel Komitesinin bankaların etkin
denetimine ilişkin oluşturduğu standartları kapsayan rapor,
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen bankacılık krizlerinde, finansal
liberalizasyon politikası uygulamalarına, denetim ve gözetim reformlarının
sıralamasına dikkat çekilmelidir. Yapılan çalışmalar denetim ve gözetim
mekanizmasının etkin olduğu ülkelerde finansal krizlerin ve istikrazsızların daha az
görüldüğü veya kriz anında da olumsuz etkilerin minimize edildiğini göstermektedir
(Kar, 2004, 14).
1.4.4. Piyasa Disiplini
Banka krizleri, genellikle ekonomik politika değişikliği sonrası finansal kurum
ve piyasaların davranışlarını yeni ortama uyduramamalarının veya yeni politikalara
uygun alt yapının oluşturulamaması sonucu gözlenmektedir. Örneğin, Türkiye’ de 24
Ocak 1980 karalarının uygulanmaya başlanmasından sonra, finansal sektörün buna
‘Centilmenlik Anlaşması’ ile karşılık vermesi sonucu 1982 Bankerler krizi oluşmuştur.
Uygulanmaya çalışılan liberal ortama finansal sektörün tepkisi arzulanmayan bir şekilde
gerçekleşmiştir. Yine yakın dönemde görülen banka krizlerinin oluşumunda gerekli
yapısal reformların ve düzenlemelerin zamanında yapılmamasının katkısı oldukça
büyük olmuştur.
Bankalar piyasadan pay kapmak rekabete giriştiklerinde risk sınırlarını
düşürmekte ve piyasa payından daha çok faydalanmak için risklerin fiyatını
indirmektedirler. Bilançolarındaki büyüme dönemlerinde kontrol sistemi
zayıflamaktadır. Diğer taraftan büyüme kendiliğinden haklı olmayan bir iyimserlik
havası yaratabilmektedir. Yeni ödünç verme imkanları sınırlı bir sektöründe
yoğunlaşırsa portföylerin dengeli dağılımı kaybolmaktadır. Büyüme stratejileri ve
19
arzuları aynı anda bütün bankalarda meydana gelirse bankalara borçlu olanlar (kredi
kullananlar) daha çok borçlanmakta ve daha çok riskli hale gelmektedirler.
Banka krizleri sık sık meydana geldiğinden dolayı özellikle finansal sistemin
denetleyicileri, banka yöneticileri, banka sahipleri ve piyasanın tüm katılımcıları için
bankacılık sektörünün disipline edilmesi için taraflara yükümlülükler düşmektedir.
(Kar, 2004, 15). Ekonomik birimlere düşen yükümlülükler kısaca şöyle sıralanabilir.
Banka sahipleri için en uygun teşvik bankaların yeterli öz sermayeye sahip
olmalarıdır. Yeterli öz sermaye sistemde önemli rol oynamaktadır. Banka sahiplerinin
en önemli riski işletmeye verdikleri sermaye taahhüdüdür. Öz sermaye bir içsel sigorta
fonu gibidir. Bankaların batık veya kötü yönetiminden dolayı iflasını engelleyici
unsurdur. Genelde yüksek öz sermaye oranı banka sahiplerinin daha çok para
kaybedecekleri anlamına geldiğinden banka sahipleri para kaybetmemek için
yöneticilerini ve onların davranışlarını kontrol etmektedir. Düşük sermaye oranında ise
banka sahiplerinin kaybı yüksek olmadığı için daha yüksek riskli yatırımları finanse
ederek adeta kumar oynaya bilmektedirler. İşletme yönetimi öyle bir şekilde tanzim
edilmeli ki, banka sahipleri ve yöneticileri aktif bir şekilde denetlemelidir. Bankaların
kötü yönetiminde denetleyiciler, banka sahipleri ve ortaklarını hataların esas sahipleri
olarak görmelidir (TBB, 2005, 30).
Düzenleyici kurumlar ise, bütün finansal kurumlara etkili bir ‘içsel yönetim ve
risk kontrolü’ için hem ısrarlı olmalı hem de yaptırım uygulamalıdır. Bu finansal
kurumlarda görev kötüye kullanmayı ve bağlantılı kredi vermeleri önleyebilir.
Yöneticilerde banka başarısızlıklarından sorumlu tutulmalıdır. Bunun içinde banka
yöneticiliğinde profesyoneller olmalıdır (Fry,1978, 400).
Düzenleme ve denetleme otoriteleri ise, finansal kurumların emniyetinin
sağlanmasından ve bu kurumların sistematik hatalardan korunmasından sorumlu
tutulmaktadır. Mali piyasaların başarısız olduğu durumlarda kamu otoritesinin istikrarı
sağlamak için devreye girmesi gerekmektedir. Böylesi müdahaleler finansal kurumların
gelecekteki davranışlarının kötü etkilerini ortadan kaldırabilir. Tedbirler, çok önceden
banka kurma aşamasında alınabilir. Ayrıca düzenleyici ve denetleyicilerin diğer
sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir (TBB, 2000a, 10):
· Düzenleme ve denetleme otoritelerine finansal problemler daha kritik bir
düzeye gelmeden, düzenleyici önlem alma yetkisi tanımlanmalıdır.
20
· Ayakta kalamayacak kurumların kapatılması gerektiğinde, düzenleyici
otoriteler bu yetkiye sahip olmalıdır.
· Düzenleme ve denetleme otoritesi finansal problemlerin çözümünde ortaya
çıkan maliyet ya da finansal iflasların üstesinden gelebilecek bir mali güce
sahip olmalıdır.
· Küçük mudileri korumak amacıyla uygulanan mevduat sigortasına sınırlama
getirme yetkisi tanınmalıdır. Sınırsız mevduat sigortasının getireceği
risklerden böylece kaçınmak mümkün olabilecektir (TBB, 2000a, 12).
Düzenleme ve denetleme otoritelerinin kamuoyunda güvenirliği sağlanmalı ve
bu güvenirliği zedeleyici ve şeffaf olmayan işlemlerden kaçınılmalıdır. Piyasalara
dönük bir açıklamanın ertesi gün tersi bir uygulama yapılmamalıdır. Denetleme
otoritelerinin saygınlığı bakımından politik baskılara direnme gücü önemli olduğundan
her açıdan bağımsız olmaları oldukça önemlidir ( Öçal,1999, 27)
Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülke finansal sistemden, bu
sektördeki istikrarsızlıklar ve sorunlardan kaynaklanan ekonomik kriz yada durgunlukla
karşı karşıya kalmıştır. Finansal sektör doğası ve yerine getirdiği fonksiyonları
bakımından bir ekonomide ‘merkezi sinir sistemi’ görevini yerine getirmektedir. Gerek
bu sektörden kaynaklanan gerekse makro ekonomik istikrarsızlıklar sonucu oluşan
krizler, bu sektörün fonksiyonlarını yerine getirmesini engellemektedir. Bu ise
kaynakların dağılımını bozmakta, etkinliğini azaltmakta ve piyasa ekonomisine olan
güvenin kaybolmasına neden olmaktadır.
Özellikle tutarsız makro ekonomik politikaların uygulandığı, yüksek
enflasyonun görüldüğü, dış ticaret ve cari işlemler sorunlarının olduğu ve bütçe
açıklarının var olduğu ortamlarda uygulanan liberal politikalar, ekonomik krizlerin
habercisi niteliğinde olduğu vurgulanmıştır. Bu olumsuzluklara ek olarak, finansal
sektöre ilişkin yapısal reformların yapılmadığı, değişen piyasa olumsuzluklarına uygun
legal düzenlemelerin yapılmadığı ve gözetim ilkelerinin yapılmadığı ortamlar finansal
krizleri ve istikrarsızlığı kaçınılmaz hale getirmiştir. Ayrıca bir ekonomide finansal
istikrar için, makro ekonomik istikrarın olması, finansal sistemin alt yapısının
geliştirilmesi, finansal sistemde düzenleme ve denetlemenin kalitesinin artırılması ve
piyasa disiplinin sağlanmasının gerekliliği kaçınılmazdır (Yelden E., 1996, 43).
21
2. BÖLÜM
FİNANSAL DERİNLEŞME
2.1. Finansal Derinleşme Hakkında Genel Bilgiler
2.1.1. Finansal Derinleşmenin Tanımı
İktisadi kalkınma sürecinde finansal sektörün ve bu sektöre ilişkin oluşturulan
politikaların önemi çok eskiden beri tartışılmaktadır. Smith (1776), bankacılık
faaliyetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte İngiltere’de ticaret hacminin artığını
vurgulamıştır. Bagehot (1962) ve Hicks (1969), finansal sistemin sanayi devri sürecinde
İngiltere’nin sermaye hareketliliğinde bir artışa neden olup sanayileşmesine büyük
katkı yaptığını öne sürmektedir. Yine Schumpeter (1912), gelişen bankacılık sektörünün
teknolojik yeniliklerin finansmanını sağlayarak yatırımcıyı finansal olarak
desteklediğini detaylı olarak açıklamaktadır.
1960’lı yıllarda tartışmalar daha çok yurtiçi finansal yapı ve aletlerin ekonomik
büyümeye nasıl katkıda bulunulabileceği görüşlerinin başladığı dönem olarak kabul
edilebilir ( Kar, 2005, 3). Etkin finansal sistemler kısmen ek finansal kaynakların
dolaşımını sağlayarak kısmen de bu kaynakların en verimli kullanımını sağlayarak
ülkenin büyümesine yardımcı olur. Ekonomiler geliştikçe buna hizmet verebilmek için
finansal sistemlerde gelişmek zorundadır.
Finansal sistemin önemi, sektörün doğasının bir sonucu olarak yerine getirdiği
fonksiyonlardan ileri gelmekte ve adeta ekonominin “ merkezi sinir sistemi “ gibi bir
işlevi yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda finansal sistem, farklı
ekonomik birimlerden toplanan atıl fonların bunlara ihtiyacı olanlara (talep edenlere)
akışına aracılık etmekte, kaynakların yatırım projeleri arsında getirisi en yüksek olana
tahsis edilmesine aracılık ederek kaynak dağılımında etkinliği sağlamakta , yatırımcılara
risklerini dağıtma olanağı sunmakta, sektörün gelişmesi finansal aracılığın maliyetini
düşürmekte, mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırmakta, işletme yöneticilerini
izleme ve değerlendirme maliyetlerini düşürmekte ve tasarufların artmasını sağlayarak
ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmektedir.
Finansal gelişme ve derinleşme üzerine Levine (2004), finansal sistemlerin beş
temel fonksiyonu olduğunu vurgulamakta finansal gelişmenin ve finansal derinleşmenin
22
bu fonksiyonların en iyi şekilde yerine getirilmesi durumunda gerçekleşeceğini
savunmaktadır. Bu fonksiyonlar, olası yatırım olanakları ile ilgili bilgi üretme ve
sermaye tahsisini etkin olarak sağlama, yatımları izleme, risk yönetimine imkan verme ,
tasarrufları harekete geçirme ve ticareti kolaylaştırma olarak sıralanabilir. Böylece
finansal derinleşme verimsiz alanlara yatırımları azaltacak şekilde yatırım imkanlarını
daha iyi tanımlama, tasarrufları harekete geçirme, teknolojik yenilikleri arttırma ve risk
almayı teşvik etme gibi rolleri yerine getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi
etkilemektedir.
Bir finanasal sektörün bir ekonomide bu etkileri sağlayabilmesi her şeyden önce
finansal gelişme ve derinleşme ile yakından etkilidir. Finansal sektör kendisinden
beklenilen fonksiyonları ne derece etkin bir şekilde yerine getiriyorsa ekonomik
büyümeye katkısı o denli yüksek olacaktır. Bu nedenle, finans piyasalarına önemli
görevler düşmektedir. Ülkelerin gelişmelerini ve büyümelerini gerçekleştirebilmeleri
için gelişmiş finans piyasalarına, finans piyasalarında araç ve kurum çeşitliliğine, en
önemlisi de derinleşmelerini tamamlamış finansal piyasalara büyük ihtiyaç
duyulmaktadır.
Finans piyasalarının görevini tamamıyla yapabilmesi için, yani tasarruflar ile
yaratılan kaynakların verimli alanlara, yatırımlara aktarılabilmesi için, finansal sistemin
yeniden yapılandırılması ve finansal sistemde derinleşmenin sağlanması gerekir
(Oksay, 2000, 2).
Finansal derinleşme, para arzının gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payını
ifade etmektedir. Finansal gelişme ise, finansal sistemin gerek büyüklüğü gerekse yapı
itibari ile uğradığı değişmeyi göstermektedir. Finansal sistemdeki bu değişme finansal
derinleşme kavramı ile açıklanmaktadır. Yani, finansal derinleşme; finans sisteminin
hangi ölçüde genişlediğini ve finansal araçların ne kadar çeşitlendiğini göstermektedir
(Saltoğlu,1998, 37).
Buna göre , finans sistemi belli bir derinlik kazandığı zaman , mevduat ve
kredilerin vadelerini birbirine eşitleyerek, piyasalara ilişkin bilgi toplama sürecinde
ölçek ekonomilerinden yararlanarak ve riski dağıtarak işlem maliyetlerini en aza
indirebilir . Finansal aracılık faaliyetlerinden bu tür faydaların elde edilmesi için , finans
sisteminin etkin bir biçimde çalışması gerekir (Çolak Ö. 1997, 251-252).
Finansal derinleşmeyle birlikte finansal deregülasyon bir ülkenin ekonomik
büyümesinin artması için çok önemlidir. Finansal deregülasyon, kısaca, finansal
kurumların ve hizmetlerin çeşitlenmesidir.
23
Finansal deregülasyon sonucu, bankacılık sektörü ile sermaye piyasası arasında
aracılık yapan birçok kurum ortaya çıkmaktadır. Bu durum finans piyasalarında
derinleşmeyi beraberinde getirir. Finans sektöründe yartılan fonların, reel kesime
aktarılma oranı yüksekse finansal derinleşme yüksek olacak ve buda ekonomik büyüme
oranını arttıracaktır (Targan Ü., 1996, 12).
2.1.2. Finansal Derinleşmenin Göstergeleri
Bir ülkede finansal derinleşmenin düzeyini anlayabilmek için yapılacak çeşitli
ölçümler bulunmaktadır. Ancak genel olarak ekonomiye baktığımızda, bu ekonomide
finansal derinleşmenin bulunup bulunmadığını anlayabilmek için o ekonomideki
finansal piyasalara bakmak gerekir. Bir ekonomide finansal kurumların ve finansal
araçların çeşitliliği derinleşme düzeyini anlayabilmek için çok önemli göstergelerdir.
Finansal piyasalar, ticari işletmelerin yatırım için gerekli mali ihtiyaçlarının
karşılaştığı piyasalardır. Finansal piyasalardaki aracı kurumların çeşitliliğinin fazla
olması, fon arz ve talebinin artmasına ve çok daha fazla fon talebinin karşılanabilmesine
yol açacaktır. Bu nedenle , finansal derinleşmenin göstergesi olarak, finansal kurumların
çeşitliliği bizim için büyük önem taşımaktadır.
Temel görevi, fon ihtiyacı olan kesimin fon gereksinimini sağlamak olan
finansal aracı kurumlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır.
· Birinci grupta, pasiflerinde çoğunlukla para bulunan ve mevduat kabul eden
finansal aracılar yer almaktadır.
· İkinci grupta ise, mevduat kabul etmeyen finansal aracılar bulunmaktadır.
Mevduat kabul eden finansal kurumlar; ticari bankaları tasarruf ve kredi
birlikleri, tasarruf bankaları ve kredi birlikleridir.
Mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar ise; yatırım fonları ve yatırım
şirketleri, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve finans şirketleridir.
Ülkemiz finans piyasalarında, aracı kurum olarak faaliyet gösteren kurumlar ise;
ticaret bankaları, yatırım fonları, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri ve finans
şirketleridir.
Derinleşmesini tamamlamış finans piyasalarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’de
finansal piyasanın henüz kurumsal açıdan yeterince çeşitlilik arz etmediği ve bu nedenle
24
de finansal fonların daha kapsamlı olarak ve daha geniş bir kitleye ulaştırılmasının zor
olduğu görülmektedir.
Finansal piyasalardaki aracı kurumların çeşitliliğinin fazla olmasının, fon arz ve
talebinin artmasına ve çok daha fazla fon talebinin karşılanabilmesine yol açacağı gibi,
finansal araçlarında çeşitliliğinin fazla olması aynı şekilde sonuçlanacaktır. Bu nedenle,
finansal kurumların çeşitliliği kadar, finanasal araçlarında çeşitliliği bizim için büyük
önem arz etmektedir.
Finansal piyasalar çeşitli şekillerde isimlendirilebilir. En çok kullanılan ayrım,
fonların ödünç sürelerine göre para ve sermaye piyasaları şeklinde ayrımıdır.
Gelişmekte olan ülkeler için en önemli ayrım örgütlenme derecelerine göre
yapılan ayrımdır. Örgütlenmiş piyasalar, fiziksel ve resmi olarak belirli bir mekanı
bulunan, hukuki ve idari kuralları saplanmış ilgili kurum ve kuruluşların denetim ve
gözetimi altında çalışan piyasalardır.
Ülkemizde, para piyasalarının örgütlenmiş kesimine örnek olarak bankacılık
sektörü sermaye piyasalarının örgütlenmiş kesimine örnek olarak IMKB gösterilebilir.
Örgütlenmemiş finansal piyasalar ise alım-satım işlemlerine devam ederken,
fiziki ve resmi olarak belirli bir mekana sahip olmaya hukuki ve idari kuralları
bulunmayan, ilgili kurum ve kuruluşların denetim ve gözetiminden uzak piyasalardır.
Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonominin hala büyük boyutlarda olması
dolayısıyla örgütlenmemiş finansal piyasalarında önemli boyutlarda işlem hacimlerine
sahip oldukları düşünülebilir.
Kıta Avrupa’sı ve Japonya gibi ülkelerde örgütlenmiş finansal piyasalarda
bankacılık sistemi egemen iken Anglo Sakson ülkelerinde sermaye piyasaları
egemendir. Ülkemizde sermaye piyasası faaliyetlerinin %90’ına yakın bir kısmı banklar
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda en önemli finansal kurumların ülkemizde
bankalar olduğu iddia edilebilir.
Gelişmiş ülkelerin para piyasalarında işlem gören başlıca finansal araçlar;
Hazine bonoları, mevduat sertifikaları, mevduat defterleri, finansman bonoları, repo,
varlığa dayalı menkul kıymetler, banka kabulleri, çek ve senetler, kredi kartları döviz
efektif ve altın piyasalarıdır.
Ülkemizde finansal kurumlar eşitliğinin yeterli olmaması yanında, finansal araç
çeşitliliğini az sayıda kurul tarafından özellikle bankalar tarafından sağlanması
derinleşmesini tamamlamadığını gösteren önemli göstergelerdir.
25
2.1.3. Finansal Derinleşmenin Ölçümü
Finansal derinleşmenin ekonomik değişkenler üzerine etkilerini inceleyen
çalışmalarda genellikle faiz oranlarındaki bir serbestleşmenin tasarruflar ve yatırımlar
üzerindeki etkileri ele alınmaktadır (Uygur, 1994; Yentürk, 1997 43).
Finansal derinleşmenin göstergelerinin ölçülmesi, analizlerin sağlıklı olabilmesi
için oldukça önem arz etmektedir. Finansal derinleşmenin ölçülmesinde sıklıkla
kullanılan parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, bir ülkenin finansal sektöründeki
gelişmeyi tam olarak ölçmede yetersiz kalacaktır. Bu yüzden finansal derinleşmenin
ölçülebilmesi için iyi tanımlanmış bir göstergeler demetinin ekonomik politikalarının
hazırlanmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında gerekli olduğu açıktır.
Dolayısıyla finansal sektör için geliştirilen göstergeler demeti, parasal durumu, kredi
akışını, likidite yönetimini ve finansal sektörün risk yönetim özelliklerini kapsamalıdır.
Ayrıca finansal sistemin gelişimini ölçmek için fiyat belirleme ve fiyat esnekliği
yönlerini içerecek şekilde finansal fiyatlama mekanizmasını içermektedir (Kar, M. ve
Ağır, H., 2005, 5) .
Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere finansal sektörün gelişimini
gösterebilmek için tek bir gösterge yerine farklı göstergelerde kullanılmaktadır. Bu
bağlamda finansal derinleşme göstergeleri beş kategoride incelenebilir (Lynch, 1996):
1. Miktar göstergeleri,
2. Yapısal göstergeler,
3. Finansal fiyatlar,
4. Ürün çeşitliliği,
5. Değişim maliyeti.
2.1.3.1. Miktar Göstergeleri
Finansal gelişme, ölçülmesi güç olan yada hazır verisi olmayan bir değişkendir.
Ölçülmesi güç olan bu değişken için en iyi şekilde temsil edebilen değişkenler
seçilmektedir. Miktar göstergeleri; parasal, kredi büyüklükleri ve sermaye piyasası
büyüklükleri olarak üçe ayrılır (Kar, 2001, 157).
26
2.1.3.1.1. Parasal Büyüklükler
Parasal büyüklükler finansal derinleşme için kullanılan en yaygın göstergelerden
birisini oluşturmaktadır. Parasal büyüklükler olarak gösterilen bu büyüklükler, dar
tanımlı para arzı (M1) ve geniş tanımlı para arzı (M2) ve bunların gelire oranlarıdır
(M1/Gelir, M2/Gelir).
M1/Gelir değerinin ekonomide finansal derinleşmenin devam etmesi ile birlikte
düşmesi gerekir. Dolaşımdaki para miktarının büyük olması yani M1/Gelir oranının
yüksek olması finansal az gelişmişliğin, düşük olması ise finansal piyasaların
gelişmişliğinin bir göstergesidir. Genellikle yapılan çalışmalarda en sık kullanılan
finansal derinleşme göstergelerinden biri geniş tanımlı para arzının gelire oranıdır.
M2/Gelir ekonomideki parasallaşmanın derecesinin ölçütüdür. Bu oran hane halkının
bankacılık sistemini kullanımı hakkında bilgi verir. M2/Gelir oranın yüksek olması
finansal piyasaların gelişmişliğinin göstergesi sayılabilir.
Finansal derinleşmede M2Y de bir başka parasal büyüklüktür. M2 den farklı
olarak döviz tevdiat hesaplarını da bünyesinde barındırır. Bu oran bankacılık
sistemindeki mevduatlarının bir bölümünün yabancı paralardan oluştuğu göz önüne
alındığında kullanılması gerekli bir büyüklüktür (Kar, M. ve Ağır, H. 2005, 8).
Parasal büyüklüklerin finansal gelişmenin bir göstergesi olarak
kullanılabileceğinin bazı problemlere sebep olacağı da tartışılmaktadır. King ve Levine
(1993a), farklı parasal büyüklüklerin finansal aracılığın farklı yönlerini temsil edeceğini
ve farklı hareket edeceğini söylemektedir. Gregorio ve Guidotti (1995) ise, M2/Gelir
oranın daha iyi bir finansal gösterge oranı olduğunu vurgulayarak, M1/Gelir
göstergesinin finansal gelişme göstergesi olarak kullanımın eleştirmişlerdir (Gregorio
ve Guidotti 1995, 24, King ve Levine 1993, 15).
27
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 4. M1/GSİYH
Türkiye’ye ilişkin verilerin yer aldığı Şekil 4 incelendiğinde, M1/Gelir oranın
yıllar itibari ile düştüğü gözlenmektedir. Zaten finansal gelişme süresince ilerleme
sağlandıkça bu oranın düşmesi beklenen bir durumdur. M1 de ki artma ise makro
ekonomik istikrarsızlıkların yarattığı belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Örneğin;
2001 yılında oldukça belirgin bir artış varken, bunu takip eden yıllarda daha az bir artış
olmuştur.
Şekil 5 incelendiğinde ise, M2/Gelir oranının 1999’ a kadar pek değişmediği
ancak 1999 sonrası yükseldiği göze çarpmaktadır. Bu yapısal değişiklikte 1999 yılında
uygulamaya başlanan dövize dayalı istikrar programını etkili olduğu söylenebilir. Bütün
bunlardan yola çıkarak, istikrarlı makro ekonomik yapının finansal derinliğin
oluşmasına katkıda bulunmaktadır diyebiliriz.
28
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 5. M2/GSYİH
Türkiye’de sıklıkla yaşanan enflasyon, paranın muhafaza aracı olarak
kullanımında tercihi dövize yöneltmiştir. Döviz hesabının artmaya başlaması yani
paranın ikamesinin artması, 1994 ekonomik krizinden sonra hissedilmeye başlamış ve
özellikle 2000’e 2001 ekonomik krizleriyle birlikte en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Ekonominin istikrara kavuşması ile birlikte ters para ikamesi yani döviz hesaplarının TL
‘ye dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Bütün bu gelişmeler M2Y/Gelir oranının
azalması anlamına gelirken, M2/Y’de artışa neden olduğu Şekil 6’de da görülmektedir.
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 6. M2Y/GSYİH
29
2.1.3.1.2. Kredilere İlişkin Büyüklükler
Kredilere ilişkin büyüklüklerde finansal gelişmenin göstergeleri olarak birtakım
ölçütler kullanılmaktadır. Bunlar,
· Yurt içi toplam kredi hacminin gelire oranı (YİKH/Gelir),
· Özel sektöre verilen kredilerin gelire oranı ÖSKH/ Gelir),
· Özel sektöre verilen kredilerin toplam kredi hacmine oranı, (ÖSKHY/YİKH)
gibi finansal derinleşmenin göstergeleri olarak kullanılmaktadır.
Yatırımlara aktarılan fonların artmasının ekonomik performansı etkilemesinden
dolayı, finansal gelişmenin sağlanabildiği durumda bu oranların artması beklenir.
Finansal gelişme ve serbestleşme sürecinden beklenen olumlu sonuçlardan bir
tanesi de kredi hacminin genişlemesidir. Şekil 7, 8, 9 incelendiğinde Türkiye’nin kredi
hacmini yeterince genişletemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla
kredilerin GSMH’ ya oranlarına bakıldığında anlamlı bir değişmenin olmadığı
görülmektedir (Yeldan, 2003, 32).
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 7. Yurtiçi Kredi Hacmi/ GSYİH
Yurt içi toplam kredi hacminin GSYİH’ ya oranlarının gösterildiği Şekil 7
incelendiğinde ülkede yaşanan ekonomik krizlerin öncesinde oranların dikkate değer bir
artma eğilimde olduğu ( 1993 Q3, Q4; 2000 Q4; 2001 Q1), kriz dönemleri sonrasında
30
da tekrar düşüşe geçtiği izlenmektedir. Bu durum Türkiye’nin yaşadığı krizlerin
finansal içerikli olduğu tartışmaları destekler niteliktedir.
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 8. Özel Sektör Kredi Hacmi/GSYİH
Şekil 8’de verilen özel kredilerin gelire oranı görülmektedir. Ülkedeki finansal
gelişmeyle birlikte özel sektörün borçlanma olanakları artmış olmasına rağmen, özel
sektöre verilen kredilerde ciddi bir artış izlenememektedir. Kredi hacmi/ GSYİH oranı
2001 sonu, 2002 ve 2003 yılında en düşük seviyelerini yaşamıştır.
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 9. Özel Sektör Kredi Hacmi/ Yurt İçi Kredi Hacmi
31
Özel sektör kredilerinin yurt içi toplam kredi hacmindeki payına bakıldığında
yıllar itibari ile yavaşta olsa bir artış göze çarpmaktadır. Bu durum finansal gelişmeyle
birlikte özel sektörün dış finansman kaynaklarının iyileşmesi şeklinde
yorumlanmaktadır.
2.1.3.1.3. Sermaye Piyasası Göstergeleri
Sermaye Piyasasına ilişkin göstergeler ise menkul kıymet borsası reel işlem
hacmi ve borsa işlem hacminin gelire oranı olarak tanımlanan borsa kapitalizasyon
oranıdır. Finansal gelişme süreci sermaye piyasalarının da gelişimini kapsamaktadır.
Sermaye piyasalarının gelişimi firmalara doğrudan kredi edinebilme olanağı
sunmasından dolayı kredi edinebilme olanağının bu yolla artması finansal gelişmenin
sağlanması ile ilgilidir.
Borsa kapitalizasyon oranının artması piyasanın gelişmişliğinin göstergesi
olabilecek bir ölçüt olarak algılanabilir (Kar, 2005, 10 ve Başoğlu, 2001 512).
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 10. Reel İşlem Hacmi
Şekil 10 incelendiğinde dikkati çeken bir konu, borsa işlem hacminin dalgalanan
bir seyir izlediğidir. Borsa işlem hacmi en yüksek seviyelerini 2000: Q3 periyodunda
yaşamıştır. 2000 yılında döviz kuruna dayalı enflasyonu düşürme programının
tasarrufçuları borsaya yönlendirdiği anlaşılmaktadır (TBB, 2003, 23). Bir diğer belirgin
yükseliş ise 2005 yılında yaşanmıştır.
32
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 11. Borsa Kapitalizasyon Oranı
Şekil 11’de piyasada oluşan işlem hacminin GSYİH’ ya oranları incelendiğinde
sürekli dalgalanmaların yaşandığı açık olarak gözlenmektedir. Bu dalgalanmaların
istikrarlı bir seyir izleyememesinin nedeni, sermaye piyasalarının ülkemizdeki
gelişimlerinin ve de derinliğinin yeterli seviyelere ulaşamamış olmasıdır.
2.1.3.2 Yapısal Göstergeler
Ekonomik büyümede finansal sistem çok önemli bir rol oynamakta ve işlevlerini
farklı kanallarla yerine getirmektedir. Bu yüzden finansal sistemin gelişimi farklı
göstergelerle incelenebilmektedir. Dolayısıyla finansal sistemin yapısındaki
değişikliklerin öneminin belirlenmesi de oldukça önemli bir unsurdur. Yapısal
göstergelerden biride geniş tanımlı para arzının (M2) dar tanımlı para arzına (M1)
oranıdır (M2/M1). Bu finansal sistemin gelişimi ile birlikte vadeli mevduat miktarının
işlem amaçlı para miktarına göre daha hızlı artacağı anlamına gelmektedir. Yani bu
orandaki artış halkın elindeki paranın nasıl değerlendirildiği ile ilgili bilgileri
yansıttığından önemli bir yapısal göstergedir. M2/M1 oranındaki artış ekonomik
birimlerin ellerindeki parayı vadeli mevduat olarak değerlendirdiklerini göstermektedir
Lynch, 1996, 12).
33
Kaynak: TCMB veri seti, www.tcmb.gov.tr.
Şekil 12. M2/M1
Şekil 12’de görüldüğü gibi M2/M1 oranında bir yükselme izlenmektedir. Bu
oranın yükselmesi bankacılık sistemine duyulan güvenin artması anlamına gelip
ekonomide parasallaşmanın hızlandığının göstergesi olabilir. Gelişmiş bir finansal
sisteme sahip ülkelerde M2/M1 oranının 4-6 arasında olduğu düşünülürse Türkiye’nin
bu açıdan oldukça zayıf olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Söz konusu bu oran ancak
1990’ların sonundan itibaren 4’ün üzerine çıkmıştır (Şahin, 2003 165).
2.1.3.3. Finansal Fiyatlar
Gelişmiş finansal sistemlerde fiyatlar piyasa güçlerine göre belirlendiğinden,
fiyatlar pozitif olarak gerçekleşmektedir. Bu durum ekonomik birimlerin rasyonel
kararlarının bir sonucudur. Dolayısıyla bireyler getirisi pozitif olmayan yatırımlardan
kaçındıkları takdirde ekonominin büyüme olanakları sınırlandırılmış olacaktır. Bu
bağlamda bir ekonomideki finansal fiyatlar ve bunların esnekliği bir göstergesi olarak
alınabilir. Dolayısıyla faiz oranlarının seviyesi ve esnekliği çok önemlidir. Çünkü reel
faiz oranları en önemli finansal fiyatları oluşturmaktadır (Kar, M. ve Ağır, H. 2005, 12).
Reel faiz oranlarının pozitif olması finansal gelişmenin en temel şartıdır. Geri
kalmış ekonomilerde genellikle negatif reel faiz oranı oluşmakta ve bu durum
tasarrufları olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda mevduatı sürekli hale getirebilmek
için kredi faizlerinin pozitif olması çok önemlidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir
diğer konu ise fiyatların değişen ekonomik şartlara gösterdiği tepkidir.
34
Etkin finansal sistemler ekonomik şartlardaki değişmelere, yeni beklentilere
uyumu kolaylaştırmaktadırlar. Ancak geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde bu
uyumun daha zor olduğu görünen bir gerçektir. Finansal sistemin güçlü olan
ekonomilerde faiz oranlarının değişen ekonomik konjonktüre ve beklentilere hızla uyum
sağladığı bilinmektedir.
2.1.3.4. Ürün Çeşitliliği
Finansal derinleşme göstergelerinden bir tanesini de finansal piyasalardaki ürün
çeşitliliği oluşturmaktadır. Gelişmiş sermaye piyasalarına sahip olan ülkelerde
piyasalardaki ürün çeşitliliği fazladır. Türkiye’de ise ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu
söylemek oldukça güçtür.
Tablo 1 incelendiğinde ürün çeşitliliğini yeterli düzeyde olmadığı görülmekte ve
geliştirilen yeni ürünlere olan talebin fazla olmadığı ortaya çıkmaktadır. Tablo
incelendiğinde, 1986 yılından bu yana kamu kesimi menkul kıymetlerin özel kesim
menkul kıymetlerine göre toplamı oluşturan değerleri içerisinde oldukça yüksek bir
paya sahip olduğu görülmektedir. Bu oranların 1986 ve 2002 rakamlarına bakıldığında
ise özel kesimin menkul kıymetler stokunun % 23.2 ‘den %15.7’ye düştüğü buna
karşılık kamu kesimi menkul kıymet stokunun %76.8’den %84.3’e yükseldiği
gözlenmektedir. 2001 ve 2002 yılları arasındaki farkın açılmasının nedeni ise 2000
Kasım ve 2001 Şubat krizleridir.Yaşanan krizlerinde etkisiyle kamu menkul kıymet
stoklarının payı % 92’ ye çıkmış özel sektör stokları ise %8’ lerde kalmıştır. Özel
sektörün sermaye piyasalarından yararlanması kamu sektörüne oranla daha sınırlı
kalmıştır.
35
Tablo 1. Mevduat Stokları (%)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I. Ozel Sektör Menkul
Kıymetleri
23.2 28.3 31.1 34.2 38.9 43.9 31 29.3 18 19.7 13.4 13.3 13.9 14 15.7 7.9 8 8.4 10 11.4 11.5
Hisse Senedi 19.7 19.7 25.7 28.6 34.9 4.6 25.1 18.7 15 14.9 12.9 12.9 13.8 14 15.7 7.9 8 8.4 10 11.4 11.5
Tahvil 3.2 3.2 4.4 3.3 3.4 2.1 0.9 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Finansman Bonosu 0 0.7 1.0 2.2 0.5 0.7 0.4 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet
0 0 0 0 0 0 4.6 9.6 2.7 4.5 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Banka Bonosu/Banka
Garantili Bono
0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kar Zarar Ortaklığı
Belgesi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul Sertifikası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Kamu Kesimi
Menkul Kıymetleri
76.8 71.7 48.0 65.8 61.1 56.1 69 70.7 82 80.3 86.6 86.7 86.1 86 84.3 92.1 92 91.6 90 88.6 88.5
Devlet Tahvili 37.4 32.2 40 46.1 45.3 31 44.2 49.6 31.9 34.2 38 50.8 42.2 72.6 78.7 76.6 68.2 79 76.9 80.9 81.4
Hazine Bonosu 20.4 25.7 0 15.0 13.2 22.9 21.6 16.9 41.7 42.1 46.4 33.8 42.7 11.9 4.7 15 22.6 11.9 12 6.3 5.7
Gelir Ortaklığı Senetleri 9.2 8.4 4.8 2.9 1.9 0.1 0 0 2.8 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dövize Endeksli Senetler 9.9 5.4 3.3 1.7 0.7 2.1 3.2 4.2 5.6 1.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özelleştirme Tahvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.6 2.1 1.3 1.4 0.9 0.5 0.7 0.8 1.2 1.4 1.4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaynak: SPK Yayınları,TürkiyeEkonomisi,2007,53
35
36
Kaynak: SPK Yayınları, Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasaları, 2007
Şekil 13. Kamu ve Özel Sektör Mevduat Oranı
Bununla birlikte uygulanan ekonomik program ve bunun getirdiği mali disiplinle
birlikte 2002 yılından itibaren az da olsa özel sektör menkul kıymetleri lehine bir
gelişme yaşandığı gözlenmektedir. 2003 ve 2006 yılları arasında özel kesimin sermaye
piyasalarından yararlanma oranı diğer yıllara oranla biraz daha artmıştır. Bu gelişmenin
artarak devam etmesi, kaynakların özel sektör tarafından verimli alanlarda kullanımını,
dolayısıyla sermaye piyasalarının ekonomik büyüme ve toplumsal refahın
yükseltilmesine katkısını artırmıştır. Bu oran 2003 yılında %8.4, 2004 yılında %10 ,
2005 % 11,4 iken 2006 yılında % 11.5 yükselmiştir.
Kaynak: SPK Yayınları, Türkiye Ekonomisi ve Sermaye Piyasaları, 2007
Şekil 14. Kamu ve Özel Sektör Mevduat Oranı
Özel sektörünün çıkardığı menkul kıymetler incelendiğinde ise, ortaklık ifade
eden ve sermayenin tabana yayılmasını sağlayan hisse senetlerinin oranında da yıllar
37
itibariyle bir düşüş görülmektedir. 2003 ve 2006 yılları arasında ise hisse senetleri oranı
diğer yıllara oranla biraz daha artış göstermiştir. Fakat bu oranlar gelişmiş ülkelere
oranla ve hatta çoğu gelişmekte olan ülkeye oranla oldukça düşüktür (Ergeç, 2001, 43).
Kamu kesimi, menkul kıymet stoklarının büyük bir kısmını kendisi
kullanmaktadır. Bu durum son yıllarda kamu açıklarının artması ile beraber tehlikeli
boyutlara ulaşmıştır. Adeta özel kesim için kullanılacak fon bırakılmamıştır. Kamu
kesimi sermaye piyasasındaki fonların çoğunu menkul kıymet yolu ile çekerek özel
kesime bu piyasadan adeta dışlamaktadır ( Alp, 2001, 382). 1986 yılında menkul
kıymetler yolu ile özel kesim borçlanma stoku toplam menkul kıymet ihraçlarının
%23.2 ‘si iken bu oran 1999’da %14’e, 2000 yılında %15.7’ye ve 2002 ‘de de %8’e
düşmüştür. 2003 ve 2006 yılları arasında ise bu oranlarda küçük artışlar yaşanmış ve
2006 yılında %11.5’e kadar yükselmiştir. Bu durum şu anlama gelmektedir. İzleyen
yıllar itibari ile kamu kesiminin ağırlığı 2003 yılına kadar artarken, bu yıldan itibaren
özel kesimin ağırlığı daha da artmıştır.
Kamu kesiminin çıkardığı menkul kıymetler incelendiğinde ise, toplam menkul
kıymet stoklarının büyük bir kısmının tıpkı özel sektörde olduğu gibi belirli kalemler
etrafında dağıldığı görülmektedir. 1986 yılında kamu kesimi menkul kıymetlerinin %
57,8’ini devlet tahvili ve hazine bonosu gibi değerler oluşturuluyorken, geri kalan
kalemlerin toplamın kalan kısmını oluşturmaktadır. 1998’ de devlet tahvili ve hazine
bonosunun payı neredeyse kamu kesimi menkul kıymetlerinin neredeyse tamamını
oluşturmakta ve 2001 de ise yine 2002’e benzer bir görünümle %92’lik toplam kamu
kesimi payının %90.8’lik payını sadece devlet tahvilleri ve hazine bonosu
oluşturmaktadır. 2003 ve 2006 yıllarında da durum genel görünümü gibidir.
Sonuç olarak, gelişmiş sermaye piyasalarına sahip olan ülkelerde piyasalardaki
araç çeşitliliği fazladır. Türkiye’de ise bu durum böyle değildir. Dolayısıyla ürün
çeşitliliğinin azlığı görülmektedir.
2.1.3.5. Değişim Maliyeti
Finansal sistem, tasarruf edenler ile yatırım yapmak için bu yatırımcıları karşı
karşıya getirmektedir. Bu işlevini yerine getirirken yatırımcılardan aldığı kredi faiz
oranı ile tasarrufçulara verdiği mevduat faiz oranı arasında kalan kısmı kendisi için
alıkoyar. Etkin bir finansal sistem bu arcılık sisteminde en az miktarı kendisi için
alıkoyandır. Bu sayede yatırıma aktarılabilecek fon miktarının optimal seviyede
38
tutulması olanaklı olur. Dolayısıyla bir finansal sistemin hedefi işlem maliyetini
azaltmak olmalıdır (Kar, M. ve Ağır, H., 2005, 17).
Finansal sistemin değişim maliyetini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi uzun
dönemli sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasında kritik önem taşımaktadır. Bu
işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde “aracılık maliyetlerinin düşürülmesi”
önemli bir ön koşul niteliğindedir. Finansal aracılığın işlem maliyeti genellikle faiz
oranı ile ölçülmektedir. Bu ise kredi faiz oranı ile mevduat faiz oranı arasındaki farktan
yani faiz marjından oluşmaktadır (BDDK, 2006, 18).
Genel olarak, bir finansal sektörün ekonomide büyüme ve gelişme gibi olumlu
etkileri sağlayabilmesi her şeyden önce finansal derinleşme ve gelişme ile yakından
ilişkilidir. Finansal derinleşmeyi ölçmek zor olmakla birlikte gelişmişliği çeşitli
göstergelerle ortaya koyulabilir. Bu göstergeler, miktar, yapısal, fiyat ve ürün çeşitliliği
şeklinde sınıflandırılabilir. Aynı zamanda finansal derinleşme ile birlikte M1/Gelir oranı
azalırken M2/Gelir oranının artması, özel sektöre verilen kredilerinin hasılaya oranının
ve toplam yurt içi kredileri içindeki payının artması, sermaye piyasasındaki reel işlem
miktarını ve bunun hasılaya oranının artması, reel faizlerin, faiz marjlarının azalması ve
son olarak finansal sistemdeki ürün çeşitliliğinin artması bir finansal sistemin
gelişmişliğinin ve derinleşmenin en önemli göstergesidir.
2.2. Finansal Yenilik, Finansal Sistem ve Derinleşme Üzerine Etkisi
Finansal yenilik, finansal piyasaların tam olmaması veya finansal aracılığın
etkin olmaması sonucu doğan kar fırsatlarından yararlanmak için ortaya çıkan ya bir
ürün ya da bir süreç olarak tanımlanabilir. ( Kaplan, 1999, 2)
Finansal yeniliklerin teknolojik gelişmelerle ve bilgi teknolojisindeki
gelişmelerle birlikte hızlı bir gelişme süreci içerisine girdiğini görmekteyiz. Bu
gelişmeler finans piyasalarını olumlu yönde etkilemekte ve finans piyasalarına derinlik
kazandırmaktadır. Finansal yeniliklerin ürün olarak ortaya çıktığı durumlarda, ana
faktör enflasyon ve faiz oranlarındaki değişiklikler iken, süreç olarak ortaya çıkan
yeniliklerde ana faktör ise, teknolojik gelişme olmaktadır. Otomatik para çekme
makinaları (ATM) , kredi kartları, elektronik fon transfer (EFT) sistemleri süreç olarak
ortaya çıkan yeniliklere örnek olarak verilebilir. Faiz ve Döviz Swapları, Para Piyasası
Yatırım Hesapları, Faiz Oranı ve Hisse Senedi Endeksli Futures Piyasaları da ürün
olarak ortaya çıkan finansal yeniliklere örnek olarak verilebilir.
39
Finansal yeniliklerin dünyada 1970'lerden sonra hızlı artışını belirleyen temel
gelişmeleri birkaç başlık altında toplayabiliriz.
a) Ekonomik gelişmeler:
İstikrasız ekonomik yapı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan risk faktörü finansal
yeniliklerin temelini oluşturan ekonomik gelişmeler olarak gösterilebilir. Faiz ve
enflasyon oranlarındaki dalgalanmalar sebebiyle ortaya çıkan riskleri minimize etmek
için piyasalara yeni ürünler sunulmuştur. Bunlar değişken oranlı borç araçları, finansal
piyasalarda vadeli işlem piyasaları, borç araçları için opsiyon piyasalarıdır.
b) Teknolojik gelişmeler:
Teknolojideki gelişmeler finansal yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmakta
ve bu yeniliklerin hizmete sunulmasını kolaylaştırmaktadır.Finansal işlemlerin ve
hizmetlerin maliyetlerini düşürmekte ve daha fazla kar imkanı yaratmaktadır.
Finansal hizmetler sektöründe, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması işlem
başına maliyetlerin daha düşük olmasını getirmiştir. Teknolojik gelişme ile ortaya çıkan
finansal yeniliklere üç örnek verilebilir. Bunlar; kredi kartları, menkul kıymetleşme ve
finansal piyasaların uluslararasılaşmasıdır.
c) Yasal koşullar:
Firmaların kar elde etme imkanlarını sınırlayan yasal düzenlemelerden kaçınmak
amacıyla da finansal yenilikler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yaşanan küresel liberalleşme
hareketleri ve finansal sistemde sınırlamaların ortadan kalkması da mevcut yasal
koşulların değişmesine neden olmuştur. Bu değişimde finansal yeniliklerin artmasına
neden olmuştur.
Yasal koşulların değişmesine finansal yenilikleri etkilemesine verilebilecek
örneklerden biri ABD finansal piyasalarında yaşanmış durumdur. ABD’de bankacılık
alanında alınan yasal önlemler, finansal yeniliklerin ortaya çıkmasında oldukça etkili
olmuştur.Bir diğer örnek de Batı Almanya’dan verilebilir. Bu ülkede de önce kısıtlayıcı
önlemler ardından da bankacılık alanında alınan liberalleşme önlemleri bu ülkedeki
finansal yeniliklerin gelişmesinde etkili olmuştur ( Fettahoğlu, 1999, 7).
40
d) Davranış Değişiklikleri:
Bir tüketici olan ekonomik birimlerin talepleri zamanla değişmiştir. Finansal
kurumlar müşterilerinin değişen bu taleplerine cevap vermek için yeni finansal araçlar
sunmak zorunda kalmışlardır.
Hızla yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, yeni finansal araçlar ve
finanasal kurumlar yaratmaktadır. Bütün bu gelişmeler ise finansal piyasaların daha
kompleks ve daha gelişmiş bir hal almasına neden olmuştur. Günümüzde finansal
piyasalarda mevcut araç ve kurumlar ne kadar gelişmiş ise finansal sistemlerde o kadar
gelişmiş sayılmaktadır.
Finansal yeniliklerin finans piyasaları ve finansal derinleşme üzerine etkilerini
şöyle sıralayabliriz ( Kaplan,1999, 11):
· Mevcut piyasalar hızlı bir şekilde büyümekte ve derinlikleri önemli ölçüde
artmaktadır.
· Daha önceleri mevcut olmayan piyasalar ortaya çıkmıştır.
· Birçok finansal aracın ikincil piyasası kurulmuş, bunun neticesinde de bu
araçların işlem hacmi artmıştır.
· Yeni finansal ürünler piyasadaki piyasadaki likitide oranlarını arttırmıştır.
· Ekonomik birimlerin ellerinde tuttukları finansal aktif bileşimini
değiştirmiştir.
· Teknolojideki gelişmeler sonucunda mektup ve teleks gibi araçlardan
modern bilgi ve telekomünikasyon teknolojisine geçiş ödeme sistemlerinde
işlem maliyetlerinin büyük oranda düşmesine yol açmıştır
· Otomatik para çekme makinaları ve kredi kartları gibi yeni ürünler paranın
dolaşım hızını geçmiş dönemlere göre büyük oranda artırmıştır.
· Finansal yeniliklerdeki hızlı artış, para arzı, para talebi ve aktarım
mekanizmasında da değişikliklere neden olmuştur.
· Finansal yenilikler rezerv çarpanları ve para arzları üzerinde arttırıcı bir etki
yaratmıştır.
· Finansal yeniliklerin artması sonucunda para talebinin tahmini güçleşmiştir.
· Finansal yeniliklerin çoğalması ile ekonomik faaliyetlerin kayıt altına
alınması kolaylaşmıştır.
41
Finansal yenilikler nedeniyle paranın dolaşım hızı, para çarpanları artmış, para
talebi azalmış ve para talebini tahmin etmek güçleşmiştir. Bu yeni ortamda merkez
bankasına düşen sorumluluk ; etkinliği, güvenliği ve parasal kontrolü aynı anda
sağlamaktır. Merkez bankası bu sorumluluğunu, piyasaları gözetim altında tutarak
uyguladığı para politikası ile yerine getirecektir.
2.3. Enflasyon, Döviz Kurları ve Faiz Oranlarının Finansal Piyasalar Üzerine
Etkisi
Dünya çapında bütün finansal piyasalar hızla gelişmektedir. Her ülke, mali
yapılarını ve mali sistemlerini güçlendirilmek için reformlar yapmaktadır. Finans
sisteminin ve bankacılık sektörünün sağlıklı işleyebilmesi için ülkenin makroekonomik
dengelerinin de iyi sağlanmış olması gerekmektedir. Makroekonomik istikrar için önce
siyasi istikrar sağlanmalıdır. Finans sektöründe belirsizliğin azaltılmasında ve olumlu
beklentilerin oluşturulmasında hem kamu otoritesinin hem de siyasilerin çok önemli bir
rolü vardır. Siyasi istikrarsızlık finans piyasalarında geleceğe ilişkin beklentileri
kötüleştirir, risk primini ve faizleri arttırır, yatırımcıları olumsuz etkiler.
Makroekonomik istikrarın bileşenleri olan faiz oranları, dış ticaret dengesi, fiyat
istikrarı, döviz kurları, büyüme, enflasyon, istihdam oranı gibi göstergelerdir. Bu
oranlar eğer istenilen düzeye getirilemiyorsa veya değerlerinde sürekli dalgalanmalar
yaşanıyorsa makroekonomik istikrarsızlıklar söz konusudur. İstikrarsızlık ortamında
kamu maliyesindeki disiplin kaybolur, bütçe açıkları artar, gelir dağılımı çarpıklaşır.
Kamu borçlanması özel sektör yatırım harcamalarını dışlar ( Crowding Out). Böylece
toplam yatırım miktarı düşer. Yatırımcılar için güven ortamı kaybolur ve yatırımcılar
riskten kaçınır. Faizler ve risk primlerinin yüksek seyretmesi sonucunda bankalar, borç
alanlar arasındaki risk paylaşımı olumsuz etkilenir. Ayrıca faiz oranlarının artması
piyasadaki iyi kredi müşterisini kovar ve piyasada kötü kredi müşterisi çoğalır. Bu da
bankalar için kredi riskinin artması demektir. Bankaların çalışabileceği sağlıklı müşteri
sayısının azalması demektir. Bu nedenle finansal piyasalar ve finansal piyasalardaki
gelişmeleri hazırlayan makroekonomik politikaların neler olduğu yani makroekonomik
göstergelerin boyutu oldukça önemlidir (Özgen F., 1998, 47).
Faiz oranları pek çok faktörden etkilenir. Finansal liberalleşme ile faiz oranları
yabancı sermaye akımlarının etkisine de açık hale gelmiştir. Faiz oranlarının yüksek
42
veya düşük olması, ekonomideki bütün parasal akımların yönünü, büyüklüğünü, şeklini
etkilemektedir. Bu nedenle de son derece önemlidir.
Finans sitemi açısından bir diğer önemli gösterge enflasyon oranlarıdır. Yüksek
enflasyon makroekonomik istikrasızlıklara, etkin bir finans sisteminin oluşmamasına ve
mali kaynakların üretken yatırım alanlarında değerlendirilmemesine neden olmaktadır.
Döviz kurları da özellikle sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde
finansal sistemi etkileyen önemli bir göstergedir. Döviz kurlarında ortaya çıkabilecek
olumsuz dalgalanmaların ülke içerisinde ödemeler bilançosunun bozulmasına; İthalat ve
ihracat dengelerinin alt üst olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle makroekonomik
istikrarsızlıkların olduğu bir ortamda, finansal piyasalarda en ufak bir güven bunalım
dengeleri altüst edecek ve durum finansal krizlere dönüşecektir (Şener O., 1996, 31).
2.4. Finansal Derinleşme İle İlgili Teoriler
2.4.1. Finansal Baskı Teorileri
1970’li yıllarda finansal kalkınmanın yönü gelişmekte olan ülkelerde uygulanan
finansal kalkınma politikalarına çevrilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin büyük bir
kısmında hükümetler finansal sektör üzerinde doğrudan kontrole sahip olduklarından bir
çok kısıtlamalar ve kontrol mekanizmaları geliştirdiler. Çünkü bu ülkeler bir çıkmaz
içerisinde kalmış bulunmaktadırlar. Bir yandan, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için
daha büyük yatırımlara gereksinim duyarken diğer yandan finansal kaynakların yetersiz
olması bu ülkelerin böyle büyük yatırım planları gerçekleştirmeleri önündeki en büyük
engellerden birini oluşturmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan iktisat politikalarından en önemlisi
finansal piyasalara müdahaledir. Bu politikaların uygulanmasının hem politik hem de
ekonomik nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan en açık şekilde destek bulan ve
Keynesyen görüş diye kabul edilen teoriye göre düşük faiz politikaları yatırımları
artıracaktır. Bu sebeple bir çok gelişmekte olan ülke sermaye birikimini uyarmak için
düşük reel olarak negatif faiz politikalarını sürdürürler. Yine aynı şekilde seçici kredi
politikaları, sübvansiyonlar genel olarak uygulanan diğer bazı kısıtlayıcıları
oluşturmaktadır (Karacan A.,1997 157).
Piyasada arz ve talebe göre değerini alması gereken faizlere , hükümetler
tarafından bilinçli olarak müdahale edilmiş ve faiz oranları enflasyonun altında
kalarak reel olarak negatif bir değer almıştır. Genelde finanssal sektördeki her tür
43
kısıtlamayı, müdahaleyi kapsayacak şekilde de kullanılan, özelde negatif reel faiz
politikaları şeklinde uygulanan iktisat politikalarını, McKinnon ve Shaw dan sonra ,
“ Finansal baskı” olarak adlandırmak literatürde gelenek olmuştur. Finansal baskı
politikalarının temel ve önemli karakteristiklerini şöyle sıralamıştır;
· Ödemeler dengesindeki sermaye hareketlerini kontrol için kullanılan
döviz kurları yurt içi finansal sektörü adeta dışlar.
· Borsa işlemleri önemli bir yer tutmaz ve finansal kurumların gerçek
fonksiyonları ön plana çıkmaz.
· Uygulanan reel negatif faiz politikası sayesinde, krediler tercihli
müşteriye öncelikli alanlarda yatırım yaptığı için verilir. Yeterli kaynak
bulunmaması durumunda görülen veya görülmeyen bütçe açıklarını
kapatmak için kullanılan politikalar enflasyonu etkiler. Diğer bir ifade
ile, finansal baskının uygulanmadığı bir ekonomide; mevduat ve kredi
faizleri genellikle reel olarak negatiftir ve krediler rasyonel kitlelere göre
verilmemektedir. Ayrıca yeni finanssal enstrümanların geliştirilmesi ve
finansal sektöre girişte oldukça kısıtlanmıştır.
Finansal baskı teorisinde halk açısından enflasyon oranı ile ilişkili olarak,
mevcut tasarruf enstrümanlarının faiz oranı düzeylerine özel bir önem
vermektedir. Ekonomide banka mevduatları üzerindeki temsili faiz oranları gibi
tek bir faiz oranın var olduğu şeklindeki basitleştirici varsayımın sıklıkla yapıldığı
da görülmektedir. Galbis’ e göre , finans varlıklara finanssal yükümlülüklere göre
uygulanan farklı faiz oranlarının dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu
değerlendirmeler özellikle , kısa dönemli spesifik politika konularının analizinde
önem taşımaktadır ( Doğan H., 2002, 65).
Gelişmekte olan ülkelerde , ekonominin kendi dinamiklerinden kaynaklanan
bir dengesizlik durumu gösterip göstermediği literatürde tartışılan konulardan
birisidir. Neoliberallere göre bu sorunun yanıtı büyük bir ölçüde olumsuzdur.
Finansal baskının temel nedeni hatalı para, kredi ve faiz oranı politikalarıdır. Mc.
Kinnon para otoritelerinin bir yandan parasal artış oranlarını denge düzeyinin
altında belirlenmesinin, aşırı parasal genişleme ve faiz oranı tavanları yaratan
politikaların sonucu olduğu söylenebilir. Bu nedenle, söz konusu yaklaşımda
finansal baskı problemlerin parasal gelişme oranlarının düşürülmesi ve / veya faiz
oranlarının serbestleştirilmesi yolu ile çözümlenebileceği ileri sürülmektedir. Mc.
Kinnon ve Shaw hipotezine göre parasal sistemin baskı altında tutulması reel
44
sermaye birikiminin niteliği ve miktarı açısından bazı olumsuz sorunları
yaratmaktadır (McKinnon,1973, 164-167) Şöyleki :
· Organize bankacılık sistemi yoluyla ödünç verilebilir fon akımı
azaltılmakla ve potansiyel yatırımcılar oto finansmana yöneltilmektedir.
· Kısıtlanmış banka kredi akımına uygulanan faiz oranları, ayrıcalıklı ve
ayrıcalığı olmayan borçlanmalar arasında keyfi biçimde
farklılaşmaktadır.
· Girişimler ve hane halklarının oto-finansman sürecinin kendisi
bozuktur. Mevduatların getirisi negatif olduğu taktirde , firmalar
bölünmüş yatırımlara girişmek için kolaylıkla likit varlık
biriktirmemektedir. Bu durumda, sosyal olarak maliyetli olan
enflasyondan korunma araçları iç finansman olarak daha çekici hale
gelmektedir.
· Firmalar tehlikeli ölçüde likitten uzak ve/veya enflasyon yüksek ve
istikrarsı olduğu taktirde, baskı altındaki bankacılık sistemi dışında
finansal derinleşme olanaksız hale gelmektedir.
Finansal baskı, finansal sistemden uzaklaşmış ekonomik birimlerin
yatırımcıları için Oto- Finansman yöntemini benimsemelerine yol açabilir. Oto
finansmandaki artış dış finansmandaki düşüşü telafi edebilir veya etmeyebilir.
Ancak finansal baskı koşulları altında her iki yöntemde finanse edilen yatırımlar
daha az etkin olacaktır. Bu durumda, finanssal baskı altında veri bir büyüme
oranını sürdürmek için daha büyük bir yatırım çabası gerekli olacaktır.
Mc. Kinnon ve Shaw öncü çalışmalarında baskı altındaki bir finans
sisteminin ekonomik büyümeyi bir çok yönden etkilediğini ileri sürmektedir.
Örneğin tasarruf araçları az gelişmiştir. Tasarrufların getirisi negatif veya
istikrarsızdır. Tasarrufları toplayan finansal araçlar topladıkları tasarrufları rekabet
eden kullanıcılar arasında etkin şekilde dağıtmamaktadırlar ve firmalar
yatırımlarının getirilerini yaygın biçimde istikrarsız hale getiren kötü finansal politikalar
yüzünden yatırım yapmamaya cesaret etmemektedirler (Doğan H., 2002, 61).
45
Finanssal baskı altındaki bir ekonomide reel mevduat ve kredi faiz oranları
genellikle negatiftir. Kredi miktarı fiyat dışı kriterlere göre tanımlanmıştır. Ayrıca yurt
içi tasarrufların ülke dışına çıkışını engelleyen sermaye kontrolleri getirilmiştir.
2.4.2. Finansal Liberalizasyon Teorileri
Mc Kinnon ve Shaw, finansal baskı altındaki bir sistemi, kredilerin fiyatı ve
kredi alıp-veren tarafları devletin belirlediği bir sitem olarak tasvir etmektedir. Devlet
söz konusu kontrolü, ticari faaliyet göstermesine izin verilen finansal kurumları regüle
ederek, bankaları ve diğer finansal araçları mülkiyetine alarak veya uluslar arası
sermaye hareketlerini kontrol ederek yerine getirebilir. Liberalizasyon ise, kredinin
fiyatı ile alıcı ve satıcılarını belirleme özerkliğinin piyasa tanıma süreci olarak
tanımlanabilir. Tam Liberalizasyon, Liberalizasyon tanımına ek olarak, devletin
denetimsel değerlendirmelere dayalı objektif olarak belirlenmiş kriterleri karşılayabilen
tüm şirketlerin, finansal hizmetler enstitüsüne girişine izin vermesini, bankalara kendi
faaliyetlerini yürütme özerkliği tanınmasını finansal kurumların mülkiyetinden
vazgeçmesini ve uluslar arası sermaye hareketleri üzerindeki kontrolü kaldırmasını
kapsamaktadır. Finansal Liberalizasyon politikasının altı boyutu vardır.(Delice G.:
2002, 15-18) Bunlar:
· Kredi kontrollerinin kaldırılması
· Faiz oranlarında regülasyonun kaldırılması
· Bankacılık sektörüne veya daha genel olarak finansal hizmetler enstitüsüne
giriş serbestisi
· Banka özerkliği (yani yönetici ve diğer kadrolara atanma süreçleri, ne kadar
ücret ödeneceği, hangi faaliyetlere girişileceği gibi konuların bankaların
kendi iç yönetim süreçleri tarafında benimsenmesi.)
· Bankaların özel mülkiyeti
· Uluslar arası sermaye hareketlerinin Liberalizasyonu
İlk olarak Mc Kinnon ve Shaw tarafından geliştirilen Liberalizasyon modelleri
finansal sistem ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik temel yaklaşım haline
gelmiştir. Finansal Liberalizasyon modellerinde finansal sistemin ekonomik büyüme
konusundaki rolüne ilişkin görüşlerin orijini, ödünç verilebilir fonlar teorisini gerçekte
46
klasik faiz teorisinin gelişmiş bankacılık sistemine sahip bir ekonomiye uygun bir
biçimde genişletilmesi konusundaki bir çaba olarak görülebilir. Uzun dönemde, mal,
para ve sermaye piyasaları arasında net bir ayrım çizgisinin bulunduğu şeklindeki klasik
gelenek sürdürülmektedir.
Geleneksel yaklaşımda, uzun dönemde istihdam ve üretiminin, reel ücretin iç
gücünün marjinal verimliliğine eşit olduğu noktada belirlediği dolayısıyla reel ücretler
esnek olduğu sürece, tam istihdam sürdürüleceği ileri sürülmektedir. Üretim düzeyi ve
dağılımı göreli fiyatların gerisindeki reel güçler tarafından belirlendikten sonra, miktar
teorisi mutlak para arzının düzeyi tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır. Son
olarak tasarruf ve yatırım eğrileri arasındaki karşılıklı ilişkiler ile sermaye piyasasında
dengeye ulaşılmaktadır. Tasarruf eğrisi hane halklarının dönemler arası tercihleri
tarafından belirlenmektedir ve faiz oranı ile doğrudan ilişkilidir. Yatırımlar ise,
sermayenin getiri oranının doğrudan fonksiyonudur ve diğer şeyler sabit iken, faiz oranı
ile ters yönde ilişkilidir ödünç verilebilir fonlar piyasasında denge, tasarruflara verilen
faiz oranlarının sermayenin getiri oranına eşit olduğu noktada sağlanmaktadır. Uzun
dönem denge faiz oranı, doğal faiz oranı olarak isimlendirilmekte ve yani yaratılan
sermayeden beklenen getiri oranına karşılık gelmektedir (Doğan, 2002, 16).
Mc Kinnon-shaw yaklaşımına göre, gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar
kamu otoriteleri tarafından baskı alanda bulundurulmakta ve faiz oranları idari
nitelikteki karalarla piyasada oluşabilecek düzeyin altında tutularak bir takım kredi
tayınlamalarına gidilmektedir. Bu ülkelerde kalkınmayı sınırlayan temel faktör karlı
yatırım alanlarının bulunmaması değil, tasarruflarının ve yatırılabilir fonların
yetersizliğidir. Bu duruma yol açan mali baskı, nominal faiz oranına piyasada oluşacak
denge faiz oranının altında bir tavan belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir
uygulamaya gidilmesine, söz konusu ülkelerde yer alan digopolist yapıdaki finansal
kuruluşlar büyük ölçüde neden olmaktadır. Nominal faiz oranlarına getirilen tavanlar,
bazı ülkelerde önemli ölçüde düşük ve negatif reel faiz oranlarının oluşmasına yol
açmaktadır. Özellikle yüksek enflasyonist koşulların yaşandığı bu ülkelerde, mevduat
ve kredi faiz oranları arasındaki marj oldukça genişlemiş ve baskı altındaki faiz
oranları, tasarrufların azalması ve böylece yatırımların ve ekonomik büyümenin
yavaşlaması sonucunu doğurmuştur (Mc Kinnon 1981, 43-45).
Finansal liberalizasyon, nominal faiz oranına piyasada oluşacak denge faiz
oranın altında bir tavan belirlemesi şeklinde ortaya çıkan mali baskı uygulamasına ve
kendi sınırlamasına ve kredi sınırlamalarına son verilerek, faiz oranlarının idari kararlar
47
dışında serbest piyasa koşullarına görü oluşturduğu bir süreci ifade etmektedir. Mc
Kinnan-Shaw yaklaşımına göre, gelişmekte olan ülkelerde finansal liberalizasyon
sürecine girilmesiyle, serbest bırakılan faiz oranları yükselerek tasarruf-yatırım
dengesini sağlayan önemli bir değişken haline gelecek ve böylece finans kesimi ile
piyasalara ilişkin tüm bilgileri taşıyan bir gösterge niteliğini kazanacaktır. Faiz
oranlarının yükselmesine bağlı olarak tasarruflar artacak; bu da yatırıma
dönüştürülebilecek kaynakları arttırarak, ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır. Öte
yandan, tasarrufların artması tüketimi kısıcı etki yapacak ve böylece enflasyonist
baskılarda ortadan kalkacaktır. Yine, faiz yükselmesi ile daha önce üretken olmayan
yatırımlar artık karlı olmaktan çıkacağı için, tasarruflar daha üretken alanlara yönelecek
ve kaynak dağılımında etkinlik sağlayacaklardır. Finansal liberalizasyon mali
piyasalarda araç çeşitlenmesine yol açarak finansal derinleşmeyi artıracak, buna bağlı
olarak da finansal sistemin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Yeni yapısal yaklaşım, finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeyi
yavaşlatarak enflasyonu yükselteceğini ileri sürmektedir. Söz konusu yaklaşıma göre,
gelişmekte ülkelerde piyasa biçimleri mark-up fiyatlama esasına dayanmaktadır. Bu
durum, faiz maliyetlerinin işletme sermayesi maliyetine dahil edilmesini
gerektirmektedir. Finansal liberalizasyon sonucunda serbest bırakılan faiz oranlarının
yükselmesi ile üretim maliyetleri artmakta, bu artış mark-up fiyatlama davranışı yoluyla
fiyatlara yansıtılmaktadır.Yani finansal liberalizasyon, faiz oranlarının yükselmesine yol
açarak enflasyonu hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde resmi
mali piyasaların yanı sıra gayriresmi mali piyasalar da fon arz ve talebi sürecinde rol
oynamaktadır. Bu ülkelerde, ödünç verilebilir fonların bir kısmı gayriresmi piyasalara
doğru yönelmektedir. Dolaysıyla tasarruf sahipleri ve yatırımcılar, fon arz ve talebinde
bulunurken hem resmi bankacılık sistemini hem de gayriresmi yada organize olmayan
piyasayı kullanmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre, finansal liberalizasyon sonucunda
serbest bırakılan faiz oranlarının yükselmesi ile resmi bankacılık kesiminde toplanan
fonlar mevduat artarken, gayriresmi mali kesimde toplanan fonlar azalacaktır.Yani,
gayri resmi piyasadan bankacılık sistemine bir fon akımı meydana gelecektir. Bu arada,
bankacılık sisteminde kanuni karşılık tutma zorunluluğu varken, gayri resmi piyasada
böyle bir zorunluluğun bulunmadığı dikkate alındığında, gayri resmi piyasadan
bankacılık sistemine olan fon akışı, her iki sistemde toplanan yatırıma dönüştürülebilir
kaynakların azalmasına yol açacaktır. Nihai olarak ise, yatırımlar gerileyecek ve
büyüme hızı düşecektir. Bu bakımdan, yeni yapısala görüş, mali baskının gelişmekte
48
olan ülkelerde faiz oranlarının yükselmesini önleyerek yatırımların ve ekonomik
büyümenin hızlanması sonucunu doğurabileceğini, enflasyonu ise aşağı çekici bir etki
yapacağını ileri sürmektedir. Mali baskı söz konusu olduğunda tasarrufların artması
için, resmi ve gayri resmi mali piyasaların etkin bir şekilde çalışması gerekir. Bunu
sağlayacak olan da, hanehalkının portföy tercihinin söz konusu piyasalardaki
kullanılabilir fon arzını (tasarrufları) arttıracak şekilde değişmesidir (Eser K.,1996,12).
Mc Kinnon-Shaw yaklaşımı, esas itibarıyla fonlar teorisine dayanmaktadır. Yani
keynesyen yaklaşım, yatırımların finansmanında önceliği tasarruf sahiplerine değil
bankalara vermektedir. Ödünç verilebilir fonlar teorisi ise yalnızca tam istihdam
varsayımı altında doğru sonuçlara yol açmaktadır. Yani, ekonomi tam istihdama
ulaşmadan, kredi miktarındaki artışın desteklediği bir büyüme süreci enflasyonist
baskılara neden olmaktadır. Yeni keynesyen yaklaşıma göre, faiz oranlarındaki bir artış
yatırımları caydırıcı etki yaparak, efektif talebi donaltmakta ve finansal bozukluklara
yol açarak büyüme hızını düşürmektedir.
Yeni keynesyen yaklaşım finansal liberalizasyona farklı bir bakış açısı
getirmektedir. Buna göre, finansal serbestleşme her zaman tasarrufları ve yatırımları
arttırarak büyümeyi hızlandırıcı ve enflasyonu düşürücü etki yapmaktadır. Çünkü
gelişmekte olan ülkelerde önemli ölçüde bir finansal istikrarsızlık sorunu vardır. Finans
sektöründe istikrarın sağlanabilmesi için, yalnızca yatırımların finansmanında gerekli
olan kaynakların mevcudiyeti yeterli olmamakta, aynı zamanda etkili bir fonlamanın da
yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, atıl duran fonların artmasıyla
potansiyel büyüme hızı yavaşlayacaktır.
2.5. Finansal Piyasalar, Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Ekonomik büyüme ile finansal piyasaların gelişimi arasındaki ilişki
1970’lerden günümüze akademisyenlerin yoğun ilgisini çekmiş ve üzerinde incelemeler
yapılmıştır. Bir ekonominin finansal alt yapısının iyileşme düzeyi ile ekonomik büyüme
arasında paralellik olduğu, eğer finansal alt yapı iyi ise ekonomik performansın da iyi
olacağı düşünülmektedir.
Ekonomistler finansal sistemin ekonomik büyüme açısından taşıdığı önem
konusunda birbirinden oldukça farklı görüşlere sahiptir. John Hicks, finansal sistemin
sermayenin mobilitesini artırarak İngiltere’nin sanayileşmesinde kritik bir rol
oynadığını ileri sürmektedir. Joseph Schumpeter, tasarrufların mobilizasyonu yatırım
49
projelerinin değerlendirilmesi risk yöntemi ve işlemlerin kolaylaştırılması gibi finansal
aracılar tarafından sağlanan hizmetlerin teknolojik yenilik ve ekonomik büyüme
açısından zorunlu olduğunu ileri sürerek gelişmiş finansal sistemlerin yenilikleri
artıracağını ve bu nedenle ekonomik büyümeyi pozitif etkileyeceğini iddia etmektedir.
Tersine J.Robinson ekonomik büyümenin belirli tipteki finansal düzenlemelerle talep
yarattığını ve finansal sistemin söz konusu talebe otomatik olarak karşılık verdiğini ve
bu nedenle finansal sistemde gelişmelere neden olduğunu iddia etmektedir. Bazı
ekonomistler ise finans-büyüme ilişkisinin önemli olduğuna inanmamaktadır. Robert
Lucas, ekonomistlerin ekonomik büyümede finansal faktörlerin oynadığı rolü
çıkarttığını ileri sürerken, kalkınma iktisatçıları finansal sistemin büyüme konusunda
oynadığı rol hakkındaki kuşkuları nedeniyle, görmezden gelmeyi tercih etmektedir
(Doğan, 2002, 7-8).
Ekonomistler, finansal derinleşme olgusunun ekonomideki büyüme sürecindeki
önemini kabul edip vurgulamalarına rağmen, iki değişkenin nedenselliğinin yönü
konusunda fikir birliğine varamamışlardır. Ekonomistler tarafından yapılan bazı
çalışmalarda bu ilişkinin yönü pozitif ve çok kuvvetli iken, bazı çalışmamlar da ise
finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin daha zayıf olduğunu, hatta finansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönünün bilinemediği ileri
sürülmektedir.
Ekonomi literatüründe finansal piyasalar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi inceleyen çalışmalardan bazıları şunlardır:
Ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişki ilk defa Goldsmith
tarafından 1969 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada ekonomik büyüme ve finansal
kalkınma arasında bir korelasyon olduğunu göstermek için belirli sanayileşmiş ülkeleri
kapsayan uzun dönemli zaman serilerini kullanmış, iki veri arasında istatistiksel ilişki
olduğunu göstermiş ancak ilişkinin ne şekilde ve hangi yönde ortaya çıktığını
göstermemiştir.
Buna benzer bir çalışma Gupta (1984) tarafından, Asya ve Latin Amerika
ülkeleri bazında Granger Sims metodolojisi kullanılarak, finansal gelişme ve reel
kalkınma arasındaki ilişki incelenmiş, Tayvan ve Kore’de finansal gelişmenin reel
gelişmeye yol açtığı, Singapur’da ise finansal gelişmesinin reel kalkınmayı izlediği
sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak incelenen yapı 14 ülkede finansal gelişmenin reel
kalkınmaya yol açtığını bulmuştur (Kiyotaki, 2005, 621).
50
Athe ve Jovanovic (1993) 1980 ile 1988 yılları arasında 39 ülkenin verilerini (
işlem hacmi ve piyasa kapitalizasyonu değişkenleri alınıp, EKK metoduyla) kullanarak
yaptıkları çalışmada bir ülkenin genelde sermaye piyasalarının, özelde menkul kıymet
borsasının göreli hacminin ileriki yıllarda fert başına milli gelirin büyümesi üzerine
pozitif etki ettiğini bulmuşlardır. Araştırmacılar çalışmalarında menkul kıymet
borsalarında yapılan işlem hacminin, milli gelire oranını kullanmışlardır. Sermaye
piyasaları ile ekonomik büyüme arsında pozitif ilişki bulmalarına karşın banka kredileri
hacmi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulamamışlardır.
Finansal araçlar, piyasalar, aracılar ve kurumlardan oluşan finansal sistemler,
bilgi edinme, kontratlarının uygulanması ve işlem yapma gibi konularda ortaya çıkan
maliyetleri azaltmaya ve sorunları gidermeye yönelik olarak getirdiği hukuki çerçeve
ve düzenlemelerle tasarruf oranlarını, yatırım kararlarını, teknolojik yenilikleri ve
böylece uzun dönem büyüme oranlarını etkileyebilmektedir. Finansal piyasalar ile
ekonomik büyüme ilişkisini çalışan akademisyenlerden birisi de Levine’dir. Finansal
piyasalar ve kurumların ortaya çıkışını hazırlayan temel faktörler, bilgi edinme ve işlem
yapma maliyetleridir. Bilgi edinme ve işlem maliyetlerinin farklı tipleri ve bileşimleri
birbirinden ayrı finansal sözleşmeler, piyasalar ve kurumların doğmasına yol açmıştır.
Bu bağlamda, finansal sistemlerin birincil işlevi, belirsizliğin olduğu bir ortamda,
kaynakların zaman ve mekanlar arasında dağılımını sağlamaktır.
Levine (2004), finansal sitemlerin beş temel fonksiyonu olduğunu vurgulamakta
ve finansal sistemlerin bu beş temel fonksiyonların yerine getirilmesi durumunda
ekonımik büyümenin gerçekleşeceğini ileri sürmektedir (Levine, 2004, 691-701).
Bunlar:
· Ticareti kolaylaştırma, ürün çeşitlendirmesini ve riskin bir merkezde
toplanmasını sağlama,
· Etkin kaynak dağılımını sağlama,
· Yönetici ve firmaları denetleme,
· Tasarrufları harekete geçirme,
· Mal ve hizmet değişimini kolaylaştırma olarak sıralanabilir.
Böylece, finansal gelişme, verimsiz alanlara yatırımları azaltacak şekilde yatırım
imkanlarını daha iyi tanımlama, tasarrufları harekete geçirme, teknolojik yenilikleri
arttırma ve risk almayı teşvik etme gibi rolleri yerine getirmek suretiyle ekonomik
büyümeyi etkilemektedir. Kuşkusuz, mali gelişmenin ekonomik büyümeyi etkileme
51
mekanizması, aynı zamanda, ülkelerin ekonomik, sosyal ve hukuki gelişmişlik
düzeylerinden ve üretim sektörünün kompozisyonundan bağımsız düşünülemez.
Şekil 15’te, belirli piyasa güçlükleri, piyasa ve aracılar, finansal fonksiyonlar ve
büyüme arasındaki ilişkiler verilmektedir. Aşağıda, finansal sitemin fonksiyonları
kısaca açıklanmaktadır. Finansal sistemlerde likitide ve duruma özel risk adında iki
türlü risk söz konusudur. Bilgi asimetrileri ve işlem maliyetleri likiditeyi engelleyebilir.
Bu güçlükler, likiditenin arttırılması için finansal piyasaların ve kurumların oluşumu
yönünde eğilimler yaratmaktadır. Likidite ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki,
,yüksek getirili bazı projelerin uzun vadeli sermaye taahhüdü gerektirmesine karşılık,
tasarruf sahiplerinin bu kadar uzun süre tasarruflarının kontrolünü bırakma konusundaki
isteksizlilerinden doğmaktadır. Finansal sistemden beklenen önemli bir fonksiyon, likit
finansal araçların likit olmayan üretim süreçlerindeki uzun dönemli sermaye
yatırımlarına dönüştürülmesidir. Finansal piyasaların doğuşunu hazırlayan bir diğer
unsur, bilgi ve işlem maliyetleridir. Örneğin, Farklı üretim teknikleri , daha uzun vadeli
teknolojiler daha yüksek getiriler vaat edebilir. Ancak yatırımcılar tasarruflarının
kontrolünü uzun süre kaybetme riskini üstlenmeyebilir. Aynı zamanda uzun bekleme
süresine sahip üretim teknikleri, mülkiyetin üretim süreci boyunca ikincil menkul
kıymet piyasalarına transfer edilmesini gerektirmektedir. Mülkiyet haklarının el
değiştirme süreci maliyeli olduğu taktirde , uzun vadeli üretim teknolojileri daha az
çekici hale gelmektedir. Böylece daha yüksek likidite düşük bilgiye işlem maliyeti ile
daha uzun bekleme süresine sahip, daha yüksek getirili teknolojilere doğru kaymaktadır.
Menkul kıymet piyasalarının yanı sıra finansal aracılar da likiditeyi
artırabilmekte ve likidite riskini düşürebilmektedir. Bankalar tasarruf sahiplerini likit
mevduatlar sunabilir ve mevduat taleplerini karşılamak için likiditesi düşük, yüksek
getirili yatırımlara girişebilirler. Aynı zamanda tasarruf sahiplerini yüksek getirili uzun
vadeli projelere yönlendirebilirler. Bu şekilde bankalar, ekonomik büyüme sürecinde
olumlu katkıda bulunabilirler.
Bilgi edinme maliyetleri finansal aracıların ortaya çıkışını zorunlu kılan bir diğer
faktördür. Bu nedenle bilgi edinme ve işleme yeteneğinin büyüme açısından önemli
katkıları vardır. En fazla umut veren firma ve yönetici seçimi konusunda daha iyi olan
piyasalar, sermayenin daha etkin dağılımını sağlayacak ve bu şekilde büyümeyi
hızlandıracaktır.
Finansal aracılar, en iyi üretim teknolojilerinin belirlenmesinin yanı sıra, yeni
mal ve üretim süreçlerinin yaratılması konusunda en fazla şansa sahip girişimcilerin
52
saptanmasını sağlayarak, teknolojik yenilik oranının hızlanmasına yol açabilmektedir.
Bilgi edinme konusunda bir diğer kurumda, menkul kıymet piyasalardır. Bu piyasalar
geliştikçe firmalar hakkında bilgi edinme eğilimleri de güçlenmektedir. Firmalar
hakkında artan bilgi kaynak dağılımını iyileştirmekte ve bunun da ekonomik büyümeye
olumlu etkileri olmaktadır.
Kaynak: Harun Doğan, 1996
Şekil 15. Finansal Sistem- Büyüme Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Yaklaşım
Piyasa Fonksiyonları
§ Bilgi maliyetleri
§ İşlem maliyetleri
Finansal piyasalar ve aracılar
Finansal Fonksiyonlar
§ Tasarrufların mobilizasyonu
§ Kaynak tahsisi
§ Yönetim kontrolü
§ Risk yönetiminin
kolaylaştırılması
§ Mal ve hizmet ticaretinin
kolaylaştırılması
Büyüme Kanalları
§ Sermaye Birikimi
§ Teknolojik Yenilik
Büyüme
53
Sermaye piyasaları ve özellikle menkul kıymet borsalarının gelişmesi ile
ekonomik büyüme arasında ilişkinin olup olmadığını inceleyen akademisyenlerden
biride King ve Zervos’tur.
King ve Levine (1993) çok ülkeli analizlerinde, farklı göstergelerle ölçtükleri
mali gelişmişlik ile büyüme arasında güçlü bir ilişki bulmuşlar ve mali gelişmenin
ekonomik büyümeye öncülük ettiğini ileri sürmüşlerdir.
Levine ve Zervos (1998), farklı mali piyasaların rollerini dikkate almış hisse
senetleri piyasası ve bankacılık sektöründeki gelişmeler ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Hisse senetleri piyasası likiditesinin ve bankacılık
gelişmelerinin ekonomik büyüme, sermaye birikimi ve verimlilik artışlarını öngörmede
etkili olduğu sonucuna varıldıktan sonra finansal gelişme ve büyüme arasındaki aynı
yönlü güçlü ilişkiyi teyit etmişler ve finansal unsurları büyüme sürecinin ayrılmaz bir
parçası olarak addetmişlerdir.
Demirgüç- Kunt ve Maksimavic (1998), firma düzeyinde veri kullanarak,
hukuki ve mali sistemler arasındaki farklılıkların, firmaların büyümelerini finanse
etmede kullanılan dış finansman yapısını nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Özellikle,
firmanın büyümesinde uzun dönemli borçlanma ve yeni hisse senedi ihraç etmenin rolü
üzerinde yoğunlaşmışlardır. Hukuki sistemin gelişmiş olduğu ülkelerde uzun vadeli
finansmanın daha çok kullanıldığı ve bankacılık sektörü gelişmelerinin ve
büyüklüğünden bağımsız olarak aktif bir hisse senetleri piyasasının varlığının,
firmaların büyümesine olanak tanıdığı sonucuna varmışlardır.
Benzer bir sonuç , OECD ülkeleri için yapılan Leahy ve diğerleri (2001)
çalışmasında da elde edilmiştir; finansal sitemi düzenleyen yasal ve idari çerçevenin,
özellikle şeffaflık ve sözleşmelerin icra şartlarının yenilikçi yatırımları ve piyasaya yeni
firma girişini destekleyecek nitelikte olması mali gelişmeyi ve dolayısıyla ekonomik
büyümeyi arttırmaktadır.
Beck, Demirgüc- Kunt, Laeven ve Levine (2004), finansal gelişme ve büyüme
arasındaki bağlantıyı sağlayan mekanizmaya ışık tutmaya çalışmışlardır. Bunun için,
incelenen sanayi dallarındaki firmaların büyüklük bakımından kompozisyonlarını
dikkate almışlar ve mali gelişmenin büyük ve küçük firmalardan oluşan sanayilerin
büyümesine ve dolayısıyla toplam ekonomik büyümeyi etkileme mekanizmasını
incelemişlerdir. Finansal gelişmenin küçük firmaların büyüme kısıtlarını ortadan
kaldırdığı ve böylece küçük firmalara bağımlı sanayilerin büyümesi üzerinde daha fazla
etkili olduğu sonucuna varmışlardır.
54
Claessens ve Laeven (2005) çalışmalarında, dış finansmana bağımlı
sanayilerin, bankacılık sektörünün rekabetçi olduğu piyasalarda daha hızlı büyüdüğü ve
ekonomik büyümeye destek verdiği sonucuna varılmıştır.
Burça Kızılırmak Doğu Asya ülkelerinde Japonya, Kore ve Tayvan’ın finansal
sistemleri ile ekonomik performansları arasındaki ilişkiyi incelemiş, bu ülkelerde
finansal sistemin büyüme hedefine yönelik doğrudan bir araç olarak kullanıldığı,
finansal piyasaların denetimi ve ekonomik istikrara arasında ilişki olduğunu
vurgulamıştır.
Finansal piyasalar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi pozitif bulan
araştırmacıların yanında bu ilişkiyi negatif bulan yada finansal derinleşme ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin yönünü bulamayan araştırmacılarda vardır. Örneğin Barry
(1985), dört Asya ülkesinde (Hong Kong, Güney Kore, Singapur ve Tayvan) yaptığı
çalışmada ekonomik kalkınma sürecinde karmaşık sermaye piyasası faaliyetlerinin
ekonomik büyümeyi gerilettiğini belirtmiştir. Singapur dışındaki ülkelere özel
şirketlerin kısmen kültürel ve geleneksel sebeplerden dolayı halka açılmada çekingen
davrandıklarını ve sermaye piyasasının hızlı bir şekilde gelişmediğini belirtmiştir.
Gurley ve Shaw’un bu konu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar, finansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı
veya varsa bu nedensellik ilişkisinin yönü hakkındaki temel soruya bir yanıt
verememektedir. Bununla birlikte finansal derinleşme ve ekonomik büyüme eşanlı
bir şekilde gözlemlenebildiği için böyle bir ilişkinin gerçek doğasının belirlenmesi
oldukça zordur.
Harris (1997), ise 1980-1991 periyodu arasında kırk dokuz ülkenin verilerine
2SLS yöntemini kullanarak yaptığı çalışmada az gelişmiş ülkeler için sermaye
piyasasının ekonomik büyümeyi açıklamadığını, gelişmiş ülkeler için sermaye
piyasasının hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etki düzeyinin küçük ve öneminin
zayıf olduğunu bulmuştur.
Lynus ve Murinde (1999) yılında Gana ülkesini örnek alarak yaptığı
koentegrasyon uygulamalı nedensellik analizi sonucunda finanasal derinleşme ve
ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır.
Akçaroğlu (2000) yılında gelişmekte olan ülkeler için yapmış olduğu çalışmada
finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır.
Tüzel (2007) yılında Kuzey Kıbrıs için yapmış olduğu çalışmada finansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır.
55
Mc Kinnon (1973) ve Shaw (1973) yılında yapmış olduğu çalışmalarında baskı
altındaki finansal sistemin, ekonomik büyümeyi birçok yönden engellediğini ileri
sürmektedir. Baskı altındaki finansal sistemlerde, tasarruf araçları az gelişmiştir ve
tasarufların getirisi negatiftir ya da istikrarsızdır, tasarrufları toplayan finansal aracılar
topladıkları tasarrufları kullanıcılar arasında etkin bir şekilde dağıtamamaktadırlar ve
firmalar kötü finansal politikalar yüzünden yatırım yapmaya cesaret etmemektedirler.
Mc Kinnon ve Shaw’ a göre finansal sistem liberalize edildiğinde, hanehalkları üretken
olmayan maddi varlıklar yerine, üretken varlıkları ikame edecekler ve bu nedenle
toplam reel kredi arzı, yatırımların miktarı ve kalitesi artacak böylece ekonomik
büyüme oranı da yükselecektir.
Buffie (1984), Taylor (1983) tarafından geliştirilen alternatif bir görüş ise,
Finansal derinleşmenin toplam reel kredi arzının varlığını azalttığını ve ekonomik
büyümeyi önlediğini ileri sürmektedir.
Finansal derinleşmenin ekonomik büyüme için önemli olduğunu, fakat öneminin
büyüme ile değiştiğini iddia eden önemli iktisatçılardan biriside Patrick’ tir. Patrick,
finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde gündeme
getirmiş ve bu iki değişken arasındaki nedenselliğin doğasını tanımlamak için
“talebin takip ettiği” ve “ arzın öncülük ettiği “ terminolojisini geliştirmiştir.
Arzın öncülük ettiği anlayışında, finansal gelisme ve derinleşme ekonomik
gelisme üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu etkinin kaynağını, finansal kurumların
yerine getirdiği fonksiyonların etkin çalışması ve finansal sektörde kendiliğinden
gerçekleştirilen piyasalar ve aletlerin geliştirilmesi reel sektörden bir talep yaratması
oluşturmaktadır. Finansal kurumlar kredi arzı fonksiyonunu ne derece iyi yerine
getirirlerse (ne derece aracılık hizmetini ucuza mal edebilirlerse) o ülkenin ekonomik
büyüme performansında da o derece büyük etki görülebilecektir (Kar ve Tuncer,1999,
32).
Finansal sektör ekonomide kullanılmayan fonları büyümeyi arttırabilecek
sektörlere kanalize edip çeşitli projelerin finanse edilmesine katkıda bulunarak
büyümeyi etkileyebilir. Talebin takip ettiği yaklaşımda asıl vurgulanmak istenen durum
ise, reel sektörün büyümesiyle ekonomilerde finansal sisteme ve sağladığı hizmetlere
talep artacağı için artan bu talep neticesinde finansal sistemin de bir sonuç olarak
gelişeceğidir. Yani nedenselliğin yönü ekonomik gelişmeden finansal sektöre doğrudur
( Kar. M., 2002, 151-152).
56
Kısacası Patrick’e finansal derinleşme ekonomik büyüme için önemlidir
finansal derinleşmenin önemi büyüme ile birlikte değişmektedir.
Görüldüğü gibi iktisat yazınında finansal piyasaların gelişimi ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve nedenleri hakkında birbirinden farklı görüşler söz
konusudur. Gerçekte sermaye piyasaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkinin
bulunması durumunda ekonomilerin ve politika yapıcıların sermaye piyasalarını
geliştirici önlemler almaları ve bu piyasaların gelişmesini teşvik etmeleri
gerekmektedir.
57
3. BÖLÜM
TÜRK FİNANS SİSTEMİ
3.1. Türk Finans Sisteminin Genel Yapısı ve Finansal Derinlik
Finansal sistemlerin kullanım biçimleri dünyada ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Asya tipi finansal yapılarda, fon transferi ağırlıklı olarak bankalar
sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Amerika tipi finansal yapılarda ise, finansal sistem
dahilindeki fon transferleri ağırlıklı olarak sermaye piyasası ve diğer bankacılık dışı
kurumalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Acaravcı,2007,45). Türkiye’nin finansal
yapısına bakıldığında bankacılık sisteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı gözlemlenebilir.
Fon transferinin gerçekleştirildiği finansal sistemde ülke ekonomileri için en
önemli problem kamu borçlanmasıdır. Kamu kesimi, finansal sisteme sunulan fon
arzının büyük oranlı tüketicisi olduğunda, özel sektörün fon ihtiyaçlarını karşılaması
kısıtlanmış ve fon maliyetleri yükselmiş olmaktadır. Türkiye’de kamu kesimi
borçlanma oranı yüksek olduğundan, özel sektörün fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek
adına yüksek fon maliyetlerine katlanması gerekmektedir. Bu durumda özel sektörün
finansmanı ve dolayısıyla yatırımlar büyük ölçüde düşüş göstermektedir.
Türk finans sitemi üç başlık altında incelenebilir:
· T.C. Merkez Bankası
· İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
· Mevduat Bankaları (Alp A., 2001, 355)
3.1.1. T.C. Merkez Bankası
Cumhuriyet döneminin, bankacılık ve dolayısıyla banka hukuku ile ilgili en
önemli kanunu 1930 yılında çıkarılan 1715 sayılı Merkez Bankası kanunudur. T.C.
Merkez bankası nda sermaye dört grup paydan oluşmuştur. A grubu paylar Devlete, B
grubu paylar Milli Bankalara, C grubu paylar milli bankalar dışında kalan bankalara, D
grubu ise Türk uyruğundaki gerçek ve tüzel kişilere aittir. ( Kocaman, 2004: 44)
T.C. Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.Fiyat
istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası ve para politikası araçlarını
doğrudan kendisi belirler.
Bankanın temel görev ve yetkileri şunlardır: ( TCMB Kanunu Kanun No:1211)
58
· Finansal piyasaları izlemek ve finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirler
almak,
· Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
· Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
· Bankaların ve Mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu
karşılıklar ve disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
· Açık piyasa işlemleri yapmak,
· Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için hükümetle birlikte gerekli
tedbirleri almak,
· Türk lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet
transferi için sistemler kurmak, kullanılacak yöntemleri ve araçları
belirlemek, gibi görevleri vardır.
T.C. Merkez Bankasının para politikası araçları şunlardır: ( Keyder, 1998,53).
· Açık piyasa işlemleri,
· Reeskont oranı,
· Disponibilite oranı,
· Zorunlu karşılık oranı,
· Faiz oranı,
· Bankaları ikna yolu
· Selektif kredi kontrolü
· Zorunlu döviz devir oranı
· 1998 sonrası uygulanan döviz kuru politikaları olarak sayılabilir.
3.1.2. Türkiye’de Bankacılık Sistemi
Türk bankacılık sistemi incelendiğinde, türk bankalarının yüksek riskler alarak
karlı çalıştığını, enflasyonun sistemin karlılığında önemli bir dayanak oluşturduğunu,
kamu açıklarını finanse etmenin sektörün temel amacı haline geldiğini, kamu
bankalarının fonksiyonlarını giderek yitirdiğini söylemek mümkündür (Çankaya ve Öz,
2001, 47).
Türkiye’de finansal sistemin yapısının gelişimi ve ulusal bankacılığın ortaya
çıkışı cumhuriyet döneminde olmuştur. Bankacılık ile ilgili ilk çalışmalar İzmir İktisat
Kongresinde ortaya atılmıştır. Yapılan çalışmaların ilk amacı, yerli kuruluşlar kurmak
bunların sayılarını artırmak ve yabancı kuruluşlardan kurtulmak şeklindeydi. Kongre
59
sonucunda bankacılık alanında, ana bir ticaret bankası ve buna bağlı özel ticaret
bankalarından oluşan bir ticaret banka sistemi oluşturulması, sanayi kesimine kredi
vermek üzere bir sanayi bankasının kurulması, bu bankaya devletin ve diğer özel
bankaların iştirakinin sağlanmasına karar verilmiştir.
Türk bankacılık sistemin tarihi gelişimini beş gruba ayırabiliriz. Bunlar;
· 1923- 1930 dönemi, milli bankacılığın gelişimi.
· 1930-1939 dönemi, korumacı ve devletçi sanayileşmeye özgü bankalar.
· 1946-1960 dönemi, dünya ekonomisi ile paralel olarak özel kesim banka
sayısındaki artış.
· 1961-1979 dönemi, planlı dönem yada iç pazarın dinamizminde dışa bağımlı
gelişmeler.
· 1980 sonrası dönem, iktisat politikalarında ve finansal piyasalarda
liberalizasyon ve dışa açılma dönemi (Turay B., 1997, 56).
Ancak Türk finans sisteminin gelişimini anlayabilmek için, mali sistemin
geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artmasına yönelik reformların
yoğun olarak gerçekleştirildiği 1980 sonrası dönemin ardından finans sisteminin varmış
olduğu noktanın değerlendirilmesi gerekmektedir.
3.1.2.1. 1980 Öncesi Dönem
Türkiye’de 1980 öncesi dönem finans piyasalarının devlet kontrolü altında
tutulduğu piyasaların katı bir şekilde denetlendiği bir dönem olmuştur.
Bu dönemin piyasa yapısını şu şekilde özetlenebilir. Mevduat ve kredi faiz
oranları kontrol altındaydı, yüksek dalgalı enflasyon ortamında kredi ve mevduat reel
faiz oranları negatifti. Bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz işlemlerine önemli
kısıtlamalar getirtilmişti (Oksay ,2000, 2).
Merkez bankası para politikalarının oluşturulmasında tercihli krediler önemli yer
tutmaktaydı. Mali piyasalarda gerçekleşen işlemler ve buralardan elde edilen gelirler
göreli olarak daha fazla vergilenmekteydi. Aracılık hizmetlerinin maliyetleri çok
yüksekti. Yabancı ve yerli bankaların finans sistemine katılmalarına önemli kısıtlamalar
getirilmiştir. Şirketlerin tek finansman kaynağı banka kredileriydi. Disbonibilite ve
zorunlu karşılık oranları göreceli olarak çok yüksekti.
Söz konusu bu dönemde ithal ikameci strateji, ihracata dayalı büyümeyi
engellemiştir. Finansal baskıları ortadan kaldırmak, finans piyasalarını geliştirmek ve
60
etkin kılmak amacıyla 1980 yılından başlayarak finansal piyasalarda serbestleşme
anlamında değişiklikler gerçekleşmeye başlamıştır (Günçavdı Ö.,2001, 4).
3.1.2.2. 1980 Sonrası Dönem
24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye ekonomisinde önemli ve köklü değişiklikler
başlamıştır. Bu kararlar ile karma ekonomik sistem yerine daha liberal bir anlayış ortaya
çıkmış ve para politikaların ağırlık kazandığı bir dönem açılmıştır. Ayrıca kurumsal
açıdan da büyük değişiklikler olmuştur. Kamu Ortaklığı İdaresi 1984 yılında, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası 1986 yılında faaliyete başlamışlardır. Yeni kurumların yanı
sıra yeni finansal araçlarda kullanılmaya başlamıştır. Bunların başlıcaları; mevduat
sertifikaları, yatırım fonları, finansman bonoları vb.’dir (Biray Ş., 1998, 38).
Türkiye’de 1980 sonrasında yaşanılan finansal gelişmeler aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
· Menkul kıymet piyasaları oluşturularak, yatırımcılara yeni finansman
kaynakları yaratılmıştır,
· Yabancı ve yerli bankaların finans sistemine katılmalarına ilişkin getirilen
kısıtlamalar azaltılmıştır,
· Mevduat ve kredi faiz oranları serbestleştirilmiştir,
· Bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalar
kaldırılmıştır,
· Döviz piyasasında serbest kur sistemi uygulamasına geçilmiştir,
· Finans piyasalarında gerçekleşen işlemler üzerindeki vergiler azaltılmış ve
aracılık hizmetleri maliyetleri azaltılmıştır,
· Mali sistem kurumsallaştırılmıştır,
· TL piyasasının oluşturulması ve benzeri gelişmelere olmuştur (Günçavdı,
Ö., 2001, 8)
3.1.2.3. 1990 Sonrası Dönem
Türkiye’ de 1991 yılı mevduat faizlerinin serbest bırakıldığı, bir yıllık ve altı
aylık reel mevduat faizlerinin yükselerek pozitif değerlere ulaştığı bir yıl olmuştur.
Ayrıca Türk parasının diğer paralar karşısında reel olarak değer kazanma süreci sona
ermiştir. Sonuçta toplam mevduatların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı
artmıştır. Ancak mevduat bankalarının hem kamu hem de özel sektöre verdiği kredilerin
61
GSYİH içindeki payı giderek azalmıştır. Dolayısıyla 1991 yılında bankalarda toplanan
fonların kamu sektörünün finansmanına hizmet ettiğini söyleyebiliriz (Yıldırım , 1995,
134).
1991 yılında kamu sektörünün tasarruf eğiliminin azalmasına karşın, özel
sektörün tasarruf eğiliminde bir artış gerçekleşmiştir. Aynı zamanda kamu
yatırımlarının da GSYİH içindeki payı özel sektör yatırımlarının payı gibi yaklaşık 1
puan artmıştır.
1992 yılı, reel mevduat faizlerdeki azalış nedeniyle, TL mevduatlarının GSYİH
içindeki payının azaldığı bir yıl olmasına karşın, döviz mevduatlarının arttığı bir yıl
olmuştur. Bu yıl bankalarda mevduatlar dışında geliştirilen araçlar yardımıyla borç
verilebilir fonların oluşması için olanaklar yaratılmıştır. Bu araçlardan biri Varlığa
Dayalı Menkul Kıymetler ihracı, diğeri ise repo işlemleri olmuştur. Kamu sektörüne
verilen kredilerin GSYİH içindeki payı azalırken, özel sektöre verilen kredilerin GSYİH
içindeki payı artmıştır. Özel sektör tasarruf eğilimindeki artış ve mevduatların payının
bir önceki yıldaki gibi kalması, bu talep artışının kaynağını açıklamak için bir faktör
olabilir. Bu bağlamda yıl sonuna doğru repo ve ters repo işlemlerinin uygulamaya
başlanması talep artışlarında etkili olmuştur. Benzer şekilde, yeni hükümetin dövizleri
ve faizleri düşük tutma eğilimi kamu kağıtları talebini arttırmıştır. Ayrıca Merkez
bankasının 1990 yılından itibaren uygulamaya koyduğu para programı nedeniyle kamu
kesimine açtığı kredilerde daraltma eğilimi, kamu kağıtları ihracını arttırarak yükselen
kamu açıklarını kapatmayı zorunlu kılmıştır (Mıhçı ,1999, 135).
1993 yılında özel sektöre aktarılan kaynaklar sadece bankalar yoluyla olmamış ,
İMKB de hisse senetleri stoğunun GSYİH içindeki payı az da olsa artmıştır. Finans
piyasalarındaki bu gelişmelerin de etkisiyle, özel sektör yatırımlarının GSMH içindeki
payı bir sıçrama göstererek yaklaşık 5 puan atmıştır(Yılmaz E., 2004, 22).
Bu dönemde Merkez Bankası Türk parasının değer kaybetmesini ve yabancı
paraların değer kazanmasını önlemede etkin bir rol almıştır. Merkez bankasının
amaçlarından birisi, kamu borçlanmasını attırırken döviz getirisini düşük tutup, kamu
kağıtlarının faiz oranını yükseltmeden satışları gerçekleştirip, böylece döviz kaçışını
engellemektir. Diğer amaç ise, döviz rezervlerini arttırıp piyasaya müdahale olanağını
sağlamak için yurtiçine döviz girişini sağlamaktır. Sonuç olarak Merkez Bankası
amaçlarını yerine getirmiştir ( Yeldan E., 1996, 48).
Hükümetin kısa dönemli hedeflerine ulaşmak için kullandığı bu yöntem, kamu
açıklarının hızla büyümesi, yurtiçine sermaye girişlerinin hızlanması ve döviz kurunun
62
yeterince değerlenmemesi, 1994 yılındaki finansal krize temel hazırlayan etkenler
olmuştur (Mıhçı ,1999, 136).
1994 yılında finans piyasalarında yaşanan krizin 4 Nisan’ da hükümet kamu
açıklarını kapatmayı amaçlayan maliye politikalarını ve finans piyasalarında istikrarı
hedefleyen sıkı para politikalarını içeren iktisadi tedbirleri uygulamaya koymuştur.
Kısacası, talep daraltıcı politikalar gündeme gelmiştir. Bu yılda artan nominal faizlere
rağmen, yüksek enflasyon nedeniyle yıllık ortalama reel mevduat faizleri negatif
olmuştur. Buna karşın , hem döviz mevduatlarının hem de TL mevduatlarının GSYİH
içindeki payı artmıştır. Mevduatların payının artışına karşın, bankaların elindeki kamu
kağıtlarının GSYİH içindeki payı azalmıştır. Yatırımlara bakıldığında kamu
yatırımlarının GSMH içindeki payı azalırken özel sektör yatırımlarının payında ciddi bir
değişiklik gözlenmemektedir (Köfteoğlu F., 1994, 353).
1995 reel mevduat faizlerinin biraz yükseldiği fakat pozitif değerlere ulaşmadığı,
buna karşın toplam mevduatların ve bu çerçevede, TL ve döviz mevduatlarının arttığı
bir yıl olmuştur. Mevduat artışlarının ise tasarruflarla desteklenmediği bir yol olmuştur.
Mevduat bankalarının kamu sektörüne verdiği kredilerin GSYİH içindeki payı artmayıp
1/3 oranında azalmıştır. Mevduat bankalarının özel sektöre verdiği krediler ise yaklaşık
3 puan arttığı gözlenmektedir. Yatırımlara baktığımızda ise özel sektör yatırımlarında
hafif bir artış olmasına karşın, kamu yatırımlarının payının azamaya devam ettiği
izlenmektedir (Tunay B., 1997, 56).
1996 yılında mevduatların ve aynı zamanda döviz mevduatlarının GSYİH
içindeki payı artmıştır. Dolayısıyla toplam mevduatların GSYİH içindeki payı yaklaşık
5 puan artarak 1970 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
1997 yılında ise finans piyasalarındaki gelişmeler incelendiğinde hem özel
sektör hem de kamu sektörü yatırımların GSMH içindeki payının arttığı görülmektedir.
18 Haziran 1999’da kabul edilen Bankalar Kanunu bankacılık sektörünü rekabeti
aşmayı, bankacılık sektörüne ilişkin olarak kabul edilen uluslar arası kriterlere Türk
Bankacılık Sektörüne taşımayı hedeflemektedir (Köfteoğlu F., 1994, 354).
1994 krizi sonrasında tasarruf mevduatı sigorta fonunun işleyiş biçimi ve baka
kurulmasının kolaylaştırılması nedeni ile finansal sistemdeki kırılganlık hızlanmış hatta
dalgalanmanın kriz boyutuna taşınmasına neden olmuştur. 1998-1999 yılları arasında
Türkbank, İnterbank, Egebank, Yurtbank, Sümerbank, Yaşarbank tasarruf mevduatı
sigorta fonuna devredilmiştir (Selçuk F.,1997, 127).
63
1980 yılından itibaren kamu sermayeli bankaların payı düşüş göstermekte ise de
bu azalma yeterli değildir. Diğer yandan devletin sahip olduğu bankaların yanında para
politikası araçlarıyla sisteme müdahale edilebilme gücünü bu dönemde de elinde
tutmaya devam etmiştir. Bu politikalar içinde yer alan kanuni karşılıklar ve disponibilite
politikası bankaların kaynak maliyetinin belirlenmesine etkili olmanın yanında aynı
zamanda bankaların disponibilite yükümlülüğünü kullanarak kamu kesiminin
borçlanması için kaynak yaratılması yoluna gidilmiştir ( Yeldan E., 1996, 48).
3.1.2.4. 2000 Sonrası Dönem
2001 yılı içerisinde çıkarılan sermaye yeterliliği yönetmeliği ve bankacılık
kanunundaki değişiklikler finans sistemini pozitif yönde etkilemiştir. Ayrıca, piyasaları
düzenleyen kurallarda uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değişiklikler
yapılmıştır.. İstikrarın kalıcı hale gelmesi için makro dengelerin sağlıklı olarak
kurulmasına ve beklentilerin iyileşmesine çaba gösterilmiştir. Bu çerçevede, kamu
kesimi açığının düşürülmesi, kamunun borç stokunun azaltılması, fiyat istikrarının
sağlanması, finansal sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası kredi değerliliğinin
artırılmasına yönelik bir dizi uygulama hayata geçirilmiştir. Ekonomik faaliyet, program
uygulamalarına kısa sürede olumlu bir tepki vermiştir. Para piyasalarında istikrar
sağlanmış, büyüme hızlanmıştır. Talep özel sektör ağırlıklı olarak artmış, kamu kesimi
borçlanma gereksiniminin milli gelire oranı düşmüştür. Enflasyon uzun yıllardan sonra
yüzde 10’un altına düşmüş, kamu borçlanmasında vade uzamıştır. Bankacılık sisteminin
kredi arzı yeniden artmaya başlamıştır (Erol Ü., 2000, 18).
İstikrarlı büyüme ortamı tüm sektörleri olduğu gibi bankacılık sistemini de
olumlu yönde etkilemiştir. Finansal istikrarın sağlanması amacıyla reforma tabi tutulan
bankacılık sistemi daha sağlıklı bir yapı kazanmıştır. Bankaların faaliyetlerinin daha
etkin olarak izlenmesi ve denetimi için bağımsız bir kurum (Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu) oluşturulmuştur. Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat uluslararası
iyi örneklere önemli ölçüde yaklaştırılmıştır (Çolak Ö.,2001, 22).
Yatırımcılar ve kamuoyu tarafından bankaların faaliyetlerinin daha kolay
izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla muhasebe standartları, raporlama ve
kamuoyuna bilgi verilmesine yönelik uygulamalar çok daha etkin hale gelmiştir.
Bankaların risk algılamaları, değerlendirmeleri ve yönetimleri değişmiş ve
değişmektedir.(TCMB, 2006, 10).
64
Özel bankalar, mali yapılarının güçlendirilmesi için “yeniden yapılandırma
programı” adı altında çok özel bir denetime tabi tutulmuştur. Aktif kalemleri detaylı
olarak analiz edilmiş, sorunlu aktifler tespit edilmiş ve karşılık ayrılmıştır. Kamu
bankalarının bilanço yapıları güçlendirilmiştir. Bu bankaların faaliyet verimliliğinin
artırılmasına özel bir önem verilmiştir. Öz kaynaklar güçlendirilmiştir. Serbest öz
kaynaklar artmaktadır. Kur riski önemli ölçüde azalmıştır. Aktif karlılığı ve öz kaynak
karlılığında yavaş da olsa iyileşme vardır. Tasarruf mevduatına, hatta mevduat
bankalarının tüm yükümlülüklerine 1994 yılından sonra getirilen tam güvence
uygulamasına 2004 yılının ikinci yarısında son verilmiştir. Temmuz 2004 tarihinden
itibaren tasarruf mevduatına güvence 50 bin YTL ile sınırlandırılmıştır. Bankalar
Kanunu’nda değişiklik yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Finansal piyasalarda serbestleşmeye yönelik olarak yapılan düzenlemeler,
bankacılık sektöründe önemli etkiler yaratmıştır. Finansal sektöre yerli ve yabancı
bankaların girmesiyle ve faiz hadleri üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasıyla rekabette
artış yaşanmıştır. Rekabetteki artış yatırım ve kaynak çeşitliliğinin artmasına neden
olmuştur. ( Boran, 2001, 259)
Finansal serbestleşme piyasaya giriş engellerini azaltmakta ve rekabeti
artırmaktadır. Finansal serbestleşmeye geçen ülkeye daha fazla yabancı banka gelmekte
ve şube açmanın önündeki engeller azalmaktadır. Bununla birlikte bankacılık
sektöründe rekabet artmakta, artan rekabetle birlikte bankların karlılığı ve lisans bedeli
azalmaktadır (Hellman, 2000, 25).
Döviz işlemleri ve sermaye hareketlerinde sağlanan serbestleşme ile yurt dışı
borçlar bankaların bilançolarının pasifinde ağırlığını artırmıştır. Fonlar bu şekilde
toplanarak bankalar arcılığıyla sermaye piyasası işlemleri, döviz işlemlerine sunulmaya
başlanmıştır. Bankalar müşterilerine; tüketici kedileri, kredi kartları, döviz tevdiat
hesapları, leasing, factoring, forward, swap, otomatik para çekme makineleri gibi yeni
ürün ve hizmetler sunmuşlardır. Teknolojik yenilikler ve artan beşeri sermaye
bankacılık sektöründe verimlilik artışını beraberinde getirmiştir ( Akgiray,1998, 259).
Türkiye’ de finansal sistem incelendiğinde fon transferinde ağırlıklı olarak
bankacılık sistemini görmekteyiz. Bankacılık sistemi Türkiye’de oldukça karlı bir
görünüm sergilemektedir. Türkiye OECD ülkeleri içinde bankacılık sistemi en karlı
ülkedir. Mevduat ve kredi faiz oranları arasındaki fark gelişmiş ülkelerde %5’i
aşmamakta iken, Türkiye’de bu farkın %30’a ulaştığı görülmektedir( Boztürk, 1999,
368). Ancak karlı gözüken bu sektör rekabete kapalı bir sektördür. Yeni bankaların
65
sisteme girmeleri ve sistemden çıkmaları sınırlandırılmıştır. Ayrıca bankalar dışındaki
finansal aracı kurumlar ve sermaye piyasası aracıları bankacılık sistemini ikame
edebilecek güçte değillerdir.
2000’li yıllarda ticari banklarda görülen en önemli değişiklik internet
bankacılığıdır. Bankalar internet ve telefon bankacılığı olanaklarını hızla
geliştirmektedirler (Parasız, 2001, 113). Böylece ticari banklar banka içerisinde yapılan
bankacılık işlemlerini azaltarak hem işlem maliyetlerinin azalmasına hem de işlemlere
ayıracağı personelden tasaruf sağlamaktadır.
Türk bankacılık sisteminin 2001- 2006 yılları arası genel göstergeleri aşağıdaki
tabloda incelenebilir.
66
Tablo 2. Türk Bankacılık Sistemi Genel Göstergeleri
Kaynak: TBB/ Türkiye’de Finansal Sektör ve Bankacılık Sistemi, Mayıs 2007
Birim 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Banka sayısı Adet 61 54 50 48 47 46
Mevduat Bankaları 46 40 36 35 34 33
Kamu Bankaları 3 3 3 3 3 3
Özel Bankalar 22 20 18 18 17 14
Fondaki Bankalar 6 2 2 1 1 1
Yabancı Bankalar 15 15 13 13 13 15
Kalkınma ve Yat. B. 15 14 14 13 13 13
Kamu Bankaları 3 3 3 3 3 3
Özel Bankalar 9 8 8 8 8 6
Yabancı Bankalar 3 3 3 2 2 4
Şube Sayısı Adet 6.908 6.106 5.966 6.106 6.247 6.849
Mevduat Bankaları 6.889 6.087 5.949 6.088 6.228 6.804
Kamu Bankaları 2.725 2.019 1.971 2.149 2.035 2.149
Özel Bankalar 3.523 3.659 3.594 3.729 3.799 3.582
Fondaki Bankalar 408 203 175 1 1 1
Yabancı Bankalar 233 206 209 209 393 1.702
Kalk.ve Yat.Ban. 19 19 17 18 19 45
Kamu Bankaları 4 4 4 4 4 22
Özel Bankalar 12 12 10 12 13 11
Yabancı Bankalar 3 3 2 2 2
Personel Sayısı Kişi 137.495 123.271 123.249 127.163 132.58 143.143
Mevduat Bankaları 132.274 118.329 118.607 122.630 127.857 138.570
Kamu Bankaları 56.108 40.158 37.994 39.467 38.046 39.223
Özel Bankalar 64.380 66.869 70.614 76.880 78.806 73.220
Fondaki Bankalar 3.391 5.886 4.518 403 395 333
Yabancı Bankalar 5.395 5.416 5.481 5.880 10.610 25.794
Kalkınma ve Yat. B. 5.221 4.942 4.642 4.533 4.401 4.753
Kamu Bankaları 4.322 4.174 3.882 3.800 3.657 3.728
Özel Bankalar 822 691 683 681 697 596
Yabancı Bankalar 77 77 77 52 47 249
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toplam aktifler 216.589 212.675 249.693 306.464 396.970 485.960
Mevduat Bankaları 206.589 203.237 239.423 295.138 384.103 470.622
Kamu Bankaları 70.813 67.831 83.134 106.932 124.486 143.558
Özel Bankalar 118.63 119.471 142.270 175.910 237.043 265.844
Fondaki Bankalar 10.823 9.310 7.075 1.940 1.858 1.900
Yabancı Bankalar 6.790 6.624 6.944 10.356 20.716 59.320
T.Özkaynaklar
Milyon YTL 21.101 25.695 35.540 45.976 53.736 57.998
Mevduat Bankaları 18.800 22.703 31.351 40.836 47.482 50.428
Kamu Bankaları 6.249 6.747 9.574 10.076 13.254 14.079
Özel Bankalar 12.670 15.194 20.958 27.403 29.396 27.625
Fondaki Bankalar -1.625 -626 -847 1.273 1.532 1.630
Yabancı Bankalar 1.506 1.388 1.666 2.084 3.300 7.094
67
Bankacılık sistemi içerisindeki kamu bankalarının payı azalmakla birlikte,
sistemde hala büyük bir ağırlıkları vardır. Büyük kamu bankalarının sisteme katkıları,
bankacılık sisteminin saydamlıktan yoksun olması ve gizli teşvikten ibarettir. Ayrıca
yabancı bankaların sektörde görülen varlıkları, gelişmekte olan ülkelere oranla oldukça
düşüktür (Erzan vd, 2001,6)
Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka sayılarını 2002-2006
yılları aralarında aşağıdaki tabloda görmek mümkündür.
Tablo 3. Türk Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği( TBB)/ TBB/ Türkiye’de Bankacılık sistemi, Mayıs 2007
Bankaların 33’ü mevduat bankası, 13’ü kalkınma ve yatırım bankasıdır.
Mevduat bankalarından 3’ü kamu sermayeli, 14’ü özel sermayeli bankadır. TSMF
bünyesinde 1 banka bulunmaktadır. Yabancı sermayeli mevduat bankaların sayısı 15
olmuştur. Kalkınma ve yatırım bankalarının 3’ ü kamu sermayeli, 6’sı özel sermayeli ve
4’ü yabancı sermayeli bankadır ( TBB, 2007, 33).
2006 yılı sonu itibari ile bankacılık sisteminde 6.804 şube bulunmaktadır.
Bunların 2.149 tanesi kamu sermayeli ticaret bankalarıdır. 3.582 tanesi de özel
sermayeli ticaret bankalarıdır. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 138.570’dir. Şube
sayısına benzer bir şekilde çalışanların sayısı da artış göstermiştir. Çalışanların yüzde
97’si mevduat bankaları, yüzde 3’ ü kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam
edilmiştir.
68
Tablo 4. Türk Bankacılık Sisteminde İstihdam
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği( TBB)/ TBB/ Türkiye’de Bankacılık sistemi, Mayıs 2007
Bankacılık sektöründe son yıllarda yoğunlaşma oldukça artmıştır. İlk beş
bankanın toplam aktifleri 2001 yılında % 56’iken 2006 yılında % 63’ e yükselmiştir. İlk
on bankanın payı ise aynı dönem içerisinde % 80’den % 86’ya yükselmiştir. Aynı
eğilim toplam mevduat ve kredilerde de gerçekleşmiştir. Bu gelişmeleri 2002-2006
yılları itibari ile Tablo’da görebiliriz.
Tablo 5. Türk Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma
Kaynak:Türkiye Bankalar Birliği( TBB)/ TBB/ Türkiye’de Bankacılık Sistemi, Mayıs 2007
Türk bankacılık sisteminde 2000 yılında uygulanmaya başlayan istikrar
programı ile enflasyon oranlarının düşmesi, bankacılıkta kar marjlarını düşürmüştür.
Birçok banka verimsizlik sebebiyle yüksek olan faaliyet giderlerini karşılayamaz hale
gelmiş ve birçok faaliyet giderlerini düşürmeye çalışmıştır. Sektörde hızla artan işten
çıkarmalar bu durumun bir sonucudur.( Boran, 2001 14)
69
Sistemde göze çarpan en büyük sorun kamu sermayeli bankalarıdır. Bu
bankalara ait görev zararlarının ulaştığı boyutlar devlet bütçesine çok ağır yükler
getirmektedir (Alp, 2001, 373).
Sistemde göze çarpan bir diğer sorun ise, sistemde bulunan bankaların sermaye
yeterliliklerinin düşük olmasıdır. Bu sorunun aşılması için sistemdeki zayıf bankların
temizlenip, bunların daha büyük bankalar ile ya da yabancı bankalarla birleştirilip, daha
güçlü bankaların faaliyet göstermesi sağlanmalıdır (Boran, 2001, 37).
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye’de de finansal
sistemde bankacılığın baskın olması bankacılık sisteminde meydana gelen bir aksaklık
tüm reel sektörün aksamasına yol açmaktadır. Şubat 2001 krizinden sonra yaşanan
ekonomik tıkanma buna örnek olarak gösterilebilir.
Bankacılık sistemi, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin
sağlanmasında kullanılabilecek finansal bir araçtır. İyi yapılandırılmış ve iyi işleyen bir
bankacılık sistemi ile finansal sistemin gelişmesi sürecinde ekonomik büyüme
gerçekleştirilebilir.
3.1.3. Türk Sermaye Piyasaları
Orta ve uzun vadeli fon ihtiyacının karşılandığı piyasalar olan sermaye
piyasalarının Türkiye’deki örneği İMKB’dir. Sermaye piyasalarındaki değişimi
incelemek için özel sektör ve kamu kesimi menkul kıymet stoklarının değişimine
bakmak gerekmektedir. Aşağıdaki Tablo’da özel sektör ve kamu kesimi menkul kıymet
stok miktarları 2000-2006 yıları arsında verilmektedir.
Tablo’da ilk göze çarpan, sermaye piyasalarının her iki kesiminde de 2000- 2006
yılları arasındaki gösterdiği dalgalanmalardır. Özel sektör piyasalarındaki dalgalanmalar
daha belirgindir. Özel sektör menkul kıymet değişimi dalgalı bir seyir izlerken, kamu
piyasalarındaki menkul kıymet stoku istikrarlı ve sürekli bir artış göstermiştir.Bunun
anlamı kamu kesiminin sermaye piyasaları vasıtasıyla yüksek miktarda borçlandığı ve
finansal sistem içerisinden önemli miktarda fon çektiğidir. Kamu kesiminin piyasadan
fon çekmesi özel sektörün fonlardan yararlanamaması veya yüksek maliyetle
yaralanmasına neden olmuştur.
Tablo’da dikkati çeken bir diğer nokta ise, 2001 krizi ile özel kesimin menkul
kıymet stoku önemli oranda düşerken, kamu kesimi menkul kıymet stokunun aynı
dönemde yüksek bir artış göstermiş olmasıdır. 2001 yılında özel kesim menkul kıymet
70
stoku toplam menkul kıymet stokunun yaklaşık % 7’sini 2002-2003 yılları arasında
yaklaşık %8-8.4’nü ve 2005-2006 yıllarında ise % 11’lik kısmını oluşturmaktadır.
Tablo 6. Türk Bankacılık Sisteminde Mevduat Stokları (%)
Kaynak:Türkiye Bankalar Birliği( TBB)/ TBB/ Türkiye’de Bankacılık sistemi, Mayıs 2007
Özel sektörün sermaye piyasalarından yararlanması oldukça sınırlı
görülmektedir. Menkul kıymet stokun kendi içinde dağılımı incelendiğinde, kamu
kesiminde çıkarılan menkul kıymetlerin toplam içindeki payının yüksek olduğu
görülmektedir. Menkul kıymet stokları içerisinde ise tahvil, hisse senedi gibi sadece
birkaç kalemin çeşitlilik arz ettiği görülmektedir.
Gelişmiş sermaye piyasalarına sahip olan ülkelerde piyasalardaki araç çeşitliliği
fazladır. Türkiye’de ise bu durum böyle değildir. Dolayısıyla ürün çeşitliliğinin azlığı
sermaye piyasalarının yeterince gelişmediğini göstermektedir.
3.2. Türk Finans Sistemi ve Derinleşme
Bir ülkede finansal sistemin gelişmişlik düzeyini anlayabilmek için çeşitli
ölçümler bulunmaktadır. Ancak genel olarak bir ekonomiye baktığımızda bu ekonomide
finansal gelişmişliğin bulunup bulunmadığını anlayabilmek için sorulacak bazı sorular
ve yapılacak bazı genel değerlendirmeler mevcuttur. Öncelikle o ekonomideki finansal
piyasalara bakmak gerekmektedir. Finansal piyasalarda kurumsal açıdan çeşitlilik var
mıdır? Finansal araçların çeşitliliği yeterli midir? Finansal işlemlerin ekonomideki payı
yeterli midir? Finans piyasasını anlamaya yönelik bunun gibi birçok soru sorulabilir.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I. Özel Sektör Menkul Kıymetleri 15,7 7,9 8 8,4 10 11,4 11,5
Hisse Senedi 15,7 7,9 8 8,4 10 11,4 11,5
Tahvil 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Bonosu 0 0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0 0 0 0 0 0 0
Banka Bonosu/Banka Garantili Bono 0 0 0 0 0 0 0
II. Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri 84,3 92,1 92 91,6 90 88,6 88,5
Devlet Tahvili 78,7 76,6 68,2 79 76,9 80,9 81,4
Hazine Bonosu 4,7 15 22,6 11,9 12 6,3 5,7
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 0 0 0 0 0 0
Dövize Endeksli Senetler 0 0 0 0 0 0 0
Özelleştirme Tahvili 0,9 0,5 0,7 0,8 1,2 1,4 1,4
Toplam 100 100 100 100 100 100 100
71
Türkiye’deki finans sisteminin gelişmişliğini anlayabilmek için bazı derinleşme
ölçüm hesapları yapılırken aynı zamanda bu soruları da cevaplandırmak gelişmişliğin
düzeyini anlamak için çok yararlı olacaktır. Eğer bir ekonomide finansal kurumlar ve
finansal araçların çeşitliliği fazla ise o ekonomide finansal sistem büyümeyi pozitif
etkileyecektir. Finansal piyasalardaki araçların ve kurumların çeşitliliğin fazla olması
fon araz ve talebinin artmasına ve çok daha fazla fon talebinin karşılanabilmesine yol
açacaktır.
Finansal kurumlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta pasiflerinde
çoğunlukta para bulunan ve mevduat kabul eden finansal aracılar yer almaktadır. İkinci
grupta ise mevduat kabul etmeyen finansal araçlar bulunmaktadır. Mevduat kabul eden
finansal kurumlar; Ticari Bankalar, Tasarruf ve Kredi Birlikleri, Tasarruf Bankaları’dır.
Mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar ise; Yatırım Fonları ve Yatırım
Şirketleri, Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri ve Finans Şirketleri’dir. Ülkemiz finans
piyasalarında aracı kurum olarak faaliyet gösteren kurumlar ise şunlardır; Ticaret
Bankaları, Yatırım Fonları ve Yatırım Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Finans Şirketleri’dir
Tablo 7. Finans Sektörünün Aktif Büyüklüğü
Milyar (YTL) 2001 2001 2003 2004 2005 2006 Aktif/GSYİH(%)2006
Bankalar 172 217 255 313,8 406,9 499,7 86,7
Finansal Kiralama Şirketleri 2,8 3,8 5 6,7 6,1 9,5 1,7
Faktoring Şirketleri 1,5 2,1 2,9 4,1 5,3 5,7 1,1
Tüketici Fin. Şirketleri 0,7 0,5 0,8 1,5 2,5 3,2 0,6
Sigorta Şirketleri 4,4 5,4 7,6 9,8 14,4 15,5 2,8
Emeklilik Şirketleri 0 0 3,3 1 2,6 2,8 0,5
Menk.Kıym. Aracı Kur 0,9 1 1,3 1 2,6 2,8 0,5
Menk.Kıym.
Yat.Ortaklıkları 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,1
Menk.Kıym. Yat. Fonları 4,8 9,3 19,9 24,4 29,4 23,6 4,3
Gayrimenkul
Yat.Ortaklıkları 0,9 1,1 1,2 1,4 2,2 2,4 0,4
Toplam 18 240 293 363 470 337 97,8
Kaynak: BDDK, , SPK, TSRSB, TSPAKB, TÜİK (1) Bankacılık Sektörü ve Aktif Büyüklüğü, 2007.
Finansal sektöründe yer alan kuruluş ve şube sayıları, faaliyet alanlarındaki
farklılaşmaya paralel olarak değişiklik arz etmektedir. Tablo 7’yi incelediğimizde
bankacılık sistemi finansal sektörde ağırlıklı bir paya sahiptir. Bankacılık sistemi
toplam aktiflerinin finansal sistemdeki kurumların toplam aktifleri içindeki payı yüzde
90 civarındadır. Finans sistemini ağırlıklı olarak bankacılık sistemi oluşturmakla birlikte
72
son yıllarda banka dışı finansal kurumların sayısında ve büyüklüğünde artış vardır.
Banka dışı finansal kurumların büyümesi ve güçlenmesi finansal sistemin büyümesi ve
derinleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Gelişmesini tamamlamış finans piyasaları ile karşılaştırıldığında Türkiye’de
finansal piyasalar henüz kurumsal açıdan yeterince çeşitlilik arz etmediği ve bu nedenle
de finansal formların geniş bir kitleye ulaştırılmasının zor olduğu görülmektedir.
Finansal kurumların çeşitliliği kadar finansal araçlarında çeşitliliği büyük önem
taşımaktadır. Finansal araçlar para piyasasında işlem gören araçlar ve sermaye
piyasasında işlem gören araçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin para
piyasalarında işlem gören başlıca finansal araçlar şunlardır; Hazine Bonoları, Mevduat
Sertifikaları, Finansman Bonoları, Repo, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Banka
Kabulleri, Çek ve Senetler, Kredi Kartları, Döviz Efektif ve Altın Piyasaları’dır.
Ülkemizde finansal piyasaları incelediğimizde gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında
işlem gören başlıca finansal araçların bir kısmının ülkemizde de kullanıldığı
görülmektedir. Finansal araç çeşitliliğin yeterli sayıda olmaması ve az sayıda kurum
tarafından sağlanması finansal gelişmenin tamamlanamadığını gösteren önemli
göstergelerden biridir.
Kaynak: SPK Yayınları, Bankalarımız , 2006
Şekil 16. Kamu ve Özel Sektörün Finansal Varlıklardan Yararlanma Düzeyi
Şekil 16’yı incelediğimizde ülkemiz açısından özel kesimin finans
piyasalarından yararlanma oranının kamu kesimine göre daha düşük olduğunu
görüyoruz. Özel sektörün sermaye piyasalarından yararlanması kamu sektörüne göre
daha sınırlı olmuştur. Ülkemizde hem kamu hem de özel kesimin çıkardığı menkul
73
kıymetler incelendiğinde ise toplam menkul kıymet stoklarının büyük bir kısmının
tahvil, hisse senedi gibi belirli kalemler etrafında dağıldığı görülmektedir.
Özetle, gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ekonomilerde piyasalardaki araç
çeşitliliği fazladır. Türkiye’de ise bu durum böyle değildir.
Finansal piyasaların gelişimini ve derinliğini açıklamak için tek bir gösterge
yeterli olmamaktadır. Finansal derinleşmeyi ölçmek zor olmakla birlikte gelişmişliği
çeşitli göstergelerle ortaya koyulabilir. Bu göstergeler, miktar, yapısal, fiyat ve ürün
çeşitliliği şeklinde sınıflandırılabilir. Aynı zamanda finansal derinleşme ile birlikte
M1/Gelir oranı azalırken M2/Gelir oranının artması, özel sektöre verilen kredilerinin
hasılaya oranının ve toplam yurt içi kredileri içindeki payının artması, sermaye
piyasasındaki reel işlem miktarını ve bunun hasılaya oranının artması, reel faizlerin, faiz
marjlarının azalması ve son olarak finansal sistemdeki ürün çeşitliliğinin artması bir
finansal sistemin gelişmişliğinin ve derinleşmenin en önemli göstergesidir. Ülkemiz
açısından bu göstergeleri Bölüm 2’ de incelediğimizde finansal derinleşmenin son
yıllarda olumlu değişim gösterdiğini görmekteyiz. Ancak derinleşmenin yeterli
düzeyde olmadığını söyleyebiliriz.
Kaynak: BDDK, TBB, TUİK, / Türkiye’de Bankacılık sistemi, Mayıs 2007
Şekil 17. Finansal Derinleşme
Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün milli gelire oranının tarihsel
gelişimi finansal derinleşmeyi göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Şekil 17
incelendiğinde 1959 yılında %40,7 olan toplam aktiflerin GSMH’ye oranı 46 yılda iki
katına çıkarak 2005’de %81,5’e ulaşmıştır.
74
2006 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam aktiflerin GSYİH’ ye oranı %84’dür.
Bankacılık sektörünün söz konusu dönemde aracılık fonksiyonunu daha etkili yerine
getirdiği görülmektedir. Sektörce verilen toplam kredilerin milli gelire oranı 1959’da
%21,2 iken 2006 yılı Eylül ayında %36,4’e çıkmıştır. Mevduat/GSYİH oranı
ekonomideki tasarrufların bankacılık sektörüne yönelen kısmının arttığını
göstermektedir. Söz konusu oran 1959 yılında %16,8 iken 2006 yılı Eylül ayında %51,8
olmuştur.
Sonuç olarak, Türkiye’de finansal derinleşmenin yeterince olmadığı ve finansal
piyasaların oldukça sığ olduğu görülmektedir. Makro ekonomik istikrarsızlığın olduğu
bir ekonomide finans piyasalarının gelişmesi oldukça güçtür. İstikrarlı bir makro
ekonomik yapının oluşturulmasıyla finans piyasalarının gelişmesi hem daha sağlıklı
olacak hem de finansal sistem ekonomideki gerçek işlevini daha iyi bir şekilde
getirecektir.
75
4. BÖLÜM
FİNANSAL DERİNLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE YÖNELİK
EKONOMETRİK BİR UYGULAMA (1990-2007)
4.1. Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi
Bu bölümde yukarıda anlatılan teorik ilk üç bölümün ışığında ekonomik büyüme
ve finansal derinleşme ilişkisine yönelik ampirik bir uygulama yapılacak ve elde edilen
sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Finansal derinleşme ve ekonomik
büyüme ilişkisinde hangi değişkenin neden, hangi değişkenin sonuç olduğu tespit
edilmeye çalışılacaktır. Ülkeler açısından finansal derinleşme sonucu olarak mı
ekonomik büyüme sağlanıyor, ekonomik büyüme sonucunda mı finansal derinleşme
gerçekleşiyor ya da ekonomik büyüme ile finansal derinleşme arasında çift yönlü bir
nedensellik mi vardır sorularına yanıt aranacaktır. Bu bölüm üç alt bölümden
oluşmaktadır. İlk olarak çalışmayla ilgili literatür taraması okuyucuya sunulacaktır.
İkinci olarak uygulamada kullanılacak model, veri seti ve yöntemin özellikleri
anlatılacaktır. Son bölümde ise, ekonomik büyüme göstergesi ile finansal derinleşme
göstergeleri arasında Granger Nedensellik Testi yapılacak ve bu testin sonuçları
yorumlanacaktır.
4.1.1. Literatür Taraması
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik uluslararası
literatüre bakıldığında bu konuda birçok çalışmanın yapıldığını ancak her çalışmanın
kendine özel koşulları içerisinde anlam ifade ettiğini görmekteyiz. Ekonomistler,
finansal derinleşme olgusunun ekonomideki büyüme sürecindeki önemini kabul edip
vurgulamalarına rağmen, iki değişkenin nedenselliğinin yönü konusunda fikir birliğine
varamamışlardır.
Finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini test
eden çalışmalar şunlardır: Goldsmith (1969), McKinnon (1973), Gupta (1984), Jung
(1986), Gelb (1989)St. Hill (1992), King ve Levine (1993), Murinde ve Eng (1994a ve
1994b), Lyons ve Murinde (1994) ve son olarak Demetriades ve Hussein (1996). Bu
çalışmalarda finansal derinleşme için geliştirilen en yakın değişkenler genellikle para
arzları (M1,M2 ve M3), para arzlarının gelire oranları, kredi hacmi, banka mevduat
76
yükümlülüklerinin gelire oranı, ve bankaların özel sektör ve yurtiçi kredi hacmi
alacaklarının gelire oranı olmuştur. Ekonomik büyüme için reel GSMH veya GSYİH
değişkenleri kullanılmıştır.(Ghirmay, 2004, 420)
Tablo 8. Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (Nedenselliğin Yönü)
KAYNAK TARİH ÜLKE SONUÇ
Gupta 1984 14 Sonuçlar Ülkeye Özel
Jung 1986 56 Sonuçlar Ülkeye Özel
Odedokun 1989 Nijerya
Finansal değişkenlerin büyümeye etkileri bütünlük
göstermemektedir.
Şıklar 1992 Türkiye
Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme birbirlerine neden
olmaktadır.
Murinde ve
Eng 1994 Singapur Finansal Derinleşme Ekonomik Büyümeyi etkiliyor.
Lynos
veMurinde 1994 Gana
Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme Arasında İlişki
Bulunamamıştır.
Gregori ve
Guidotti 1995 100
Finansal Derimleşme ve Ekonomik Büyüme Arasında Negatif
İlişki Bulunmuştur.
Rajan R. G. 1996 44 Sonuçlar Ülkeye Özel
Akinboade 1998 Botswana
Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme birbirlerine neden
olmaktadır.
Graff M. 1999 93 Ülke Sonuçlar Ülkeye Özel
Levine 2000 74 Finansal Derinleşme Ekonomik Büyümeyi etkiliyor.
Dkimuna L. 2001 40 Ülke Ekonomik Büyüme Finansal Derinleşmeyi Etkiliyor.
Shan ve
Morris 2002 19 Ülke Ekonomik Büyüme Finansal Derinleşmeyi Etkiliyor.
Al-Yousif 2002 30 Üke
Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme birbirlerine neden
olmaktadır.
Fase ve Abma 2003 8 Ülke Finansal Derinleşme Ekonomik Büyümeyi etkiliyor.
Graff 2003 93 Finansal Derinleşme Ekonomik Büyümeyi etkiliyor.
Cristopolus
K.
2004
10 Ülke Sonuçlar Ülkeye Özel
Claessens ve
Leaven
2005
20 Ülke
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında herhanbir
ilişki bulnamamıştır.
Tüzel 2007 Kıbrıs Finansal Derinleşme Ekonomik Büyümeyi etkiliyor.
Parasal tanımlar taşıdıkları bilgi dolayısıyla, finansal derinleşmenin ölçülmesi
için en sık kullanılan göstergelerdir. Parasallaşma değişkeni gelişen bir ekonomide
finansal sektörün gerçek büyüklüğünü göstermek için seçilmiştir. Çünkü para önemli bir
ödeme ve tasarruf aracıdır. Parasal büyüklükleri finasal kalkınmanın bir göstergesi
olarak kullanmak bazı problemlere sebep olabilir. Bu yüzden finansal derinleşmenin
sağlıklı bir şekilde ölçülmesi için farklı göstergelerde kullanılmaktadır. Özellikle de
gelişmekte olan ülkelerde finans sisteminin büyük çoğunluğunu bankacılık sektörü
oluşturduğu için banka mevduat yükümlülükleri finansal derinleşme göstergesi olarak
kullanılabilir.
77
4.1.2. Yöntem
Ekonomik büyüme ile finansal derinleşme göstergeleri arasındaki ilişkinin
incelenmesinin ilk aşaması, serilerin durağan olup olmamasının belirlenmesidir.
Kullanılacak değişkenlerin durağanlık durumlarının incelenmesi için genişletilmiş
Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) birim kök testi kullanılacaktır.
4.1.2.1. Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi
Birim kök testi, zaman serilerinin durağan olup olmamasını araştırmak için
kullanılan bir testtir. Bir zaman serisinde birim kök var ise, o zaman serisi durağan
değildir. Zaman içerisinde ortalaması ve varyansı değişen değişkenler durağan
olmayan veya birim kök içeren değişkenler olarak adlandırılmaktadır. Birim kök içeren
veya durağan olmayan değişkenlerin En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin
edilmesi halinde güvenilir olmayan sonuçlar elde edilir. Bu anlamda serilerin durağan
olması ekonometrik uygulamada istenilen bir durumdur. Yani durağanlık, bir stokastik
sürecin ortak ve şartlı olasılık dağılımının zaman içerisinde değişmemesi durumudur.
Serinin durağan olmamasına birçok faktör sebep olabilir. Örneğin, mevsimsel
etkiler, trend, konjukturel dalgalanmalar ve arızi hareketler gibi zaman serilerini
etkileyen birtakım etkiler içerebilirler. İşte doğru bir modelle doğru değerlendirmeler
yapılabilmesi için öncelikle zaman serilerinin tüm etkenlerden arındırılması gerekir.
Eğer seriler durağan değilse seriler aynı derecen durağan oluncaya kadar fark alınır.
Burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta, bir seriyi durağanlaştırmak için
fark işlemi alınırken modelin uzun dönemli ilişkisini kaybetme riskidir. Dolayısıyla en
iyi seri I(0) ya da uygun koşullarda I(1) de olabilir. Uluslararası çalışmalarda
çoğunlukla I(0) veya I(1) kullanılmaktadır.
Serilerin durağanlığını test etmede kullanılan yöntemlerden biri birim kök (unit
root) testi olan Dickey-Fuller (DF) testidir. DF testi, serilerin kaçıncı derecede durağan
olduğunu ölçerken önemlidir fakat hata terimlerindeki otokorelasyonu dikkate almaz.
Hata terimi (εt
), otokorelasyon içeriyorsa DF testi geçersizdir. Bu durumda, açıklayıcı
değişkenlere bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin ilave edildiği Genişletilmiş
Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller ADF) testi devreye girmektedir.
Dickey ve Fuller (1981), serilerin durağanlığının belirlenmesinde en yaygın test
olan ADF testi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
78
ΔXt = μ + α t + δ Xt-1+ Σδ i ΔXt -1+ ε t
ΔXt = Xt –Xt-1
XT : Bağımlı değişken
μ : Sabit Terim
t : Trend Değişkeni
ε t : Stokastik Hata Terimi
H0: δ = 0 (X t durağan olmayan bir seridir)
Ha : δ ≠ 0 (X t durağan olmayan bir seri değildir)
ADF testi, her serinin kendi gecikmeli değeri ile gecikmeli farklarının
kullanılarak regrese olduğu bir testtir. Bilgisayar ekonometri paket programları,
geliştirilmiş (argumented) Dickey – Fuller (ADF) testi için test edilen seriye ait ADF
test istatistiğini vermektedir. Değişkenin hesaplanmış t değeri ADF kritik t değerinden
büyükse H0 red edilir ve serilerin durağan olduğuna karar verilir. Aynı zamanda
bilgisayar programları, Mac-Kinnon tarafından hesaplanmış olan %1, %5 ve %10’luk
anlam seviyelerinde serinin durağan olup olmadığına karar vermemizi sağlayan Mac-
Kinnon kritik değerlerini de vermektedir. Herhangi bir zaman serisinin, ADF test
istatistiği bu değerlerle karşılaştırılarak durağan olup olmadığına karar verilebilir. ADF
test istatistiği mutlak değer olarak Mac-Kinnon kritik değerinden büyük ise, serinin o
anlam seviyesinde durağan olduğuna karar verilir.
Örneğin ADF test istatistiği mutlak değer olarak, %5 anlam düzeyi için verilen
Mac-Kinnon kritik değerlerinden büyük ama %1’lik anlam düzeyi için verilen Mac-
Kinnon kritik değerlerinden küçük ise bu durumda, ilgili zaman serisinin %5’lik anlam
düzeyinde durağan olduğu ama %1’lik anlam düzeyinde durağan olmadığına karar
verilir. Bu durumda bu zaman serisi kullanılarak yapılacak testlerin sonuçları %5’lik
anlam düzeyi dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir. Durağan olmayan zaman
serilerinin durağan hale getirilmesi için logaritma alma, fark alma, filtreleme, trenden
arındırma gibi yöntemler kullanılmaktadır (Işığıçok,1994, 48)
79
4.1.2.2. Johansen Eşbütünleşme Testi
Johansen eş bütünleşme teorisi, uzun dönemde değişkenler arasında ilişki olup
olmadığını açıklamaktadır. İki değişken arasında uzun dönemde en fazla bir ilişkinin
olabileceğini söylemektedir. Bu görüşe göre, diğer değişkenler üzerinde bir değişkenin
regresyonundaki hata terimleri durağan ise, iki veya daha çok durağan olmayan
değişkenin kontegre olması gerekir. Yani, Y t ≈ I (1) ve X t ≈ I (1) ise, ε t ≈ I (0) olur. Bu
durumda X t ile Y t değişkenleri koentegredir.
Birinci farkları alınarak durağan olan iki seriye ait koentegrasyon ilişkisi
aşağıdaki gibi gösterilir ve εt hata terimi durağan yani I (0) ise, iki değişken koentegre
olmuş demektir.
Yt = βXt +ε t
Ho: β = 0 (Seriler arasında eşbütünleşme yok)
Ha: β ≠ 0 (Seriler arasında eşbütünleşme var)
Değişkenin hesaplanmış istatistik değeri , kritik değerinden büyükse H0 red edilir
ve seriler arasında koentegrasyon vardır yani seriler uzun dönemde birlikte hareket
ediyordur deriz.
Johansen eşbütünleşim testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki
araştırılırken kurulan VAR’ daki gecikme sayısı önemlidir. Değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişkinin (eşbütünleşik) olduğunu gösterdikten sonra ikinci adım,
eşbütünleşim regrasyonundan elde edilen hata düzeltme terimini de açık olarak içerecek
VECM oluşturmaktır. VECM’ in tahmin edilmesinden sonra yapılan istatiksel testler
aracılığıyla nedenselliğin kaynağı belirnecektir.
Koentegrasyon analizi, seriler arasında uzun dönemli ilişkiyi incelerken aynı
zamanda ilişkinin yönü konusunda detaylı bilgi vermez. Engle-Granger (1987)
nedensellik testi ise ilişkinin yönünü belirtmede daha etkilidir.
80
4.1.2.3. Nedensellik Testi
İki değişken arasında zamana bağlı olarak gecikmeli ilişkinin varlığı söz konusu
ise, ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılan
testlerden biri de Granger nedensellik testidir. Granger nedenselliği bize ekonometrik
değişkenler arasında kısa dönemli bir ilişkinin olup olmadığı hakkında bilgi verir. Eğer
değişkenler arasında ilişki var ise bu ilişkinin yönünü tespit etmede bize kolaylık sağlar.
Nedenselliğin kavramsal olarak tanımında çeşitli görüş farklılıkları olsa da, bu
kavramın neden ile sonuç arasında bir ilişki kurduğu görüşünde birleşilmiştir.
Kavramsal olarak nedenselliğin tanımlanması Aristo’ya kadar dayandırılabilmektedir.
Aristo’ya göre neden ile sonuç arasında gerekli bir ilişki vardır ve bu yüzden nedensiz
bir sonuç meydana gelmez (Ertek,1996, 10).
Gözlenen iki ilişki arasında güçlü bir ilişki olabilir. Ancak bu ilişkinin bir
nedensellik anlamı taşıması her zaman mümkün olmayabilir. Regresyon çözümlemesi,
bir değişkenin başka bir değişkene bağlılığıyla ilgilense de, bunun nedensellik anlamı
taşıması zorunlu değildir. İstatiksel bir ilişki ne denli güçlü ne denli anlamlı olursa
olsun, nedensel bir ilişki olarak algılanamaz. Nedensellik düşüncesi, istatistik dışında
bir kuramdan gelmektedir (Gujarati, 2001, 20). İstatistiksel olarak ilişki, bir birlikteliğin
ifadesidir. Nedensellik ise her şeyden önce teorik bir açıklamaya dayanmaktadır
(Ertek,1996: 330).
Nedenselliğin operasyonel olarak tanımlanmasında Feigl’in tanımı öncülük
etmiştir. Ancak bu kavramın operasyonel anlamda tam olarak tanımlanmasını Granger
sağlamıştır (Işığıçok,1994: 79).
Granger’ın operasyonel nedensellik tanımı şu varsayımlara dayanmaktadır:
Gelecek geçmişin nedeni olamaz. Kesin nedensellik, sadece geçmişin şimdiki
zamana veya geleceğe neden olmasıyla mümkün olabilir. Neden her zaman sonuçtan
önce gerçekleşmektedir. Bu da neden ile sonuç arasında bir zaman gecikmesini zorunlu
kılmaktadır (Granger, 1969, 33).
Nedensellik sadece bir grup stokastik süreç için belirlenebilir. İki deterministik
süreç arasında nedenselliğin bilinmesi mümkün değildir (Işığıçok,1994, 79).
Engle ve Granger (1987) 1990’dan sonra zaman serisi literatürüne önemli katkı
sağlamışlardır. Buna göre, önceki çalışmalarda makroekonomik zaman serileri trend
içererek sahte regresyona neden olurken, Engle ve Granger değişkenlerin trend
81
içermeleri halinde uzun dönemdeki sapmaları gösteren hata teriminin durağan olması
koşulu ile değişkenler arasında iktisadi bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Zaman serisi analizindeki yaşanan bu gelişmeler üzerine standart Granger
nedensellik testinde önemli değişiklikler olmuştur. Buna göre, önce muhtemel uzun
dönem ilişkinin test edilmesi ve değişkenler koentegre ise uzun dönem regresyon
denkleminin hata teriminin gecikmeli değerinin, hata düzeltme terimi olarak Granger
hata düzeltme modeline dahil edilmesi ve bu şekilde Granger nedensellik testinin
uygulanması gerekmektedir.
Değişkenler arasında koentegrasyon ilişkisi bulunmaz ise, Granger nedensellik
testine hata düzeltme terimi konmadan devam edilmelidir. Değişkenler arasında
koentegrasyon varsa, Granger nedensellik testi geçersiz olacak ve hata düzeltme
teriminin modele kesinlikle ilave edilmesi gerekecektir.
Zaman serisi verilerine dayanan Granger nedensellik testi, aşağıdaki
denklemlerin en küçük kareler yöntemi (EKK) ile tahminine dayanarak yapılır.
Xt = α + Σbj Xt − j + Σci Yt −i
+ ε t
Yt = α + Σb jYt − j + Σc j Xt −i + ε t
Granger nedensellik testinde kurulan model, yapısal bir ekonometrik bir model
değildir. Modelin, geleceğin tahmin edilmesinde değil de, nedensellik araştırmalarının
yapılmasında kullanılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla modeldeki değişkenler
önceden filtre edilmeli veya durağanlaştırılmalıdır
Granger nedensellik testinde X’den Y’ye yada Y’den X’e tek yönlü nedensellik,
X ve Y arasında karşılıklı ilişki yada X ve Y’nin birbirini etkilememesi, X ve Y’nin
birbirinden bağımsız olması şeklinde üç durum sözkonusudur. Bu durum, boş hipotez
ve gecikme yapısı rastgele seçilmiş olan yukarıdaki denklemlerde parametrelerin
sıfırdan farklı olup olmama şekline göre değişmektedir. Yapılan araştırmalarda rastgele
seçim, nedensellik testi sonuçlarını önemli derecede sapmalara yöneltmektedir.
4.1.3. Uygulama Aşaması
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme nedensellik ilişkisi analizinde
“Granger Nedensellik Testi” kullanılacaktır.
82
4.1.3.1 Veriler ve Zaman Serisi Özellikleri
Ekonometrik uygulama, Türkiye ile birlikte OECD’ye üye olan İsviçre ve
Danimarka ülkelerine ait zaman serisi verilerinden oluşmaktadır. Bu tez çalışmasında ki
asıl amaç, Türk finans sistemindeki finansal derinleşme ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin test edilmek istenmesidir. Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişki test edilirken sanayileşmiş iki ülkenin yani İsviçre ve Danimarka
ülkelerinin seçilmesinin nedeni, finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin Türkiye dışında diğer örnek ülkeler üzerindeki etkisinin de görülmek
istenmesidir. Ekonometrik analizde İsviçre ve Danimarka ülkelerinin seçilmesinin bir
diğer nedeni ise; kişi başına düşen milli gelirleri ve ekonomik büyüme oranları
bakımından her iki ülkeninde dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almasıdır.
Sermaye piyasaları bakımından dünyada 10. sırada yer alan İsviçre’de finans sistemi
ülke ekonomisinin en önemli sektörlerindendir. Danimarka ülkesi ise, yüksek büyüme
hızı, güçlü finans sistemi, finansal sistemlerindeki verimlilik, esneklik, bankacılık
sektöründeki finansal yapılanmalar ve yenilikler bakımından oldukça olumlu bir
görünüm sergilemektedir.
Ekonometrik analizde İsviçre ve Danimarka dışında sanayileşmiş ülkelerde
seçilebilirdi ancak; veri aralığının geniş tutulması, birden fazla finansal derinleşme
göstergesinin kullanılması nedeniyle özelliklede Avrupa Birliği ve OECD üye olan
ülkelerin çoğunun Euro para birimine geçmelerinden dolayı birçok ülkeye ait istenilen
veri setine ulaşılamamıştır. Bunun için İsviçre, Danimarka ve Türkiye’ye ait 1990-
2007 yılları arasında, üç aylık dönemler halinde derlenmiş zaman serisi verileri
kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılacak veriler Uluslararası Finansal İstatistiklerden
(IFS) elde edilmiştir.
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme ilişkisinin nedensellik testinde
kullanılacak bağımlı değişken, ekonomik büyümeyi yansıtması için GSYİH (gayri safi
yurt içi hasıla)’dır. Ekonometrik analiz çalışmasının yapıldığı birçok çalışmada
ekonomik büyümeyi temsil etmek için gayrisafi yurtiçi hasıla kullanılmıştır. Finansal
derinleşmeyi temsil edecek göstergeler ise; M2, M3 para arzı tanımlarının GSYİH
içindeki payı ile MDY (banka mevduat yükümlülükleri) ve Yurtiçi Kredi Hacminin
GSYİH içindeki payı olarak gösterilmiştir. Finansal derinleşme ile ekonomik büyüme
arasındaki nedensellik ilişkisini test eden çalışmalar şunlardır: Goldsmith (1969),
McKinnon (1973), Gupta (1984), Jung (1986), Gelb (1989)St. Hill (1992), King ve
83
Levine (1993), Murinde ve Eng (1994a ve 1994b), Lyons ve Murinde (1994) ve son
olarak Demetriades ve Hussein (1996). Bu çalışmalarda finansal derinleşme için
geliştirilen en yakın değişkenler genellikle para arzları (M1,M2 ve M3), para arzlarının
gelire oranları, kredi hacmi, banka mevduat yükümlülüklerinin gelire oranı, ve
bankaların özel sektör ve yurtiçi kredi hacmi alacaklarının gelire oranı olmuştur.
Ekonomik büyüme için reel GSMH veya GSYİH değişkenleri kullanılmıştır.(Ghirmay,
2004, 420)
dj nmnl hj
L ncdkcd
═G`qdj dskh
Dj ┴0
hŻkdl kdqh
4.1.3.2. Nedensellik Analizi Uygulaması Bulguları
Nedensellik testi Türkiye, İsviçre ve Danimarka ülkelerine ait 1990-2007 yılları
arasındaki üçer aylık zaman serisi verilerine uygulanacaktır. Nedensellik testi
uygulamadan önce bu 5 verinin (M2/GSYİH, M3/GSYİH, MDY/GSYİH, YurtiçiKredi
Hacmi/ GSYİH) durağanlıkları birim kök analizi ile test edilecek, ardından
koentegrasyon analizine tabi tutularak aralarında eşbütünleşiklik olup olmadığı test
edilecektir.Bunların tamamlanmasından sonra Granger nedensellik analizi yapılacaktır.
4.1.3.2.1 Birim Kök Testi Sonuçları
Türkiye, İsviçre ve Danimarka ülkelerine ait değişkenlerin seviyelerine
uygulanan ADF test sonuçları, ülkelerin ekonomik büyüme göstergesi ile finansal
derinleşme göstergelerine ait tüm verilerin durağan olamadığını göstermiştir. Bu
nedenle durağan çıkmayan bu verilerin birinci derece farkları alınarak durağan hale
getirilmiştir. Tüm veriler birinci farklarında durağan haldedirler ve zaman serilerinin
ADF test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
84
TÜRKİYE
Türkiye’ye ait veriler incelendiğinde serilerin birinci derece farklarında durağan
olduğunu görüyoruz.
Tablo 9. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği (I(1))
DANİMARKA
Danimarka’ya ait veriler incelendiğinde serilerin birinci derece farklarında
durağan olduğunu görüyoruz
Tablo 10. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği (I(1))
TR-GDP, ADF Test İstatistiği -8.673888 1% Kritik Değer -3.530030
5% Kritik Değer -2.904848
10% Kritik Değer -2.589907
TR-M2P, ADF Test İstatistiği -7.700096 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
TR-M3P, ADF Test İstatistiği -8.075874 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
TR-KRDP, ADF Test
İstatistiği -8.454877 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
TR-MVDP, ADF Test
İstatistiği -9.544159 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer --2.589562
DN-GDP, ADF Test İstatistiği -8.574049 1% Kritik Değer -3.531592
5% Kritik Değer -2.905519
10% Kritik Değer -2.590262
DN-M2P, ADF Test İstatistiği -7.746592 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
DN-M3P, ADF Test İstatistiği -9.434092 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
DN-KRDP, ADF Test
İstatistiği -7.969400 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
DN-MVDP, ADF Test
İstatistiği -8.166288 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
85
İSVİÇRE
İsviçre’ye ait veriler incelendiğinde serilerin birinci derece farklarında durağan
olduğunu görüyoruz.
Tablo11. Birinci Dereceden Fark Alınarak Yapılan ADF Test İstatistiği (I(1))
4.1.3.2.2. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Finansal derinleşme göstergelerinin her biri ile GSYİH arasında uzun dönemli
bir ilişkinin olup olmadığını görebilmek için eşbütünleşim testinin yapılması
gerekmektedir. Uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını test etmek için Maximum
Eigen ve Trace istatistikleri kullanılmaktadır.
Johansen eşbütünleşim testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki
araştırılırken kurulan VAR’ daki gecikme sayısı önemlidir. Gecikme sayısını
belirlerken Akaike bilgi kriteri (AIC), Schwarz kriterleri (SW), Hannan –Quinn
Kriterleri kullanılabilir. Ekonometrik uygulamamızda ise Schwarz kriteri kullanılarak
gecikme uzunluğu Türkiye’ye ait veriler için (SW’e göre 1), İsviçre için gecikme
uzunluğu (6), Danimarka için (1) olarak elde edilmiştir. Ayrıca bütün Var modellerinde
istikrar testleri ve kalıntılara ilişkin otokolerasyon testleri yapılmıştır. Modeller
genellikle istikrarlı ve kalıntılar otokolerasyonsuz bulunmuştur. Türkiye için yapılan
ekonometrik analizde 1994 ve 2001 krizlerine yönelik kukla değişken kullanılmıştır.
Danimarka’ da ise 2000 yılı için kukla değişken kullanılmıştır.
W-GDP, ADF Test İstatistiği -8.582900 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
SW-M2P, ADF Test İstatistiği -4.452662 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
SW-M3P, ADF Test İstatistiği -6.104734 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
SW-KRDP, ADF Test
İstatistiği -10.78758 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
SW-MVDP, ADF Test
İstatistiği -6.531387 1% Kritik Değer -3.528515
5% Kritik Değer -2.904198
10% Kritik Değer -2.589562
86
Türkiye, Danimarka ve İsviçre ülkeleri için Johansen Eşbütünleşme test
sonuçları elde edilirken maximum eigen değer (Max.) ve trace istatistikeri değerlerinden
yararlanılmıştır. Ekonometrik analizde “r” koentegrasyon vektör sayısını
göstermektedir. Eşbütünleşme test sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TÜRKİYE
Tablo 12. Johansen Eşbütünleşme Testi
Seriler: TR-GSYİH TR-KRDPAY TR-M2PAY TR-M3PAY TR-MVDPAY
Değişkenler Gecikme
sayısı Sq` bd J qhshj Cdčdq
$ Rnmt ‡k` q
r = 0 1 54.01629 69.81889 DŻa˜ s˜ mkdŻhj
r ≤ 1 1 26.28590 47.85613 Eşbütünleşik değil
r ≤ 2 1 12.72131 29.79707 Eşbütünleşik değil
r ≤ 3 1 4.389666 15.49471 Eşbütünleşik değil
r ≤ 4 1 0.552966 3.841466 Eşbütünleşik değil
CdčhŻj dmkdq Gecikme
sayısı Max-Eigen KritikDeğer
% 95 Sonuçlar
q 1 27.73039 33.87687 Eşbütünleşik değil
q 1 13.56459 27.58434 Eşbütünleşik değil
q 1 8.331645 21.13162 Eşbütünleşik değil
q 1 3.836700 14.26460 Eşbütünleşik değil
q 1 0.552966 3.841466 Eşbütünleşik değil
Yapılan eşbütünleşme testi sonuçlarına göre Türkiye için ekonomik büyüme ve
finansal derinleşme göstergeleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. Elde
edilen sonuçlara göre eşbütünleşik ilişki olmayan serilerin farkı alınarak standart
nedensellik testi uygulanacaktır.
DANİMARKA
Tablo13. Johansen Eşbütünleşme Testi
Seriler: DN-GSYİH, DN-KRDPAY DN-M2PAY DN-M3PAY DN-MVDPAY
Değişkenler Gecikme sayısı $
r = 0 1 52.01864 69.81889 DŻa˜ s˜ mkdŻhj
r ≤ 1 1 31.40218 47.85613 Eşbütünleşik değil
r ≤ 2 1 17.90807 29.79707 Eşbütünleşik değil
r ≤ 3 1 9.651094 15.49471 Eşbütünleşik değil
r ≤ 4 1 4.194504 3.841466 Eşbütünleşik değil
CdčhŻj dmkdq Gecikme sayısı Max-
Eigen
KritikDeğer
% 95 Sonuçlar
q 1 20.61645 33.87687 Eşbütünleşik değil
q 1 13.49411 27.58434 Eşbütünleşik değil
q 1 8.256976 21.13162 Eşbütünleşik değil
q 1 5.456590 14.26460 Eşbütünleşik değil
q 1 4.194504 3.841466 Eşbütünleşik değil
87
Danimarka ülkesi için yapılan eşbütünleşme sonuçları incelendiğinde finansal
derinleşme göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki
bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlara göre eşbütünleşik ilişki olmayan serilerin farkı
alınarak standart nedensellik testi uygulanacaktır.
İSVİÇRE
İsviçre ülkesi için VAR’daki gecikme sayısı (Schwarz göre 6) bulunduktan
sonra Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Finansal derinleşme göstergeleri ve
ekonomik büyüme göstergeleri arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Ekonomik
büyüme göstergesi olan GSYİH, ile finansal derinleşme göstergeleri olan MVDP, M3P,
M2P, KRDP arasındaki uzun dönemli ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (r:
koentegrasyon vektör sayısıdır.)
Tablo 14. Johansen Eşbütünleşme Testi
Seriler: SW-GDP, SW-MVDPAY SW-M3PAY SW-M2PAY SW-KRDPAY
Hipotez Trace İstatistiği KritikDeğer%95 Olasılığı
r = 0 97.97866 69.81889 0.0001
r ≤ 1 50.60343 47.85613 0.0270
r ≤ 2 24.28686 29.79707 0.1886
r ≤ 3 6.383044 15.49471 0.6502
r ≤ 4 0.005809 3.841466 0.9385
Hipotez MaxEigen
İstatistiği
KritikDeğer%95 Olasılığı
r = 0 47.37523 33.87687 0.0007
r = 1 26.31657 27.58434 0.0719
r = 2 17.90381 21.13162 0.1335
r = 3 6.377235 14.26460 0.5653
r = 4 0.005809 3.841466 0.9385
88
Maximum eigen değer ve trace istatistiklerine göre finansal derinleşme
göstergeleri ile gelir arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı söz konusudur.
Finansal derinleşme ve gelir arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu
gösterdikten sonra ikinci adım, eşbütünleşim regrasyonundan elde edilen hata düzeltme
terimini açık olarak içerecek şekilde VECM oluşturmaktır.
Bu nedenle eşbütünleşik değişkenler için VEC yani vektör hata düzeltme hesaplamaları
yapılmıştır. VEC hata düzeltme hesaplamaları Ek 5’te gösterilmiştir.
4.1.3.2.3. Nedensellik Testi Sonuçları
Granger nedenselliği bize ekonometrik değişkenler arasında kısa dönemli bir
ilişkinin olup olmadığı hakkında bilgi verir. Eğer değişkenler arasında ilişki var ise de
bu ilişkinin yönünü tespit etmede bize kolaylık sağlar.
Ekonomik büyüme ve finansal derinleşme arasındaki uzun dönemli ilişkinin
belirlenmesi için Johansen Eşbütünleşme metodu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre ilgili değişkenler arasında eş bütünleşik ilişki olmayan serilerin farkı alınarak
standart nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan ekonometrik analiz İsviçre için
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin (eşbütünleşik) olduğunu göstermektedir.
Burada, eşbütünleşim regrasyonundan elde edilen hata düzeltme terimini de açık olarak
içerecek şekilde vektör hata düzeltme terimi (VECM) oluşturulmuştur. VECM’ in
tahmin edilmesinden sonra yapılan istatiksel test aracılığıyla nedenselliğin yönü
belirlenmiştir. Türkiye, Danimarka ve İsviçre ülkeleri için elde edilen nedensellik
testleri sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
TÜRKİYE
GSYİH ve derinleşme göstergeleri olarak ifade ettiğimiz M2P, M3P, KRDP ile
MVDP değişkenlerine uygulanan Standart Granger Nedensellik testinden elde edilen
sonuçlar tabloda gösterilmiştir. Bazı değişkenler için nedensellik ilişkisinin
bulunmadığını kabul eden sıfır hipotezi reddedilmiştir.
89
Tablo 15. Türkiye- Granger Nedensellik Testi (Gecikme Uzunluğu:1)
Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, banka mevduat yükümlülükleri ve
yurtiçi kredi hacminin gelire oranı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisinin yönünün finansal derinleşmeden ekonomik büyümeye doğru olduğunu
söyleyebiliriz.. Para arzı tanımlarını incelediğimizde, M2 ve M3 para arzlarının gelire
oranı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi ise ekonomik büyümenin
finansal derinleşmeye neden olduğunu göstermektedir.
Sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
KRDP ve GDP
MVDP ve GDP
Finansal derinleşme ekonomik büyümeye neden
olmaktadır.
M2P ve GDP
M3P ve GDP
Ekonomik büyüme finansal derinleşmeye neden
olmaktadır.
· KRDP GSYİH’nın granger nedeni değildir hipotezi % 5 anlamlılık düzeyinde,
· MVDP GSYİH2’nın granger nedeni değildir hipotezi % 10 anlamlılık
düzeyinde,
Hipotez F-değeri
p-değeri
Sonuçlar
GSYİH, KRDP Granger
nedeni değildir.
1.42241
0.23728
Kabul
KRDP, GSYİH Granger
nedeni değildir
6.51198
0.01304 Ret
GSYİH, MVDP Granger
nedeni değildir
1.37805
0.24465
Kabul
MVDP,GSYİH Granger
nedeni değildir
3.63331
0.06099
Ret
GSYİH, M2P Granger nedeni
değildir.
6.98692
0.01025 Ret
M2P, GSYİH Granger nedeni
değildir.
0.58575
0.44680
Kabul
GSYİH, M3P Granger nedeni
değildir.
6.55147
0.01278 Ret
M3P, GSYİH Granger nedeni
değildir.
0.39414
0.53230
Kabul
90
· GSYİH, M2P’ nın granger nedeni değildir hipotezi % 5 anlamlılık düzeyinde,
· GSYİH, M3P’nın granger nedeni değildir hipotezi % 5 anlamlılık düzeyinde,
reddedilmiştir.
Ekonometrik analiz sonucu incelendiğinde, finansal derinleşme göstergelerini
bankacılık sektörü bağlamında ele aldığımızda kısa dönemde finansal derinleşmeden
ekonomik büyümeye doğru bir etki olduğu gözlenmektedir. Parasal gösergeleri finansal
derinleşme göstergesi olarak ele aldığımızda ise, ilişkinin yönü kısa dönemde ekonomik
büyümeden finansal derinleşmeye doğru olduğu gözlenmektedir. Türkiye’de finansal
sistemin ağırlıklı kısmını oluşturan bankacılık sektörünün kısa dönemde milli gelir
üzerinde bir etkisi olduğu görülmektedir. Eşbütünleşme sonucuna göre ise, fnansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır.
DANİMARKA
Tablo 16. Danimarka- Granger Nedensellik Testi (Gecikme Uzunluğu:4)
Danimarka için yaptığımız inceleme sonucunda, ekonomik büyümenin finansal
derinleşmeye neden olduğunu görmekteyiz.
· M2P GSYİH nın granger nedeni değildir hipotezi % 10 anlamlılık düzeyinde,
Hipotez F-değeri
p-değeri
Sonuçlar
GSYİH, KRDP Granger
nedeni değildir.
0.45820
0.76602
Kabul
KRDP, GSYİH Granger
nedeni değildir
1.04622
0.39173 Kabul
GSYİH, MVDP Granger
nedeni değildir
1.74123
0.15381
Kabul
MVDP,GSYİH Granger
nedeni değildir
1.45137
0.22931
Kabul
GSYİH, M2P Granger
nedeni değildir.
2.29098
0.07089 Ret
M2P, GSYİH Granger
nedeni değildir.
0.69794
0.59660
Kabul
GSYİH, M3P Granger
nedeni değildir.
2.27912
0.07209 Ret
M3P, GSYİH Granger
nedeni değildir.
1.12702
0.35310
Kabul
91
· M3P GSYİH nın granger nedeni değildir hipotezi % 10 anlamlılık düzeyinde,
reddedilmiştir.
Ekonometrik analiz sonucu incelendiğinde, Danimarka ülkesinde finansal
derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki yokken, kısa
dönemde ilişkinin yönü ekonomik büümeden finansal derinleşmeye doğrudur.
İSVİÇRE
Tablo 17. İsviçre- Granger Nedensellik Testi (Gecikme Uzunluğu:3)
M2P ve GSYİH
Ekonomik büyüme finansal derinleşmeye neden
olmaktadır
M3P ve GSYİH
Ekonomik büyüme finansal derinleşmeye neden
olmaktadır
Hipotez F-değeri
p-değeri
Sonuçlar
GSYİH, KRDP Granger
nedeni değildir.
1.54129
0.21310
Kabul
KRDP, GSYİH Granger
nedeni değildir
0.88299
0.45512
Kabul
GSYİH, MVDP Granger
nedeni değildir
0.45149
0.71718
Kabul
MVDP,GSYİH Granger
nedeni değildir
1.77155
0.16223
Kabul
GSYİH, M2P Granger
nedeni değildir.
2.92700
0.04090 Ret
M2P, GSYİH Granger
nedeni değildir.
2.99598
0.03768
Ret
GSYİH, M3P nedeni değildir. 0.30722
0.82006 Kabul
M3P, GSYİH Granger
nedeni değildir.
2.45217
0.07202
Ret
92
İsviçre için yaptığımız inceleme sonucunda,
· GSYİH M2P’nın granger nedeni değildir hipotezi % 5 anlamlılık düzeyinde,
· M2P GSYİH ’nın granger nedeni değildir hipotezi % 5 anlamlılık düzeyinde,
· M3P GSYİH ’nın granger nedeni değildir hipotezi % 10 anlamlılık düzeyinde,
reddedilmiştir.
Ekonometrik analiz sonucu incelendiğinde, İsviçre ülkesinde finansal derinleşme
ve ekonomik büyüme arasında hem uzun dönemli hemde kısa dönemli bir ilişki
bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlar, Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasındaki
nedenselliğin İsviçre ve Danimarka ülkeleri için uzun dönemli veya kısa dönemli
karşılıklı etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. Türkiye için yapılan analizde elde
edilen sonuçlara göre finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli
bir ilişki bulunamamıştır.
M2P ve GDP
Finansal derinleşme ekonomik büyümeye arasında
çift yönlü bir ilişki vardır.
M3P ve GDP
Finansal derinleşme ekonomik büyümeye neden
olmaktadır
93
SONUÇ
Finansal sistemin gelişmesi, finans sisteminin yerine getirdiği fonksiyonlarda
iyileşme ve gelişmeler olması anlamına gelmektedir. Büyümenin sağlanabilmesi için
her ülke ekonomisinde yatırımların artırılması gerekmektedir. Bu yatırımların
artırılabilmesi için de ülke içerisinde belirli bir fon birikiminin sağlanabilmesi yani
tasarruf yapılması gerekmektedir. Ekonomideki fonların da sınırlı olduğu düşünülürse,
bu kıt fonların tasarruflar özendirilerek artırılması ve verimli alanlarda yapılacak olan
yatırımlara dönüştürülebilmesi için, sağlam temeller üzerine oturan gelişmiş bir finansal
sisteme ihtiyaç vardır. Ülke ekonomilerinin büyümesiyle birlikte ekonomik işlemlerde
ortaya çıkan artışa bağlı olarak, finansal aracı kuruluşların fonksiyonlarına duyulan
gereksinimin artması sonucunda finansal sistemlerin derinleşmesi de beklenen bir
durumdur.
Gelişmiş bir finansal sistemde, yatırımlarda kullanılacak olan fonlarının
maliyetlerinin düşük, finansal araç çeşitliliğinin bol, aracılık maliyetlerinin düşük
olması gerekmektedir. Ülkelerin, finansal sistemlerinde bu yapıyı sağlayabilmeleri
durumunda, tasarrufların artması ve bu tasarrufların yatırımlara dönüşmesi kolaylaşacak
ve bu durum büyüme yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır.
Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki bu sıkı ilişkinin gerçekleşme
başarısı, tasarrufların ne derece arttığına ve bu tasarrufların aktarıldığı yatırımların
etkinliğine bağlıdır.
Literatürde ekonomistlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarına göre;
finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında bu iki değişkenin birinin diğeri için
belirleyici olması şeklinde iki farklı nedensellik olabileceği gibi, iki değişken arasında
çift yönlü nedensel bir ilişki olduğu ya da herhangi bir nedensellik ilişkisinin
bulunmadığı gibi farklı tespitlerde yapılmıştır. Bu alanda yapılan ampirik çalışmaların
çoğunda ortak bir fikir birliğine varılamamıştır.
Bu tez çalışmasında, finansal derinleşme ile büyüme ilişkisinin varlığını ve
yönünü tespit etmek amacıyla, literatürde yaygın olarak kullanılan VAR analizi
çerçevesinde Granger nedensellik testleri uygulanmıştır. Yapılan teslerde Türkiye ve
diğer iki ülke (İsviçre ve Danimarka) için 1990 – 2007 yılları üçer aylık dönemler
itibariyle ekonomik büyüme ve finansal derinleşmeyi gösteren veriler tespit edildikten
sonra ekonometrik analiz yapılmıştır. Ekonomik büyüme göstergesi olarak, diğer
çalışmalara benzer bir şekilde GSYİH kullanılmıştır. Finansal derinleşmenin
94
ölçülmesinde ise, para arzlarının (M2 ve M3) GSYİH’ ye oranı ile banka mevduat
yükümlülüklerinin ve yurtiçi kredi hacminin GSYİH’ ye oranı göstergeleri
kullanılmıştır.
adkhqkdl dj Daha sonra finansal
derinleşme göstergeleri ile ekonomik büyüme göstergeleri için VAR modeli
oluşturularak, uygun gecikme uzunlukları çeşitli testler aracılığıyla belirlenmiştir.
Kullanılan seriler düzey bazında durağan olmamasına rağmen, aynı dercede entegre
oldukları için (hepsi I(1)) bunlar arasında uzun dönemli ilişkinin yönünü araştıran
eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme bulunan modellerde vektör hata
düzeltme (VEC) elde edilmiştir. Bulunan gecikme uzunlukları da dikkate alınarak,
Türkiye ve örnek iki ülke için Granger nedensellik testleri yapılmıştır.
Test sonuçlarına göre, Türkiye’ye ait veriler için yapılan koentegrasyon
analizinden elde edilen bilgiler finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun
dönemli bir ilişki olmadığını göstermiştir. Granger nedensellik analizi sonuçları ise
nedenselliğin yönünü kesin olarak tespit edememektedir. Diğer ülkelerde ise,
nedensellik ilişkisinin genellikle tek yönlü olduğu bulunmakla birlikte Danimarka için
ekonomik büyüme finansal derinleşmeye neden olurken, İsviçre’de finansal derinleşme
ekonomik büyümeye neden olmaktadır.
Finansal sistem ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki her ülke için farklılıklar
gösterebilmektedir. Dolayısıyla, finansal derinleşme seviyesini tespit edebilmek için
başlı başına bir göstergenin mevcut olmaması gibi nedenlerle teorik tartışmalara paralel
olarak finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik tartışmalarının
yönü hakkında kesin bir yargıya varmak oldukça güçtür.
Türkiye ekonomisi için finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında
pozitif bir ilişki bulmayı beklerken, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
bulunamadığından finansal derinleşme ve eknomik büyüme arasında uzun dönemli bir
ilişki bulunamamıştır.
Finansal sistemlerin ekonomik büyümeyi pozitif etkileyebilmesi için hem
gelişmiş hem de derinleşmelerini tamamlamış finans piyasalarına ihtiyaç vardır.
Finansal derinleşmenin bir göstergesi olarak, finansal kurumların çeşitliliği kadar,
finansal araçlarında çeşitliliği önemlidir. Ülkemizde finansal kurumların çeşitliliğinin
yeterli olmaması yanında, bankacılık sisteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir finansal
95
sistem mevcuttur. Finansal araç çeşitliliğinin de az sayıda kurum tarafından sağlanması
derinleşmesini tamamlamadığını gösteren önemli göstergelerden biridir.
Finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin
gerçekleşme başarısı, tasarrufların ne derece arttığına ve bu tasarrufların aktarıldığı
yatırımların etkinliğine bağlıdır.
Türkiye’de ağırlıklı olarak kullanılan bankacılık sisteminde, toplanan fonların
büyük bir kısmının, kamu kesimi tarafından kullanıldığı görülmektedir. Gelişmekte olan
ekonomiler sınıfında yer alan Türkiye ekonomisi için, kıt olan fon kaynaklarının kamu
kesimi tarafından kullanılması, bu kaynakların özel sektör tarafından verimli yatırımlara
dönüştürülememesi ve özel sektöre aktarılan fonların da maliyetlerinin yüksek olması
anlamına gelmektedir. Benzer bir durum Türkiye sermaye piyasası için de geçerlidir.
Türkiye’de finansal sistemler aynı zamanda borç verme ve kamu açıklarını finans etme
şeklinde faaliyet göstermektedir.
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ortam da finansal piyasalar üzerinde
etkilidir. Uzun yıllardır yaşanan yüksek enflasyon ve istikrarsız ekonomik yapı,
ekonomik krizlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bunların bir sonucu olarak finansal
piyasalarda kısa vadeli işlemler ağırlık kazanmıştır. Bu durum fon maliyetlerini artırmış
ve uzun vadeli fon ihtiyacı duyan yatırımcıları olumsuz etkilemiştir. Aynı şekilde
ekonominin istikrarsız bir yapıda olması, küçük yatırımcıların risklerini artırarak
piyasadan çekilmelerine veya piyasaya girmemelerine neden olmuştur.
Sonuç olarak Türkiye’de finansal sistemlerin gelişmesi ve ekonomik büyüme
üzerinde pozitif bir etki oluşturabilmesi için uzun dönemde, finansal sistemlerin bir
bütün olarak büyütülmesi, finansal sistemlerin boyutlarının ve kurumlarının
çeşitlenmesine izin verilmesi, tasarruf hacminin genişletilerek finansal sistemler
aracılığıyla verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesi gibi finansal sistemi
güçlendirecek adımlar atılmalıdır.
96
KAYNAKÇA
Akgiray, V., 1998, “Finansal Yenilikler ve Risk Yönetiminin Ekonomik Kalkınmaya
Katkıları,” İMKB Dergisi, Cilt No 2, No 5 pp.47-52
Acaravcı, A., Öztürk., İ. ve Acaravcı Katkılı A.,(2007), “Finance-Growth Nexus:
Evidence from Turkey”, International Researh Journal of Finanace and
Economics, V.30, N.11, pp.8-10
Alp, A., (2001),“Bankacılık Krizleri ve Krize Karşı Politika Önerileri”, Banka ve
Ekonomik Yorumlar Dergisi, c.25, 18, s245-385
Boran, A., (2001), “Bankacılık Sektörü Nasıl Güçlenecek?”, Banka ve Ekonomik
Yorumlar Dergisi, c.32 38, s47
Bastürk, H., (1999), “Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin Yapılanmaları,
Yeterlilik Etüdü”, Sermaye Piyasası Kurulu, Cilt:75. Sayı.9 23
Barth, J. ve Diğerleri, (2003), “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory
Framework and Bank Performance”, Financial Markets, Institutions and
Instruments, V.12 , No.2, pp. 67-120.
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) (2006), Finansal Sektör
Değerlendirmesi, Finansal Piyasalar Raporu, BDDK Yayınları, İstanbul
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) (2007), Finansal Sektör
Değerlendirmesi, Finansal Piyasalar Raporu, BDDK Yayınları, İstanbul
Başoğlu, U., Ceylan, A., (2001)., Finans Teori Kurum ve Araçlar, Ezgi Kitapevi
Yayınları, Bursa
Binay Ş., ve Küntar K. (1998)., “Türkiye’de Mali Liberalleşme Çabalarında Merkez
Bankasının Rolü”, TCMB yayınları, c.17, 14, 38
Bilgin C. (2007), “Finansal İstikrasızlık Sorunu ve İktisat Politikası Bağlamında
Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana
Canbaş, ve Doğukanlı, H.,(1997), Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar, Sermaye
Pazarı Analizleri, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul
Champell, Tim ve W.A. Kracow (1993), Financal Institutions and Capital Markets,
Harper Collins, First Edition.
97
Çankaya, F. ve Öz, M.,(2001), “Türkiye’de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi, Kamu
ve Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi”,
TBB Yayınları, No:221
Çolak, Ö. (1997), “ Para-Banka Teori ve Politika”, Gazi Kitapevi, Ankara
Delice, G., Doğan, D ve Uzun M. (2002), “ Finansal Regülasyon ve Piyasa Disiplini”,
C.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, c.5 1 s15-18
Darrat A., (1999), “Are Financial Deepening and Economic Growth Causally Related?
Another Look at The Evidence”, International Economic Journal, V.13,
N.3, pp.19-35
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)., (2006), “ Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, DPT
Yayınları, Ankara, www.dpt.gov.tr (12.05.2006)
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)., (2000), “Türk Finans Piyasasının Derinliği ve
Finansal Baskı,” DPT Yayınları, Ankara
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE).,(1990), “1980’den sonra 1990’a Makro Ekonomik
Politikalar”, DPT Yayınları, Ankara, www.die.gov.tr (01.08.2006)
Doğan H. (1999), “Finansal Liberalizasyon Politikalarının Finansal Derinleşme ve
Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri, Türkiye Örneği” , Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Doğan H. (2002), “Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Türkiye
Örneği”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, c.17, 190,s60-61.
Dickey, D. A. ve Fuller, W. A., (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive
Time Series with a Unit Root”, Econometrica, Vol.49, No.4
Engle, R.F., ve Granger C.W.J. (1987) “Co-Integration and Error Correction:
Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, V.55, pp.251-276
Eser K. (1996), “Finanasal Liberalizasyon Politikalarının Makro Ekonomik Performans
Üzerine Etkileri”, Hazine Dergisi, c.14. 1, s12
Ergeç, E. H., (2001) “Türkiye’de Finansal Gelisme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki
Nedensellik İliskisinin Analizi”, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskisehir.
Erzan R. vd., (2001), “Kuşbakışı Türk Bankacılık Sektörü” Active Banka Dergisi, c.28,
12, s6
Ertek, T., (1996), Ekonometriye Giriş, İkinci Basım, Beta Yayınları, İstanbul
Ersel, H. (2002), “Macroeconomic Information and the Role of Banks in Its
Tranmission”, Emerging Markets Finance and Trade V..38, .4 s25-28
98
Erol.Ü.(2000), Finasal Sistem ve Para Politikası, Gazi Yayınevi, Ankara
Çolak Faruk Ö.(2001) “Finansal Serbestleşme Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü ve
1980 Sonrasında Gelişmeler” Bankacılık Dergisi, c.7, ç30,s22
Fettahoğlu, A.(1999), Finansal Piyasalarda Yenilikler ve 1980 Sonrası Türkiye, Banka
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara
Fry, M.J., (1978), “Money and Capital or Financial Deepening in Economic
Devolepment”, Journal of Money, Credit and Banking, V.10, N.4, 464-475
Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Eonometric Models and
Cross-Spectral Methods”, Econometrica, V.37, No:7, pp. 24-36
Goldsmith, W.R., (1969), Financial Structure and Development, New Haven and Yale
University Pres, London
Ghirmay T. (2004), “Financial Devolepment and Economic Growth in Sub-Saharan
African Countries: Evidence from Time Series Analysis”, International
Research Journal of Economics, V.12 ,N.7 pp.313-420
Gujarati, D. N., (Çev. Ümit ve Gülay Şenesen), (2001), Temel Ekonometri, Literatür
Yayıncılık, İstanbul
Günçavdı, Ö., (2001), “ Bankacılık ve Sigortacılık Kesiminib Üretim Hacmindeki
Değişimlerin Kaynakları”, İstanbul Taeknik Üniversitesi İşletme Bölümü
Dergisi, c.17, s32, s4-30
Ft qkdx
Int qm` k +
Mt l adq9
Gregorıo, J.d. ve Guıdottı, P.e., (1995) “Financial Development and Economic
Growth”, World Development, V.23, 3, 433-448.
Gaygılı A.K. (2007), “ Finansal Açıklığın Para Politikasının Etkinliği Üzerine
Yansımaları, Türkiye Örneği,” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Güler A. ve Müslümov A. (2000), “Sermaye Piyasası Gelişmesi ve Ekonomik Büyüme
Arasında Nedensellik İlişkisi, OECD ülkeleri Örneği”, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Dergisi, c.1, s18, s10- 20
Gupta, K.L. (1984), “Finance and Economic Growth in Developing Countries”, New
Hampshire, ABD
Gwartney, J.D. ve Stroub, R.L., (Çeviren: Arsan, Y), (1999), Temel Ekonomi, İkinci
Basım, Liberte Yayınları, İstanbul
99
Han, E. (1996),“Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Finansal Gelişmenin
Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
Hellman, T.F., Murdock, K. C., Stiglitz, J. E., ( 2000) , “Liberalization, Moral Hazard in
Banking, and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough”
The American Economic Review, March, Vol. 90, No.1, pp.33-45
Işığıçok, E., (1994), Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Birinci Baskı,
Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa
IFS ( İnternational Financial Statics) (2007), “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler”
www.imfstatisticorg/imf/logon.aspx (01.01.2008)
Jao,Y.C. (1976), “Financial Depening and Economic Growth”, Malayan Economic
Rewiev , V.21 , N.47, pp.40-58
Karacan, A.(1997), Finans Ekonomi ve Politika, Creative Yayıncılık, Ankara
Kar, M., (2001), “Finansal Kalkınma Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik
İlişkisi, Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dergisi, c.2 2 s 150-165.
Kar, M. ve Kara M. Akif(2001), “Finansal Entegrasyon ve Sermaye Akışkanlığı,
Türkiye Örneği” İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, c.16. 180 s62-71
Kar, M. ve Günay E. (2004), “Finansal İstikrarın Temel Koşulları” Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.21. 487. s50-69
Kar, M. ve Ağır H.,(2005), “Finansal Derinleşme Göstergeleri Üzerine Bir
Değerlendirme”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, c.42,496
s10-24
Kar, M. ve Seyhan T., (2002), “A Critical Survey of the Emprical Studies on Financial
Liberalization in Turkey”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
c.5,1,s29-45
Kocaman, B.Ç. (2004), Finansal Piyasalar, Kurumlar, Teknikler ve Araçlar, Siyasal
Kitabevi, Ankara
Kirkpatrick C.,(2005), “Finance and Devolepment: Overview and Introduction”, The
Journal of Devolepment Studies, Vol.41, No.4, pp.631-635
Kargı, N. (1997),“Ekonomik Kalkınma, Tasarruf, Sermaye Piyasası İlişkileri, Türkiye
Örneği”, Sermaye Piyasası Kurulu, Cilt:30. Sayı.115 23
Kaplan, C. (1999) “Finansal Yenilikler ve Piyasalar Üzerine Etkileri”, Lira Dergisi,
c.48 24 s2-23
100
King, R.G.ve Levine , R. (1993) ,“Finance and Growth : Schumpeter Might Be Right”,
The Quarterly Journal of Economics V.434, No:148, pp.717-737
Keyder, N. (1998), Para, Teori, Politika, Uygulama, Bizim Büro Yayınevi, İstanbul
Kandiller, R.(2001), “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Ötesi”, Dış Ticaet Dergisi,
c.6, 22, s55-64
Kiyotaki N. ve Moore J. (2005), “Financial Deepening”, Journal of European Economic
Association, V.3, N.2, pp.701-703
Karluk. R. (1997), Türkiye Ekonomisi, Beta Yayınevi, İstanbul
Konuralp, G., (2001), Sermaye Piyasaları, Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi,
Alfa Yayınları, İstanbul
Köfteoğlu F. (1997), “6.Ayında 5 Nisan Kararları: Rakamlarla Oynayarak Sağlanan
Başarı”,İktisat Dergisi,c.17, 12, s353-354
Lawrence P., (2006), “Finance and Development: Why Should Causation Matter?”
Journal of Economic Literature, Vol.18, No:8, pp.997-1016
Levine, R. (1997),“ Financial Development and Economic Growth Views and
Agenda”, Journal of Economic Literature, Vol.35, No:3, pp.600-695
Levine, R., Carkovic, M.,(2002), “Finance and Growth: New Evidence and Policy
Analyses For Chile”, Central Bank of Chile Working Papers ,No. 157
Levine, R., (2004), “Finance And Growth: Theory and Evidence”, National Bureau of
Economic Research NBER Working Paper Series, Working Paper 10766
Levine, R. (2004), “ Finance and Growth : Theory and Evidence”, National Bureau of
Economic Research NBER Working Paper Series, Working Paper 10766
Lynch, D., (1996), “Measuring Financial Sector Development”, Journal of Monetory
Economics, V.22., N.28, pp.3-42.
McKinnon R. (1973), Money and Capital in Economic Development, the Brookings
Institution, Washington D.C.
Mckinnon, R. I., ve Mathieson D. J., (1981), “ How to Menage a Repressed Economy”,
Princeton Essays in International Finance, 145, December
Mıhçı, Sevinç (1999), “Finansal Serbestleşme ve Derinleşmenin Tasarruflar, Yatırımlar
ve İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri,Türkiye Örneği, Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Mishkin, F., (2000), “Financal Policies and the Prevention of Financial Policies in
Emerging Market Countries”, NBER Working Papers ???
101
Oksay, (2000), “Finansal Piyasalarda Yeni Yasal Düzenlemeler İhtiyacı ve Türk Finans
Sistemi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,
c.75.10 s9-10
Öcal, T., Çolak, Ö.F., (1999), Finansal Sistem ve Bankalar, Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara
Öçal, T., Çolak, Ö. F., Togay, , Eser, K., (1997), Para Banka, Teori ve Politika, Gazi
Kitabevi Yayınları, Ankara
Özbilen Ş.(1998), “1994 Ekonomik Krizi ve Kamu Açıklarının Genel Bir
Değerlendirilmesi” KTÜ Dergisi, c.28, 32, s12
Özbilen Ş.(1996), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Bütçe Açıklarının Finansmanı”,
İşletme Finans Dergisi, c.17, 25,s10-30
Özgen B. F.(1998), “Globalleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde Finans
Piyasaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Dergisi, c.26, 28, s43-49
Parasız İ., 1997 (a), Türkiye’de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi, 75 Yılda Paranın
Serüveni, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul
Parasız İ., 1997 (b), Modern Büyüme Teorileri Dinamik Makro Ekonomiye Giriş, Ezgi
Kitabevi Yayınları, Bursa
Parasız, İ., (2000), Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, Banksis Yayınları, İstanbul
Parasız, İ., (2001), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitabevi
Yayınları, Bursa
Parasız, İlker (1994) , Para Banka ve Piyasalar, Ezgi yayınevi, Bursa
Saltoğlu, B.(1998), “Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasaların Gelişimi”, İktisat
Dergisi, c.12. 25.ss 13-14
Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, Kılavuz 1,
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm (08.12.2005)
Saygılı Ş. (2003), “Yeni Büyüme Stratejisi ve Finans Sektörü” BDDK, Mali Sektör
Politikaları Dairesi ,6 Eylül 2003, ODTÜ
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) (2007), Finansal Sistemler ve Türkiye Ekonomisi,
Sermaye Kurulu Raporu, SPK Yayınları, İstanbul
Schall, Lawrence D. ve C. W.Haley (1992), Introduction to Financial Manegement, Mc
Graw-Hill, Sixth Edition
Saltoğlu, B.(1998), “Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasaların Gelişimi”, İktisat
Dergisi, c.12. 25.ss 13-37
102
Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, Kılavuz 1,
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm (08.12.2005)
Selçuk F. (1997), Türkiye İktisadı 1994-1996, İmge Kitapevi,Ankara
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) (2007), Finansal Sistemler ve Türkiye Ekonomisi,
Sermaye Kurulu Raporu, SPK Yayınları, İstanbul
Şahin, H. (2002), Türkiye Ekonomisi, Livane Basımevi, Bursa
Şener O.(1196), Kamu Ekonomisi, Beta Basım Dağıtım, İstanbul
Tuncer, Selahattin (1985), Türkiye’de Sermaye Piyasası,Teori Uygulama, İstanbul
Matbaası, İstanbul
Taşkıran, G.(1196), “ Finansal Derinliğin Ekonomik Gelişmeye Etkisi ve Avrupa Birliği
Ülkeleri ile Türkiye’de Finansal Derinliğin İstatiksel analizi, Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul
TBB (Türkiye Bankalar Birliği), (1999b), Bankacılık Araştırma Grubu, Şeffaflık ve
Sorumluluk Çalışma Grubu Raporu, TBB Yayınları, İstanbul
www.tbb.org.tr/turkce/calısmalar.htm (15..12.2006).
TBB, (2000), Finansal İstikrar Forumu Raporu, Etkin ve Sağlıklı Çalışan Finansal
Sistemlere İlişkin Temel Standartlar, TBB Yayınları, İstanbul
www.tbb.org.tr/turkce/calısmalar.htm (23.8.2006)
Türkiye Bankalar Birliği,(2005), Türkiye’de Finansal Sektör ve Bankacılık Sistemi,
SAA ďrs`mat k ,Mart 2005 www.tbb.org.tr (17.05.06)
Türkiye Bankalar Birliği,(2007), Türkiye’de Finansal Sektör ve Bankacılık Sistemi,
SAA ďrs`mat k ,Mart 2007 www.tbb.org.tr (17.12.07)
Toprak, M., (1993), “1980 Sonrası Ekonomide Yapısal Değişme ve Finansal
Derinleşme” İktisat, İşletme, Finans Dergisi, c.23, 83, s18-32
Targan, Ü. (1996), “Finanasal Kesimin Reel Sektöre Kaynak Yaratma Kapasitesi”, İTO
Yayını, İstanbul
Tüzel, B. ve Güryay, E.,(2005) “Financial Devolepment and Economic Growth.
Evidence from Northen Cyprus”, International Research Journal of
Economics, V.13 ,N.8, pp.5-7
Tunay B.,Uzuner M. ve Yiğit A., (1997) “Türkiye’de Kamu Bnakcılığı ve Sektör
Üzerine Etkileri”, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları, c10,s12, s56
103
Townsend, R. ve Ueda., K.,(2003) “Financial Deepening, Inequality, and Growth: A
Model- Based Quantitative Evaluation”, International Research Journal of
Economics, V.20 ,N.32, pp.451-459
TCMB, (2007), “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler”, TCMB Yayınları, Ankara
www.tcb.gov.tr (11.12.2007)
TCMB, 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 Merkez Bankası Yıllık Raporları,
Erişim www.tcb.gov.tr (08.10.2007)
Uludağ İ., Arıcan, E., (1999), Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta Basın Yayın
Dağıtım, İstanbul
Uygur, E., (1993), “Liberalisation and Economic Performance in Turkey”, UNCTAD
Discussion Papers, V.5, N.61, pp.45-55
World Bank (1989), World Development Report, Oxford Üni. Pres, New York V.21,
No:14 pp.24-32
Yeldan, E., (2003). “Türkiye Ekonomisi ve IMF politikaları”, İktisat İşletme Finans
Dergisi, c.12 22 ss32-37
Yalçın, C., (2005), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Mali Yapı, Mali
Gelişmişlik,Firma Mali Yapısı – Mali Gelişme, Mali Yapı ve Büyüme:
Teorik ve Ampirik Literatür,” TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No: 5,
Yayın No. TÜSİADT/2005-11/409
Yeldan E., (1996), Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Türk Finansal Piyasalarına Olan
Etkisi Üzerine Gözlemler ve Ekonomideki Durum, Kitap Yayınevi,İstanbul
Yılmaz E., (2004), “Türkiye’de Finansal Krizlerin Nedeni Olarak Sermaye Hareketleri
ve Kontrolüne Yönelik Önlemler”, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, c.18,
11, s22-44
Yldırım ve Altun O. (1999), “Türk Bankacılık Sisteminin Değerlendirilmesi: 1980-
1993”, SPK Yayınları, c.17, 21, s134
104
EKLER
Ek 1. Modelde Kullanılan Veri Seti
(Serilerin logoritması alınmıştır.)
TÜRKİYE
tarih tr_krdpay tr_mvdpay tr_m2pay tr_m3pay tr_rgdp
Q1 1990 -0,0931 -0,03094 -0,0966 -0,06574 2,223596
Q2 1990 -0,15644 -0,12909 -0,16662 -0,14061 2,294384
Q3 1990 -0,29799 -0,26866 -0,32149 -0,29298 2,460738
Q4 1990 -0,18044 -0,15467 -0,20946 -0,18267 2,350705
Q1 1991 -0,02897 -0,02375 -0,12217 -0,09896 2,222419
Q2 1991 -0,10811 -0,09442 -0,18404 -0,15928 2,292772
Q3 1991 -0,27666 -0,23234 -0,34202 -0,3189 2,478243
Q4 1991 -0,13278 -0,09999 -0,21529 -0,1935 2,347901
Q1 1992 -0,01752 -0,00779 -0,15052 -0,1203 2,256226
Q2 1992 -0,05774 -0,03806 -0,20348 -0,17163 2,316692
Q3 1992 -0,21895 -0,1697 -0,34729 -0,32242 2,500663
Q4 1992 -0,09062 -0,09027 -0,24455 -0,21696 2,37086
Q1 1993 0,023621 0,004324 -0,16503 -0,13664 2,27717
Q2 1993 -0,06338 -0,08798 -0,26684 -0,23801 2,363212
Q3 1993 -0,20897 -0,24233 -0,43684 -0,40245 2,531767
Q4 1993 -0,06534 -0,13632 -0,33275 -0,30716 2,406012
Q1 1994 0,119565 0,040427 -0,27319 -0,23854 2,299248
Q2 1994 -0,02683 -0,00513 -0,22674 -0,19777 2,314201
Q3 1994 -0,21825 -0,14111 -0,36807 -0,34258 2,496364
Q4 1994 -0,11023 -0,0565 -0,3057 -0,2875 2,381416
Q1 1995 -0,00769 0,030947 -0,2087 -0,18126 2,292681
Q2 1995 -0,07382 -0,03612 -0,22855 -0,20741 2,369314
Q3 1995 -0,24472 -0,16472 -0,36571 -0,33997 2,533759
Q4 1995 -0,02853 -0,0013 -0,26311 -0,24424 2,409237
Q1 1996 0,043188 0,080038 -0,18446 -0,15127 2,328818
Q2 1996 -0,01894 0,021488 -0,21141 -0,1827 2,40303
Q3 1996 -0,15657 -0,10167 -0,33427 -0,30733 2,556127
Q4 1996 0,025522 0,026616 -0,21083 -0,18072 2,438794
Q1 1997 0,147498 0,143884 -0,10836 -0,07785 2,357825
Q2 1997 0,06621 0,062584 -0,17985 -0,14844 2,438333
Q3 1997 -0,1188 -0,09191 -0,32507 -0,26234 2,585658
Q4 1997 0,0324 0,033361 -0,21344 -0,17953 2,471343
Q1 1998 0,133692 0,119023 -0,14493 -0,09197 2,396221
Q2 1998 0,097933 0,104578 -0,13968 -0,10075 2,452232
Q3 1998 -0,01349 0,016188 -0,27316 -0,23551 2,597082
Q4 1998 0,094136 0,089692 -0,13316 -0,11049 2,465946
Q1 1999 0,264364 0,25491 0,038194 0,060001 2,359153
Q2 1999 0,20444 0,200293 -0,02964 -0,00866 2,442609
Q3 1999 0,060899 0,077497 -0,14112 -0,1233 2,569038
Q4 1999 0,215987 0,222127 -0,01858 -0,00183 2,456719
Q1 2000 0,276721 0,297797 0,02683 0,056984 2,382766
Q2 2000 0,207481 0,22422 -0,04913 -0,01647 2,469594
Q3 2000 0,095116 0,097554 -0,1803 -0,15496 2,601614
Q4 2000 0,245205 0,178717 -0,05139 -0,0299 2,491335
105
Q1 2001 0,463659 0,441861 0,184702 0,210704 2,378524
Q2 2001 0,391604 0,323674 0,017336 0,033949 2,426822
Q3 2001 0,283782 0,219828 -0,14642 -0,12052 2,567903
Q4 2001 0,358818 0,267736 -0,06968 -0,05007 2,444964
Q1 2002 0,434176 0,322844 -0,00106 0,025791 2,387485
Q2 2002 0,399937 0,313942 -0,03309 -0,00687 2,464166
Q3 2002 0,243619 0,156717 -0,19267 -0,16154 2,601025
Q4 2002 0,301675 0,203515 -0,12789 -0,10785 2,491758
Q1 2003 0,406591 0,283416 -0,03422 -0,00276 2,42216
Q2 2003 0,331356 0,209981 -0,06907 -0,03189 2,480901
Q3 2003 0,18489 0,075884 -0,18037 -0,14365 2,624511
Q4 2003 0,299153 0,186379 -0,07225 -0,04483 2,519064
Q1 2004 0,393609 0,271992 0,05701 0,089784 2,470702
Q2 2004 0,33171 0,22878 0,007035 0,039594 2,539185
Q3 2004 0,215451 0,116333 -0,1132 -0,08204 2,646798
Q4 2004 0,285045 0,178286 -0,04339 -0,01512 2,545658
Q1 2005 0,397952 0,283995 0,079596 0,113173 2,498397
Q2 2005 0,350292 0,242381 0,060064 0,096689 2,562452
Q3 2005 0,245448 0,140157 -0,03297 0,002891 2,679065
Q4 2005 0,318022 0,226825 0,254632 0,293745 2,584991
Q1 2006 0,454827 0,371066 0,361795 0,399895 2,525647
Q2 2006 0,397016 0,324962 0,318426 0,354343 2,593744
Q3 2006 0,271146 0,20182 0,199843 0,231541 2,715756
Q4 2006 0,344924 0,276912 0,278326 0,308785 2,650551
Q1 2007 0,435802 0,376305 0,372471 0,401749 2,583462
Q2 2007 0,396246 0,339488 0,334895 0,36695 2,613803
Q3 2007 0,358091 0,289558 0,30653 0,317316 2,685762
DANİMARKA
tarih dn_krdpay dn_mvdpay dn_m2pay dn_m3pay dn_rgdp
Q1 1990 0,373004 0,299485 0,190155 0,236706 0,394045
Q2 1990 0,371519 0,300352 0,173947 0,236981 0,407365
Q3 1990 0,380926 0,318271 0,194442 0,255929 0,390892
Q4 1990 0,385853 0,321171 0,179008 0,262779 0,401666
Q1 1991 0,374095 0,300627 0,176842 0,180362 0,39766
Q2 1991 0,380612 0,313755 0,189133 0,192952 0,409245
Q3 1991 0,392502 0,34073 0,213887 0,218526 0,398458
Q4 1991 0,40922 0,33845 0,206786 0,211499 0,411069
Q1 1992 0,39118 0,3269 0,217142 0,222053 0,408115
Q2 1992 0,380856 0,326898 0,224662 0,229589 0,410536
Q3 1992 0,376422 0,329509 0,228308 0,233772 0,408125
Q4 1992 0,352269 0,311061 0,202137 0,207152 0,423617
Q1 1993 0,358765 0,331226 0,226843 0,232305 0,407756
Q2 1993 0,369412 0,351981 0,239382 0,244505 0,413146
Q3 1993 0,332909 0,370958 0,26279 0,267542 0,400013
Q4 1993 0,310384 0,385474 0,249046 0,25316 0,427641
Q1 1994 0,374142 0,391999 0,256799 0,262467 0,420226
Q2 1994 0,357352 0,348963 0,229273 0,236099 0,44138
Q3 1994 0,344603 0,342068 0,235224 0,241032 0,424023
Q4 1994 0,31528 0,300469 0,193647 0,201121 0,455884
Q1 1995 0,316088 0,29954 0,205373 0,214723 0,443725
106
Q2 1995 0,305216 0,298916 0,201751 0,211458 0,451558
Q3 1995 0,319607 0,31818 0,221005 0,227814 0,436266
Q4 1995 0,316343 0,314144 0,195044 0,201712 0,462909
Q1 1996 0,327008 0,340361 0,217012 0,223035 0,446645
Q2 1996 0,313312 0,311567 0,204865 0,215687 0,465547
Q3 1996 0,329762 0,322436 0,229177 0,237504 0,454237
Q4 1996 0,329534 0,322462 0,21357 0,223483 0,476443
Q1 1997 0,360935 0,335943 0,230047 0,242931 0,460325
Q2 1997 0,334009 0,327941 0,208415 0,224747 0,483557
Q3 1997 0,342334 0,342768 0,227333 0,245193 0,465401
Q4 1997 0,331605 0,328199 0,214855 0,232403 0,488237
Q1 1998 0,362608 0,36497 0,225808 0,241331 0,475481
Q2 1998 0,372068 0,361768 0,226174 0,241696 0,479541
Q3 1998 0,424356 0,382845 0,248642 0,264767 0,478041
Q4 1998 0,371984 0,328744 0,217705 0,234144 0,501709
Q1 1999 0,389385 0,371512 0,244971 0,253338 0,480144
Q2 1999 0,372688 0,347693 0,232823 0,240499 0,495021
Q3 1999 0,348518 0,329912 0,245277 0,257329 0,486882
Q4 1999 0,336402 0,295331 0,208113 0,22117 0,516303
Q1 2000 0,383161 0,314533 0,231933 0,245581 0,495849
Q2 2000 0,39772 0,310368 0,219729 0,229939 0,509793
Q3 2000 0,755705 0,287976 0,20508 0,219254 0,503018
Q4 2000 0,737284 0,246851 0,159562 0,169875 0,530041
Q1 2001 0,775677 0,27632 0,188598 0,22515 0,501231
Q2 2001 0,76602 0,26707 0,180056 0,220493 0,511519
Q3 2001 0,771953 0,27906 0,201944 0,241162 0,508129
Q4 2001 0,764945 0,252872 0,178242 0,193633 0,530242
Q1 2002 0,797298 0,280442 0,20493 0,220826 0,501633
Q2 2002 0,782545 0,27233 0,197502 0,213492 0,517859
Q3 2002 0,790684 0,291676 0,223675 0,239265 0,510577
Q4 2002 0,775515 0,2637 0,193743 0,232287 0,529184
Q1 2003 0,804867 0,294933 0,229144 0,277066 0,506578
Q2 2003 0,800747 0,298364 0,236254 0,289962 0,514233
Q3 2003 0,807815 0,304649 0,243668 0,291978 0,508787
Q4 2003 0,788196 0,277087 0,212483 0,266814 0,53614
Q1 2004 0,814247 0,321161 0,260183 0,33753 0,512399
Q2 2004 0,807855 0,317385 0,25531 0,324071 0,525834
Q3 2004 0,812179 0,327653 0,269229 0,331718 0,518796
Q4 2004 0,796756 0,303294 0,244101 0,258146 0,545252
Q1 2005 0,835987 0,343124 0,283331 0,286588 0,51514
Q2 2005 0,820557 0,346687 0,287202 0,295747 0,546724
Q3 2005 0,839184 0,354907 0,301126 0,303155 0,536771
Q4 2005 0,832665 0,34872 0,282505 0,29503 0,555671
Q1 2006 0,863037 0,384835 0,320192 0,334593 0,536674
Q2 2006 0,851579 0,367145 0,305518 0,316554 0,557607
Q3 2006 0,865241 0,374847 0,312337 0,32456 0,549718
Q4 2006 0,861413 0,366653 0,304562 0,31915 0,570764
Q1 2007 0,893921 0,408927 0,347929 0,366087 0,548421
Q2 2007 0,892186 0,402834 0,344079 0,359762 0,560228
Q3 2007 0,899605 0,413069 0,353818 0,370204 0,379014
107
İSVİÇRE
tarih sw_krdpay sw_mvdpay sw_m2pay sw_m3pay sw_rgdp
Q1 1990 0,828829 0,61946 0,457954 0,648193 -0,02954
Q2 1990 0,822551 0,600836 0,437587 0,628954 -0,01872
Q3 1990 0,8308 0,606159 0,435088 0,637288 -0,02614
Q4 1990 0,822569 0,595441 0,441711 0,631653 -0,01668
Q1 1991 0,836148 0,611406 0,438946 0,639793 -0,03525
Q2 1991 0,827804 0,598029 0,431087 0,626594 -0,02699
Q3 1991 0,828804 0,594637 0,425578 0,624656 -0,02902
Q4 1991 0,819552 0,586969 0,433286 0,622018 -0,01642
Q1 1992 0,837716 0,604346 0,437841 0,631727 -0,0334
Q2 1992 0,828789 0,594479 0,424148 0,624095 -0,02257
Q3 1992 0,833196 0,597172 0,427278 0,626604 -0,0278
Q4 1992 0,829301 0,598259 0,455117 0,628833 -0,02206
Q1 1993 0,845299 0,622501 0,490469 0,647866 -0,03915
Q2 1993 0,834058 0,610821 0,487672 0,63142 -0,02727
Q3 1993 0,832037 0,609972 0,488535 0,630169 -0,02624
Q4 1993 0,828014 0,621875 0,506669 0,63345 -0,01658
Q1 1994 0,845035 0,643335 0,524924 0,652355 -0,0301
Q2 1994 0,840905 0,640657 0,520978 0,647321 -0,02458
Q3 1994 0,838756 0,63582 0,514343 0,641129 -0,02197
Q4 1994 0,836878 0,63343 0,520988 0,643166 -0,01194
Q1 1995 0,850034 0,649984 0,528401 0,655201 -0,03013
Q2 1995 0,842588 0,644186 0,527492 0,646129 -0,01922
Q3 1995 0,84062 0,645492 0,535708 0,647104 -0,01937
Q4 1995 0,846076 0,651339 0,556639 0,652725 -0,01375
Q1 1996 0,860194 0,685123 0,586852 0,67857 -0,02439
Q2 1996 0,854556 0,682178 0,572958 0,671727 -0,01655
Q3 1996 0,857009 0,687471 0,581659 0,678217 -0,02008
Q4 1996 0,842342 0,689692 0,585317 0,678136 -0,01052
Q1 1997 0,856245 0,724579 0,604122 0,700307 -0,02231
Q2 1997 0,852032 0,721853 0,60072 0,689565 -0,01026
Q3 1997 0,845283 0,713545 0,59563 0,681398 -0,00631
Q4 1997 0,840194 0,706347 0,597468 0,679052 0,002775
Q1 1998 0,854018 0,731802 0,614603 0,693197 -0,00561
Q2 1998 0,850163 0,727315 0,593484 0,678911 0,002841
Q3 1998 0,841513 0,714164 0,590941 0,671356 0,004194
Q4 1998 0,831548 0,721938 0,59396 0,67435 0,007964
Q1 1999 0,857748 0,749961 0,616989 0,693071 -0,00526
Q2 1999 0,849362 0,75093 0,613742 0,684201 0,000805
Q3 1999 0,842697 0,758927 0,598765 0,668978 0,011061
Q4 1999 0,83619 0,755962 0,579774 0,657845 0,024915
Q1 2000 0,857232 0,779199 0,581827 0,662985 0,012036
Q2 2000 0,841776 0,738723 0,558564 0,644727 0,021372
Q3 2000 0,841357 0,729934 0,544434 0,639362 0,026617
Q4 2000 0,82723 0,658549 0,541252 0,640445 0,032971
Q1 2001 0,855592 0,668349 0,537812 0,650672 0,02392
Q2 2001 0,830444 0,662103 0,533277 0,648797 0,028043
Q3 2001 0,831034 0,662158 0,540674 0,653304 0,026372
Q4 2001 0,82413 0,670944 0,55827 0,662073 0,03476
Q1 2002 0,831064 0,680271 0,56765 0,667776 0,024851
108
Q2 2002 0,818205 0,678244 0,566173 0,663006 0,03073
Q3 2002 0,817988 0,688056 0,578083 0,667195 0,029424
Q4 2002 0,819432 0,690617 0,592559 0,673393 0,035773
Q1 2003 0,834732 0,720091 0,635082 0,699125 0,022576
Q2 2003 0,826645 0,720333 0,639046 0,697575 0,028079
Q3 2003 0,828689 0,725973 0,649036 0,704217 0,028429
Q4 2003 0,827868 0,720393 0,646694 0,697217 0,038175
Q1 2004 0,846245 0,732321 0,656118 0,704588 0,033796
Q2 2004 0,832035 0,725149 0,642889 0,695179 0,041411
Q3 2004 0,838181 0,725525 0,635281 0,696741 0,038363
Q4 2004 0,832753 0,722018 0,623622 0,692621 0,047179
Q1 2005 0,849634 0,740078 0,634879 0,705661 0,040293
Q2 2005 0,84098 0,736547 0,626689 0,704431 0,050051
Q3 2005 0,850003 0,743042 0,629855 0,708094 0,050711
Q4 2005 0,838873 0,735985 0,620113 0,698238 0,061106
Q1 2006 0,856584 0,740712 0,613472 0,701406 0,055371
Q2 2006 0,84986 0,729627 0,596264 0,689546 0,063908
Q3 2006 0,85914 0,739726 0,591158 0,692354 0,064895
Q4 2006 0,856671 0,738554 0,57769 0,691094 0,073424
Q1 2007 0,875613 0,747498 0,570054 0,695369 0,066884
Q2 2007 0,867078 0,739 0,551125 0,684273 0,075869
Q3 2007 0,86845 0,73628 0,539304 0,682725 0,077256
109
Ek 2. Veri Setinin Mevsimsellikten Arındırılmış Grafikleri
TÜRKİYE
-.3
-.2
-.1
.0
.1
.2
.3
.4
.5
90 92 94 96 98 00 02 04 06
TR_KRDPSA
-.4
-.3
-.2
-.1
.0
.1
.2
.3
.4
.5
90 92 94 96 98 00 02 04 06
TR_M2PASA
-.4
-.3
-.2
-.1
.0
.1
.2
.3
.4
.5
90 92 94 96 98 00 02 04 06
TR_M3PASA
-.2
-.1
.0
.1
.2
.3
.4
.5
90 92 94 96 98 00 02 04 06
TR_MVDPSA
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
90 92 94 96 98 00 02 04 06
TR_RGDPSA
DANİMARKA
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
90 92 94 96 98 00 02 04 06
DN_KRDPSA
.16
.20
.24
.28
.32
.36
90 92 94 96 98 00 02 04 06
DN_M2PASA
.16
.20
.24
.28
.32
.36
.40
90 92 94 96 98 00 02 04 06
DN_M3PASA
110
.24
.28
.32
.36
.40
.44
90 92 94 96 98 00 02 04 06
DN_MVDPSA
.36
.40
.44
.48
.52
.56
90 92 94 96 98 00 02 04 06
DN_RGDPSA
İSVİÇRE
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
90 92 94 96 98 00 02 04 06
SW_KRDPSA
.40
.44
.48
.52
.56
.60
.64
.68
90 92 94 96 98 00 02 04 06
SW_M2PASA
.62
.64
.66
.68
.70
.72
90 92 94 96 98 00 02 04 06
SW_M3PASA
.56
.60
.64
.68
.72
.76
.80
90 92 94 96 98 00 02 04 06
SW_MVDPSA
-.04
-.02
.00
.02
.04
.06
.08
90 92 94 96 98 00 02 04 06
SW_RGDPSA
111
Ek 3. Birim Kök Testleri
TÜRKİYE
1) KRDP
Null Hypothesis: TR_KRDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.518864 0.3185
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_KRDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:00
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable
Coefficien
t Std. Error t-Statistic Prob.
TR_KRDPSA(-1) -0.174635 0.069331 -2.518864 0.0142
C -0.029756 0.017190 -1.731004 0.0881
@TREND(1990Q1) 0.001682 0.000680 2.473211 0.0159
R-squared 0.087281 Mean dependent var 0.009646
Adjusted R-squared 0.060036 D. dependent var 0.036555
E. of regression 0.035441 Akaike info criterion -3.799989
Sum squared resid 0.084156 Schwarz criterion -3.703625
Log likelihood 135.9996 F-statistic 3.203518
Durbin-Watson stat 1.907391 Prob(F-statistic) 0.046913
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor.
112
Sonuç:. Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.454877 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_KRDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:01
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(TR_KRDPSA(-1)) -1.094521 0.129454 -8.454877 0.0000
C 0.010411 0.004572 2.277267 0.0260
R-squared 0.516193 Mean dependent var 0.001485
Adjusted R-squared 0.508972 D. dependent var 0.052730
E. of regression 0.036950 Akaike info criterion -3.729943
Sum squared resid 0.091475 Schwarz criterion -3.665187
113
2) M2P
Null Hypothesis: TR_M2PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.164256 0.9097
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_M2PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:03
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TR_M2PASA(-1) -0.063007 0.054117 -1.164256 0.2484
C -0.033006 0.021634 -1.525627 0.1318
@TREND(1990Q1) 0.000979 0.000448 2.186321 0.0323
R-squared 0.084601 Mean dependent var 0.008588
Adjusted R-squared 0.057275 D. dependent var 0.043100
E. of regression 0.041847 Akaike info criterion -3.467665
Sum squared resid 0.117330 Schwarz criterion -3.371301
Log likelihood 124.3683 F-statistic 3.096050
Durbin-Watson stat 1.931163 Prob(F-statistic) 0.051755
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor.
114
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.700096 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_M2PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:03
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(TR_M2PASA(-1)) -0.983459 0.127720 -7.700096 0.0000
C 0.008816 0.005330 1.654174 0.1028
R-squared 0.469481 Mean dependent var 0.001884
Adjusted R-squared 0.461563 D. dependent var 0.059466
E. of regression 0.043635 Akaike info criterion -3.397359
Sum squared resid 0.127569 Schwarz criterion -3.332603
Log likelihood 119.2089 F-statistic 59.29148
Durbin-Watson stat 1.917551 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç:. Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
115
3) M3P
Null Hypothesis: TR_M3PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.336847 0.8704
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_M3PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:04
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TR_M3PASA(-1) -0.071637 0.053587 -1.336847 0.1858
C -0.033573 0.020148 -1.666323 0.1003
@TREND(1990Q1) 0.001019 0.000446 2.286002 0.0254
R-squared 0.086577 Mean dependent var 0.008307
Adjusted R-squared 0.059311 D. dependent var 0.042402
E. of regression 0.041125 Akaike info criterion -3.502472
Sum squared resid 0.113317 Schwarz criterion -3.406108
Log likelihood 125.5865 F-statistic 3.175246
Durbin-Watson stat 2.003832 Prob(F-statistic) 0.048140
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
116
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.075874 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_M3PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:04
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(TR_M3PASA(-1)) -1.013282 0.125470 -8.075874 0.0000
C 0.008787 0.005241 1.676563 0.0983
R-squared 0.493268 Mean dependent var 0.001602
Adjusted R-squared 0.485705 D. dependent var 0.059823
E. of regression 0.042902 Akaike info criterion -3.431249
Sum squared resid 0.123318 Schwarz criterion -3.366492
Log likelihood 120.3781 F-statistic 65.21975
Durbin-Watson stat 1.948593 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç:. Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
117
4) MVDP
Null Hypothesis: TR_MVDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.642123 0.2636
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_MVDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:05
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TR_MVDPSA(-1) -0.191633 0.072530 -2.642123 0.0102
C -0.027245 0.014310 -1.903929 0.0612
@TREND(1990Q1) 0.001469 0.000555 2.647563 0.0101
R-squared 0.097506 Mean dependent var 0.007405
Adjusted R-squared 0.070566 D. dependent var 0.035060
E. of regression 0.033800 Akaike info criterion -3.894784
Sum squared resid 0.076545 Schwarz criterion -3.798420
Log likelihood 139.3174 F-statistic 3.619373
Durbin-Watson stat 2.055332 Prob(F-statistic) 0.032165
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
118
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.544159 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_MVDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:05
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(TR_MVDPSA(-1)) -1.178866 0.123517 -9.544159 0.0000
C 0.009146 0.004243 2.155320 0.0347
R-squared 0.576193 Mean dependent var 0.001741
Adjusted R-squared 0.569868 D. dependent var 0.052838
E. of regression 0.034654 Akaike info criterion -3.858269
Sum squared resid 0.080459 Schwarz criterion -3.793512
Log likelihood 135.1103 F-statistic 91.09097
Durbin-Watson stat 1.950388 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç:. Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
119
5) GDP
Null Hypothesis: TR_RGDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.544589 0.0424
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_RGDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:06
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TR_RGDPSA(-1) -0.327445 0.092379 -3.544589 0.0007
C 0.763109 0.213782 3.569574 0.0007
@TREND(1990Q1) 0.001297 0.000400 3.246409 0.0018
R-squared 0.159858 Mean dependent var 0.003695
Adjusted R-squared 0.134779 D. dependent var 0.022068
E. of regression 0.020527 Akaike info criterion -4.892260
Sum squared resid 0.028230 Schwarz criterion -4.795896
Log likelihood 174.2291 F-statistic 6.374217
Durbin-Watson stat 1.635317 Prob(F-statistic) 0.002923
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
120
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.673888 0.0000
Test critical values: 1% level -3.530030
5% level -2.904848
10% level -2.589907
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TR_RGDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/10/08 Time: 17:06
Sample (adjusted): 1990Q4 2007Q3
Included observations: 68 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(TR_RGDPSA(-1)) -1.564152 0.180329 -8.673888 0.0000
D(TR_RGDPSA(-1),2) 0.515294 0.123239 4.181249 0.0001
C 0.006266 0.002594 2.415715 0.0185
R-squared 0.572741 Mean dependent var -0.001388
Adjusted R-squared 0.559595 D. dependent var 0.030213
E. of regression 0.020050 Akaike info criterion -4.938065
Sum squared resid 0.026130 Schwarz criterion -4.840146
Log likelihood 170.8942 F-statistic 43.56630
Durbin-Watson stat 1.977673 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç:. Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
121
DANİMARKA
1) KRDP
Null Hypothesis: DN_KRDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.913215 0.6371
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_KRDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:43
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DN_KRDPSA(-1) -0.086788 0.045363 -1.913215 0.0600
C 0.017425 0.013901 1.253534 0.2144
@TREND(1990Q1) 0.001037 0.000504 2.055461 0.0437
R-squared 0.060409 Mean dependent var 0.007462
Adjusted R-squared 0.032362 D. dependent var 0.044353
E. of regression 0.043630 Akaike info criterion -3.384237
Sum squared resid 0.127539 Schwarz criterion -3.287873
Log likelihood 121.4483 F-statistic 2.153826
Durbin-Watson stat 1.900010 Prob(F-statistic) 0.124007
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
122
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.969400 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_KRDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:48
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(DN_KRDPSA(-1)) -0.974531 0.122284 -7.969400 0.0000
C 0.007176 0.005498 1.305227 0.1963
R-squared 0.486635 Mean dependent var -0.000369
Adjusted R-squared 0.478972 D. dependent var 0.062328
E. of regression 0.044990 Akaike info criterion -3.336205
Sum squared resid 0.135613 Schwarz criterion -3.271448
Log likelihood 117.0991 F-statistic 63.51133
Durbin-Watson stat 1.997574 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
123
2) M2P
Null Hypothesis: DN_M2PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.945862 0.9443
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_M2PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:50
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DN_M2PASA(-1) -0.044050 0.046571 -0.945862 0.3476
C 0.007827 0.009182 0.852361 0.3971
@TREND(1990Q1) 0.000126 8.98E-05 1.403657 0.1650
R-squared 0.028671 Mean dependent var 0.002161
Adjusted R-squared -0.000323 D. dependent var 0.011838
E. of regression 0.011840 Akaike info criterion -5.992806
Sum squared resid 0.009392 Schwarz criterion -5.896442
Log likelihood 212.7482 F-statistic 0.988846
Durbin-Watson stat 1.830181 Prob(F-statistic) 0.377369
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
124
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.746592 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_M2PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:52
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(DN_M2PASA(-1)) -0.943371 0.121779 -7.746592 0.0000
C 0.002213 0.001459 1.516338 0.1341
R-squared 0.472481 Mean dependent var 1.80E-05
Adjusted R-squared 0.464608 D. dependent var 0.016253
E. of regression 0.011892 Akaike info criterion -5.997267
Sum squared resid 0.009476 Schwarz criterion -5.932511
Log likelihood 208.9057 F-statistic 60.00969
Durbin-Watson stat 1.947535 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
125
3) M3P
Null Hypothesis: DN_M3PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.570741 0.2947
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_M3PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:53
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DN_M3PASA(-1) -0.193061 0.075099 -2.570741 0.0124
C 0.037048 0.015858 2.336281 0.0225
@TREND(1990Q1) 0.000364 0.000153 2.385065 0.0199
R-squared 0.099744 Mean dependent var 0.001731
Adjusted R-squared 0.072871 D. dependent var 0.020012
E. of regression 0.019269 Akaike info criterion -5.018759
Sum squared resid 0.024876 Schwarz criterion -4.922395
Log likelihood 178.6566 F-statistic 3.711657
Durbin-Watson stat 2.085586 Prob(F-statistic) 0.029597
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
126
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.434092 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_M3PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:54
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(DN_M3PASA(-1)) -1.142434 0.121096 -9.434092 0.0000
C 0.001939 0.002430 0.798071 0.4276
R-squared 0.570519 Mean dependent var -0.000197
Adjusted R-squared 0.564108 D. dependent var 0.030438
E. of regression 0.020096 Akaike info criterion -4.948063
Sum squared resid 0.027057 Schwarz criterion -4.883306
Log likelihood 172.7082 F-statistic 89.00208
Durbin-Watson stat 2.034611 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
127
4) MVDP
Null Hypothesis: DN_MVDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.485485 0.8254
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_MVDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:55
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DN_MVDPSA(-1) -0.084592 0.056946 -1.485485 0.1421
C 0.026828 0.018731 1.432271 0.1567
@TREND(1990Q1) 6.43E-05 9.75E-05 0.659298 0.5120
R-squared 0.036366 Mean dependent var 0.001596
Adjusted R-squared 0.007601 D. dependent var 0.016508
E. of regression 0.016445 Akaike info criterion -5.335680
Sum squared resid 0.018119 Schwarz criterion -5.239316
Log likelihood 189.7488 F-statistic 1.264228
Durbin-Watson stat 1.898693 Prob(F-statistic) 0.289108
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
128
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.166288 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_MVDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:56
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(DN_MVDPSA(-1)) -0.996611 0.122040 -8.166288 0.0000
C 0.001499 0.002024 0.740739 0.4614
R-squared 0.498834 Mean dependent var -9.57E-05
Adjusted R-squared 0.491354 D. dependent var 0.023464
E. of regression 0.016735 Akaike info criterion -5.314123
Sum squared resid 0.018763 Schwarz criterion -5.249367
Log likelihood 185.3373 F-statistic 66.68826
Durbin-Watson stat 2.001521 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
129
5)GDP
Null Hypothesis: DN_RGDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.445400 0.0538
Test critical values: 1% level -4.096614
5% level -3.476275
10% level -3.165610
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_RGDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:56
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q2
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DN_RGDPSA(-1) -0.302720 0.087862 -3.445400 0.0010
C 0.120731 0.034442 3.505316 0.0008
@TREND(1990Q1) 0.000744 0.000219 3.402958 0.0011
R-squared 0.152469 Mean dependent var 0.002243
Adjusted R-squared 0.126787 D. dependent var 0.006634
E. of regression 0.006199 Akaike info criterion -7.286214
Sum squared resid 0.002537 Schwarz criterion -7.189079
Log likelihood 254.3744 F-statistic 5.936641
Durbin-Watson stat 2.302778 Prob(F-statistic) 0.004257
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
130
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.574049 0.0000
Test critical values: 1% level -3.531592
5% level -2.905519
10% level -2.590262
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DN_RGDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 09:58
Sample (adjusted): 1990Q4 2007Q2
Included observations: 67 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(DN_RGDPSA(-1)) -1.682354 0.196215 -8.574049 0.0000
D(DN_RGDPSA(-1),2) 0.259465 0.120128 2.159895 0.0345
C 0.003923 0.000878 4.467167 0.0000
R-squared 0.694013 Mean dependent var 7.85E-05
Adjusted R-squared 0.684451 D. dependent var 0.010965
E. of regression 0.006160 Akaike info criterion -7.297834
Sum squared resid 0.002428 Schwarz criterion -7.199116
Log likelihood 247.4774 F-statistic 72.57948
Durbin-Watson stat 2.107770 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
131
İSVİÇRE
1)KRDP
Null Hypothesis: SW_KRDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.995004 0.9376
Test critical values: 1% level -4.096614
5% level -3.476275
10% level -3.165610
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_KRDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:02
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SW_KRDPSA(-1) -0.060259 0.060562 -0.995004 0.3234
D(SW_KRDPSA(-1)) -0.234530 0.123319 -1.901818 0.0616
C 0.050451 0.050498 0.999061 0.3215
@TREND(1990Q1) 2.80E-05 3.18E-05 0.881709 0.3812
R-squared 0.090248 Mean dependent var 0.000664
Adjusted R-squared 0.048259 D. dependent var 0.005081
E. of regression 0.004957 Akaike info criterion -7.719901
Sum squared resid 0.001597 Schwarz criterion -7.590388
Log likelihood 270.3366 F-statistic 2.149341
Durbin-Watson stat 1.989007 Prob(F-statistic) 0.102521
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
132
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.78758 0.0001
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_KRDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:03
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(SW_KRDPSA(-1)) -1.266922 0.117443 -10.78758 0.0000
C 0.000851 0.000599 1.419538 0.1604
R-squared 0.634622 Mean dependent var -3.38E-05
Adjusted R-squared 0.629169 D. dependent var 0.008099
E. of regression 0.004932 Akaike info criterion -7.757560
Sum squared resid 0.001630 Schwarz criterion -7.692803
Log likelihood 269.6358 F-statistic 116.3718
Durbin-Watson stat 2.006506 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
133
2) M2P
Null Hypothesis: SW_M2PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.205134 0.9014
Test critical values: 1% level -4.096614
5% level -3.476275
10% level -3.165610
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_M2PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:04
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SW_M2PASA(-1) -0.035516 0.029471 -1.205134 0.2325
D(SW_M2PASA(-1)) 0.543708 0.107707 5.048029 0.0000
C 0.020349 0.013583 1.498080 0.1390
@TREND(1990Q1) 3.08E-06 0.000100 0.030656 0.9756
R-squared 0.344753 Mean dependent var 0.001522
Adjusted R-squared 0.314511 D. dependent var 0.011145
E. of regression 0.009228 Akaike info criterion -6.476975
Sum squared resid 0.005535 Schwarz criterion -6.347461
Log likelihood 227.4556 F-statistic 11.39974
Durbin-Watson stat 2.051221 Prob(F-statistic) 0.000004
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
134
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.452662 0.0006
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_M2PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:24
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(SW_M2PASA(-1)) -0.452717 0.101673 -4.452662 0.0000
C 0.000711 0.001139 0.624238 0.5346
R-squared 0.228344 Mean dependent var 4.09E-05
Adjusted R-squared 0.216826 D. dependent var 0.010601
E. of regression 0.009382 Akaike info criterion -6.471588
Sum squared resid 0.005897 Schwarz criterion -6.406831
Log likelihood 225.2698 F-statistic 19.82620
Durbin-Watson stat 2.000252 Prob(F-statistic) 0.000033
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
135
3) M3P
Null Hypothesis: SW_M3PASA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.164325
Test critical values: 1% level -4.096614
5% level -3.476275
10% level -3.165610
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_M3PASA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:24
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
SW_M3PASA(-1) -0.098586 0.045550 -2.164325
D(SW_M3PASA(-1)) 0.358931 0.113480 3.162953
C 0.063212 0.028639 2.207234
@TREND(1990Q1) 8.39E-05 5.87E-05 1.430069
R-squared 0.163912 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.125323 D. dependent var
E. of regression 0.005629 Akaike info criterion
Sum squared resid 0.002060 Schwarz criterion
Log likelihood 261.5595 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.846687 Prob(F-statistic)
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
136
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.104734 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_M3PASA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:25
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(SW_M3PASA(-1)) -0.691801 0.113322 -6.104734 0.0000
C 0.000599 0.000697 0.859987 0.3929
R-squared 0.357424 Mean dependent var 0.000144
Adjusted R-squared 0.347833 D. dependent var 0.007126
E. of regression 0.005754 Akaike info criterion -7.449160
Sum squared resid 0.002219 Schwarz criterion -7.384403
Log likelihood 258.9960 F-statistic 37.26778
Durbin-Watson stat 1.799365 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
137
4) MVDP
Null Hypothesis: SW_MVDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.904431 0.6415
Test critical values: 1% level -4.096614
5% level -3.476275
10% level -3.165610
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_MVDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:32
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SW_MVDPSA(-1) -0.084076 0.044147 -1.904431 0.0613
D(SW_MVDPSA(-1)) 0.271071 0.118705 2.283578 0.0257
C 0.053532 0.026770 1.999687 0.0497
@TREND(1990Q1) 0.000152 0.000119 1.278855 0.2055
R-squared 0.106943 Mean dependent var 0.001986
Adjusted R-squared 0.065725 D. dependent var 0.011449
E. of regression 0.011066 Akaike info criterion -6.113657
Sum squared resid 0.007960 Schwarz criterion -5.984143
Log likelihood 214.9212 F-statistic 2.594569
Durbin-Watson stat 2.121693 Prob(F-statistic) 0.059984
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
138
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.531387 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_MVDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:32
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(SW_MVDPSA(-1)) -0.770695 0.117999 -6.531387 0.0000
C 0.001559 0.001369 1.139408 0.2586
R-squared 0.389015 Mean dependent var 0.000127
Adjusted R-squared 0.379896 D. dependent var 0.014251
E. of regression 0.011222 Akaike info criterion -6.113355
Sum squared resid 0.008437 Schwarz criterion -6.048599
Log likelihood 212.9108 F-statistic 42.65902
Durbin-Watson stat 2.063851 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
139
5) GDP
Null Hypothesis: SW_RGDPSA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.050885 0.5634
Test critical values: 1% level -4.094550
5% level -3.475305
10% level -3.165046
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_RGDPSA)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:33
Sample (adjusted): 1990Q2 2007Q3
Included observations: 70 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SW_RGDPSA(-1) -0.092622 0.045162 -2.050885 0.0442
C -0.004359 0.002181 -1.998325 0.0497
@TREND(1990Q1) 0.000184 7.03E-05 2.624467 0.0107
R-squared 0.129937 Mean dependent var 0.001444
Adjusted R-squared 0.103965 D. dependent var 0.003384
E. of regression 0.003204 Akaike info criterion -8.607225
Sum squared resid 0.000688 Schwarz criterion -8.510861
Log likelihood 304.2529 F-statistic 5.002940
Durbin-Watson stat 2.175965 Prob(F-statistic) 0.009440
Sonuç: Düzey durağan değil. I(0) durumunda Seriler birim kök içeriyor
140
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.582900 0.0000
Test critical values: 1% level -3.528515
5% level -2.904198
10% level -2.589562
*MacKinnon (1996) one-sided p-value
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SW_RGDPSA,2)
Method: Least Squares
Date: 01/19/08 Time: 10:34
Sample (adjusted): 1990Q3 2007Q3
Included observations: 69 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(SW_RGDPSA(-1)) -1.043636 0.121595 -8.582900 0.0000
C 0.001468 0.000446 3.288501 0.0016
R-squared 0.523695 Mean dependent var -2.36E-05
Adjusted R-squared 0.516586 D. dependent var 0.004913
E. of regression 0.003416 Akaike info criterion -8.492042
Sum squared resid 0.000782 Schwarz criterion -8.427285
Log likelihood 294.9754 F-statistic 73.66617
Durbin-Watson stat 1.861041 Prob(F-statistic) 0.000000
Sonuç: Seriler birinci dereceden fark durağan. I(1)
141
Ek 4. Eşbütünleşme Testleri
TÜRKİYE
Seriler: TR_RGDPSA TR_KRDPSA TR_M2PASA TR_M3PASA TR_MVDPSA
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.330945 54.01629 69.81889 0.4609
At most 1 0.178471 26.28590 47.85613 0.8798
At most 2 0.113743 12.72131 29.79707 0.9039
At most 3 0.054087 4.389666 15.49471 0.8697
At most 4 0.007982 0.552966 3.841466 0.4571
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.330945 27.73039 33.87687 0.2262
At most 1 0.178471 13.56459 27.58434 0.8515
At most 2 0.113743 8.331645 21.13162 0.8823
At most 3 0.054087 3.836700 14.26460 0.8762
At most 4 0.007982 0.552966 3.841466 0.4571
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Eşbütünleşme yok.
DANİMARKA
Seriler: DN_RGDPSA DN_KRDPSA DN_M2PASA DN_M3PASA DN_MVDPSA
-
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.261536 52.01864 69.81889 0.5486
At most 1 0.179993 31.40218 47.85613 0.6448
At most 2 0.114344 17.90807 29.79707 0.5729
At most 3 0.077109 9.651094 15.49471 0.3085
142
At most 4 * 0.059820 4.194504 3.841466 0.0405
Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.261536 20.61645 33.87687 0.7126
At most 1 0.179993 13.49411 27.58434 0.8559
At most 2 0.114344 8.256976 21.13162 0.8873
At most 3 0.077109 5.456590 14.26460 0.6834
At most 4 * 0.059820 4.194504 3.841466 0.0405
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Eşbütünleşme yok.
İSVİÇRE
Seriler: SW_RGDPSA SW_MVDPAY SW_M3PAY SW_M2PAY SW_KRDPSA
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.523000 97.97866 69.81889 0.0001
At most 1 * 0.337143 50.60343 47.85613 0.0270
At most 2 0.244025 24.28686 29.79707 0.1886
At most 3 0.094841 6.383044 15.49471 0.6502
At most 4 9.08E-05 0.005809 3.841466 0.9385
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.523000 47.37523 33.87687 0.0007
At most 1 0.337143 26.31657 27.58434 0.0719
At most 2 0.244025 17.90381 21.13162 0.1335
At most 3 0.094841 6.377235 14.26460 0.5653
At most 4 9.08E-05 0.005809 3.841466 0.9385
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
143
Ek 5. Vektör Hata Düzeltme Modeli
İSVİÇRE
Vector Error Correction Estimates
Date: 01/10/08 Time: 17:29
Sample (adjusted): 1991Q4 2007Q3
Included observations: 64 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq: CointEq1
SW_RGDPSA(-1) 1.000000
SW_MVDPAY(-1) -1.834588
(0.30049)
[-6.10525]
SW_M3PAY(-1) 0.519830
(0.53132)
[ 0.97838]
SW_M2PAY(-1) 1.150074
(0.31431)
[ 3.65905]
SW_KRDPSA(-1) 3.237209
(0.60894)
[ 5.31615]
C -2.464802
Error Correction:
D(SW_RG
DPSA)
D(SW_MV
DPAY)
D(SW_M3
PAY)
D(SW_M2
PAY)
D(SW_KR
DPSA)
CointEq1 -0.019574 0.287380 0.122132 0.073993 0.096086
(0.02274) (0.07637) (0.04423) (0.07369) (0.03623)
[-0.86070] [ 3.76308] [ 2.76115] [ 1.00412] [ 2.65214]
D(SW_RGDPSA(-
1)) 0.135112 -1.697948 -0.779170 -1.751174 -0.339644
(0.19106) (0.64159) (0.37160) (0.61908) (0.30437)
[ 0.70717] [-2.64648] [-2.09678] [-2.82867] [-1.11588]
D(SW_RGDPSA(-
2)) -0.188018 -1.912215 -0.563853 -0.517227 -0.368371
(0.20250) (0.68002) (0.39386) (0.65616) (0.32260)
[-0.92847] [-2.81200] [-1.43160] [-0.78826] [-1.14187]
D(SW_RGDPSA(-
3)) 0.253830 -2.032070 -0.787830 -1.558901 -0.645281
(0.22557) (0.75748) (0.43873) (0.73091) (0.35935)
[ 1.12527] [-2.68267] [-1.79572] [-2.13283] [-1.79568]
D(SW_RGDPSA(-
4)) 0.162328 -1.344682 -0.435677 -0.080587 -0.640029
(0.20575) (0.69093) (0.40018) (0.66669) (0.32778)
[ 0.78894] [-1.94619] [-1.08869] [-0.12088] [-1.95261]
D(SW_RGDPSA(-
5)) 0.215878 -2.209099 -0.456872 -0.218526 -0.345429
(0.20477) (0.68761) (0.39826) (0.66349) (0.32621)
[ 1.05426] [-3.21270] [-1.14717] [-0.32936] [-1.05893]
D(SW_RGDPSA(-
6)) 0.220487 0.381163 -0.481755 -0.528464 -0.745604
(0.19134) (0.64252) (0.37214) (0.61998) (0.30481)
[ 1.15235] [ 0.59323] [-1.29454] [-0.85239] [-2.44610]
D(SW_MVDPAY(-
1)) 0.014840 0.203587 -0.022887 -0.021866 -0.008221
(0.04829) (0.16214) (0.09391) (0.15646) (0.07692)
[ 0.30734] [ 1.25559] [-0.24370] [-0.13976] [-0.10688]
D(SW_MVDPAY(-
2)) 0.071726 0.473927 -0.005777 -0.041782 0.237057
144
(0.04591) (0.15417) (0.08929) (0.14876) (0.07314)
[ 1.56234] [ 3.07415] [-0.06469] [-0.28088] [ 3.24128]
D(SW_MVDPAY(-
3)) 0.001103 0.049797 0.006902 -0.029062 0.037936
(0.05497) (0.18461) (0.10692) (0.17813) (0.08758)
[ 0.02007] [ 0.26975] [ 0.06455] [-0.16315] [ 0.43317]
D(SW_MVDPAY(-
4)) 0.016117 -0.012775 0.105949 0.033262 0.075874
(0.04975) (0.16706) (0.09676) (0.16120) (0.07925)
[ 0.32397] [-0.07647] [ 1.09496] [ 0.20634] [ 0.95734]
D(SW_MVDPAY(-
5)) -0.033940 0.157157 0.000990 0.011063 0.124236
(0.05209) (0.17490) (0.10130) (0.16877) (0.08298)
[-0.65162] [ 0.89853] [ 0.00977] [ 0.06555] [ 1.49726]
D(SW_MVDPAY(-
6)) 0.107506 -0.098970 -0.101226 -0.093017 0.046442
(0.04869) (0.16350) (0.09470) (0.15777) (0.07757)
[ 2.20800] [-0.60532] [-1.06892] [-0.58959] [ 0.59875]
D(SW_M3PAY(-1)) 0.198128 -0.954194 -0.347546 -0.859410 0.173162
(0.16698) (0.56074) (0.32478) (0.54107) (0.26602)
[ 1.18651] [-1.70168] [-1.07011] [-1.58836] [ 0.65094]
D(SW_M3PAY(-2)) -0.158046 -0.065287 -0.050225 0.161207 -0.498473
(0.15519) (0.52113) (0.30184) (0.50285) (0.24723)
[-1.01841] [-0.12528] [-0.16640] [ 0.32058] [-2.01624]
D(SW_M3PAY(-3)) 0.035632 -1.476660 -0.327937 0.027331 -0.071587
(0.16118) (0.54125) (0.31349) (0.52226) (0.25677)
[ 0.22107] [-2.72824] [-1.04609] [ 0.05233] [-0.27880]
D(SW_M3PAY(-4)) 0.203573 -0.021667 -0.180404 -0.033447 -0.495356
(0.14662) (0.49234) (0.28516) (0.47507) (0.23357)
[ 1.38848] [-0.04401] [-0.63264] [-0.07040] [-2.12081]
D(SW_M3PAY(-5)) 0.411587 -0.728319 -0.734918 -0.551853 -0.248450
(0.13665) (0.45887) (0.26577) (0.44277) (0.21769)
[ 3.01204] [-1.58721] [-2.76520] [-1.24636] [-1.14130]
D(SW_M3PAY(-6)) -0.223707 -0.410220 -0.175075 -0.052375 -0.044852
(0.13566) (0.45554) (0.26384) (0.43956) (0.21611)
[-1.64908] [-0.90052] [-0.66355] [-0.11915] [-0.20754]
D(SW_M2PAY(-1)) -0.143470 0.079532 0.117511 0.537426 -0.165585
(0.09302) (0.31235) (0.18091) (0.30139) (0.14818)
[-1.54243] [ 0.25463] [ 0.64955] [ 1.78314] [-1.11745]
D(SW_M2PAY(-2)) 0.135636 -0.624269 -0.102731 -0.220137 0.087465
(0.10526) (0.35348) (0.20473) (0.34108) (0.16769)
[ 1.28853] [-1.76606] [-0.50178] [-0.64541] [ 0.52158]
D(SW_M2PAY(-3)) 0.012480 0.267615 -0.189536 -0.204778 -0.262900
(0.10009) (0.33610) (0.19467) (0.32431) (0.15945)
[ 0.12469] [ 0.79624] [-0.97365] [-0.63143] [-1.64883]
D(SW_M2PAY(-4)) 0.027086 -0.007116 0.208380 0.237660 0.184583
(0.09034) (0.30337) (0.17571) (0.29273) (0.14392)
[ 0.29982] [-0.02346] [ 1.18593] [ 0.81188] [ 1.28254]
D(SW_M2PAY(-5)) -0.335879 0.574259 0.391637 0.438369 -0.010477
(0.08888) (0.29848) (0.17288) (0.28801) (0.14160)
[-3.77883] [ 1.92396] [ 2.26542] [ 1.52208] [-0.07399]
D(SW_M2PAY(-6)) 0.134899 -0.138072 -0.057555 -0.157179 -0.071608
(0.07418) (0.24911) (0.14428) (0.24037) (0.11818)
[ 1.81847] [-0.55426] [-0.39890] [-0.65391] [-0.60593]
D(SW_KRDPSA(-
1)) 0.163795 -0.829784 -0.218624 0.099966 -0.543150
(0.13929) (0.46773) (0.27090) (0.45132) (0.22189)
[ 1.17597] [-1.77408] [-0.80701] [ 0.22150] [-2.44782]
145
D(SW_KRDPSA(-
2)) 0.069816 -0.749096 -0.585892 -0.819699 -0.326746
(0.13081) (0.43927) (0.25442) (0.42386) (0.20839)
[ 0.53372] [-1.70533] [-2.30284] [-1.93390] [-1.56795]
D(SW_KRDPSA(-
3)) -0.015497 -0.554328 -0.304224 -0.426696 -0.167188
(0.12808) (0.43009) (0.24911) (0.41500) (0.20404)
[-0.12100] [-1.28886] [-1.22126] [-1.02817] [-0.81940]
D(SW_KRDPSA(-
4)) -0.131280 -1.100530 -0.463760 -0.564392 0.100872
(0.11643) (0.39099) (0.22646) (0.37727) (0.18549)
[-1.12751] [-2.81473] [-2.04788] [-1.49597] [ 0.54382]
D(SW_KRDPSA(-
5)) 0.197937 -1.054355 -0.495735 -0.512449 -0.389539
(0.12799) (0.42980) (0.24894) (0.41472) (0.20390)
[ 1.54650] [-2.45315] [-1.99142] [-1.23565] [-1.91046]
D(SW_KRDPSA(-
6)) 0.283911 -0.317030 -0.068629 -0.023809 -0.329679
(0.11766) (0.39512) (0.22885) (0.38126) (0.18745)
[ 2.41290] [-0.80236] [-0.29989] [-0.06245] [-1.75878]
C -0.000105 0.018610 0.007847 0.009941 0.006308
(0.00155) (0.00521) (0.00302) (0.00502) (0.00247)
[-0.06791] [ 3.57421] [ 2.60186] [ 1.97856] [ 2.55390]
R-squared 0.579598 0.801815 0.833744 0.761521 0.578520
Adj. R-squared 0.172334 0.609823 0.672683 0.530494 0.170210
Sum sq. resids 0.000279 0.003148 0.001056 0.002931 0.000708
E. equation 0.002954 0.009918 0.005744 0.009570 0.004705
F-statistic 1.423149 4.176298 5.176582 3.296242 1.416866
Log likelihood 304.1531 226.6261 261.5776 228.9115 274.3505
Akaike AIC -8.504784 -6.082065 -7.174301 -6.153485 -7.573453
Schwarz SC -7.425342 -5.002623 -6.094860 -5.074044 -6.494011
Mean dependent 0.001661 0.002213 0.000907 0.001777 0.000620
D. dependent 0.003246 0.015878 0.010041 0.013967 0.005165
Determinant resid covariance
(dof adj.) 8.87E-24
Determinant resid covariance 2.77E-25
Log likelihood 1355.369
Akaike information criterion -37.19902
Schwarz criterion -31.63315
VEC Testi yapılmıştır.
146
Ek 6. Granger Nedensellik Testi
TÜRKİYE
Date: 01/10/08 Time: 17:16
Sample: 1990Q1 2007Q3
Lags: 1
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
TR_M2PASA_F does not Granger Cause
TR_KRDPSA_F 69 0.32084 0.57303
TR_KRDPSA_F does not Granger Cause
TR_M2PASA_F 0.00187 0.96561
TR_M3PASA_F does not Granger Cause
TR_KRDPSA_F 69 0.38490 0.53713
TR_KRDPSA_F does not Granger Cause
TR_M3PASA_F 0.02192 0.88276
TR_MVDPSA_F does not Granger Cause
TR_KRDPSA_F 69 1.88472 0.17445
TR_KRDPSA_F does not Granger Cause
TR_MVDPSA_F 0.75238 0.38887
TR_RGDPSA does not Granger Cause
TR_KRDPSA_F 69 1.42241 0.23728
TR_KRDPSA_F does not Granger Cause
TR_RGDPSA 6.51198 0.01304
TR_M3PASA_F does not Granger Cause
TR_M2PASA_F 69 0.70668 0.40358
TR_M2PASA_F does not Granger Cause
TR_M3PASA_F 0.02565 0.87324
TR_MVDPSA_F does not Granger Cause
TR_M2PASA_F 69 1.65568 0.20268
TR_M2PASA_F does not Granger Cause
TR_MVDPSA_F 3.01710 0.08706
TR_RGDPSA does not Granger Cause
TR_M2PASA_F 69 6.98692 0.01025
TR_M2PASA_F does not Granger Cause
TR_RGDPSA 0.58575 0.44680
TR_MVDPSA_F does not Granger Cause
TR_M3PASA_F 69 1.65945 0.20218
TR_M3PASA_F does not Granger Cause
TR_MVDPSA_F 3.29083 0.07421
TR_RGDPSA does not Granger Cause
TR_M3PASA_F 69 6.55147 0.01278
TR_M3PASA_F does not Granger Cause
TR_RGDPSA 0.39414 0.53230
TR_RGDPSA does not Granger Cause
TR_MVDPSA_F 69 1.37805 0.24465
TR_MVDPSA_F does not Granger Cause
TR_RGDPSA 3.63331 0.06099
147
İSVİÇRE
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 01/10/08 Time: 17:32
Sample: 1990Q1 2007Q3
Lags: 3
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
SW_MVDPSA_F does not Granger Cause
SW_RGDPSA_F 67 1.77155 0.16223
SW_RGDPSA_F does not Granger Cause
SW_MVDPSA_F 0.45149 0.71718
SW_M3PASA_F does not Granger Cause
SW_RGDPSA_F 67 2.45217 0.07202
SW_RGDPSA_F does not Granger Cause
SW_M3PASA_F 0.30722 0.82006
SW_M2PASA_F does not Granger Cause
SW_RGDPSA_F 67 2.99598 0.03768
SW_RGDPSA_F does not Granger Cause
SW_M2PASA_F 2.92700 0.04090
SW_KRDPSA_F does not Granger Cause
SW_RGDPSA_F 67 0.88299 0.45512
SW_RGDPSA_F does not Granger Cause
SW_KRDPSA_F 1.54129 0.21310
SW_M3PASA_F does not Granger Cause
SW_MVDPSA_F 67 1.90402 0.13857
SW_MVDPSA_F does not Granger Cause
SW_M3PASA_F 1.17007 0.32870
SW_M2PASA_F does not Granger Cause
SW_MVDPSA_F 67 1.98998 0.12508
SW_MVDPSA_F does not Granger Cause
SW_M2PASA_F 1.27133 0.29236
SW_KRDPSA_F does not Granger Cause
SW_MVDPSA_F 67 0.29441 0.82928
SW_MVDPSA_F does not Granger Cause
SW_KRDPSA_F 2.10202 0.10942
SW_M2PASA_F does not Granger Cause
SW_M3PASA_F 67 0.32041 0.81057
SW_M3PASA_F does not Granger Cause
SW_M2PASA_F 0.99075 0.40335
SW_KRDPSA_F does not Granger Cause
SW_M3PASA_F 67 2.65898 0.05627
SW_M3PASA_F does not Granger Cause
SW_KRDPSA_F 3.51422 0.02042
SW_KRDPSA_F does not Granger Cause
SW_M2PASA_F 67 2.91501 0.04148
SW_M2PASA_F does not Granger Cause
SW_KRDPSA_F 0.25936 0.85437
148
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 01/10/08 Time: 17:44
Sample: 1990Q1 2007Q3
Lags: 4
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
DN_KRDPSA_F does not Granger Cause
DN_RGDPSA_F 65 1.04622 0.39173
DN_RGDPSA_F does not Granger Cause
DN_KRDPSA_F 0.45820 0.76602
DN_M2PAY_F does not Granger Cause
DN_RGDPSA_F 65 0.69794 0.59660
DN_RGDPSA_F does not Granger Cause DN_M2PAY_F 2.29098 0.07089
DN_M3PASA_F does not Granger Cause
DN_RGDPSA_F 65 1.12702 0.35310
DN_RGDPSA_F does not Granger Cause
DN_M3PASA_F 2.27912 0.07209
DN_MVDPASA_F does not Granger Cause
DN_RGDPSA_F 65 1.45137 0.22931
DN_RGDPSA_F does not Granger Cause
DN_MVDPASA_F 1.74123 0.15381
DN_M2PAY_F does not Granger Cause
DN_KRDPSA_F 66 0.29650 0.87905
DN_KRDPSA_F does not Granger Cause DN_M2PAY_F 1.35042 0.26260
DN_M3PASA_F does not Granger Cause
DN_KRDPSA_F 66 0.56963
0.6857
1
DN_KRDPSA_F does not Granger Cause
DN_M3PASA_F 2.38661 0.06165
DN_MVDPASA_F does not Granger Cause
DN_KRDPSA_F 66 0.78726 0.53825
DN_KRDPSA_F does not Granger Cause
DN_MVDPASA_F 1.64988 0.17434
DN_M3PASA_F does not Granger Cause
DN_M2PAY_F 66 0.94662 0.44386
DN_M2PAY_F does not Granger Cause DN_M3PASA_F 1.64107 0.17649
DN_MVDPASA_F does not Granger Cause
DN_M2PAY_F 66 1.19252 0.32398
DN_M2PAY_F does not Granger Cause
DN_MVDPASA_F 0.03654 0.99738
DN_MVDPASA_F does not Granger Cause
DN_M3PASA_F 66 0.75965 0.55588
DN_M3PASA_F does not Granger Cause
DN_MVDPASA_F 0.29795 0.87810
DANİMARKA
149
ÖZGEÇMİŞ
ADI SOYADI : Filiz YETİZ
DOĞUM YERİ ve TARİHİ : Kırşehir – 20.10.1981
ADRES : Atatürk Cad. Kurtuluş Mah. Pamuk Apt.
Halkbank Adana Ticari Şube -ADANA
Tel: (322) 455 33 29
E-posta : FILIZ.YETIZ@halkbank.com.tr
EĞİTİM DURUMU :
Yüksek Lisans 2005-2008 Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı,
ADANA
Lisans 2000-2005 Çukurova Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü,
ADANA
Lise 1996-1999 Ahmet Kurttepeli Lisesi,
ADANA
Ortaokul 1993-1996 Meryem Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu
ADANA
İlkokul 1988-1993 Gazeteci Adem Yavuz İlkokulu,
ADANA
İŞ DENEYİMİ :
2007 - , T. HALKBANKASI A.Ş.
Halkbank Adana Ticari Şube,
Uzman Yardımcısı
ADANA
YABANCI DİL : İngilizce

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder